Katalog

Anna Romanowska, 2014-03-10
Trzciana

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Edukacja dla bezpieczeństwa

- n +

Temat: Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

- struktura organizacyjna i zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
- służba wojskowa i Narodowe Siły Rezerwowe
- rodzaje sił zbrojnych
- służba wojskowa kobiet
organizacje społeczne działające na rzecz obronności

„ Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic” Art. 26. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej strzegą pokoju i bezpieczeństwa narodu polskiego oraz jego suwerenności i niepodległości. Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (z póź. zm.) jest możliwy także udział wojska w zwalczaniu klęsk żywiołowych, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego, oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu, a także w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Naczelną zasadą funkcjonowania Sił Zbrojnych jest ich apolityczność. Zgodnie z przyjętym w naszym kraju porządkiem prawnym podlegają one cywilnej i demokratycznej kontroli.

Najwyższym zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezydent.

W czasie pokoju Prezydent sprawuje władzę za pośrednictwem Ministra Obrony Narodowej, który kieruje działalnością Sił Zbrojnych.

W skład Ministerstwa Obrony Narodowej wchodzi Sztab Generalny Wojska Polskiego. Szef Sztabu odpowiada za: *opracowanie koncepcji i planu rozwoju Sił Zbrojnych, * utrzymywaniu w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej, * kierowanie szkoleniem wojsk.

Narodowe Siły Rezerwowe (NSR)są nową formą organizacyjna w Wojsku Polskim, tworzoną na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej. Pierwszy nabór rozpoczął się w styczniu 2010 roku. W ich skład mają wejść ochotnicy , którzy przeszli już szkolenie wojskowe – żołnierze rezerwy po odbyciu zasadniczej służby wojskowej,
a także byli żołnierze zawodowi. Jednocześnie jest również zaplanowane przeprowadzenie szkolenia przygotowawczego dla wszystkich chętnych.
Narodowe Siły Rezerwowe powołano po to, by wzmocnić w sytuacjach kryzysowych inne formacje. Nie będą stanowiły oddzielnej komórki, ponieważ ochotnicy będą przydzielani do już istniejących jednostek. Z ochotnikiem będzie podpisywany kontrakt na okres od 2 do 6 lat, maksymalnie łącznie na 15 lat. Po podpisaniu kontraktu ochotnik nadal będzie wykonywał swoją pracę zawodową, a do jednostki zostanie wezwany wtedy, gdy zajdzie taka konieczność. Wiele zasad dotyczących struktur Sił Zbrojnych zmieni się w miarę wprowadzenia w życie reform. Warto śledzić przekazy medialne i doniesienia internetowe, by orientować się w całokształcie planowanych przemian.

Struktura organizacyjna Sił Zbrojnych

 Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych– organ wykonawczy szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w zakresie planowania i dowodzenia polskimi kontyngentami wojskowymi oraz innymi wydzielonymi jednostkami wykonującymi działania w ramach misji pokojowych poza granicami Polski. Jest również odpowiedzialne za koordynowanie operacji ratowniczych i humanitarnych oraz zapobieganie aktom terroru i ich następstwom.

Sztab Generalny Wojska Polskiego
Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:
* Współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych
i planowanie tego rozwoju,
* Kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno -operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych,
* Utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
* Kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego
i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych,
* Kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej,
* Kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych,
* Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych – odpowiada przede wszystkim za kierowanie zapleczem logistycznym jednostek wojskowych, które biorą udział w akcji lub przebywają poza granicami państwa. Zarządza także obroną terytorialną, wydzielonymi siłami wojsk inżynieryjnych i obroną przed środkami masowego rażenia.

Dowództwo Wojsk Specjalnych.
Odpowiada za prowadzenie operacji specjalnych w wymiarze narodowym, sojuszniczym lub koalicyjnym, samodzielnie lub we współdziałaniu z innymi komponentami sił zbrojnych w okresie pokoju, kryzysu i wojny, w kraju i poza jego granicami.
 
Dowództwo Garnizonu Warszawa
Do głównych zadań realizowanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa należy:
* zabezpieczenie działalności MON i centralnych jednostek SZ, poprzez środki materiałowe i techniczne
* zapewnienie funkcjonowania systemu dowodzenia i łączności dla potrzeb komórek organizacyjnych MON i jednostek centralnych SZ
* organizacja uroczystości państwowych, wojskowych i patriotyczno-religijnych zgodnie z ceremoniałem wojskowym
* ochrona obiektów MON
* nadzorowanie przestrzegania dyscypliny i porządku wojskowego, przy współdziałaniu z Żandarmerią Wojskową

Rodzaje Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Wojska Lądowe
Siły Powietrzne
Marynarka Wojenna
Wojska Specjalne

Wyświetleń: 2011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.