Katalog

Aneta Stankiewicz, 2014-03-20
Kutno

Beata Głowienka, Małgorzata Nodzak
Zajęcia przedszkolne, Projekty edukacyjne

Spacerkiem po Kutnie Projekt edukacji regionalnej dla dzieci w wieku przedszkolnym.

- n +

SPIS TREŚCI

I CZĘŚĆ TEORETYCZNA...........................................................3

1.Wstęp.............................................................................................................3
2.Cele projektu.................................................................................................4
3.Założenia projektu.........................................................................................5
4.Metody, formy i zasady pracy.......................................................................5
5.Budowanie kontraktu ...................................................................................7
6.Uwagi o realizacji..........................................................................................8
7.Sprzymierzeńcy projektu...............................................................................8
8.Ewaluacja......................................................................................................9

II CZĘŚĆ PRAKTYCZNA..........................................................10

Obszar I :,,Ja- jako jednostka”........................................................................10
Obszar II :,,Ja- jako członek rodziny”............................................................12 Obszar III :,,Ja- jako mieszkaniec Kutna”......................................................16

III MATERIAŁY POMOCNICZE.............................................21
 Scenariusze wybranych zajęć...............................................................21
(1),,Drzewo genealogiczne naszej rodziny”- zajęcie warsztatowo-edukacyjne z rodzicami..21
(2),,Spacer sercem miasta – wycieczka.............................................................................22
(3),,Wizyta w pracowni krawieckiej – wycieczka.............................................................23
(4)„Nauka tańca żydowskiego”- zajęcie muzyczne...........................................................25
(5)„Makieta mojego miasta”- zajęcie plastyczne...............................................................27
(6)„Mój dom”- zajęcie plastyczne.....................................................................................29
 Instrukcja..............................................................................................31
 Oświadczenie.......................................................................................32
 Wzór znaczka ,,Jestem mieszkańcem Kutna”......................................33

IV BIBLIOGRAFIA......................................................................34I CZĘŚĆ TEORETYCZNA

1.Wstęp


Termin „kultura” wywodzi się z łacińskiego czasownika colere, który znaczy tyle, co: „uprawiać”, „pielęgnować”.
Dziedzictwo kulturowe to ogół dorobku społeczeństw (narodów i środowisk) w zakresie nauki, sztuki, architektury, oświaty, techniki wytworzonego w trakcie jego historycznego rozwoju i przekazywanego z pokolenia na pokolenie.
Jedynym ze współczesnych zjawisk ogólnoświatowych jest próba powrotu do odkrywania wartości regionu, regionalności i regionalizmu. Także w polskiej rzeczywistości zauważa się silną tendencję dążenia do lokalności i regionalności w formie powrotu do podwalin naszej społeczności lokalnych. Rozbudzanie w obywatelach patriotyzmu należy rozpocząć od najmłodszych lat kiedy to są oni szczególnie podatni na wychowawcze oddziaływanie.
Dzieci muszą rozpocząć poznawanie świata od swojego najbliższego rodzinnego otoczenia, pokochać je i być dumnym z przynależności do niego. Ponadto wprowadzenie i wykorzystywanie elementów regionalnych w pracy z dziećmi przedszkolnymi ma istotne znaczenie w stworzeniu specyficznego dla przedszkola klimatu wychowawczego. Codzienna rzeczywistość dzięki elementom regionalnym, staje się bardziej atrakcyjna, pełniejsza i bogatsza, a z drugiej strony w wychowaniu następuje integralność estetyczna, uczuciowa, umysłowa i fizyczna.1
Dziedzictwo własnego regionu stanowi zarówno środowisko społeczne, kulturowe, jak i fizyczne. Szczególne miejsce zajmuje tu rzeczywistość kulturowa. Analiza dziedzictwa kulturowego pozwala wydobyć kilka podstawowych płaszczyzn, a mianowicie: kulturę materialną (budownictwo, strój), intelektualną (literatura, dorobek naukowy), religijną (całokształt przekonań i wierzeń religijnych), społeczną (postawy społeczne), estetyczną (twórczość artystyczna).
Kultura ziemi kutnowskiej jest dziedzictwem zlepku kultur dwóch regionów. Najsilniejszy wpływ ma na naszą kulturę ma wpływ kultura łowicka.
Drugi z kolei region, który wywarł duży wpływ na współczesny charakter Kutna to region łęczycki. Warunkiem zachowania własnej kultury i jej trwania jest przekaz dziedzictwa kulturowego. W naszym środowisku głęboko zakorzeniona tradycje przekazywana jest przez wszystkie środowiska. A w pierwszej kolejności od najstarszych w rodzinie dowiadujemy się o zwyczajach i obrzędach dotyczących naszego regionu. Przekaz ten może dotyczyć historii, żywej tradycji, folkloru i języka.

1Piotr Kowolik: Edukacja regionalna w przedszkolu. w: Edukacja regionalna.
Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M. T. Michalewskiej, Kraków 1999, s 119

Wzbudzenie zainteresowania przeszłością, kulturą od najmłodszych lat daje szansę na rozwinięcie patriotyzmu wśród dzieci i młodzieży. Umocnienie więzi z regionem, czyli „ naszą małą ojczyzną” powinno być głównym zadaniem starszego pokolenia.
Dzięki reformie oświaty edukacja regionalna znalazła należyte i znaczące miejsce w systemie nauczania i wychowania przedszkolnego.
Istotą edukacji regionalnej jest powrót do „korzeni”, do życia każdego człowieka, a więc do źródeł kultury rodzinnej, lokalnej, regionalnej i narodowej.
Regionalizm w procesie nauczania jest procesem złożonym, ale posiada ogromne znaczenie dydaktyczno – wychowawcze i kulturotwórcze.
W Kutnowskich przedszkolach i szkołach edukacji regionalnej od dawna poświęca się dużo miejsca. A to wszystko po to, by wychowankowie nie tylko znali swoje miasto, jego historię, zabytki, tradycje, ale również po to aby w przyszłości otaczali je troską, dbali o jego piękno, zabiegali o dalszy rozkwit, a przede wszystkim po to aby kształtować w nich przynależność społeczną.
Przedszkole, jak również później szkoła muszą wychować wrażliwego, tolerancyjnego, wartościowego, przywiązanego do swojego miejsca zamieszkania człowieka. Nie można bowiem wychować dobrego obywatela bez pokazania, przybliżenia mu jego „małej ojczyzny”, bez nauczania szacunku dla tej tradycji i przeszłości .


2. Cele projektu

Głównym celem projektu jest:
Przekazanie dzieciom w sposób prosty, łatwy i przyjemny dziedzictwa kulturowego naszego regionu jako warunku zachowania przez nie własnej tożsamości.

Będzie on osiągnięty dzięki zrealizowaniu następujących celów szczegółowych:

1. Kształtowanie świadomości własnej roli społecznej.

2. Nabywanie świadomości bycia częścią społeczności rodzinnej.

3. Przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie lokalnym.

4. Budowanie dziecięcej wiedzy o naszym mieście.

5. Zainteresowanie historią i tradycjami naszego miasta.

6. Uwrażliwienie na piękno przyrody w naszym regionie.


3. Założenia projektu.

Prezentowany projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym.
Treści w nim zawarte przeznaczone są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego.
Myślą przewodnią projektu jest bliższe poznanie przez dzieci regionu, w którym żyją poprzez działanie, doświadczenie i przeżywanie.
Założeniem projektu jest skoncentrowanie działań na trzech obszarach :

Obszar I: ,,Ja- jako jednostka.”

Obszar II: ,,Ja- jako członek rodziny.”

Obszar I: ,,Ja- jako mieszkaniec Kutna.”

Płaszczyzny te stanowią podstawę do wprowadzenia proponowanych w projekcie treści realizowanych podczas pobytu dziecka w przedszkolu.


4.Metody, formy i zasady pracy z grupą.

W wieku przedszkolnym dominują u dzieci potrzeby aktywności i ruchu, zabawy, potrzeby życzliwych kontaktów społecznych, a także uznania i wyróżnienia. Dziecko chce się bawić, chętnie podejmuje różnorodne prace i działania.
Wprowadzając dziecko w świat wartości i tradycji regionalnych nie można zapomnieć o zaspokojeniu tych potrzeb.
Zadaniem nauczyciela jest stworzenie takich sytuacji edukacyjnych, aby dziecko było aktywnym podmiotem. Nauczanie powinno odbywać się poprzez twórcze działanie, dlatego w realizacji programu wykorzystywane mogą być następujące metody:
 Problemowe
 Aktywizujące
 Praktyczne
 Twórcze
 Podające
 Elementy metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 Elementy Pedagogiki Zabawy

Tylko aktywny sposób zapoznania dzieci z tradycją daje pozytywny skutek. Działania nauczyciela winny być tak zaplanowane, aby w procesie przekazywania wiedzy i zdobywania doświadczeń przez dzieci wykorzystywać:
- ruch
- taniec animacyjny
- słuchanie muzyki
- grę pantomimiczną
- zabawy integracyjne
- zabawy uczące autonomii
- zabawy podnoszące własną wartość dziecka
- działania plastyczne
- gry symulacyjne
- techniki twórcze
- wycieczki
- spacery
- prezentacje multimedialne.
-spotkania z ciekawymi ludźmi

Program nie narzuca korzystania z konkretnych metod działania. Daje nauczycielowi swobodę w doborze metod, najbardziej optymalnych dla siebie i dzieci, z którymi pracuje. Zatem proponuje nauczycielowi pracę metodami przyjaznymi dla dziecka, pozwalającymi na zaktywizowanie procesu nauczania. Wyznacza nauczycielowi rolę lidera, osoby, która motywuje, inspiruje, pokazuje jak należy zaplanować, zorganizować zadanie oraz podtrzymuje aktywność członków zespołu. Jego nadrzędnym zadaniem jest inspirowanie, koordynowanie oraz współuczestniczenie w zajęciach.

Nie powinien też zapominać o zasadach dydaktyki, które obowiązują go na każdym etapie pracy. Są to:
 zasada życzliwej pomocy
 zasada kształtowania pozytywnej atmosfery
 zasada akceptacji
 zasada aktywności
 zasada poglądowości
 zasada stopniowania trudności
 zasada wiązania teorii z praktyką
 zasada utrwalania wiadomości i umiejętności
 zasada związku indywidualizacji z uspołecznieniem

Formy organizacyjne w pracy z grupą:
 indywidualna
 zbiorowa, w tym:
- krąg
- rundka
- praca w parach
- praca w małych grupkach
- praca z całą grupą.

5.Budowanie kontraktu.

Bardzo ważnym etapem w realizacji projektu jest zawarcie z dziećmi kontraktu.
Jego zadaniem jest ustalenie reguł i norm postępowania obowiązujących w grupie, które będą jej towarzyszyć podczas całego cyklu zajęć. Każde dziecko powinno dostosować się do poczynionych ustaleń i ich przestrzegać.

Kontrakt:
 jedno dziecko mówi, reszta słucha,
 wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi,
 cierpliwie czekam na swoją kolej w zabawie,
 szanuję wytwory pracy rówieśników i tego samego oczekuję od nich,
 pomagamy sobie wzajemnie,
 staram się zapamiętać jak najwięcej wiadomości,
 zachowuję ciszę w miejscach publicznych.


Prócz obowiązków, reguł i zasad postępowania, każde dziecko posiada swoje prawa, które zostały określone w Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dn. 20 listopada 1989r. (Dz.U. z dn. 23 grudnia 1991r.):
- prawo do akceptacji i tolerancji siebie i innych
- prawo do nauki i zabawy
- prawo do czasu wolnego
- prawo do uczciwego i sprawiedliwego traktowania
- prawo do szacunku i godności w stosunku do siebie i innych
- prawo do pochwały i nagrody
- prawo do własnego zdania
- prawo do miłości
- prawo do ochrony interesów dziecka przez instytucje publiczne i prywatne
- prawo do przeciwstawiania się złu i przemocy zarówno fizycznej jak i psychicznej.


6.Uwagi o realizacji.

Głównym bohaterem projektu jest chłopiec o imieniu Staś, który opowiada dzieciom o sobie, swojej rodzinie i o Kutnie – mieście, w którym mieszka. Staś pisze do dzieci listy, które będą zachęcać przedszkolaków do odkrywania historii i bogactwa własnego regionu. Opowiadania chłopca mają charakter zadań otwartych, które stać się mogą bodźcem dla dzieci i nauczycieli do pracy nad poznawaniem swojego regionu przez kolejne miesiące.
W ramach trzech obszarów: ,,Ja- jako jednostka, ”,,Ja- jako członek rodziny”,
,,Ja- jako mieszkaniec Kutna” autorki projektu proponują konkretne zadania oraz ciekawe formy ich realizacji prowadzące do ,opisanych w tabeli, osiągnięć dziecka.
Projekt „Spacerkiem po Kutnie” został tak skonstruowany, aby zapewnić dziecku i nauczycielowi swobodę działań, nie ograniczać ich inwencji oraz dawać im możliwość dokonywania wyborów. Zadania zaproponowane w projekcie pozwalają nauczycielowi – koordynatorowi na wybranie tego, co jest najkorzystniejsze dla danej grupy, zgodne z jej zainteresowaniami, potrzebami i możliwościami w konkretnych warunkach.
Część zadań jest przewidziana do realizacji w przedszkolu, część poza nim. Nauczyciel – koordynator zobowiązany jest do wyboru takiego zadania, aby móc dostosować je do panujących warunków zewnętrznych (pora roku, aura), do dyspozycyjności sprzymierzeńców projektu, aktualnych świąt itp.
Nauczyciel-koordynator zobowiązany jest, w danym miesiącu, przed przystąpieniem do realizacji zadań opracować instrukcję pracy dla swojej grupy (wzór instrukcji zamieszczono w części III projektu).

Projekt realizowany będzie we współpracy z rodzicami, którzy są pierwszym ogniwem w edukacji regionalnej małego dziecka.

7. Sprzymierzeńcy projektu.

Sprzymierzeńcami projektu „Spacerkiem po Kutnie” są:
 Dyrektor PM Nr 8 „Promyczek”
 Rada Pedagogiczna PM Nr 8 „Promyczek”
 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola
 Muzeum Regionalne w Kutnie
 Miejska Biblioteka Publiczna w Kutnie
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej
 Kutnowski Dom Kultury
 Koła Gospodyń Wiejskich regionu kutnowskiego
 Artyści regionu kutnowskiego (rzeźba, malarstwo)
8.Ewaluacja.

Ewaluacja dokonywana będzie poprzez:
 Stały i bezpośredni monitoring osób odpowiedzialnych za realizację projektu.
 Systematyczne umieszczanie zdjęć z opisami z przeprowadzonych działań na stronie internetowej przedszkola.
 Ekspozycje plastyczne wytworów pracy dzieci na korytarzu przedszkola oraz w Muzeum Regionalnym.
 Utworzenie kącika poświęconego swojemu miastu ,,Kutno- miasto w którym mieszkam” , na półpiętrze przedszkola.
 Wykonanie kroniki dokumentującej zrealizowane zadania.


Zakończenie projektu zostało przewidziane na miesiąc czerwiec. Po zrealizowaniu projektu wszyscy uczestnicy otrzymają Oświadczenie o zdobyciu tytułu ,,Honorowego Mieszkańca Kutna” oraz pamiątkowy znaczek ,,Jestem mieszkańcem Kutna” ( wzory zamieszczono w III części projektu).
Jeśli I edycja projektu ,,Spacerkiem po Kutnie” znajdzie zainteresowanie wśród społeczności przedszkolnej, projekt może być realizowany w latach następnych.


II CĘŚĆ PRAKTYCZNA.

Obszar I :,,Ja- jako jednostka”.

LIST PIERWSZY.Zakres tematyczny Zadania do realizacji
Forma realizacji Oczekiwane osiągnięcia
,,Poznaję siebie”.  Przyjrzenie się swojemu wizerunkowi.
 Rozpoznanie swoich zainteresowań.


 Zebranie
wiadomości na swój temat od kolegów i koleżanek. -Oglądanie zdjęć ze swoją podobizną.

-Zabawy z lustrem,
zabawy typu.:
,, Dziecko do dziecka”.


-Zabawy:
,,Kto tak jak ja lubi...”
,,Jestem gwiazdą, ponieważ...”

-Przyniesienie do przedszkola swojej ulubionej zabawki- rozmowa.


-Malowanie farbami plakatowymi portretu kolegi lub koleżanki ,,Jak Cię widzę, tak Cię maluję.
-Wykonanie książeczki ,,To Ja” -Dziecko zna budowę swojego ciała, wymienia jego części.
-Rozpoznaje charakterystyczne cechy swojego wyglądu.-Zna swoje zainteresowania, upodobania kulinarne i potrzeby. Potrafi je nazwać.-Dostrzega niuanse swojego wyglądu, np.: kolor oczu, włosów itp.
-Wie, że każdy jest wyjątkowy, nie zależnie jak wygląda.


Uwagi do realizacji.................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obszar II :,,Ja- jako członek rodziny”

LIST DRUGI.


Zakres tematyczny Zadania do realizacji
Forma realizacji Oczekiwane osiągnięcia
,,Mój dom rodzinny”.  Wzmacnianie więzi uczuciowych z rodziną.
 Przybliżenie wykonywanych przez rodziców zawodów.


 Poznanie sposobów wspólnego spędzania czasu.

 Kultywowanie rodzinnych tradycji. Poznanie historii swojej rodziny.
 Poznanie architektury różnych budynków mieszkalnych.
 Utrwalenie swojego adresu zamieszkania. -Oglądanie albumów rodzinnych- rozmowy na temat pokrewieństwa.-Spotkania w przedszkolu z rodzicami dzieci pod hasłem ,,Zawody naszych rodziców”

-Wycieczki do zakładów pracy.


-Prezentacje zainteresowań rodzin podczas ,,Dnia Rodziny”


-Obchodzenie uroczystości rodzinnych :
przygotowanie potraw, konstruowanie świątecznych stroików ,itd.


-Tworzenie drzewa genealogicznego podczas zajęć warsztatowych z rodzicami.

-Wycieczka na pobliskie osiedla- obserwowanie różnych budynków mieszkalnych.-Konstruowanie z pudełek kartonowych swoich domów.

-Tworzenie makiety dowolnego fragmentu swojego miasta.-Zabawy:
,,Powiedz mi gdzie mieszkasz”,
,,Kartka z życzeniami”,
,,Komórki do wynajęcia”,
,,Zaproszenie na
przyjęcie”
-Dziecko zna swoje nazwisko oraz imiona swoich najbliższych: rodziców, rodzeństwa, dziadków.
-Rozumie pojęcia: rodzina, rodzice, dziadkowie, wnuki, dziecko, brat, siostra, ciocia, wujek.


-Dziecko wie, gdzie pracują i czym się zajmują jego rodzice.
- Umie nazwać wykonywane przez nich zawody.
-Ma szacunek do ich pracy.
-Docenia wysiłek rodziców.-Dziecko ciekawie spędza czas ze swoimi najbliższymi.
-Czerpie radość ze wspólnie spędzonego czasu.-Dziecko wymienia nazwy świąt obchodzonych w jego rodzinie oraz inne uroczystości (imieniny, urodziny, rocznic, itp.)
-Zna tradycje rodzinne.
-Uczestniczy w przygotowaniach do świąt i uroczystości rodzinnych.
-Potrafi wspólnie kolędować.
-Opisuje zwyczaje związane z poszczególnymi świętami.
-Zna charakterystyczne symbole świąteczne.
-Wymienia imiona dziadków oraz swoich najbliższych krewnych.
-Określa stopień pokrewieństwa.
-Okazuje szacunek i życzliwość członkom rodziny.-Dziecko potrafi wymienić elementy budynku.
-Zna cechy charakterystyczne swojego domu.
-Zna pojęcia: dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, blok.
-Potrafi wymienić pomieszczenia w swoim domu, wie do czego służą.

-Zna swój adres zamieszkania.-orientuje się w architekturze miasta
-potrafi współpracować z innymi dziećmi
-czerpie radość z wykonywanej pracy.

Uwagi do realizacji.................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Obszar III :,,Ja- jako mieszkaniec Kutna”

LIST TRZECI (ostatni)Zakres tematyczny Zadania do realizacji
Forma realizacji Oczekiwane osiągnięcia
Cykl: ,,Moje miasto dawniej i dziś”:
 Na tropach historii.


 Mieszkańcy i ich zajęcia. Zabytki i pomniki przeszłości. Instytucje użyteczności publicznej. Spotkania ze sztuką.

 Piękno krajobrazu naszego regionu. Wielozmysłowe poznanie swojego miasta.
 zapoznanie z historią Kutna.

 Zebranie wiadomości na temat mieszkańców dawnego Kutna.
 Odwiedzanie miejsc związanych z historią i tradycjami swojej miejscowości: zabytki, muzea, miejsca pamięci narodowej.


 Poznanie miejsc użyteczności publicznej:
-przedszkola i szkoły,
-przychodnie i apteki,
-poczta,
-Straż Pożarna
-Policja,
-Urząd Miasta
-Dom Kultury, Aquapark.


 Prezentacja sztuki naszego regionu. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności krajobrazu swojego regionu. Przedstawiono poniżej.

-Lekcje muzealne z działu archeologii :
,,Historia Kutna naszą historia”,
,,Znaleziska archeologiczne mówią o prahistorii ziemi kutnowskiej”, przeprowadzone
we współpracy z Muzeum Regionalnym w Kutnie.

-Zwiedzanie wystawy muzealnej ,,Miasto w czasie i przestrzeni”.


-Zajęcia warsztatowe z działu archeologii ,,Poznajemy Herby Kutna” , przeprowadzone w Muzeum Regionalnym.
-Prezentacja multimedialna na temat życia mieszkańców : różnorodność kulturowa, stroje, praca, itp.)

- Wycieczka edukacyjna ,,Śladami kultury żydowskiej”
- Słuchanie utworów muzycznych charakterystycznych dla kultury żydowskiej, nauka tańca .

-Wycieczki do punktów usługowych: szewc, szklarz, zegarmistrz.

-Wycieczki po Kutnie z cyklu ,,Kutno dla dzieci”(z przewodnikiem):
,, Spacer sercem miasta”
,,Jesienne uroki przedwojennego Kutna”
,,Bulwary-spacer wzdłuż rzeki”


-Wycieczka do Muzeum Bitwy nad Bzurą.

-Zapalenie zniczy na Grobie Nieznanego Żołnierza i Przed Pomnikiem Harcerzy.-Zorganizowanie wycieczek do różnych instytucji.

-Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych

-Udział w zajęciach: plastycznych, parateatralnych itp. w KDK.

-Uczestniczenie w spektaklach teatralnych, seansach kinowych, koncertach w KDK.

-Zajęcia na basenie w Aquaparku.-Spotkania z twórcami ludowymi (rzeźbiarz, malarz) w ich pracowni.
-Obejrzenie wystawy w Muzeum Regionalnym ,,Rzeźba po kutnowsku”

-Spotkania z przedstawicielami Kół Gospodyń .

-Wycieczka rowerowa z rodzicami po okolicy Kutna.

-Guest ,,Śladami najstarszych drzew”

-Uczestniczenie w akcjach na rzecz środowiska przyrodniczego. -Rozbudzenie u dziecka poczucia przynależności do swojego regionu.-Dziecko zna legendy związane ze swoim miejscem zamieszkania.


- Interesuje się historią swojego miasta.-Wie jak zmieniał się herb Kutna na przestrzeni lat.
-Umie wskazać aktualny herb Kutna.-Dziecko widzi różnice między dawnym sposobem ubierania mieszkańców Kutna a współczesnym.


-Poznaje miejsca związane z kulturą żydowską w naszym mieście.
-Rozróżnia charakterystyczny strój żydowski.
-zna podstawowy krok tańca żydowskiego.


-zna i nazywa typowe zawody charakterystyczne dla dawnej ludności naszego miasta .
-określa wykonywane czynności.
-Rozumie społeczne znaczenie tych punktów usługowych.


-Dziecko jest dobrym obserwatorem, umie słuchać i stara się zapamiętać podane informacje.
-nazywa niektóre miejsca dawnej architektury.
-Zna pojecie ,,Miejsce Pamięci Narodowej”, umie się w nim stosownie zachować.
-Utrwala nawyki kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.-Dziecko rozpoznaje charakterystyczne instytucje w swojej miejscowości.
-Zna działalność wybranych instytucji na rzecz społeczności lokalnej.
-Korzysta z wybranych obiektów w mieście.
-Uczestniczy w życiu kulturalnym miasta.
-Przestrzega norm kulturalnego zachowania.


-Zna sztukę ludową naszego regionu.
-Modeluje figurki z gliny.-Zna obrzędy i zwyczaje związane z obchodzeniem świąt bożonarodzeniowych i wielkanocnych.
-wymienia charakterystyczne dla poszczególnych świąt potrawy , wie jak smakują.


-Dziecko zna niektóre rośliny i zwierzęta występujące w jego regionie.
-Dostrzega zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji.
-Podejmuje działania na rzecz poprawy czystości w swoim otoczeniu przyrodniczym.
-Zna określenie ,,Pomnik Przyrody”, wymienia występujące w naszym mieście.


Uwagi o realizacji...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III MATERIAŁY POMOCNICZE

 Scenariusze wybranych zajęć


(1) Scenariusz zajęcia warsztatowo- edukacyjnego z rodzicami.

Temat: ,,Drzewo genealogiczne naszej rodziny”

Cel główny: Poznanie korzeni swojej rodziny.

Cele szczegółowe:
2. Poszukiwanie informacji na temat historii własnej rodziny.
3. Prezentacja zebranych wiadomości w oparciu o zdjęcia.
4. Utrwalenie niektórych stopni pokrewieństwa między członkami rodziny.
5. Zachęcenie członków rodzin do dobrej zabawy.

Forma organizacyjna: cała grupa, małe zespoły.

Metoda: pantomima, ruch przy muzyce, samodzielnych doświadczeń.

Pomoce: Płyta CD z nagraniami piosenek : ,,Rodzina, ach rodzina”, ,,Witam Was”; kartka z narysowanym rebusem, materiały papiernicze: brystole, kolorowy papier, bibuła, kleje, farby, mazaki, kredki; fotografie rodzinne przyniesione przez rodziny, indywidualne zaproszenia dla rodzin z określonym celem spotkania i prośbą o przemyślenie tematu i ewentualne przygotowanie nietypowych materiałów(zaproszenie wręczamy na dwa tygodnie przed planowanym spotkaniem).

Przebieg:
1.Przedstawienie się rodzinek. ,,Jesteśmy rodzinką..., najbardziej lubimy robić...(rodzinki pokazują np. jazdę na rowerze, czytanie książek itp.)

2.Powitanie przy piosence ,,Witam Was”. Rodzinki stoją na obwodzie kola. Wskazana przez nauczyciela rodzinka w rytm melodii wchodzi do środka tworząc małe kolo. Podczas zabawy wszystkie rodzinki zaproszone są do środka.

3.Rozwiazywanie rebusa z hasłem : RODZINA

4.Zapoznanie z piosenką przewodnią ,,Rodzina, ach rodzina”

5.Zabawa pantomimiczna. Rodzinki maja za zadanie pokazać jednego członka rodziny, np. mamę, tatę, babcię itd..

6.Przystąpienie do pracy nad drzewem genealogicznym swojej rodziny. W tle muzyka instrumentalna.
W trakcie pracy przerywnik muzyczny- zaśpiewanie piosenki przewodniej.

7. Prezentacje prac- ekspozycja na holu przedszkola.

8.Pożegnanie- zabawa inscenizowana ruchem do piosenki ,,Bałwankowa rodzinka” ( zabawę tematycznie dopasowujemy do aktualnej pory roku)(2) Scenariusz

Temat : Spacer sercem miasta – wycieczka.

Cel ogólny :
Budowanie dziecięcej wiedzy historycznej o naszym mieście.

Cele szczegółowe:
1. Zapoznanie z obiektami zabytkowymi, atrakcjami krajoznawczymi.
2. Wdrażanie do uważnego słuchania przewodnika.
3. Próba zapamiętania usłyszanych informacji.
4. Kształtowanie prawidłowych zachowań podczas poruszania się po zatłoczonych ulicach.

Forma pracy: z całą grupą, w mniejszych zespołach

Metody :
- rozmowa, objaśnienia,
- obserwacja w terenie,
- samodzielnych doświadczeń.

Pomoce: 3 koperty z herbem Kutna pociętym na 3,4,6 części; blok rysunkowy, kredki świecowe.

Przebieg zajęcia:

1. Dzieci w trzech zespołach ( w zależności od możliwości rozwojowych) układają podzielony, na rożną ilość elementów (3,4,6 ), herb naszego miasta.

2. Rozmowa wprowadzająca:
a. Zapoznanie dzieci z tematem wycieczki.
b. Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się ulicami miasta.
c. Przypomnienie zasad odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych.

3. Przedstawienie dzieciom pana przewodnika. Zapoznanie z pojęciem ,,przewodnik”.

4. Wyjście z przedszkola – „Spacer sercem Kutna” :

Przejście ulicą A. Troczewskiego (start)
do ulicy Warszawskie Przedmieście kierując się
do Rynku Zduńskiego (najstarszej części miasta) ,
wejście do Centrum Teatru, Muzyki i Tańca,
następnie spacer ulica Królewską ( kamienice, zabawa),
w kierunku Placu Piłsudskiego(pomnik, fontanna, legenda o Kutnie, Nowa Oberża, Pałac Saski, willa A. Troczewskiego)
przejście ulicą Zamenhoffa (pokaz schronów)
do Placu Wolności.
Powrót do przedszkola przez kamienice na Rynku Zduńskim
przez osiedle Warszawskie Przedmieście( koniec).

5. Pożegnanie i podziękowanie przewodnikowi.

6. Po powrocie do przedszkola zaproponowanie dzieciom

A. ,,Zgaduj – zgaduli” na temat wycieczki np.
-Najstarsze miejsce w Kutnie.
- Najstarsza ulica w naszym mieście.
- Kto był gościem w Pałacu Saskim.

B. Rysowania kredkami świecowymi najciekawszego ich zdaniem miejsca w Kutnie.
(3) Scenariusz

Temat : Wizyta w pracowni krawieckiej - wycieczka.

Cel ogólny :
Zapoznanie dzieci z zawodami funkcjonującymi w naszym mieście.

Cele szczegółowe:
1. Wyrabianie szacunku do pracy ludzi różnych zawodów.
2. Poznanie urządzeń i przyborów potrzebnych do wykonywania zawodu krawcowej i poznanie kolejnych etapów szycia ubrań.
3. Nabywanie umiejętności prowadzenia dialogu poprzez zadawanie pytań.
4. Nauka odpowiedniego zachowania się w nowym miejscu.

Forma pracy: z całą grupą.
Metody :
- rozmowa, objaśnienia,
- obserwacja w terenie,
- samodzielnych doświadczeń.


Przebieg zajęcia:
1. Przypomnienie dzieciom zasad obowiązujących podczas wyjścia poza teren przedszkola.

2. Wyjaśnienie dzieciom celu wycieczki.

3. Wyjście do pracowni krawieckiej.

4. Zwiedzanie pracowni – Pani krawcowa pokazuje i nazywa poszczególne elementy wyposażenia: maszyny do szycia, prasowalnice, manekiny, bele materiałów itd.

5. Pani krawcowa zapoznaje dzieci z przyborami, z których korzysta podczas szycia. Dzieci samodzielnie próbują je nazwać i określić do czego służą. Pani krawcowa porządkuje i uzupełnia wypowiedzi dzieci.

6. Dzieci obserwują kolejne etapy pracy krawcowej - branie miary, wykrajanie z formy ubrania, fastrygowanie, przymiarka, szycie na maszynie, usuwanie fastrygi i ostatni etap prasowanie. Pani krawcowa na każdym etapie szycia opowiada dzieciom co robi i po co to robi.

7. Dzieci oglądają różne gatunki materiałów. Dotykają je i próbują opisać , jaki ten materiał jest w dotyku. Podają swoje propozycje , co można z niego uszyć.

8. Rozmowa z Panią krawcową .Dzieci zadają pytania według własnego pomysłu.

9. Wybieranie ścinków materiałowych na potrzeby zajęć w przedszkolu.

10.Dzieci wraz z nauczycielką dziękują za spotkanie pracownikom punktu krawieckiego.

11.Powrót do przedszkola.

Po powrocie dzieci porównują ścinki jakie dostały , wskazują podobieństwa i różnice faktur i wzorów materiałów. Dobierają do nich z przedszkolnych zasobów różnego rodzaju guziki.(4) Scenariusz zajęć muzycznych

Temat: „Nauka tańca żydowskiego”.
Cele główne:
 Nabycie przez dzieci umiejętności wykonywania podstawowych kroków
i figur w tańcu żydowskim.
 Zapoznanie dzieci z fragmentem kultury żydowskiej – jako znaczącej
w historii Kutna.
 Rozbudzanie wrażliwości dzieci na muzykę.
 Poprawa motoryki dzieci.
Cele operacyjne: (dziecko)
 umie wykonywać podstawowe kroki i figury w tańcu;
 porusza się płynnie;
 nabiera ogłady towarzyskiej i kultury zachowania;
 rozwija swoją sprawność ruchową;
 pokonuje swoją nieśmiałość i tremę;
 potrafi współdziałać w grupie.
Metody: Ruch przy muzyce.

Forma organizacyjna: indywidualna, z całą grupą
Pomoce: magnetofon, nagranie na płycie CD z tańcem żydowskim.


Przebieg:
I. Wstęp do zajęć.
 Osoba prowadząca prosi wszystkie dzieci do siebie. Wita się z każdym dzieckiem podając mu rękę i mówiąc „ Jestem (swoje imię) i mieszkam w Kutnie”. Oczekuje od dziecka, że odpowie tym samym; gdy dziecko nie orientuje się w sytuacji należy mu powiedzieć, co ma odpowiedzieć, po czym sytuację należy powtórzyć.
 Prosi o to, aby dzieci przywitały się ze swoimi sąsiadami wyraźnie podkreślając, aby podały sobie prawą rękę.
II Realizacja tematu.
 Nauczyciel prosi dzieci żeby usiadły w kole. Następnie poleca
im wysłuchanie melodii. Włącza płytę z nagraniem tańca żydowskiego.
 Dzieci wypowiadają się na temat utworu, określają jego nastrój, tempo.
 Osoba prowadząca opowiada o tańcu żydowskim, następnie dzieci przystępują do nauki tańca.
Ustawienie:
W kole, twarzami do wnętrza koła.

Przebieg:
Przez cały taniec uczestnicy wykonują cztery ruchy:
1. Uderzamy dwa razy w uda.
2. Klaszczemy dwa razy w dłonie.
3. Wykonujemy „falę” dłońmi, lewą dłonią w prawym kierunku, prawą
w lewym kierunku. Dwa razy wykonujemy „falę”. Kiedy lewa dłoń jest bliżej ciała, prawa na zewnątrz, potem zmieniamy ręce i ponownie wykonujemy podwójną „falę”.
4. Głaszczemy sąsiada po lewej stronie dwa razy po plecach, następnie głaszczemy sąsiada po prawej stronie dwa razy po plecach.
Opisane powyżej ruchy wykonujemy podczas całego tańca w rytm muzyki, która zacznie grać coraz szybciej.

III Zakończenie zajęć.
 Po zakończonych zajęciach nauczyciel chwali wszystkie dzieci
za umiejętność pracy w grupie i za wspaniałą naukę tańca.(5) Scenariusz zajęć plastycznych

Temat: „Makieta mojego miasta”.
Cele główne:
 Zapoznanie dzieci z wybranymi zabytkami Kutna.
 Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty lokalnej, regionalnej.
 Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego miasta.
 Wykonanie pracy plastycznej.
Cele operacyjne: (dziecko...)
 wie jak nazywa się miasto, w którym mieszka;
 zna niektóre jego zabytki;
 szybko reaguje na określony sygnał;
 starannie wykonuje pracę plastyczną postępując zgodnie z udzielonymi instrukcjami.
Metody:
 Aktywizujące
 Praktyczne
 Twórcze
 Podające

Formy organizacyjne:
 Indywidualna
 Zbiorowa:
- w małych grupach
- z całą grupą
Pomoce: ilustracje przedstawiające różne miejsca w Kutnie i jego zabytki, farby, pędzle, kredki, nożyczki, klej, bibuła, arkusz szarego papieru, nagrania z utworami muzycznymi.
Przebieg:
1. Wprowadzenie dzieci w tematykę zajęć.
N: Dzisiaj chciałabym porozmawiać z wami o pewnym mieście,
które pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu. O mieście, w którym
my wszyscy mieszkamy. Czy wy wiecie, jak nazywa się to miasto?
Do naszego miasta można dojechać pociągiem.
Dz.: Ustawiają się w pociąg i poruszają się w rytmie piosenki „Jedzie pociąg z daleka”.

2. Nawiązanie do wycieczki „Spacerkiem po Kutnie”.

N: Na ostatnich zajęciach spacerowaliśmy po Kutnie. Oglądaliśmy najstarsze miejsca w Kutnie, zapoznawaliśmy się z zabytkami Kutna.

3. „Kutnowskie zabytki” – oglądanie ilustracji i rozmowa prowadzona
z dziećmi na ich temat.

N: Omawia ilustracje przedstawiające zabytki w Kutnie.
Dz.: Przyglądają się ilustracjom i swobodnie dzielą się uwagami
na ich temat.

4. „Pomniki” – zabawa ruchowa przy muzyce.

N: Poznaliśmy wiele ciekawych miejsc w Kutnie. Był tam też pomnik. Ciekawa jestem, czy wy też potraficie stać się pomnikami. Za chwilę usłyszycie muzykę i poproszę was abyście poruszali się w jej rytmie.
Gdy muzyka ucichnie staniecie się pomnikami.

5. Praca plastyczna „Makieta mojego miasta” - dzieci wykonują makietę wybranego miejsca w Kutnie. ( w tle muzyka instrumentalna np. ,,Odgłosy przyrody”)

Podział dzieci na zespoły zgodnie z ich możliwościami :
 Wycinanie domów z kolorowego papieru (mieszkalnych, instytucji itd.)
 Rysowanie pojazdów kredkami ołówkowymi i wycinanie ich
 Wycinanie ludzi z czasopism
 Malowanie farbą plakatowa na szarym papierze ulic
 Wycinanie z bibuły zieleńców ( traw, drzew, kwiatów itp.)

Zespoły po wykonanym zadaniu zastanawiają się nad rozmieszczeniem swoich elementów na szarym arkuszu z namalowanymi przez zespół ulicami.
 Ustawianie elementów
 Naklejanie na wytyczone miejsca

Wystawienie makiety na holu przedszkola.


Scenariusz przewidziany do realizacji na dwóch zajęciach.


(6) Scenariusz zajęcia plastycznego

Temat: „Mój dom”.
Cel główny: Poznanie architektury różnych budynków mieszkalnych.
Cele operacyjne: (dziecko...)
- Potrafi wymienić elementy budynku.
-Zna cechy charakterystyczne swojego domu.
-Zna pojęcia: dom jednorodzinny, dom wielorodzinny, blok.
-Umie współpracować z innymi dziećmi

Metody:
 Aktywizujące
 Praktyczne
 Twórcze
 Podające


Formy organizacyjne:
 Indywidualna
 Zbiorowa:
- w małych grupach
- z całą grupą
Pomoce: ilustracje domów zwierząt i ludzi ( ul, gawra, nora, dziupla, buda; dom jednorodzinny, wielorodzinny, blok, igloo, tipi, szałas); nagrania odgłosów przyrody, kartonowe pudełka różnej wielkości, farby plakatowe, pędzle, kubki na wodę, fartuszki.
Przebieg:
1.Powitanie piosenką ,, Witam Cię, jak się masz”- zawiązanie koła.

2. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne domy zwierząt i ludzi. Określenie ich jednym wyrazem (domy) i zastanowienie się do kogo mogą należeć.

3. Podział domów –dla zwierząt i dla ludzi, znalezienie różnic.
4.Określanie przez dzieci charakterystycznych cech swoich domów. Zwrócenie uwagi na podstawową budowę domu: ściany, dach komin, okna, drzwi.

4.Dzieci podczas muzyki z odgłosami przyrody chodzą po całej sali i przyglądają się ustawionym w różnych miejscach kartonowym pudełkom. Kiedy usłyszą ,,deszcz” zatrzymują się przy tym pudełku, który będzie ich domem. ( przy dużych pudełkach wskazane jest aby stanęło więcej dzieci- to są bloki, a przy małych po jednym- to są domy jednorodzinne, chyba że w grupie są dzieci, które są rodzeństwem- wtedy ustawiają się razem ).

5. Ekspresja plastyczna ,,Mój dom”. Malowanie farbami plakatowymi pudełek imitujących domy. Zabawa ruchowa ,,Komórki do wynajęcia”

7 .Zakończenie- Dzieci ustawiają swoje domy w ,,osiedla” na holu przedszkola. Opisują, używając jak największej liczby przymiotników, wykonane przez siebie domy: mały, duży, kolorowy, ciekawy, wielki, wesoły itp. Wszystkie prace nagradzamy brawami.


INSTRUKCJA:
Grupa...............................................................................................
Nauczyciel koordynator..................................................................
Obszar............................................................................................
Miesiąc..........................................................................................

Zakres tematyczny Temat zadania Cele Metody i formy pracy pomoce termin uwagiIV BIBLIOGRAFIA

1. Danel-Bobrzyk H., Uchyła –Zroski J.: Folklor i folkloryzm w edukacji i wychowaniu.
2. Jasiulewicz L., Kopacz A.: Nasza edukacja regionalna- od tradycji do współczesności. ,,Nowa Szkoła” 1998, nr 10.
3. Gulik G.: Edukacja regionalna na etapie wczesnoszkolnym. Katowice 1998
Katowice 2003.
4. Klimem J., Padło S.: Rozbudzanie zainteresowań kulturą regionu. ,,Wychowanie w przedszkolu” 1998, nr 7
5. Kowolik P.: Edukacja regionalna w przedszkolu. w: Edukacja regionalna.
Z historii, teorii i praktyki. Pod red. M. T. Michalewskiej, Kraków 1999.
6. Szymczak J. (red): Kutno poprzez wieki, tom I, II, Kutno- Łódź 2012.
7. Żal H.: Poznajemy tradycję naszego regionu. ,,Wychowanie w przedszkolu” 1997,
nr 3.

8. Materiały ze szkoleń:
a. ,,Jak napisać program edukacji regionalnej”- org. Akademia Edukacji, Bliżej Przedszkola.
b. ,,Jak właściwie napisać scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej”- org. Centrum Szkoleniowe eduskrypt.pl.
c. ,,Metoda projektu?”- org. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademia SUS.
d. ,,Metodologia tworzenia guestów”- org. Planet PR.
e. ,,PBL- nauczanie metody rozwiązywania problemów”- org. Centrum Edukacji Obywatelskiej, Akademia SUS.Wyświetleń: 587


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.