Katalog

Małgorzata Muras, 2014-04-17
Żory

Aleksandra Strojny
Edukacja dla bezpieczeństwa, Projekty edukacyjne

Bezpieczny pierwszak.

- n +

Szkoła Podstawowa nr 3 w ŻorachPROJEKT EDUKACYJNY

„Bezpieczny pierwszak”

Opracowanie:
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej:
Małgorzata Muras
Aleksandra Strojny


1. TEMAT PROJEKTU

Bezpieczny pierwszak.


2. INFORMACJE WSTĘPNE

Edukacja wczesnoszkolna - wszystkie dzieci uczęszczające do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 3 w Żorach

3. CELE PROJEKTU

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa dzieci uczestniczących w ruchu drogowym.
 Przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.
 Rozwijanie umiejętności społecznych, niezbędnych we właściwych relacjach z innymi dziećmi i dorosłymi.
 Kształtowanie odpowiednich postaw: asertywności, rozwagi, odpowiedzialności, ostrożności.
 Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci.
 Kształtowanie zachowań pozwalających unikania zagrożeń i przewidywania skutków własnego postępowania.
 Ukazanie dzieciom właściwego procesu postępowania podczas sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia własnego lub kolegi.
 Wyrobienie postawy zaufania wobec pracowników policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego.

4. UZASADNIENIE
Współczesny świat stwarza różnego rodzaju zagrożenia życia ludzkiego i bezpieczeństwa dzieci. Wciąż wzrasta liczba wypadków, w których ofiarami są dzieci. Te niepokojące informacje znajdujemy w codziennej prasie, audycjach telewizyjnych i raportach policyjnych. Brak wyobraźni, ostrożności to główne przyczyny wypadków domowych natomiast liczne wypadki samochodowe spowodowane są dynamicznym rozwojem motoryzacji i lekceważeniem obowiązujących zasad. Jak chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, które może je spotkać w domu lub gdy samodzielnie wyjdzie z domu i wkroczy na jezdnię idąc do pierwszej klasy?
Rozwiązaniem jest uświadomienie i kształcenie dzieci:
 aby w chwili obecnej uchronić ich życie i zdrowie;
 na przyszłość, aby stały się rozsądnymi użytkownikami drogi.
Ważne jest, aby dziecko dowiedziało się jakie mu grożą niebezpieczeństwa, umiało je rozpoznawać, aby potrafiło unikać pułapek, stosowało właściwą technikę przechodzenia przez jezdnię, odpowiednio zachowywało się na drogach, było zdolne do samokontroli.
Edukacja komunikacyjno-drogowa to świadomie zaplanowana i prowadzona działalność wychowawców, opiekunów oraz samych dzieci obejmująca nauczanie i uczenie się, której celem jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zachowanie się zgodnie z przepisami.
Wykroczenia, przestępstwa, jak również istniejące w naszym społeczeństwie patologie społeczne skłaniają do podjęcia działań profilaktyczno- edukacyjnych w stosunku do dzieci, które ze względu na swoja ufność wobec dorosłych są często ofiarami przestępstw.
Należy rozwijać w dzieciach asertywność, by w razie sytuacji zagrażającej ich wolności potrafiły powiedzieć „nie”.
Świadomość wyżej wymienionych zagrożeń skłoniła nas do opracowania projektu „Bezpieczny pierwszak” oraz nawiązania współpracy ze służbami mundurowymi (policja, straż pożarna) oraz pogotowiem.
Ważnym faktem jest współpraca domu rodzinnego ze szkołą oraz instytucjami zaangażowanymi w projekt, gdyż jest ona uzupełnieniem i uwiarygodnieniem kształcenia szkolnego Rozwijając szkolną aktywność edukacyjną, powinno się jak najczęściej umożliwiać dzieciom bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym, w którym będą one miały możność bezpośredniego obserwowania zachowania w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Kształtując tak dzieci na pierwszym szczeblu edukacyjnym mamy swego rodzaju lokatę pozwalającą nam domniemywać, że rosną nam dzieci odważne, pewne siebie, ale też i roztropne oraz przewidujące.5. CZAS POTRZEBNY NA REALIZACJĘ PROJEKTU

Rok szkolny 2013/2014

6. OSOBY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI PROJEKTU

Uczniowie klas pierwszych, rodzice, nauczyciele, pracownicy policji, ratownicy medyczni, strażacy.

7. OPIS REALIZACJI PROJEKTU - ETAPY

I. Wdrożenie

Nawiązanie współpracy z Policją, Strażą Pożarną oraz ratownikami medycznymi. Udostępnienie dokumentacji projektu członkom Rady Pedagogicznej: upublicznienie projektu (uzyskanie wstępnej aprobaty dyrektora, zawiadomienie Rady Pedagogicznej o planowanym przedsięwzięciu oraz zamiarach realizacji projektu).

II. Realizacja

Etapem wyjściowym w realizacji projektu jest rozmowa z uczniami i ich rodzicami o tematyce projektu gdzie następuje zmotywowanie uczniów oraz rodziców do udziału w zajęciach.
Projekt przewiduje 7 tematów zajęć. Proces realizatorski projektu pozwala rozwinąć poza-szkolną aktywność edukacyjną, poprzez bezpośredni kontakt ze środowiskiem lokalnym i nie tylko W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych z policjantami, strażakami oraz ratownikami medycznymi.

III. Ewaluacja

Rozmowy z dziećmi biorącymi udział w projekcie ( w czasie trwania projektu). Ankieta dla rodziców dzieci biorących udział w projekcie.

8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
• Bądź ostrożny na drodze, chodniku, poboczu. Uwaga -tory kolejowe!
• Cele:
Utrwalenie zasad prawidłowego przechodzenia przez jezdnię.
Uświadomienie niebezpieczeństw grożących na drodze.
Nauka podstawowych zasad ruchu drogowego dla pieszych.
Zaznajomienie z pojęciem „Krzyż Św. Andrzeja”.
Poznanie znaków drogowych i kojarzenie ich z określona sytuacją drogową.
Kształcenie odpowiedniej postawy wobec własnego bezpieczeństwa.
Wdrażanie do szybkiego i efektywnego działania w sytuacjach zagrożenia.
• Formy realizacji:
Ustalenie pięciu zasad przechodzenia przez jezdnię.
Nauka piosenki „O ruchu drogowym”
Wycieczka na przejście dla pieszych w pobliżu szkoły (zwrócenie uwagi na znaki drogowe)
Plastyczne przedstawienie drogi do szkoły- „Bezpieczne przejście”

• Nie bój się- powiedz obcemu NIE. Nie ufaj i nie ulegaj namowom (klucz, „prezenty”, porwania.)
• Cele:
Kształcenie umiejętności rozpoznawania niebezpiecznej zaczepki lub propozycji osób obcych lub znajomych.
Wzbogacenie słownictwa i zrozumienie trudnych wyrazów.
Ćwiczenie zasad asertywności- bezpieczne odmawianie.
Uświadomienie, że klucz może być prowokacją dla włamywacza.
• Formy realizacji:
Scenki dramowe grane przez uczniów oraz próba oceny zachowania przez resztę dzieci. Rozmowa połączona z objaśnieniem trudnych wyrazów: włamywacz, przestępstwo, diler.

• Baw się bezpiecznie (niewypały, wykopy, ruiny, piwnice, strychy, jezdnia, huśtawki, proca, boisko, piaskownica, wyjście na sanki czy łyżwy)
• Cele:
Doskonalenie umiejętności unikania wyboru do zabawy niebezpiecznych miejsc.
Omówienie zasad bezpiecznego zachowania w sytuacji bezpośredniego kontaktu z niewypałem.
• Formy realizacji:
Prezentacja ilustracji z niewłaściwymi miejscami do zabaw.
Bank pomysłów – opracowanie zasad obowiązujących w czasie zabaw – praca w grupach. Korzystanie z różnych źródeł wiedzy.

• Czy jesteś spostrzegawczy?
• Cele:
Poznanie roli policjanta w życiu społecznym.
Doskonalenie umiejętności spostrzegania i uważnej obserwacji.
Wdrażanie do umiejętnego formułowania krótkiej wypowiedzi o nagłym wydarzeniu.
Zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo.
Utrwalanie numerów alarmowych.
• Formy realizacji:
Spotkanie z policjantem. Poznanie pracy policjanta.
Ustalanie rysopisu i przebiegu wydarzeń na podstawie scenki dramowej.

• Zostań małym ratownikiem.
• Cele:
Poznanie pracy ratowników medycznych.
Utrwalenie numerów alarmowych.
Rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni uczniów.
Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego.
Zapoznanie uczniów ze środkami ochrony osobistej.
Oswojenie i zaznajomienie z podstawowymi czynnościami podejmowanymi w przypadku nagłych zdarzeń wymagających konieczności udzielenia pomocy przedmedycznej.
• Formy realizacji:
Spotkanie ze słuchaczami studium medycznego połączona z praktyczna nauką udzielania pomocy poszkodowanemu. Karty pracy pozwalające na utrwalenie numerów alarmowych służb ratowniczych

• Jak Wojtek został strażakiem
• Cele:
Zdobywanie wiedzy na temat instytucji dbających o nasze bezpieczeństwo.
Poznanie specyfiki pracy strażaka – bezpośrednia obserwacja wozu strażackiego.
Przewidywanie skutków wynikających z niebezpiecznych zabaw i zachowań.
Praktyczne wykonanie zgłoszenia pożaru z wykorzystaniem numerów alarmowych.
Samodzielne gaszenie pożaru kontrolowanego.
• Formy realizacji:
Wycieczka piesza do Państwowej Straży Pożarnej, praktyczne wykonanie zgłoszenia z prośbą o pomoc, praktyczne ćwiczenia gaszenia pożaru.

• Spędzaj bezpieczne wakacje: na wsi, w mieście, w górach, nad wodą. Podróż.
• Cele:
Utrwalenie zasad bezpiecznego zachowania się.
Rozwijanie pozytywnej postawy wobec własnego bezpieczeństwa jako alternatywy wobec niepotrzebnej brawury
• Formy realizacji:
Prezentacja pięciu plansz z zasadami, głośne czytanie i pogadanka.
Plastyczne przedstawienie haseł (praca w grupach)– zasad bezpiecznego zachowania w konkretnych sytuacjach.


9. METODY AKTYWIZUJĄCE

Dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma ograniczone możliwości wynikające z natury jego rozwoju. Dlatego też niezbędny jest odpowiedni dobór metod i form pracy. Metody proponowane w niniejszym projekcie oparte są metodyce procesu dydaktyczno- wychowawczego.
Dzięki tymże metodom dziecko uczy się:
 działać i współdziałać;
 porozumiewać się z otoczeniem;
 odkrywać własne indywidualne cechy.

Styl pracy idący za metodami aktywizującymi niesie wiele korzyści edukacyjnych i rozwojowych, np.:
 stwarzanie dobrego klimatu w środowisku klasowym;
 zwiększanie poczucia bezpieczeństwa ucznia;
 wspomaganie zachowań prospołecznych;
 stwarzanie przynależności do grupy społecznej.
 kształtowanie umiejętności współpracy


Prezentowany projekt edukacyjny wykorzystuje następujące metody aktywizujące:

a) Metody integracyjne- służą lepszemu poznaniu, wyzwalaniu poczucia tożsamości z grupą, wpływają na odprężenie, relaksują, pozwalają dziecku na zapomnienie o stresie.

b) Metody dyskusyjne- ich celem jest poszukanie odpowiedzi na postawione pytanie- problem. Umożliwiają tworzenie i definiowanie pojęć. Uczą negocjowania, argumentowania, kompromisu, słuchania innych.

c) Metody twórczego myślenia- rozwijają wyobraźnię, zdolność fantazjowania, przekształcania, wyrażania własnych poglądów.

d) Metody plastyczne- treść i symbole zastępujące język- wypowiedź ustną wyzwalają szeroka wyobraźnię dziecka. Interpretowanie
i przekładanie treści na język plastyczny służy twórczemu myśleniu.

e) Metody dramowe i inscenizacja- zakładają wyrażanie przeżyć i postaw wybranej osoby, uczą empatii.
1. Drama: spontaniczne niereżyserowane granie ról. Daje okazje do ćwiczenia nowych zachowań, uczy radzenia sobie w różnych sytuacjach.
2. Inscenizacje: zabawy dramatyczne, teatralne. Wyrabiają samodzielność myślenia i działania. Rozwijają wyobraźnię oraz ekspresję twórczą: słowna, ruchowo- muzyczną i plastyczną.


10. PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU

DZIECKO:

 Potrafi współpracować z innymi dziećmi i dorosłymi.
 Zna zasady prawidłowego poruszania się pieszych w ruchu drogowym.
 Zna znaczenie niektórych znaków drogowych.
 Wie jakie miejsca są bezpieczne do zabawy.
 Wie jak wykorzystać postawę ograniczonego zaufania w stosunku do osoby nieznajomej.
 Ufnie i bezpośrednio zawraca się o pomoc do policjanta.
 Potrafi opowiedzieć każdemu dorosłemu o zagrożeniu jakie go spotkało.
 Przewiduje następstwa zaistniałej sytuacji.
 Ma świadomość konsekwencji niewłaściwego zachowania podczas zabaw w domu, na placu zabaw, w drodze do szkoły.
 Zna niebezpieczeństwa wynikające z zabaw w niedozwolonych miejscach lub też niedozwolonymi przedmiotami.
 Pamięta numery alarmowe i zna sytuacje w których należy z nich skorzystać.
 Potrafi wezwać pomoc dla osoby poszkodowanej i podejmuje próby udzielenia pomocy przedmedycznej.
 Potrafi wykonać ekspresję plastyczną.
 Chętnie bierze udział w organizowanych zajęciach.

RODZIC:

 Współpracuje z nauczycielem – wychowawcą.
 Zna treści, które dziecko poznaje podczas zajęć.
 Udziela zwrotnej informacji na temat wzbogacenia wiedzy dziecka w zakresie bezpieczeństwa i zagrożenia.

NAUCZYCIEL:

 Zna zakres wiadomości swoich uczniów.
 Wymienia się doświadczeniami z nauczycielami.
 Współpracuje z dziećmi i rodzicami.


ANONIMOWA ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW

uczniów biorących udział w projekcie „Bezpieczny pierwszak”

Szanowni Państwo

Chciałybyśmy poznać Państwa opinię na temat projektu edukacyjnego, którego Wasze dzieci były uczestnikami. Informacja zwrotna na pewno przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły.


1. Czy wystarczająco dobrze został/a Pan/i zapoznany/a z tematyką projektu i jego walorami edukacyjnymi ?
(Proszę podkreślić właściwą odpowiedź)

Tak Nie

2. Czy dziecko chętnie brało udział w zajęciach?

Tak Nie

3. Czy Pana/i zadaniem uczestnictwo w projekcie wzbogaciło wiedzę dziecka na temat własnego bezpieczeństwa i różnych zagrożeń ?

Tak Nie

Dziękujemy

Bibliografia:
www.kmpspzory.pl

Wyświetleń: 607


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.