Katalog

Izabela Ćwik, 2014-04-29
Ryn

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego

- n +PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Izabeli Ćwik

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOData rozpoczęcia stażu: 1 września 2011 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31 maja 2014 r.
Podstawa prawna:

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela (na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998r. Nr 106, poz.668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz.239 i Nr 22, poz. 291)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz. 1580)
• Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r., z późniejszymi zmianami Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2000r. Nr 19, poz. 239)


Cele odbywania stażu:

• Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy.
• Samodzielne lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia, pogłębianie wiedzy i umiejętności, służące własnemu rozwojowi oraz podniesienie poziomu pracy szkoły.
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia nauczyciela dyplomowanego.Plan rozwoju zawodowego został opracowany na podstawie wymagań kwalifikacyjnych zawartych w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.12.2004 r., w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczyciela.


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust.2 pkt.1)


LP
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY
REALIZACJI

1.
Przypomnienie procedur awansu zawodowego nauczycieli i uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Karta Nauczyciela
Ustawa o systemie oświaty
• Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego,
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego (założenie teczki „awans zawodowy”)
• Regularna lektura publikacji MEN oraz śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego
Wrzesień 2011
W trakcie stażu
Wrzesień 2011
Wrzesień 2011
Cały okres stażu Rejestr przyswojonych aktów prawa oświatowego.
Potwierdzenie ukończenia kursu
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Teczka awansu zawodowego

2.
Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły • Analiza dokumentacji:
- Statut Publicznego Gimnazjum w Rynie
- Program wychowawczy szkoły
- Program Profilaktyki
- Regulamin Rady Pedagogicznej, Samorządu
Uczniowskiego
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Notatki własne

3.
Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. • Udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły oraz wdrażanie nowych pomysłów w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
W czasie trwania stażu
Zaświadczenia, świadectwa


4.
Organizacja i doskonalenie warsztatu pracy.
• Samokształcenie w oparciu o dostępne pozycje wydawnicze dotyczące pracy świetlicy.
• Zapoznawanie się na bieżąco z ofertami wydawniczymi,
• Systematyczne przeglądanie internetowych stron edukacyjnych
• Gromadzenie pomocy dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych do różnorodnych form spędzania czasu w świetlicy
• Wykonanie zdjęć dokumentujących zajęcia
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Wykaz literatury, notatki, zapiski własne, adresy stron internetowych, zdjęcia, pomoce dydaktyczne

5.

Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz urozmaicania i wzbogacania pracy świetlicy:

- Organizowanie imprez, uroczystości świetlicowych i szkolnych.

- Przygotowanie i realizacja konkursów oraz artystycznych form pracy z dziećmi w świetlicy.

• Dbanie o wystrój pomieszczeń świetlicowych
• Zbieranie ciekawych pomysłów do przygotowania imprez, opracowanie scenariuszy.
• Kontynuowanie tradycji świetlicowych -organizowanie okolicznościowych imprez świetlicowych, np. Andrzejki, karnawał;
• Pobudzanie twórczej działalności uczniów poprzez: zgłaszanie pomysłów, współuczestnictwo w organizacji imprez, prezentowanie własnej twórczości, realizację form artystycznych
• Przeprowadzanie konkursów plastycznych, praktycznych o różnorodnej tematyce związanej z rocznym planem świetlicy
• Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu -organizowanie wycieczek tematycznych, okolicznościowych, zajęć ruchowych.

Cały okres stażu
Scenariusze, zdjęcia, dekoracje,
zaświadczenia

6.
Wspieranie zadań edukacyjnych wychowawczych i opiekuńczych szkoły
• Współpraca z dyrekcją , nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, rodzicami/ opiekunami prawnymi wychowanków - wymiana doświadczeń oraz informacji związanych z procesem wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, udział w zajęciach otwartych

W czasie trwania stażu
Potwierdzenia

7.
Współtworzenie dokumentów szkoły i świetlicy szkolnej
• Udział w pracach komisji zadaniowych
• Opracowanie i realizacja planów pracy opiekuńczo- wychowawczych świetlicy Okres stażu według potrzeb
Co miesiąc Projekty działań, sprawozdania
z realizacji Miesięczne plany pracy

8.
Podejmowanie działań na rzecz uczniów słabych
• Pomoc uczniom słabym w odrabianiu prac domowych i utrwalaniu wiadomości
• Organizowanie pomocy uczniowskiej w zespole świetlicowym.
Cały okres stażu
Wnioski z osiągniętych efektów.

9.
Ewaluacja swojej pracy
• Autorefleksja
• Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp.
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju zawodowego
W trakcie trwania stażu
Koniec stażu
Arkusze samooceny
Zaświadczenia, dokumentacja prowadzenia zajęć
Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2)


LP
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy


• Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
• Wykorzystanie komputera do pisania scenariuszy zajęć, planów i programów pracy,
• Przygotowywanie za pomocą komputera kart pracy, pomocy dydaktycznych
• Wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych doskonalących naukę pisania, czytania, działań matematycznych podczas zajęć
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Scenariusze zajęć, plany pracy,
przykładowe pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową,

2.
Współtworzenie strony internetowej świetlicy szkolnej
• Uaktualnianie i redagowanie informacji, materiałów,
• Obsługa poczty elektronicznej – przesyłanie informacji i materiałów osobom zainteresowanym
Na bieżąco w trakcie trwania stażu
Adres strony internetowej
świetlicy

3.
Wdrażanie wychowanków do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami).
• Pomoc wychowankom w uczeniu się posługiwania się komputerem w celu poszukiwania informacji
• Wskazanie możliwości wykorzystania komputera, jako źródła zabawy i rozrywki, a także możliwości komunikowania się
Cały okres stażu
Zapisy w dzienniku

4.

Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym
• Opracowanie na komputerze wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela,

Przez cały okres trwania stażu
Teczka „Awans zawodowy”,

5.

Doskonalenie w zakresie posługiwania się technologią informacyjna
i komunikacyjną
• Udział w kursie komputerowym
Przez cały czas trwania stażu
Zaświadczenia o udziale w kursie


Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach WDN lub innych zajęć
(§.8 ust.2 pkt.3)

LP ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca w ramach zespołu wychowawczego

• Udział w pracach zespołu, wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów
W trakcie trwania stażu
Sprawozdania z prac zespołów,

2.
Własne publikacje

• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu Rozwoju Zawodowego”
• Opracowanie i opublikowanie materiałów edukacyjnych, konspektów zajęć, programów autorskich, kart pracy itp.
W trakcie trwania stażu
Adres strony internetowej
Wydruk publikacji z Internetu


3.

Dzielenie się swoja wiedzą i doświadczeniem
• Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców
• Publikowanie swoich prac na stronach internetowych
• Opracowanie i udostępnienie w świetlicy konspektów zajęć, scenariuszy imprez, planów
• Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami – wymiana doświadczeń
• Opracowanie i wygłoszenie referatu w ramach zespołu wychowawczego
W trakcie trwania stażu

Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia dyrektora, publikacje, adresy stron internetowych
Tekst referatu

4.
Zorganizowanie konkursów i wystaw plastycznych o różnorodnej tematyce
• Gromadzenie i ekspozycja prac wychowanków
W trakcie trwania stażu

Sprawozdania z konkursów, zdjęcia, prace wychowanków

5.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczo-wychowawczych.
• Aktywna realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych: współpraca z pedagogiem, współpraca z wychowawcami.
Cały okres stażu
Potwierdzenia


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§.8ust.2pkt.4a)

LP ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1. Opracowanie i wdrożenie programów wychowawczych i edukacyjnych Realizacja programów realizowanych w szkole
• Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu wychowawczego lub edukacyjnego

W trakcie trwania stażu
Program autorski


2.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły
• Poznanie i stosowanie przepisów – ustaw w praktyce zawodowej:
• Analiz ustaw: o systemie oświaty, opiece społecznej, postępowaniu w sprawach nieletnich
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Stosowanie przepisów w konkretnych sytuacjach
W trakcie trwania stażu
Notatki własne, zapiski

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§.8ust.2pkt.4c)

LP ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.
Współpraca z różnymi instytucjami

• Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (MOPS, RCK, Przedszkole Samorządowe w Rynie, Biblioteka )

W trakcie trwania stażu
Potwierdzenia

2.
Poznanie sytuacji rodzinnej i organizowanie pomocy wychowankom z problemami.
• Diagnozowanie środowiska rodzinnego i pomoc zgodnie z potrzebami
• Współpraca ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami
W trakcie trwania stażu

Notatki w dzienniku, potwierdzenia

2.
Udział w programie „Cała Gmina czyta dzieciom”
• Kontynuacja spotkań w świetlicy z cyklu „Cała Gmina czyta dzieciom”
• Włączenie do głośnego czytania dzieciom mieszkańców naszej gminy, przedstawicieli różnych zawodów
W trakcie trwania stażu
Potwierdzenia, zdjęcia

3.
Organizowanie konkursów, wycieczek, imprez świetlicowych oraz szkolnych.

• Organizowanie wyjść do różnych placówek miejskich , wycieczek tematycznych i okolicznościowych.
• Organizacja imprez świetlicowych i szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego i własnych propozycji
• Organizacja konkursów o różnorodnej tematyce związanej z rocznym planem świetlicy
W trakcie trwania stażu
Zaświadczenia, , zdjęcia

4.
Instruktaż pierwszej pomocy dla wychowanków świetlicy
• Pokaz i nauka udzielania pierwszej pomocy – spotkanie ze specjalistą
W trakcie trwania stażu
Zdjęcia, potwierdzenia

5.
Praca w szkolnych komisjach w zależności od potrzeb.
• Praca w szkolnych komisjach w zależności od potrzeb.
W trakcie trwania stażu
Zaświadczenia o powołaniu do komisji.

6.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu.
• Udział w kursach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych
W trakcie trwania stażu

Świadectwo ukończenia kursów.

7.
Promocja szkoły

• Współtworzenie strony internetowej świetlicy - systematyczne uaktualnianie informacji i materiałów
• Dokumentowanie ważnych wydarzeń i uroczystości świetlicowych w kronice świetlicy
• Wystawy prac dzieci
W trakcie trwania stażu
Potwierdzenia, strona internetowa świetlicy, kronika świetlicy , zdjęcia z wystaw


Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami , instytucjami samorządowymi lub innymi opiekuńczych (§.8ust.2 pkt.4e)

LP ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Podejmowanie współpracy z organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.
• Współpraca z Ryńskim Centrum Kultury
• Współpraca z pielęgniarką w zakresie edukacji prozdrowotnej
• Współpraca z MGOPS w Rynie – kontakty z pracownikami MGOPS w celu diagnozowania sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków,
• Współpraca z kuratorami - pozostawanie w ciągłym kontakcie z kuratorami mającymi pod opieką rodziny uczniów naszej szkoły. Podejmowanie wspólnych działań w celu zapobiegania demoralizacji i nie realizowania obowiązku szkolnego
• Współpraca z policją w zakresie edukacji bezpieczeństwa unikania zagrożeń itp.
• Współpraca z Biblioteką Szkolną i Biblioteką Publiczną w Rynie – uczestniczenie w lekcjach bibliotecznych, udział w konkursach i imprezach organizowanych prze placówki
• Współpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną w Rynie - aktywne współdziałanie z wychowawcą świetlicy socjoterapeutycznej, wymiana doświadczeń, dzielenie się wypracowanym warsztatem pracy
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Notatki w dzienniku

2.
Współpraca z organizacjami na terenie szkoły

• Współpraca z pedagogiem szkolnym – działania mające na względzie dobro ucznia
• Współpraca z nauczycielami w ramach opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych, przy realizacji programów edukacyjnych lub wychowawczych
• Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Udział w ogólnopolskich akcjach tj. „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”

Cały okres stażu
Potwierdzenia

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony (§.8ust.2 pkt.5)

LP ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych • Analiza opinii PPP
• Zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych. Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych. Podsumowanie i wnioski.
W trakcie trwania stażu
Opis i analiza problemu

2. Poznanie warunków środowiskowych i sytuacji rodzinnej uczniów, umiejętność rozpoznawania problemów środowiska wychowanków • Wywiad, obserwacja, rozmowy indywidualne z wychowankami i rodzicami (opiekunami),
• Rozmowy z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.

W trakcie stażu
Potwierdzenia

Powyższy plan rozwoju może ulec modyfikacji, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkołyOpracowała: Izabela ĆwikZatwierdzam do realizacji dn........
(Podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

Wyświetleń: 752


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.