Katalog

Małgorzata Kosecka, 2014-05-05
Zduńska Wola

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI 6-LETNIMI NA MIESIĄC CZERWIEC

- n +

Wielokierunkowa aktywność dzieci - CZERWIEC

Społeczno-przyrodnicza
Językowa
i literacka
Matematyczna
Muzyczna
Plastyczna Motoryczno-ruchowa
(gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)
i zdrowotna
Integralny ośrodek tematyczny: NA KRAKOWSKIM RYNKU
1. „O smoku wawelskim i mądrym szewczyku” – legenda J. Adamczewskiego. Dziecko poznaje pojęcie legenda i historię poznania Krakowa, herb miasta i niektóre jego zabytki, dowiaduje się, że jest to prastara stolica Polski.
2. „Kraków” – oglądanie albumu. Dziecko potrafi wymienić zabytki Krakowa, rozpoznaje je na fotografiach.
3. „Wawel” – wiersz Cz. Janczarskiego. Dziecko poznaje historię powstania zamku wawelskiego, wie, że Kraków znajduje się nad rzeką Wisłą.
4. „Strój krakowski” - prezentacja. Dziecko wie, jak wygląda strój krakowski, potrafi wymienić jego elementy.
5. „Co widzę na obrazku?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko rozpoznaje treść obrazka na podstawie wymienionych pojedynczych przedmiotów.
1. „O dwóch wieżach i dwóch braciach” – legenda J. Adamczewskiego. Dziecko poznaje legendę o budowie kościoła Mariackiego i jego dwóch wież, umie opowiedzieć własnymi słowami legendę.
2. „Krakowianka” – ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza A. Świrszczyńskiej. Dziecko wyraźnie powtarza słowa wiersza.
3. „O hejnale z Mariackiej wieży” – legenda J. Adamczewskiego. Dziecko poznaje historię związaną z krakowskim hejnałem, uważnie słucha opowiadania. 1. „Co jest duże, a co małe?” – zabawa matematyczna. Dziecko porównuje wielkość przedmiotów, poprawnie używa określeń: małe, duże, większe, największe itp., potrafi szacować „na oko”.
2. „Geometryczne obrazy”- zabawa dydaktyczna. Dziecko nazywa poszczególne figury geometryczne. 1. „Tańce przy góralskiej muzyce” – improwizacje taneczne przy ludowej muzyce. Dziecko wspólnie i zgodnie bawi się w zespole.
2. „Krakowiaczek jeden” – koncert melodii ludowych z okolic Krakowa. Dziecko określa charakter wysłuchanych melodii, poznaje krok podstawowy i kilka figur krakowiaka.
3. Hejnał mariacki” – wysłuchanie nagrania. 1. „Zamek” – wycinanka z kolorowego papieru. Dziecko Zna poszczególne etapy wykonania zamku, próbuje samodzielnie tworzyć wieże, kopuły i mury.
2. „Smok wawelski” – praca z wykorzystaniem papierowych talerzyków. Dziecko układa sylwetę smoka, docina nożyczkami brakujące elementy.
3. „Smok wawelski” – lepienie z plasteliny. Dziecko dobrze ugniata potrafi ulepić sylwetę smoka, ćwiczy motorykę małą.
4. „Krakowskie kamienice” – rysowanie ołówkiem. Dziecko na podstawie oglądanego albumu i widokówek próbuje narysować kamienice.
1. 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 40
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą zadaniową. Dziecko sprawnie biega, wykonuje skłony i przysiady, potrafi chwytać worek palcami stóp.
3. Zabawy ruchowe:
- „Winda” z el. równowagi
- „Smok” – z el. muzycznym
- „Lajkonik” – z el. biegu
4. „Krakowskie kwiaciarki” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko potrafi przesuwać papierowe kwiatki za pomocą strumienia powietrza wydmuchiwanego przez słomkę.
5. Zabawy i spacery dotleniające organizm.
6. „Pawie piórka” – ćwiczenie graficzne. Dziecko nabiera wprawy w kreśleniu zaokrąglonych linii, usprawnia rękę wiodącą

Wielokierunkowa aktywność dzieci - CZERWIEC

Społeczno-przyrodnicza
Językowa
i literacka
Matematyczna
Muzyczna
Plastyczna Motoryczno-ruchowa
(gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)
i zdrowotna
Integralny ośrodek tematyczny: ŚWIAT UŚMIECHA SIĘ DO WSZYSTKICH DZIECI
1. „Wszystkie dzieci mają prawo do …” – rozmowa z wykorzystaniem ilustracji. Dziecko potrafi wymienić i stosować gesty oraz symbole przyjaźni, miłości, zna swoje prawa, wie, w jakich sytuacjach należy powiedzieć: nie.
2. Rozmowy sterowane na temat przysłów: „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”, „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, „Przyjaźń cenniejsza niezłoto”. Dziecko próbuje wyjaśnić, co znaczą dane przysłowia.(ABC, s.67)
3. „Czarni przyjaciele” – rozmowa w oparciu o wiersz R. Pisarskiego oraz „Eskimosek” S. Raczyńskiego. Dziecko poszerza wiadomości dotyczące innych krajów i dzieci tam mieszkających.
4. „Czy dzieci mają głos?” – rozmowa w oparciu o Konwencję Praw Dziecka. Dziecko poznaje swoje prawa, wie, że wszystkie dzieci mają te same prawa bez względu na kolor skóry czy język.
5. „Z atlasem i globusem” – rozmowy w oparciu o mapy i globus. Dziecko rozróżnia na mapie oceany, ląd, morza, poznaje podział na kontynenty, państwa.
6. „Jesteśmy Polakami i Europejczykami” – rozwiązywanie krzyżówek. Dziecko wie, że Polska należy do Unii Europejskiej, zna flagę Polski oraz Unii, poznaje inne państwa należące do Unii.(ABC) 1. „Jestem Polakiem i…”, „Jestem dzieckiem i …” – ćwiczenia gramatyczne. Dziecko określa zachowanie i emocje dotyczące narodowości i dzieciństwa, wypowiada się za pomocą zdań złożonych, posługuje się czasownikami i przymiotnikami określającymi podany rzeczownik.
2. „Mój kolega, moja koleżanka” – tworzenie opowiadania według planu. Dziecko przedstawia „plan” według którego zachowuje kolejność opowiadania, buduje logiczną wypowiedź.
3. „Dobry kolega” – historyjka obrazkowa. Dziecko opowiada jej treść, układa zakończenie zdarzenia, nadaje historyjce tytuł.
4. „My dzieci” – zabawa ortofoniczna. Dziecko potrafi odtworzyć odgłosy dziecięcych zabaw, ćwiczy mięśnie aparatu mowy na zgłoskach: u-au-be-trr-wrr-zz-ou itp.
1. „Jak mieszkają koledzy w różnych częściach świata?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko rozwiązuje działania matematyczne, sprawnie posługuje się znakami: +,-,=,<,>. 1. „Nasz świat” – zabawa ruchowa ze śpiewem, nauka piosenki „Podajmy sobie ręce”. Dziecko rozpoznaje dźwięk większości instrumentów perkusyjnych, śpiewa piosenkę, wykonuje do niej zaproponowany układ ruchowy.
2. „W krainie uśmiechu” – zabawy taneczne. Dziecko potrafi wyrazić w muzyce, w ruchu – tańcu, swoje spostrzeżenia na temat radości i uśmiechu. 1. „Upominek dla mojego kolegi” – praca twórcza z materiałów wybranych przez dzieci. Dziecko rozumie potrzebę sprawiania innym radości, angażuje się w to, co robi.
2.„Zaczarowany świat” G. Koby – malowanie farbami plakatowymi w oparciu o wiersz. Dziecko wyraża treść wysłuchanego wiersza w formie plastycznej.
3. „Mój kolega z innego kraju” – wycinanka z kolorowego papieru. Dziecko samodzielnie wycina dowolną postać, charakterystyczny dom, rośliny, itp.
1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 39
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych prowadzony metodą zadaniową. Dziecko wzmacnia grupy mięśniowe odpowiedzialne za prawidłową postawę, właściwie reaguje na sygnały słowne i dźwiękowe.
3. Zabawy ruchowe:
- „Przywitaj się” – orientacyjno-porządkowa
- „Szczepy indiańskie” – z el. skoku
- „Piłka parzy” – z el. biegu
4. Pobyt dzieci na świeżym powietrzu – zabawy integracyjne z dziećmi innych grup w ogrodzie przedszkolnym.
Wielokierunkowa aktywność dzieci - CZERWIEC

Społeczno-przyrodnicza
Językowa
i literacka
Matematyczna
Muzyczna
Plastyczna Motoryczno-ruchowa
(gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)
i zdrowotna
Integralny ośrodek tematyczny: PRZYSZŁY DŁUGIE, LETNIE DNI
1. „Cztery pory roku” – rozwiązywania zagadek, krzyżówek, rebusów. Dziecko utrwala i systematyzuje wiadomości na temat cech charakterystycznych czterech pór roku.
2. „Różne sposoby odmierzania czasu” – rozmowy z wykorzystaniem zagadek, zegarów i wierszy: „Kogut i budzik” L.J. Kern, „Dziwny zegar” T. Kubiak. Dziecko wie, jak dawniej odmierzano czas, określa czas trwania różnych czynności (długo, krótko, krócej od, dłużej od)
3. „Uwaga, zły pies” – wypowiedzi dzieci na temat ilustracji i własnych przeżyć, scenki pantomimiczne – obrona przed złym psem. Dziecko wie, jaką należy przyjąć postawę obronną wobec atakującego psa.
4. „Lato” – rozwiązywanie zagadek. Dziecko uważnie słucha opisu słownego, próbuje samodzielnie ułożyć zagadkę. 1. „Kto przyniósł lato?” – słuchanie wiersza P. Łosowskiego. Dziecko wysnuwa wnioski oraz przedstawia własne propozycje w formie słownej wypowiedzi.
2. „Przyszło lato” – zabawa ortofoniczna. Dziecko naśladuje odgłosy zgodnie z opowieścią słowną n-lki.
3. „Walizka pełna przygód” – rozmowa z wykorzystaniem wiersza M. Ćwiek oraz ilustracji. Dziecko wie, jakie rzeczy należy spakować wyjeżdżając na wakacje, przyporządkowuje podpisy do obrazków.
4.„Lubię…,ponieważ…”- ćwiczenie gramatyczne. Dziecko wypowiadając się sensownie i logicznie uzupełnia wypowiedź.
5. „Odgłosy lata” – zabawa ortofoniczna. Dziecko uważnie słucha odgłosy z nagrania, nazywa je i naśladuje.
6. „Hej, lato, lato, lato” – słuchanie wiersza K. Wodniackiej. Dziecko potrafi własnymi słowami opowiedzieć treść wiersza. 1. „Mierzymy wszystko” – zabawy matematyczne w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko potrafi mierzyć odległość w terenie krokami, stopami i innymi środkami umownymi według własnych pomysłów.
2. „Dodaję, odejmuję i rozwiązuję” – zabawy matematyczne. Dziecko próbuje samodzielnie ułożyć treść zadań matematycznych, posługuje się znakami „+,_,=”. 1. „Hej, lato, lato, lato”- nauka piosenki, ćwiczenia twórcze oraz improwizacja muzyczna. Dziecko doskonali zdolność improwizacji melodycznej, stara się zagrać swoje partie instrumentalne.
2. „Nie siedź w kącie” –zabawy przy piosence. Dziecko określa dynamikę oraz nastrój piosenki, odtwarza tekst oraz rytm, wykonuje ćwiczenia emisyjne oraz dykcyjne. 1. „Lato”- malowanie farbami plakatowymi. Dziecko potrafi przedstawić swoją zdobytą wiedzę i doświadczenia w formie plastycznej.
2. „Mój dzień” – rysowanie kredkami. Dziecko w formie plastycznej przedstawia plan swojego dnia, zapisuje cyfrowe godziny. 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 41
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą R. Labana pt. „Złap lato”. Dziecko improwizuje ruchowo na temat opowiadania n-lki, wykonuje skłony, przysiady, marsz na palcach, wymachy rąk i nóg, poprawnie czworakuje i „wiruje się”.
3. Zabawy ruchowe:
- „Tratwa ratunkowa” z el. równowagi
- „Gdzie jest lato” – orientacyjno-porządkowa
- Gonimy motyle” – z el. biegu
4. „Letni wiatr” – zabawa oddechowa. Dziecko umie regulować siłę oddechu, dmucha na papierowe listki: lekko, umiarkowanie, silnie.
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.


Wielokierunkowa aktywność dzieci - CZERWIEC

Społeczno-przyrodnicza
Językowa
i literacka
Matematyczna
Muzyczna
Plastyczna Motoryczno-ruchowa
(gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne)
i zdrowotna
Integralny ośrodek tematyczny: WAKACJE – CZAS ODPOCZYNKU I PRZYGODY
1. Uroczystość zakończenia edukacji przedszkolnej. Dziecko prezentuje układy taneczne, Poloneza, śpiewa piosenki oraz recytuje wiersze o tematyce wakacji i pożegnania przedszkola.
2. „Te numery już znasz” – zabawa tematyczna. Dziecko zna numery telefonów alarmowych, przedstawia w małych zespołach krótkie scenki na zadany temat.
3. „WOPR, GOPR i inne jednostki ratunkowe” – rozmowa przy serii obrazków. Dziecko poznaje znaczenie skrótów, wie na czym polega praca ratowników nad morzem i w górach.
4. „Jedziemy na wakacje” – ćwiczenie spostrzegawczości z wykorzystaniem wiersza J. Hockuba „Wakacje”. Dziecko wymienia charakterystyczne cechy środowiska: górskiego, nadmorskiego, równinnego, określa miejsce oraz sposoby spędzania letniego wypoczynku.(ABC,
s. 73,74)
5. „Bezpieczne wakacje” – rozmowa w oparciu o serię obrazków. Dziecko ocenia zachowania dorosłych i dzieci, wyciąga wnioski według własnych odczuć.
6. „Wakacyjne krzyżówki i rebusy”. Dziecko uważnie czyta hasła, próbuje samodzielnie ułożyć rebusy.
7. „Jedziemy na wycieczkę do lasu” – zabawa dramowa. Dziecko naśladuje opowieść n-lki ruchem, gestem, mimika twarzy, wyraża różne stany emocjonalne (zadowolenie, obawa, strach).
8. „Czym podróżujemy podczas wakacji?” – zabawa dydaktyczna. Dziecko rozpoznaje i nazywa różne środki lokomocji, wie, które z nich poruszają się po lądzie, wodzie, w powietrzu.
1. „Wakacyjna przygoda” – komponowanie opowiadania. Dziecko rozwija wyobraźnię i pomysłowość podczas wymyślania treści opowiadania
2. „Pakujemy walizki” – zabawa słowna. Dziecko wie, co należy zapakować na wakacje w danym miejscu (góry, morze, las, jezioro, wieś).
3. „Ojczyzna” – rozmowa na podstawie wiersza Cz. Janczarskiego. Dziecko rozumie pojęcia: ojczyzna, język ojczysty, wzbogaca słownictwo bierne i czynne.
4. „Wakacyjne rady”- nauka na pamięć wiersza W. Bodalskiej. Dziecko poznaje sposoby bezpiecznego wypoczynku oraz zagrożenia jakie może spotkać, zapamiętuje wiersz, recytuje w grupie i indywidualnie.
1. „Pakujemy plecak” – zabawa dydaktyczna. Dziecko potrafi posegregować odpowiednio przybory, przelicza za pomocą liczebników głównych i porządkowych.
2.„Rozpakowujemy walizki” – zabawa matematyczna. Dziecko sprawnie posługuje się określeniami: przed, pod, nad, obok, z prawej, z lewej itp. 1. „Na plaży” – improwizacja rytmiczno-taneczna przy piosence M. Jeżowskiej. Dziecko prawidłowo zaznacza ruchem kierunek linii melodycznej, rozwija zdolność muzycznej wyobraźni.
2. „Tato już lato” – nauka piosenki. Dziecko prawidłowo reaguje na sygnały dźwiękowe, śpiewa w grupie i solo.
3. „W murowanej piwnicy” – zabawy przy piosence. Dziecko zna i rozpoznaje muzykę góralską, zna elementy tańców ludowych, gra akompaniament do piosenki na dzwonkach chromatycznych. 1. Łódka” – składanie z papieru. Dziecko potrafi wykonać czynność według podanego wzoru.
2.„Niespodzianka dla taty” – wykonanie laurki. Dziecko samodzielnie składa kolorowy papier, dowolnie go ozdabia.
3. „Moje wymarzone wakacje” – malowanie farbami. Dziecko potrafi odzwierciedlić w formie plastycznej swoje marzenia, prawidłowo rozplanowuję pracę na kartonie.
4. „Latawiec” – wykonanie latawca z kolorowego kartonu. Dziecko starannie wykonuje pracę, wie, dlaczego latawiec lata. 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 42
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych metodą R. Labana i Kniessów z wykorzystaniem wstążek i kręgli. Dziecko umiejętnie maszeruje i reaguje na sygnały muzyczne i słowne, rozwija obszerność ruchów oraz ich płynność.
3. Zabawy ruchowe:
- „Statek się kołysze” z el. równowagi
- „Pakujemy walizki– z el. naśladowczym
- „Kapitan na statku” – orientacyjno-porządkowa
4. „Wzory na piasku” – ćwiczenia oddechowe. Dziecko dmucha przez słomkę na cienką warstw, tworząc różne wzory
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Dziecko potrafi rysować kredą na chodniku tworząc duży, wspólny obraz, bawi się zgodnie w piaskownicy, wie, iż w upały musi chronić głowę pod nakryciem, a skórę kremem z filtrem, korzysta w bezpieczny sposób z urządzeń terenowych.
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ Z DZIEĆMI 6-LETNIMI
NA MIESIĄC CZERWIEC 2010 r.
TEMATYKA KOMPLEKSOWA:

1. ŚWIAT UŚMIECHA SIĘ DO WSZYSTKICH DZIECI
PP Ad 1, p.1,4,5; Ad 3, p.1,2; Ad 5, p.3,4; Ad 6, p.5; Ad 8, p.1,3; Ad 9, p.2; Ad 13, p.2; Ad 14, p.3,6,7; Ad 15, p.3, 4,5

2. NA KRAKOWSKIM RYNKU
PP Ad 3, p.2,3; Ad 4, p.2, Ad 5, p.4; Ad 8, p.1,4; Ad 9, p.1,2,3; Ad 10, p.1; Ad 13, p.3; Ad 14, p.3,5

3. PRZYSZŁY DŁUGIE, LETNIE DNI
PP Ad 1, P.2; AD 3, P.1,2; Ad 5, p.4; Ad 6, p.3,5; Ad 7, p.2; Ad 8, p.1,2,3; Ad 9, p.2; Ad 11, p.1; Ad 13, p.5,6; Ad 14, p.4,6

4. WAKACJE – CZAS ODPOCZYNKU I PRZYGODY
PP Ad 3, p.1,3; Ad 4, p.2; Ad 5, p.4; Ad 6, p.1,5; Ad 7, p.1,2; Ad 8, p.1,2,3; Ad 9, p.2; Ad 13, p.1,2; Ad 14, p.2,7; Ad 15, p.2

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI:

1. Rozmowy z rodzicami na temat przebywania dzieci na powietrzu i odpowiedniego ubierania ich.
2. Rozmowy indywidualne na temat zachowania dziecka w stosunku do rówieśników i dorosłych.
3. Zaproszenie rodziców do przedszkola n uroczyste zakończenie roku szkolnego – podziękowanie za czteroletnią współpracę.
4. Zapoznanie rodziców z końcową obserwacją rozwoju i umiejętności dziecka 6-letniego.


Opracowała:Małgorzata Kosecka Zatwierdziła:
Wyświetleń: 1322


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.