Katalog

Małgorzata Kosecka, 2014-05-05
Zduńska Wola

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o stopień nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Kosecka
Miejsce pracy: Publiczne Przedszkole nr 10 „Pod Słoneczkiem” w Zduńskiej Woli
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcyAkta prawne regulujące awans nauczyciela:
 Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
PLANOWANE DZIAŁANIA I PRZEDSIĘWZIĘCIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

& 7 ust.2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu zawarcie kontraktu
 przygotowanie planu rozwoju zawodowego
 obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
 prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie konspektów zajęć, analiza wrzesień 2010 r.
 wrzesień 2010 r.

 systematycznie przez cały okres stażu


 systematycznie przez cały okres stażu
 kontrakt
 plan rozwoju zawodowego

 wnioski z obserwacji


 scenariusze zajęć
2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
 opracowanie pomocy dydaktycznych
 śledzenie nowości wydawniczych
 korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli cały okres stażu


 przez cały okres stażu

 cały okres stażu

 cały okres stażu scenariusze zajęć


 ilustracje, historyjki obrazkowe, karty pracy
 spis literatury

 notatki
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzprzedszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych cały okres stażu zaświadczenia
 potwierdzone kopie protokołów
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora oraz zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców prezentacja zajęć
 omówienie prowadzonych zajęć w celu umiejętności omawiania i ewaluacji własnych zajęć w okresie stażu
 w okresie stażu konspekty
 arkusz obserwacyjny
5. Wstępna ocena własnych możliwości i umiejętności jako nauczyciela autorefleksja, samoocena wrzesień 2010 r. plan rozwoju zawodowego
6. Uczestnictwo w pracach przedszkola związanych z realizacją jego podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych
 współpraca z rodzicami
 organizowanie spacerów i wycieczek zgodnie z założeniami planów miesięcznych
 wykonywanie dekoracji w sali grupy, na korytarzu
 prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców, opiekunów
 organizowanie występów dzieci i przedstawień okolicznościowych cały okres stażu

 na bieżąco
 w okresie stażu


 w miarę potrzeb

 w okresie stażu


 w okresie stażu potwierdzone kopie protokołów
 notatki, arkusze obserwacji
 plany miesięczne, zapisy w dzienniku zajęć


 wykonane dekoracje, zdjęcia

 materiały wykorzystane do tworzenia tablicy informacyjnej, zdjęcia
 scenariusze, zdjęcia
7. Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji
 opracowanie narzędzi badawczych cały okres stażu opracowane narzędzia badawcze (ankiety itp.), raport z przeprowadzonych badań

& 7 ust.2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Uaktywnienie środowiska przedszkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych, cywilizacyjnych, ekologicznych realizacja programów profilaktycznych dotyczących uzależnień, przemocy, komunikacji w grupie
 organizowanie zajęć i konkursów o tematyce prozdrowotnej i ekologicznej
 przygotowanie zajęć pozwalających dzieciom odnaleźć się w dziedzictwie kulturowym oraz przyrodniczym zamieszkiwanego środowiska
 opracowanie programu bloku zajęć na temat rozpoznawania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi, agresji i jej przeciwdziałaniu
 udział w akcjach organizowanych przez instytucje użyteczności społecznej: SANEPID, PTTK, Urząd Miasta Zduńska Wola
 eksponowanie wystaw prac dziecięcych o tematyce związanej z priorytetami zawartymi w rocznych planach rozwoju przedszkola
 zorganizowanie akcji zbierania plastikowych nakrętek na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego dla dziecka niepełnosprawnego okres stażu okres stażu


 w okresie stażu

 w okresie stażu


 okres stażu


 okres stażu


 w okresie stażu scenariusze zajęć
 zapisy w Kronice Przedszkola


 dyplomy
 konspekty

 scenariusze zajęć, dzienniki zajęć
 scenariusze, zdjęcia


 zdjęcia
 zapisy w Kronice Przedszkola

 zdjęcia


 dyplomy
2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania, wspierającymi działalność przedszkola udział w imprezach kulturalnych (DK „Lokator”, „Na Pięterku”), koncerty charytatywne, występy podczas Dni Zduńskiej Woli
 udział w konkursach organizowanych przez różne placówki (Domy Kultury, szkoły, przedszkola)
 prowadzenie pracy wychowawczej w zakresie promocji zdrowia (Fundacja AMI) w okresie stażu
 cały okres stażu cały okres stażu zdjęcia
 dyplomy
 zapisy w Kronice Przedszkola


 zdjęcia, zapisy w Kronice zdjęcia
3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną udział w szkoleniach i warsztatach
 konsultacje specjalistyczne według potrzeb zaświadczenia
4. Poznanie sytuacji dzieci i ich środowiska rodzinnego. Nawiązanie współpracy z rodzicami. obserwacja dzieci
 badania przesiewowe
 uczestnictwo w zebraniach z rodzicami oraz spotkania indywidualne z rodzicami cały okres stażu
 w okresie stażu
 w okresie stażu karty obserwacji dziecka
 karty zgłoszenia dziecka do przedszkola
 zapisy w dzienniku, zapisy w Księdze Protokołów Zebrań Grupowych
5. Poszerzanie oferty zajęć z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci udział i przygotowanie dzieci do konkursów plastycznych, muzycznych, tanecznych
 praca indywidualna z dziećmi (praca kompensacyjno-korekcyjno-wychowawcza, praca z dzieckiem zdolnym)
 organizowanie wycieczek cały okres stażu


 okres stażu okres stażu dziennik zajęć, sprawozdania


 karty pracy dzieci


 wpisy do dziennika zajęć, sprawozdania z wycieczek

& 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i internetowej w pracy pedagogicznej sporządzanie planów pracy, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych
 opracowanie narzędzi badawczych i dokumentacji
 wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej cały okres stażu


 w okresie stażu

 w okresie stażu miesięczne plany pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne (ilustracje, opowiadania, itp.)
 karty obserwacji dziecka, dokumentacja odbywanego stażu
 scenariusze zajęć, zestawy informacji do powielania
2. Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy i informacji zbieranie informacji, zapisów prawnych, pomysłów metodycznych ze stron internetowych poświęconych edukacji cały okres stażu teczka ze zgromadzonymi dokumentami
3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego

 uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego cały okres stażu spis portali, teksty
4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego i scenariuszy zajęć końcowy okres stażu strony www
5. Wykorzystanie komputera w czasie zajęć korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
 cały okres stażu płyty CD& 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki – rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej, lektura czasopism i książek
 udział w kursach i warsztatach służących poszerzaniu wiedzy
 cały okres stażu w okresie stażu gromadzenie własnego księgozbioru, spis literatury


 zaświadczenia o ukończeniu kursów, warsztatów
2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów, przeciwdziałaniu agresji, integrowania grupy
 obserwacja dzieci, rozmowy wychowawcze, współpraca z rodzicami
 bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych
 cały okres stażu w okresie stażu


 w okresie stażu konspekty, scenariusze zajęć
 wpisy do dziennika


 własne notatki


 własne notatki& 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego analiza dokumentów prawa wewnątrzprzedszkolnego (statut, plany pracy przedszkola, regulaminy, projekty)
 znajomość podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego
 analiza przepisów prawa oświatowego
 analiza dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z 01.12.2004 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli
- Karta Nauczyciela
- Ustawa o systemie oświaty cały okres stażu okres stażu


 w okresie stażu

 w okresie stażu notatki, zaświadczenie potwierdzone przez opiekuna stażu kserokopia podstawy


 zbiór dokumentacji

 zbiór dokumentacji
2. Poznanie aktów prawnych i procedury nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli analiza przepisów prawa oświatowego w szczególności rozporządzeń dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
 tworzenie biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu
 poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu, kontraktu z opiekunem stażu, planu rozwoju zawodowego początek stażu
 cały staż


 wrzesień 2010r. zbiór dokumentacji
 zbiór dokumentacji


 wniosek o rozpoczęcie stażu
 kontrakt
 plan rozwoju zawodowego

Wyświetleń: 658


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.