Katalog

Joanna Zima, 2014-05-12
Liszki

Wychowanie fizyczne, Scenariusze

Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.

- n +


Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.

Cel zajęć:
1. Uświadomienie uczniom, co znaczy dbać o zdrowie.
2. Umożliwienie dokonania samooceny dbałości o zdrowie zmian zachowań w kierunku prozdrowotnym.

Oczekiwane efekty:
Po zajęciach uczeń:
• wyjaśnia, co znaczy dbać o zdrowie (wylicza grupy zachowań prozdrowotnych)
• wie, jak często w swoim życiu podejmuje zachowania sprzyjające zdrowiu
• umie stosować podstawowe zasady higieny
• umie przeciwdziałać negatywnym dla zdrowia skutkom pracy , w tym pracy w pozycji siedzącej i przy komputerze
• wie, co może zrobić aby lepiej dbać o swoje zdrowie

Przebieg zajęć:
1. Rozumienie pojęcia ,,dbałości o zdrowie”

a) Poproś uczniów, aby zastanowili się nad tym ,,co ludzie robią, aby dbać o swoje zdrowie’’.
• praca indywidualna; każdy zapisuje 5 zachowań na osobnych kartkach
• praca w grupach 4-5 osobowych: tworzenie wspólnej listy tych zachowań (grupy zachowań i poszczególne zachowania)
• praca w całej grupie; uczniowie podają zachowania i zapisują je na tablicy
• Podsumowanie pracy uczniów, uporządkowanie informacji na temat grup działań podejmowanych w celu utrzymania, poprawy i doskonalenia swojego zdrowia


b) Miniwyklad

Można wyróżnić dwie główne grupy działań:

I. Podejmowanie celowych działań ukierunkowanych na zdrowie – pozytywnych, prozdrowotnych, sprzyjających zdrowiu, chroniących przed zagrożeniami lub służących przywróceniu zdrowia. Należą do nich:
• zachowania związane głównie ze zdrowiem fizycznym, np. dbałość o ciało (pielęgnacja ciała) i najbliższe otoczenie, racjonalne żywienie, aktywność fizyczna, sen(odpowiedni czas jego trwania i jakość), odpoczynek

• zachowania związane głównie ze zdrowiem psychospołecznym np. korzystanie i dawanie wsparcia społecznego, unikanie nadmiaru stresu, radzenie sobie z problemami i stresem.
• zachowania prewencyjne – np. bezpieczne zachowania w życiu codziennym
( zwłaszcza w ruchu drogowym , w pracy), bezpieczne zachowania w życiu seksualnym, samokontrola zdrowia, i samobadanie, poddawanie się badaniom
profilaktycznym
• właściwe zachowanie w przypadku zachorowania ; zgłaszanie się do lekarza, przestrzeganie zaleceń lekarskich, leczenie i rekonwalescencja.

II. Niepodejmowanie / eliminowanie zachowań zagrażających zdrowiu (np. niepalenie tytoniu, niespożywanie napojów alkoholowych, nieużywanie innych substancji psychoaktywnych, nienadużywanie leków itp.

c) Prezentacja multimedialna na temat ; bezpiecznej aktywności i higieny osobistej.


2. Samoocena zachowań prozdrowotnych

a)Zapytaj chętnych o refleksje wynikające z samooceny ich zachowań prozdrowotnych;


3. Chęci / możliwości zmiany zachowań w kierunku prozdrowotnym
Zachęć wszystkich do rozważenia możliwości dokonania poprawy ich dbałości o zdrowie i zaplanowania działań w tym kierunku na działania krótko i długo terminowe.
Wyświetleń: 840


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.