Katalog

Alicja Nowak, 2014-05-12
Poznan

Chemia, Karty pracy

Karta pracy: Mol i masa molowa - ćwiczenia.

- n +

Karta pracy ucznia :” Mol, masa molowa – ćwiczenia”
Zad.1.
Uzupełnij zdania:
a) Mol każdej substancji zawiera……………………………..cząstek.
b) Masa jednego mola substancji jest równa liczbowo……………………………………
c) Liczba Avogadra oznaczana jest symbolem ………….i wynosi………………………
d) Masa atomowa lub cząsteczkowa wyrażana jest w …………………a masa molowa w…………………………
e) Mol różnych substancji ma ………….masę i ………….objętość.
f) Unit to ………………………………, która odpowiada………………………grama.
g) 1 g to ………………………………u.
Zad.2.
Oblicz masy molowe substancji:
a) kwasu azotowego (V) M……….= [ ]
b) cząsteczkowego wodoru M……….= [ ]
c) ośmioatomowej siarki M……….= [ ]
d) helu M……….= [ ]
Zad.3.
Zinterpretuj podany wór sumaryczny:
SO3
a) jakościowa interpretacja……………………………
b) ilościowa interpretacja:
- atomowo-cząsteczkowa…………………………….
- molowa…………………………………………….
- w liczbach cząstek…………………………………
- w liczbie gramów…………………………………
Zad.4.
Oblicz masę 15 moli tlenku węgla (II).
Zad.5.
Oblicz, ile moli atomów helu znajduje się w 20 g helu.
Zad.6.
Oblicz, ile cząsteczek azotu znajduje się w 56 g azotu.

Zad.7.
Uzupełnij zadnia:
1. W jednym molu cząsteczek tlenu znajduje/ą się…………………….mol/e atomów tlenu.
2. W 2 molach cząsteczek kwasu siarkowego (IV) znajdują się ……………….mole atomów wodoru.
3. 6,02x1023 cząsteczek wody zawiera ……………….mol/e atomów wodoru.
4. 3,01x1023 cząsteczek kwasu ortofosforowego (V) zawiera …………….atomów wodoru.
5. W 1 molu chlorku potasu znajduje/ą się ……mol/e jonów Cl- i ………mol/e jonów K+.
6. W 14 g azotu cząsteczkowego znajduje się ……………….mola cząsteczek tego gazu.
Zad.8.
W naczyniu znajduje się 1,0204 x 1023 atomów miedzi. Oblicz, ile to moli.
Zad.9.
Oblicz łączną liczbę atomów zawartych w 1 molu tlenku siarki (VI).
Zad.10.
W naczyniu znajduje się 6,02x1023 atomów węgla. Oblicz, ile to moli, milimoli i kilomoli.


Zad.11.
Dane są:
A 64g siarki
B 18cm3 wody
C 49g kwasu siarkowego (VI)
D 58,5g NaCl

Dla podanych substancji oblicz:

a) ile atomów siarki znajduje się w podanej próbce?
Odpowiedź……………………………………………………………………………………
b) ile cząsteczek wody znajduje się w podanej ilości tej substancji?
Odpowiedź……………………………………………………………………………………
c) ile jonów Na+ i ile moli jonów Cl- znajduję się podanej ilości NaCl?
Odpowiedź……………………………………………………………………………………
d) ile atomów wodoru, ile moli atomów tlenu i ile atomów siarki znajduje się w podanej ilości H2SO4?
Odpowiedź……………………………………………………………………………………
Zad.12.
Oblicz liczbę wszystkich atomów zawartych w 0,2 mola amoniaku.
Zad.13.
Oblicz, ile moli atomów żelaza znajduje się w 5,6 g tego pierwiastka?
Zad.14.
Chemik do pewnego doświadczenia potrzebuje 0,2 mola wodorotlenku sodu. Oblicz, ile gramów substancji należy odważyć do tego doświadczenia?
Zad.15.
W naczyniu znajdują się 72 g wody. Oblicz, ile cząsteczek wody znajduje się w tym naczyniu.
Zad.16.
Oblicz, ile atomów siarki znajduje się w 9,8 g kwasu siarkowego (VI).
Zad.17.
Oblicz łączną liczbę atomów znajdujących się w 8,8 g tlenku węgla (IV).
Zad.18.
Dla podanego równania reakcji
2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2

dokonaj interpretacji:
a) atomowo-cząsteczkowej:
…………………………………………………………………………………………………...
b) ilościowej:
 w liczbach moli
……………………………………………………………………………………………….
 w gramach
……………………………………………………………………………………………….
 w liczbach atomów i cząsteczek
……………………………………………………………………………………………….
Zad. 19.
Oblicz, w ilu gramach żelaza znajdzie się tyle samo atomów co w 10 g siarki.
Zad.20.
Oblicz, gdzie znajduje się więcej cząsteczek: w 12 g tlenu czy w 10 g azotu.
Wyświetleń: 1075


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.