Katalog

Agnieszka Tartanus, 2014-05-16
Skierniewice

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Agnieszka Tartanus
Nauczane przedmioty: język polskie, religia
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
ZADANIA ROZWOJOWE:
I. Organizacja własnego doskonalenia zawodowego.
Formy realizacji
1.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).
2.Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego (gromadzenie materiałów i dokumentów).
4.Przygotowanie projektu sprawozdania – autorefleksja, analiza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowody realizacji
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
Potwierdzenia, zaświadczenia,
opracowane materiały.
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
II. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanych przedmiotów
Formy realizacji
1.Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych: prowadzenie dodatkowych zajęć, przygotowywanie dodatkowych materiałów
2.Organizowanie konkursów międzyszkolnych z wiedzy o patronie szkoły Janie Pawle II, opracowanie regulaminów, przygotowywanie testów konkursowych oraz pozyskiwanie sponsorów na zakup nagród dla uczniów .
Dowody realizacji
Potwierdzenia
III. Aktywny udział w pracach na rzecz szkoły.
Formy realizacji
1. Aktywny udział w pracach zespołów zadaniowych, do których zostanę powołana przez dyrektora szkoły
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
Dowody realizacji
Scenariusze uroczystości, fotografie
Potwierdzenia
IV. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.
Formy realizacji
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztatach, konferencjach, szkoleniach, kursach dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej).
2. Studiowanie czasopism i literatury z zakresu metodyki i psychologii. Wykorzystanie publikacji z Internetu. Wykorzystywanie zdobytej wiedzy do przeprowadzania lekcji.
3.Udział w radach szkoleniowych, praca w zespołach przedmiotowych, praca w zespołach wychowawczych.
Dowody realizacji
Zaświadczenia uczestnictwa
Wykaz pozycji bibliotecznych
Zbiór scenariuszy zajęć
V. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Formy realizacji
1.Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
2.Praca z uczniem posiadającym zalecenia poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
VI. Włączenie rodziców do aktywnego udziału w życiu klasy i szkoły.
Formy realizacji
1.Aktywna i systematyczna współpraca z rodzicami
2.Współdziałanie w organizowaniu imprez klasowych i wycieczek.
VII. Opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy zgodnego z programem wychowawczym szkoły
Formy realizacji
1. Wytyczenie zajęć do realizacji na godzinach do dyspozycji wychowawcy i realizowanie wytyczonych zadań.
§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Stosowanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Formy realizacji
1. Wykorzystywanie komputera w codziennej pracy pedagogicznej. Przygotowanie materiałów (opracowywanie kart pracy, testów, sprawdzianów, gazetek szkolnych, materiałów na spotkania z rodzicami).
2.Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera i sieci Internet. Nawiązanie współpracy
z nauczycielem informatyki.
3.Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowania różnorodnych materiałów.
Dowody realizacji
Zbiór opracowanych materiałów
Scenariusze zajęć
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Dzielenie się własnym dorobkiem i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Formy realizacji
1. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotów humanistycznych. Wymiana doświadczeń (dzielenie się wiedzą, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy).
2.Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
3.Opracowanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych.
4.Opracowanie materiałów do publikacji
Dowody realizacji
Protokoły z posiedzeń zespołu przedmiotów humanistycznych
Scenariusze zajęć
§ 8 ust. 2. pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Opracowanie i wdrożenie programu obejmującego pracę dydaktyczną
Formy realizacji
1. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych
Dowody realizacji
Program zajęć.
§ 8 ust. 2. pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
Formy realizacji
1.Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnie zajęć dla uczniów szkoły podstawowej mających na celu pogłębienie wiedzy religijnej.
Dowody realizacji
Plan pracy
II. Kształtowanie właściwych postaw uczniów
Formy realizacji
1. Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju.
Dowody realizacji
Potwierdzenia
Karty wycieczek
§ 8 ust. 2. pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami instytucjami.
Formy realizacji
1.Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną
2.Nawiązanie współpracy z policją
3.Współpraca z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym
4. Stała współpraca z parafią św. Stanisława w Skierniewicach
i innymi instytucjami.
Dowody realizacji
Potwierdzenia
§ 8 ust. 2. pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
ZADANIA ROZWOJOWE
I. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
Formy realizacji
1.Rozmowa z uczniami, obserwacja.
2.Systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami uczniów.
3.Współpraca z pedagogiem szkolnym.
II. Rozpoznawanie i rozwiązywanie bieżących problemów wychowawczych uczniów.
1. Podejmowanie działań mających na celu eliminowanie problemów wychowawczych (rozmowy indywidualne, pogadanki, współpraca z rodzicami i specjalistami) - ustalenie i zastosowanie środków zaradczych).
Dowody realizacji
Opis i analiza wybranych przypadków.
III. Prowadzenie oddziaływań mających na celu kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.
1.Rozmowy, pogadanki
2.Prowadzenie zajęć wg programu „Spójrz inaczej”.
Wyświetleń: 834


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.