Katalog

joanna cichecka, 2014-05-19
Warszawa

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
MGR JOANNA C.

Warszawa 1 września 2011r.
Placówka oświatowa: Przedszkole Nr ....
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2011 – 31.05.2014)
Opiekun stażu: mgr Agnieszka B.– nauczyciel mianowany
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Hanna K.§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


ZADANIA DO WYKONANIA


SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1) Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r., w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli; Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.;
wrzesień 2011poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
2) Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- Sporządzenie kontraktu, ustalenie zasad współpracy;
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
- Analiza i ocena własnych działań.

wrzesień 2011


wrzesień 20112 razy w roku


2 razy w roku


na bieżąco

kontrakt


Plan Rozwoju Zawodowego
karty obserwacji zajęć, konspekty zajęć, karty pracy, karta samooceny, karta ewaluacyjna.
3) Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
- Udział w kursach, konferencjach, szkoleniach, warsztatach doskonalących umiejętności;

- Aktywny udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;

- Samokształcenie: pogłębianie wiedzy pedagogicznej poprzez czytanie literatury fachowej oraz gromadzenie literatury metodycznej i pomocy naukowych niezbędnych do pracy na zajęciach.

okres stażuokres stażu
na bieżąco
zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

lista obecności z posiedzeń Rady Pedagogicznejnotatki

4) Rozwijanie zainteresowań dzieci
- Przygotowanie dzieci do uczestnictwa w organizowanych konkursach dotyczących edukacji zdrowotnej, plastycznej i innych


okres stażu

zdjęcia, sprawozdania, ewentualnie dyplomy lub zapisy z protokołów
5) Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy.
- Śledzenie stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli;
- Ustawiczne pogłębianie swojej wiedzy oraz poszerzanie swoich umiejętności;

- Tworzenie kart pracy, scenariuszy spotkań z rodzicami (zajęcia otwarte, zebrania grupowe), scenariuszy imprez okolicznościowych, pomocy dydaktycznych.


okres stażu
zbiór materiałów, zaświadczenia, zgromadzona literatura, karty pracy, scenariusze, pomoce dydaktyczne
6) Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego konkursu plastycznego „Zdrowo jemy- zdrowo rośniemy”.
- Przygotowanie regulaminu konkursu;

- Opracowanie ogłoszenia na rodziców;
- Zaprojektowanie dyplomów.
kwiecień 2013regulamin konkursu, wzory dyplomów, ogłoszenie
7) Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- Kompletowanie, uporządkowanie zgromadzonych materiałów i dokumentów;

- Autorefleksja- określenie słabych i mocnych stron swojej pracy;

- Podsumowanie pracy w pisemnym
sprawozdaniu.

okres stażu
pisemne sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego, teczka awansu

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych


ZADANIA DO WYKONANIA


SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.

- Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach;
- Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci;
- Praca z dziećmi na temat diagnozowania ich potrzeb, możliwości, oczekiwań;
- Integrowanie grupy;
- Opracowanie kontraktu grupowego;
- Praca indywidualna z dziećmi z problemami edukacyjnymi oraz z dziećmi szczególnie zdolnymi
okres stażu


okres stażuokres stażuokres stażu

okres stażu


okres stażu
karty obserwacji dzieci, kontrakt, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne
2. Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z dziećmi z uwzględnieniem różnic wiekowych, rozwojowych i ich zainteresowań.

- Prowadzenie i organizowanie zajęć z elementami pedagogiki zabawy, metody Orffa, Weroniki Sherborne, bajki terapeutyczne, muzyka relaksacyjnaokres stażu


scenariusze zajęć, prace dzieci
3. Konsultacje ze specjalistami
- Współpraca z nauczycielami, psychologiem w kwalifikowaniu dzieci do odpowiednich zajęć.

na bieżąco, w miarę pojawiających się problemów
notatki w zeszytach obserwacji dzieci
4. Organizacja współpracy z rodzicami.
- Udział w imprezach przedszkolnych, informowanie rodziców o postępach dzieci w procesie wychowawczo- dydaktycznym;
- Nawiązanie bliskiego kontaktu z rodzicami;
- Dzielenie się z rodzicami wiedzą i doświadczeniem – pedagogizacja rodziców;
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców;
- Angażowanie rodziców w sprawy przedszkola, oddziału przedszkolnego, zachęcanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola (sponsoring, pozyskiwanie środków finansowych), włączenie rodziców w organizację imprez przedszkolnych i grupowych;
- Indywidualne rozmowy z rodzicami.

okres stażu

protokoły z zebrań, scenariusze spotkań, plan współpracy z rodzicami, zdjęcia

5. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
- organizowanie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli innych grup;

- opieka nad studentami w czasie praktyk studenckich
okres stażu

scenariusze zajęć, pomoce dydatyczne, prowadzona dokumentacja przebiegu praktyk studenckich
6. Podjęcie współpracy z organizacjami wspomagającymi pracę przedszkola
- Nawiązanie współpracy z Policją i Strażą Miejską;

- Nawiązanie współpracy z Biblioteką dla Dzieci i Młodzieży i Domem Kultury;okres stażu


zapisy w dzienniku zajęć, wpisy w zeszycie wyjść
7. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi

- Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”;

- Prowadzenie i organizowanie zajęć mających na celu profilaktykę w zakresie higieny, zdrowego żywienia, bezpieczeństwa dzieci np. „Zdrowo jemy-zdrowo rośniemy”
okres stażuwpisy w dzienniku zajęć, scenariusze, potwierdzenie dyrektora
8. Współorganizowanie i udział w konkursach ,imprezach uroczystościach organizowanych przez przedszkolach oraz inne instytucje.

- Przygotowanie dzieci do konkursów, odbywających się na szczeblu przedszkolnym bądź gminnym.

okres stażu

scenariusze imprez, ew. dyplomy

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


ZADANIA DO WYKONANIA


SPOSÓB REALIZACJI

TERMINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnych
- Opracowywanie dokumentacji, narzędzi badawczych;

- Przygotowanie konspektów zajęć, programów, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych itp.

- Pozyskiwanie z internetu informacji potrzebnych nauczycielowi;

- Doskonalenie umiejętności obsługi komputera;

- Korzystanie z publikacji internetowych innych nauczycieli;

- Publikowanie swoich prac, scenariuszy, referatów na stronach www.

- Wzbogacenie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie internetu, programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych.

na bieżącookres stażu


okres stażu


na bieżąco


na bieżąco


okres stażuokres stażu
przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową, scenariusze, ankiety.

konspekty zajęć, scenariusze itd.,


wykaz najczęściej wykorzystywanych portali internetowych

dokumentacja, pomoce


wykaz najczęściej wykorzystywanych portali internetowych

wykaz adresów portali edukacyjnychnotatki
2. Współtworzenie strony internetowej przedszkola
- Aktualizowanie informacji na stronie WWW przedszkola dotyczących aktualności z życia grupy, zamierzeń wychowawczo- dydaktycznych


na bieżąco

strona internetowa przedszkola, zdjęcia


§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań


ZADANIA DO WYKONANIA

SPOSÓB REALIZACJI


TERMINY


SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1) Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego z zakresu pedagogiki, psychologii lub dydaktyki;

- Stosowanie nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, drama) w pracy.


okres stażu
zaświadczenia, notatki własne, zgromadzone materiały, zestawy zabaw, ćwiczeń

2) Realizowanie zadań wychowawczych podczas pracy z dziećmi.
- Opracowanie zasad zachowania się w sali i poza nią;
- Przeciwdziałanie konfliktom w klasie;
- Objęcie szczególną pomocą dzieci słabych;
- Promowanie dzieci zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach;
- Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w grupie.
okres stażuT
tekst kontraktu, zestawy zabaw, ćwiczeń, pomoce dydaktyczne, otrzymane dyplomy.§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż


ZADANIA DO WYKONANIA

SPOSÓB REALIZACJI


TERMINY

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
1) Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
- Analiza dokumentacji:
Ustawa o systemie oświaty;
Karta Nauczyciela;
Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzenie MENiS z dnia 14 listopada 2007 zmieniające rozporzadzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
Rozporządzenie MENiS z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 51, poz. 458 ze zmianami);
Rozporządzenie MENiS dotyczące programów nauczania;
Konwencja o prawach Dziecka;

- Śledzenie na bieżąco wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego;

- Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, plan rozwoju przedszkola, regulaminy wewnątrz-przedszkolne, ewaluacja wewnętrzna).

okres stażu

okres stażu

okres stażu
akty prawne, notatki, stosowanie prawa w praktyce
notatki, stosowanie poznanych przepisów w praktyce
dokumentacja przedszkolna
2) Poznanie zasad funkcjonowania przedszkola
- Analiza dokumentacji Przedszkola:
Statut,
Plan Rozwoju Przedszkola,
Regulaminy placówki;

- Śledzenie na bieżąco zmian w Rozporządzeniach w sprawie ramowych Statutów Przedszkola.

na bieżąco
notatki
3) Współtworzenie prawa wewnątrz przedszkolnego.
- Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej;

- Współtworzenie planu rozwoju przedszkola;

okres stażu


okres stażu
listy obecności, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej

czynny udział w tworzeniu planu rozwoju przedszkola,

* Plan rozwoju zawodowego zastał stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku.

Zatwierdzam do realizacji:


……………………………………………………………….. ………………………………………………………………..
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 530


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.