Katalog

Beata Matusiak, 2014-05-20
Czastary

Język polski, Regulaminy

Regulamin konkursu ortograficznego

- n +

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO


I. CELE KONKURSU
• kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych i interpunkcyjnych,
• kształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
• rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
• rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego,
• sprawdzenie wiedzy w zakresie poprawności językowej,
• samodoskonalenie ucznia.

II. REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeprowadzony zostanie wśród uczniów gimnazjum.
2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
a) I etap:
• biorą w nim udział uczniowie wybrani przez nauczyciela języka polskiego z każdej klasy gimnazjalnej (po 3 osoby)
• miejsce przeprowadzenia – gimnazjum
• czas przeprowadzenia – czerwiec 2014 r.
• forma - dyktando
b) II etap:
• bierze w nim udział 10 najlepszych uczniów wyłonionych
w etapie I
• miejsce przeprowadzenia – Publiczne Gimnazjum
• czas przeprowadzenia – czerwiec 2014 r.
• forma – adjustacja tekstu
3. Zasady oceniania prac konkursowych:
Dyktando
• za błędy popełnione podczas pisania ze słuchu będą przyznawane punkty ujemne wg zasady:
- błąd I stopnia - 1 pkt;
- błąd II stopnia – 1/2 pkt.
- błąd III stopnia – 1/4 pkt.
• za błędy I stopnia uważa się:
 błędy w pisowni wyrazów z ó-u, ż-rz, h-ch
 błędy w pisowni partykuły nie z różnymi częściami mowy
 błędy w pisowni partykuły by z czasownikami
 błędy w pisowni wyrazów wielką i małą literą
 opuszczenie wyrazu
• błędy II stopnia to inne błędy, np.: ą, ę z utratą dźwięczności, zmiękczenia, opuszczone pojedyncze litery, przestawienie wyrazów w zdaniu, zniekształcone końcówki wyrazów,
• cztery błędy interpunkcyjne mają wartość jednego błędu I stopnia
• do etapu II przechodzi 10 uczniów o najmniejszej liczbie ujemnych punktów

Adjustacja tekstu
• za właściwe poprawienie tekstu będą przyznawane punkty wg zasady:
- błąd ort. +1 pkt.
- błąd interp. +1/2 pkt.
• za każdy błąd będą przyznawane punkty ujemne wg zasady:
- błąd ort. -1 pkt.
- błąd interp. -1/2 pkt.


4. Zwycięzcy II etapu zostają nagrodzeni w zależności od zajętego miejsca nagrodą lub dyplomem uczestnictwa.
5. W skład Komisji Konkursowej wchodzą nauczyciele języka polskiego.III. BIBLIOGRAFIA
Słowniki ortograficzne z zasadami pisowni, uwzględniające postanowienia ortograficzne Komisji Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN i Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z lat 1992 – 1998, a więc słowniki wydane po 1998 roku, np.:
1. Edward Polański: Wielki słownik ortograficzny. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2003 lub 2006.
2. Edward Polański, Piotr Żmigrodzki: Słownik ortograficzny z zasadami pisowni i interpunkcji. Wydawnictwo Znak. Kraków 1999 (i wydania późniejsze).
3. Redakcja naukowa prof. Andrzej Markowski: Ortograficzny słownik języka polskiego. Wydawnictwo Wilga. Warszawa 1999 (i wydania późniejsze).

Wyświetleń: 379


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.