Katalog

Katarzyna Kalka, 2014-05-28
Bytom

Różne, Konspekty

Bezpieczne zabawy zimowe - scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

- n +

Temat: Bezpieczne zabawy zimowe

Cele ogólne:
kształcenie umiejętności myślenia przyczynowo – skutkowego;
uświadomienie konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.

Cele szczegółowe (uczeń):
potrafi wskazać konsekwencje nieprawidłowych zachowań;
odróżnia miejsca do zabaw – bezpieczne od niebezpiecznych;
zna zasady bezpieczeństwa w czasie zabaw;
potrafi ułożyć rozsypankę wyrazową;
znajduje wyrazy ukryte w diagramie.

Metody pracy:
rozmowa, praktycznego działania, aktywizujące.
Formy pracy:
grupowa, indywidualna
Środki dydaktyczne: ilustracje przedstawiające różne sytuacje mające miejsce zimą, diagramy, ołówki, kredki, długopisy, rozsypanki wyrazowe, klej, kartki.

Przebieg zajęć:
1. Powitanie.
2. Wprowadzenie do zajęć- rozmowa.
3. Zimowe obrazki.
Dzieci otrzymują ilustracje przedstawiające sytuacje związane z zimowymi zabawami. Zadaniem uczniów jest wskazanie prawidłowych i nieprawidłowych zachowań osób znajdujących się na ilustracjach oraz wskazanie konsekwencji danego zachowania.
4. Diagram.
Uczniowie otrzymują diagram, w którym ukryto 10 wyrazów kojarzących się z zimą. Zadaniem dzieci jest odnalezienie tych wyrazów, a następnie wypisanie ich na kartce.
5. Rozsypanka wyrazowa
Prowadzący rozdaje uczestnikom zajęć zestaw rozsypanek. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdań. Po wykonanej pracy uczniowie odczytują głośno ułożone zdania. Omówienie.
6. Zasady bezpieczeństwa - podsumowanie
Wykorzystując zdania z poprzedniego ćwiczenia dzieci układają zasady jakie powinny obowiązywać w czasie zabaw zimowych.
7. Zimowe kolorowanki.
Prowadzący rozdaje dzieciom kolorowanki o zimowej tematyce. Uczestnicy zajęć wypełniają kolorami obrazki, które zostaną zawieszone na galerii.

Wyświetleń: 1099


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.