Katalog

Wojciech Balcerek, 2014-05-29
Żary

Różne, Regulaminy

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

- n +

REGULAMIN KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
„.......................... w jeden dzień”


§ 1

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów .....................................
§ 2

2. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej
promocji .................................
§ 3

3. Cele konkursu:

• docenianie walorów turystycznych Miasta ....................................,
• popularyzacja aktywnych form wypoczynku,
• rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
• kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
• wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
§ 4

4. Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w programie Impress (pakiet OpenOffice) i zapisana w formacie umożliwiającym otwarcie jej bezpośrednio w w/w programach (z rozszerzeniem *.ppt, *.odp jak również jako prezentacja z rozszerzeniem *.pps). Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.
§ 5

5. Miejsce i termin składania prac: prace należy dostarczyć na płycie CD do nauczycieli organizujących konkurs: .............................. i ............................. Prace przyjmowane będą do dnia ……………... wyniki ogłoszone zostaną …………………….
§ 6

6. Kryteria oceny prac konkursowych:

Wynik konkursu zostanie opublikowany

6.1. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

- prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
- charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami
- napisane językiem zrozumiałym, mające walory edukacyjne i popularyzacyjne


6.2. Oceniana będzie również:
 Za zgodność treści prezentacji z tematem - 3 pkt
 Za trafność doboru treści - 5 pkt.
 Za estetykę wykonania pracy - 2 pkt.
10 pkt.
• forma struktury prezentacji - 5
• sposób formatowania grafika i tekstu - 5
• animacja poszczególnych elementów prezentacji - 5
• innowacyjność i pomysłowość (np. wykorzystanie trudno dostępnych materiałów, zastosowanie ciekawych efektów animacji) - 5
Razem 30 pkt.

6. Postanowienia końcowe

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna. Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu. Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły


Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.Regulamin zatwierdzono dnia:
Wyświetleń: 293


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.