AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Aneta Kozak, 2014-06-03
Puławy

Awans zawodowy, Różne

Pytania i odpowiedzi na egzamin - nauczyciel mianowany

- n +


>
> 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach?
>
> Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się
> zaplanowane cele nauczania.
> W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce zajmują metody
> aktywizujące, które stwarzają możliwość zabawy na lekcji a tym samym
> pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe
> wiadomości.
>
> Uczą m.in.:
>
> -współdziałania w zespole,
> -komunikowania się,
> -planowania, organizowania,
> -stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
> Sprawiają, że lekcje stają się ciekawsze. Różne badania wykazały, że
> najlepiej uczymy się poprzez pracę, działanie w zespole.
> Stosowanie metod aktywizujących wymaga od nauczyciela bardzo dobrego
> przygotowania oraz pochłania dużo czasu na przygotowanie odpowiednich pomocy
> dydaktycznych.
>
> Do aktywizujących metod nauczania i technik kształcenia, można zaliczyć:
>
> 1. rozmowę dydaktyczną - przy pomocy tej metody możemy wprowadzić nowy
> materiał, utrwalić pewne partie materiału, doskonalić zdobytą wiedzę.
> Wykorzystanie tej metody opiera się na założeniu, że uczniowie posiadają już
> znajomość pewnych elementów wiedzy, którą nauczyciel poda na lekcji.
> Stawiając wiele pytań nauczyciel pobudza uczniów do odkrywania,
> uporządkowania czy doskonalenia swojej wiedzy.
>
> 2. metodę projektów - ta metoda może być zastosowana w pracy dydaktycznej
> oraz wychowawczej. Polega na tym, że uczniowie samodzielnie realizują
> obszerne zadanie wg podanej instrukcji. Praca może być wykonywana
> indywidualnie lub zespołowo. Celem tej metody jest kształtowanie
> umiejętności planowania i organizowania pracy, zbierania i selekcjonowania
> informacji, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, pracy w grupie,
> oceniania, komunikowania się.
>
> 3. gry dydaktyczne - możemy zastosować na lekcjach ćwiczeniowych, w
> części końcowej lekcji. Wprowadzenie do nauczania gier dydaktycznych, nie
> tylko uatrakcyjnia lekcję, ale poprzez pobudzenie ambicji ucznia, który
> pragnie wygrać z kolegą, powoduje zwiększenie wysiłku intelektualnego. Uczeń
> chcąc wygrać z kolegą musi sobie przyswoić określone pojęcia, jak również
> poprzez realizację zasad gry zdobywa nowe wiadomości. Przy wykorzystaniu tej
> metody nawet słabi uczniowie uzyskują lepsze oceny i bardziej interesują się
> wychowaniem komunikacyjnym. Gra dydaktyczna uczy dążenia do racjonalizacji,
> usprawnienia i uproszczenia działania w celu zwiększenia jego efektywności,
> łatwiejszego i szybszego osiągnięcia pożądanego wyniku.
>
> 4. mapy mentalne - jest to metoda wizualnego opracowania problemu z
> wykorzystaniem pojęć, skojarzeń, symboli. Pomaga uaktywnić wiedzę uczniów,
> pobudzić ich fantazję i wyobraźnię, uczyć się od koleżanek i kolegów z
> klasy. Nauczyciel przedstawia cel lekcji. Następnie rozdaje uczniom kartki z
> zaznaczonym hasłem wywoławczym w centrum oraz z promieniami odchodzącymi od
> hasła. Uczniowie na promieniach dopisują swoje skojarzenia. Po prezentacji
> sporządzonych map wykorzystujemy metodę kuli śniegowej. Uczniowie łączą się
> w małe, a potem stopniowo w coraz większe grupy aż stworzą na plakatach
> wspólną definicję pojęcia podanego przez nauczyciela.
>
> 5. burzę mózgów - jest to metoda twórczego rozwiązywania problemów.
> Rozwija sprawność umysłową, kreatywność, przełamuje opory przed
> przedstawianiem własnych pomysłów, pobudza wyobraźnię. Stosując tą metodę
> uczniowie zostają pobudzeni do aktywności, uczą się oni powściągliwości w
> ocenianiu wypowiedzi innych, słuchania innych. Można ją stosować n.p.
> podczas wprowadzania nowej partii materiału.
>
>
> Zasady burzy mózgów:
> 1. każdy pomysł jest dobry, nawet ten najbardziej szalony
> 2. ważniejsza jest liczba pomysłów, niż ich jakość
> 3. inspirujemy swoimi pomysłami innych
> 4. każdy pomysł zapisujemy w formie podanej przez autora
> 5. nie komentujemy pomysłów
> 6. nie krytykujemy pomysłów
> 7. nie wtrącamy własnych propozycji do pomysłów innych
> 8. zabieramy głos na znak nauczyciela
> 9. wszyscy na równych prawach bierzemy udział w zgłaszaniu pomysłów
> 10. zgłaszamy pomysły przez ............... minut
>
> Metody aktywizujące rozumiemy jako wskazówki, sposoby działania, które
> pomogą uczniom:
> - pogłębić zainteresowanie wspólną sprawą
> - przyswoić bez trudu nową wiedzę
> - rozwinąć własne pomysły
> - komunikować się
> - dyskutować i spierać się na różne tematy
>
> Bardzo ważną rolę odgrywa przygotowanie nauczyciela do lekcji. Nauczyciel
> pracujący metodami aktywizującymi po pewnym czasie odchodzi od roli
> nauczyciela - eksperta w kierunku nauczyciela:
> - doradcy - który jest do dyspozycji uczniów, gdy mają problem z
> rozwiązaniem zadania
> - animatora - który przygotowuje materiał do pracy, inicjuje metody i
> objaśnia ich znaczenie, przedstawia cele uczenia się
> - obserwatora i słuchacza - który obserwuje uczniów podczas ich pracy na
> lekcji oraz dzieli się z nimi swoimi spostrzeżeniami
> - uczestnika procesu dydaktycznego - który musi być wzorem dla swoich
> uczniów
> - partnera - który modyfikuje przygotowaną wcześniej lekcję w zależności od
> zaistniałej sytuacji w klasie
> Z punktu widzenia przyszłego dorosłego życia ucznia, ważne jest by:
> - umiał on współpracować i współdziałać w każdym zespole
> - potrafił nie tylko rozsądnie mówić, ale przede wszystkim słuchać co mówią
> inni
> - potrafił słuchać samego siebie
> - potrafił kierować, przewodniczyć pracy w grupie, ale potrafił też
> podporządkować się kierującemu
> - umiał rozmawiać, dyskutować używając argumentów
> - potrafił przekonywać i umiał docenić wagę padających kontrargumentów
>
> W procesie dydaktycznym nie ma idealnych rozwiązań. Każda metoda ma swoje
> mocne i słabe strony. Nauczyciel i uczeń potrzebują zweryfikowanych w
> praktyce wskazówek, jak optymalnie wykorzystać dany pomysł, na co zwracać
> uwagę, czego unikać. Metody bez powiązania z celami, treściami, ramami
> organizacyjnymi, a przede wszystkim z potrzebami ucznia i preferencjami
> nauczyciela nie mają wartości. Efektem tego może być na lekcji:
> - hałas
> - brak czasu na sporządzenie notatki do zeszytu
> - brak kontroli nad pracą uczniów
> - rozmowa uczniów nie na temat
> - praca tylko uczniów zdolniejszych, (słabsi będą przeszkadzać)
>
> Należą do nich następujące metody:
>
> . twórcze rozwiązywanie problemów (np. "burza mózgów", "technika
> 635"),
>
> . projekt,
>
> . drama, odgrywanie ról,
>
> . diagramy przyczynowo- skutkowe,
>
> . piramidy priorytetów,
>
> . drzewka decyzyjne,
>
> . mapy pojęciowe,
>
> . analizy gwiazdy pytań, pola sił...
>
> . działania terenowe,
>
> . przeprowadzanie doświadczeń,
>
> . ekspresja plastyczna, muzyczna, literacka, ruchowa,
>
> . i wiele innych.
>
> Do bliższego omówienia wybrałam kilka ciekawszych metod.Jako pierwszą
> przedstawię metodę "TWÓRCZEGO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW". Wszyscy ludzie mają
> pewien potencjał twórczy wyrażający się w każdej dziedzinie życia.
> Nauczyciel powinien pomagać uczniom w rozpoznawaniu ich potencjału twórczego
> i stylu wyrażania twórczości oraz w pełnym urzeczywistnieniu ich możliwości.
> W metodzie twórczego rozwiązywania problemów ważne jest, aby wiedzieć z
> której z 5 zasad twórczego myślenia chcemy skorzystać.
>
> 1. Zasada wartościowania z perspektywy czasowej (odroczonej oceny).
>
> 2. Zasada wielości - im więcej skojarzeń, tym lepiej.
>
> 3. Zasada wolnych skojarzeń.
>
> 4. Zasada kombinacji pomysłów .
>
> 5. Zasada stosowania analogii i metafor.
>
> Jedną z technik twórczego rozwiązywania problemów , w której wykorzystuje
> się zasadę wielości skojarzeń jest "TECHNIKA 635". Polega ona na tym, że:
> 6 osób wypisuje na formularzach po
> 3 pomysły rozwiązania danego problemu
> 5 razy podaje się formularz z wypisanymi pomysłami sąsiadowi (z lewej
> strony).
> Sesje generowania pomysłów trwają początkowo po 6 minut, później o minutę
> dłużej (7,8,9) Możliwość odczytania pomysłów już zapisanych wcześniej jest
> czynnikiem stymulującym powstawanie nowych. Zaletą tej metody jest łatwość
> stosowania, a jednocześnie intensywność pracy .
> "BURZA MÓZGÓW" jest metodą grupowego atakowania problemów, opracowana
> została przez A.Osborna, ma ona charakter sesji, podczas której
> uczestniczące w niej osoby zgłaszają wszystkie nasuwające się pomysły
> rozwiązania problemu{ zgodnie z zasadą wolności skojarzeń) , powstrzymując
> się od ich wartościowania i oceniania (zastosowana jest tu zasada odroczonej
> oceny). Metoda ta pobudza i ułatwia proces twórczego myślenia. Należy tutaj
> dodać, że jest to metoda niesłychanie żywiołowa, głośna i spontaniczna,
> dlatego nauczyciel podejmujący ją musi posiadać cechy organizatorskie,
> doskonałą podzielność uwagi i wielki takt pedagogiczny.
>
> W technice 635 i "burzy mózgów" pomysły po zakończeniu fazy podlegają
> ewaluacji, czyli analizie, interpretacji i formułowania wniosków oraz ocenie
> i refleksji.
>
> Inną ciekawą metodą pracy z uczniem jest "DRAMA". Jest to z kolei metoda
> bazująca na zachowaniach szczególnie bliskich dzieciom: zabawie, grach,
> umiejętności życia fikcją, improwizacji słownej, muzycznej, plastycznej i
> ruchowej. Drama to sposób pracy z uczniem, którego podstawą jest fikcja,
> wyobrażeniowa sytuacja, powstająca, gdy kilka osób we wspólnej przestrzeni
> przedstawia coś, co nie jest w danym czasie obecne, używając jako środków
> wyrazu swoich ciał i głosów. Istotą dramy jest odgrywanie ról. Wprowadzając
> na swoje zajęcia dramę nauczyciel musi dokładnie wiedzieć w jakim celu to
> robi. Drama służy realizowaniu celów związanych z rozwojem dziecka i nie
> może być "sztuką dla sztuki". Może w niej uczestniczyć cała klasa, powinna
> się odbywać w pomieszczeniach przestronnych i wolnych od mebli, albo w
> otwartej przestrzeni, która bardzo pobudza wyobraźnię i inspiruje dzieci do
> działania.
>
> Sama drama jest formą improwizacji, lecz wymaga od nauczyciela starannego
> przemyślenia musi on ustalić wcześniej:
>
> . Jaki jest cel podejmowanego tematu?
>
> . Czy drama stanowić będzie tylko fragment analizy tematu, czy też
> cały blok zajęciowy?
>
> . Jak zaplanowana została struktura zajęć ?
>
> . Jakich użyje się technik podstawowych ?
>
> . Z jakich materiałów pomocniczych trzeba skorzystać ?
>
>
> Drama opiera się na wyobrażeniu sobie określonych sytuacji. W celu
> wzmocnienia lub pobudzenia wyobraźni dobrze jest dodać realnie istniejący
> przedmiot, który do naszej rzeczywistości przedostał się jakby ze świata
> kreowanego. Na przykład przygotowując dramę na temat odkryć geograficznych
> można przynieść do klasy starą, omszałą butelkę, wewnątrz której znajduje
> się znaleziony po latach list, informujący o odkryciu nowej wyspy... Lekcję
> historii można rozpocząć od wykorzystania dokumentu, fotografii, fragmentu
> pamiętnika lub przedmiotu związanego z danym tematem. Na lekcjach nauczania
> zintegrowanego omawiając baśnie wykorzystać element stroju baśniowej postaci
> itp. Elementy te natychmiast pobudzą zainteresowanie uczniów. Na lekcjach
> matematyki przedstawiając wielokąty przygotować modele figur, a dla uczniów
> role wcielające się w poszczególne figury jako rodzinę.
>
> W trakcie rozwijania dramy należy "iść za uczniem" śledząc jego tok myślenia
> i przekładanie go na działanie. Jeśli zdarzy się sytuacja, że kreowana
> sytuacja nie jest zgodna ze scenariuszem, jednak za jej pomocą można uzyskać
> ważne efekty wychowawcze czy poznawcze należy odejść od koncepcji. Natomiast
> kiedy sytuacja wymyka się spod kontroli należy zareagować, ale w taki
> sposób, aby uczniowie nie poczuli, że im coś zostaje narzucone wbrew woli.
>
> Podczas dyskusji po dramie należy dać możliwość swobodnego wypowiadania się
> uczestnikom, ale pamiętać należy, że ważniejsze jest samo pobudzenie
> refleksji, niż tak zwane ostateczne wnioski. Efektem pracy metodą dramy w
> młodszych klasach może być:
>
> . pozbycie się strachu przed wystąpieniem przed klasą czy
> społecznością szkolną,
>
> . rozbudzenie zainteresowań sztuką, literaturą, teatrem, plastyką,
> muzyką,
>
> . rozbudzenie twórczej aktywności w wielu sferach działalności
> szkolnej i pozaszkolnej,
>
> . wzbogacanie zakresu słownictwa, umiejętności wyrażania myśli za
> pomocą języka,
>
> . zintegrowanie uczniów w klasie,
>
> . wzrost dyscypliny, wykształcenie umiejętności podporządkowania
> własnych potrzeb potrzebom klasy,
>
> . nabywanie umiejętności samokontroli,
>
> . rozwój poczucia humoru, otwartej postawy wobec życia, życzliwości
> i serdeczności.
>
>
> Kolejną aktywną metodą pracy z uczniem jest "PROJEKT EDUKACYJNY". Jako
> metoda pracy w systemie klasowo - lekcyjnym i poza nim pełni wielorakie
> funkcje:
>
> . motywacyjną,
>
> . poznawczą,
>
> . kształcącą,
>
> . wychowawczą,
>
> . samokształceniową,
>
> . integracyjną,
>
> . i wiele innych.
>
>
> Pracując tą metodą rozwijamy także u uczniów umiejętność współpracy w
> grupie, obserwowanie rzeczywistości i ustosunkowywanie się do niej,
> wdrażanie zdobytej wiedzy do praktycznego działania, samooceny i osiągania
> samodzielności. Metoda projektów to wspólne - grupowe wykonywanie jakiegoś
> przedsięwzięcia, którego ukończenie zaowocuje konkretnym, ma-terialnym
> wytworem. Szczególne zalety tej metody polegają na rozwijaniu umiejętności
> pracy grupowej, podejmowaniu różnych ról, komunikowaniu się w trakcie
> wykonywania projektu, przejmowaniu odpowiedzialności za własne uczenie się,
> korzystanie z różnych źródeł informacji, planowaniu działań oraz prezentacji
> wytworów.
>
> Wyróżnić można kilka rodzajów działań w realizacji metody projektów :
>
> 1. Organizacja wypraw jako forma poszukiwań, badań, przeżywania
> przygód. Odchodzenie od "wycieczek klasowych'' na rzecz "wypraw"
> zawierających elementy przygody oraz dążenia do osiągnięcia określonego celu
> (np. plenery artystyczne, trasy zadaniowe, zajęcia w muzeach, zabytkach
> galeriach, zajęcia poszukiwawcze).
>
> 2. Projektowanie i budowanie wystawy jako formy prezentacji efektów
> działań projektowych (połączone z wyprawami, spotkaniami z rodzicami), gdzie
> dzieci wspólnie opracowują plan wystawy, dzielą się zadaniami oraz
> prezentują swe dokonania.
>
> 3. Tworzenie muzeum jako zbioru problemowego, formy odpowiedzi na
> wcześniej sformułowane pytania czy zagadnienia (Co znaczy, że jestem stąd?
> Jak jest zbudowany świat? "Moja miejscowość", "Ślady", Co wiem na temat...?,
> itp.).
>
> 4. Projekty badawcze, techniczne pozwalające dzieciom na samodzielne
> poszukiwanie rozwiązań, np. w jaki sposób zbudować maszynę z określonych
> elementów? Jak zrobić własną mapę świata z oznaczeniem występowania zwierząt
> występujących w charakterystycznych strefach klimatycznych? Jak wykonać
> album o mojej miejscowości? Jak zrobić drzewo genealogiczne? Jak wykonać
> makietę miejscowości?, itp.
>
> 5. Projekty artystyczne - wernisaże, formy teatralne (te, które
> samodzielnie przygotowują dzieci wchodząc w role aktorów, scenografów,
> charakteryzatorów, itp.), muzyczne, działania konstrukcyjne realizujące
> wyraźne, sformułowane przez dzieci cele (np. wehikuł czasu, ba-śniolot, bal
> tematyczny, itp.).
>
> 6. Projekty literackie - tworzenie książek, drukowanie i włączenie do
> zbiorów biblioteki (np. antologia tekstów o psie, "zbiór bzdur", humor
> zeszytów klasowych, własna opowieść, opowieść dla przybysza za 100 lat,
> itp.).
>
>
> Metoda projektów daje szczególne możliwości dla działań długofalowych. Swoim
> zasięgiem może objąć zespół nauczycieli lub uczniów całej społeczności
> szkolnej realizujący np. projekt "Moja miejscowość", "Muzeum sztuki
> ludowej", albo projekt wychowawczy "Zdrowa klasa".
>
> Ostatnia omawiana metoda aktywna to "EKSPRESJA ARTYSTYCZNA. Poprzez
> twórczość artystyczną dzieci wyrażają swoje uczucia, wyobrażenia i
> przekazują swoją wiedzę. Ekspresja artystyczna stwarza równocześnie
> sprzyjające warunki dla rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka,
> doskonali jego procesy poznawcze oraz wpływa na ćwiczenie jego zmysłów i
> motoryki. Wzbogaca osobowość dziecka i daje niepowtarzalną okazję do
> doświadczania radości, tworzenia oraz cieszenia się efektem swojej pracy.
> Wyniki takie można osiągnąć w następujących formach poprzez:
>
> . działalność plastyczną,
>
> . ekspresję muzyczną,
>
> . twórczość literacką,
>
> . ekspresję ruchową.
>
> . oraz inne formy będące połączeniem dwu lub kilku wcześniej
> wymienionych.
>
> W proponowanych zajęciach twórczych stosuje się różnorodne sposoby
> pobudzania wyobraźni i wrażliwości dzieci. Sięgnąć można do tekstów
> literackich, utworów muzycznych, dzieł plastycznych, zapewniając
> równocześnie kontakt z dziełami sztuki. Można także odwołać się do
> obserwacji otaczającej nas rzeczywistości, ćwicząc u dzieci
> spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi i zaspokajając naturalną
> ciekawość świata. Nauczyciel powinien zaznajomić uczniów z bogactwem środków
> wyrazu i technik oraz zaproponować korzystanie z różnych materiałów,
> narzędzi, instrumentów. Podczas zajęć powinna panować swobodna i bezpieczna
> atmosfera pracy twórczej, aby dzieci mogły rozmawiać i wymieniać poglądy,
> dzielić się doświadczeniem i samodzielnie decydować o tym , kiedy praca jest
> skończona, albo spróbować ponownie , jeśli nie są zadowolone ze swego
> dzieła.
>
> Zaproponowanie dzieciom pracy w grupach stworzy im możliwość samodzielnego
> organizowania swojej pracy, doskonalenia umiejętności komunikowania się z
> innymi, wzajemnego inspirowania się i wspierania nawzajem. Powstaje szansa
> stworzenia wspólnego dzieła, z którym wszyscy się identyfikują i cieszą.Po
> każdych takich zajęciach należy wytwory dzieci, ich dzieła wyeksponować i
> zaprezentować, można utrwalić na fotografiach lub przechowywać w teczkach
> uczniów. Zamiast oceniania dobrze jest zaproponować omówienie prac,
> zinterpretowanie, bądź wybór naj-piękniejszej pracy.
>
> DRZEWKO DECYZYJNE
> Metoda ta służy rozwijaniu umiejętności dokonywania wyboru i podejmowania
> decyzji z pełną świadomością skutków, które ta decyzja może przynieść. Uczy
> dostrzegania związków między różnymi możliwościami rozwiązań rozważanego
> problemu, ich konsekwencjami oraz wartościami uznawanymi przez osobę
> podejmującą decyzję. Rozwiązanie problemu przedstawia się w sposób graficzny
> na schemacie drzewka decyzyjnego. Jest to praca w grupach. Przebieg:
>
> Postawienie problemu do rozwiązania.
> Dyskusja na temat tego problemu: dlaczego tak się stało?, jakie były powody
> takiego postępowania?
> Wypełnianie drzewka zaczyna się od dołu, od wpisania problemu.
> Uczniowie proponują trzy najefektywniejsze i najszybsze według nich
> rozwiązania problemu.
> Następnie grupy analizują pozytywne i negatywne skutki zaproponowanych
> rozwiązań i zapisują je.
> Na końcu uczniowie określają cele i wartości proponowanych rozwiązań.
> Poszczególne grupy prezentują wyniki swojej pracy na forum klasy.
> Metoda ta zajmuje całą jednostkę lekcyjną. Rolą nauczyciela jest czuwanie
> nad prawidłowym wykorzystaniem czasu, natomiast nie podsuwa on uczniom
> argumentów, nie ocenia i nie komentuje ich w trakcie pracy.
>
>
> Najważniejszym elementem zajęć aktywizujących jest fakt, że dziecko
> samodzielnie, lub w grupie wykonuje jakieś działanie, które sprawia mu
> satysfakcję, a nie zdaje sobie sprawy z faktu, że w ten sposób uczy się i
> rozwiązuje problemy. Dlatego tak ważne jest stosowanie metod aktywizujących
> w procesie dydaktycznym.
>
>
>
> 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów?
>
> W nauczaniu zindywidualizowanym prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na
> poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim
> trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim
> dla siebie poziomie.
>
> Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel można realizować na różne
> sposoby np.
>
> przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania,
> Rozróżniamy dwa rodzaje pracy grupowej:
> I. Każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych
> uzdolnieniach i wiadomościach. Pozwala to nauczycielowi na lepsze
> wykorzystanie możliwości młodzieży, większe zaangażowanie ich w pracę i
> zwiększenie różnorodności przekazywanej wiedzy. Dodatkowo uczniowie mniej
> zdolni współpracując z uczniami zdolniejszymi uczą się także od nich. Na
> początku tak prowadzonych zajęć uczniowie słabi często tylko przysłuchują
> się wypowiedziom swoich kolegów w zespole i powtarzają ich wnioski, ale
> stopniowo rozpoczynają także próbę własnych sił. Dzięki udanemu udziałowi w
> pracach i osiągnięciach grupy uczniowie mniej zdolni nabierają więc wiary we
> własne możliwości i uzupełniają brakujące wiadomości. Praca każdego ucznia w
> zespole wdraża go do logicznego myślenia i poprawnego formułowania myśli,
> wniosków, a to m.in. decyduje o jego powodzeniu i rozwoju w klasie.
> Referowanie wyników pracy grupy nauczyciel może polecić najsłabszemu
> uczniowi w zespole, a jego wypowiedź inni koledzy będą ewentualnie
> uzupełniać.
>
> II. Drugi rodzaj pracy grupowej polega na prowadzeniu
> zajęć z zespołami jednorodnymi, tzn. każdą grupę tworzą uczniowie o
> zbliżonym poziomie wiedzy i podobnych kompetencjach matematycznych. Pozwala
> to nauczycielowi na zróżnicowanie zadań stawianych przed poszczególnymi
> grupami i taki ich dobór, aby jak najlepiej były one dopasowane do
> możliwości uczniów wchodzących w skład danego zespołu. Jest to szczególnie
> użyteczna technika w wypadku lekcji o charakterze ćwiczeniowym oraz lekcji
> powtórzeniowych.
>
>
>
> poprzez urządzanie kółek pozalekcyjnych dla młodzieży,
> Ta forma pracy z uczniami może polegać na stworzeniu kółka dla młodzieży
> zdolnej (można z takimi uczniami realizować program klas wyższych,
> rozwiązywać zadania konkursowe, olimpijskie itp.) lub na zorganizowaniu
> spotkań uczniów mniej uzdolnionych (tzw. zajęcia wyrównawcze, na których
> nauczyciel powtarza z uczniami słabo opanowane partie materiału).
>
> Poprzez prowadzenie zajęć wyrównawczych
> przez zróżnicowane zadawanie prac domowych
> Praca domowa to druga, po zajęciach lekcyjnych, ważna forma pracy
> dydaktyczno-wychowawczej. Ma ona rozbudzać i kształtować zainteresowania
> uczniów. Indywidualizacja pracy domowej pod względem stopnia trudności oraz
> nadawanie jej problemowego charakteru jest bardzo trudne i czasochłonne, ale
> ma duży wpływ na stosunek uczniów do przedmiotu (szczególnie tych
> najzdolniejszych). Dobrze dobrana praca domowa może także zachęcić uczniów
> słabych do odrabiania zadań domowych.
>
> poprzez stosowanie na lekcjach kart dydaktycznych,
> Stosowanie kart dydaktycznych ma na celu umożliwienie każdemu uczniowi
> przerabianie kolejnych partii materiału w swoim własnym tempie. Liczba i
> poziom wykonywanych przez ucznia ćwiczeń zależy od niego samego - dokonuje
> on samodzielnego wyboru z propozycji przedstawionych w karcie przez
> nauczyciela.
>
> przez organizowanie różnych konkursów przedmiotowych,
> przez wprowadzenie na lekcje gier dydaktycznych, zabaw, łamigłówek,
> krzyżówek, domina itp.
> 3. Wymień co najmniej dwa kryteria wymagań na oceny szkolne.
>
>
>
> 4. Jakie cechy dobrego nauczyciela są Ci najbliższe?
>
> 1.Umiejętność jasnego tłumaczenia, precyzyjnego przekazywania treści
> 2. Inteligencja
> 3. Dojrzałość emocjonalna
> 4. Poczucie odpowiedzialności
> 5. Sprawiedliwość, obiektywizm, bezstronność
> 6. Entuzjazm do pracy, zaangażowanie, pasja nauczycielska, motywacja do
> pracy
> 7. Łagodność, cierpliwość
> 8. Zdyscyplinowanie
> 9. Umiejętności organizacyjne
> 10. Dobry wygląd zewnętrzny, kultura osobista
> 11. Umiejętność słuchania
> 12. Poczucie humoru
> 13. Otwartość poznawcza i emocjonalna
> 14. Rozumienie innych także drogą pozaintelektualna - wczuwanie się, empatia
> 15. Umiejętność korzystania z informacji na swój temat
>
>
>
> 5.Jakie dokumenty regulują prace szkoły?
> -plan rozwoju szkoły
> - wewnątrzszkolny system oceniania
> - statut szkoły
> - plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły
>
> - regulamin Rady Pedagogicznej,
>
> - Wewnątrzszkolny system oceniania,
>
> - Kalendarium,
>
> - Szkolny Program Wychowawczy,
>
> - Program profilaktyki,
>
> - Plany nauczania
>
>
>
> 6.Co bierzesz pod uwagę oceniając uczniów?
> - zaangażowanie ucznia,
>
> - wkład pracy i staranność wykonania,
>
> - zgodność z tematem i zagadnieniem,
> - poprawność merytoryczna odpowiedzi uczniów
> - stan wiedzy ucznia
> - język którym się posługuje
> - możliwości ucznia
>
>
>
> 7. Jakie osiągnięcie zawodowe sprawiło ci największą satysfakcję?
>
> 8. W jakiej formie pracy pozalekcyjnej spełniasz się najlepiej?
> Prowadzenie koła matematycznego w szkole podstawowej.
>
>
>
> 9. Jakie metody prowadzenia zajęć wydają Ci się najlepsze?
> metody aktywizujące, metoda w grupach lekcje z grami dydaktycznymi
>
>
>
> 10. Jak dążysz do ukształtowania wychowanka zgodnie z wizją absolwenta?
>
> Z punktu widzenia psychologii uczeń kończący gimnazjum znajduje się w
> połowie fazy dojrzewania. Osiąga stabilizację emocjonalną i dojrzałość
> społeczną. Uczestnicząc w procesie wychowania i będąc w nim podmiotem
> działań pedagogiczno - psychologicznych powinien być dobrze przygotowany:
>
> do pełnienia dalszych ról społecznych ,
> przemyślanego wyboru stylu życia ,
> owocnego poszukiwania kierunku kształcenia .
> Zgodnie z oczekiwaniami, absolwent Gimnazjum będzie realizował i cenił
> wartości wpajane uczniom przez pracowników szkoły w trakcie wychowywania i
> nauczania.
> Będzie rzetelnie wykonywał swoją pracę, będzie wrażliwy na piękno, będzie
> reagował na krzywdę innych.
> W dalszej pracy nad sobą zwracać będzie uwagę na samodzielność, opanowanie,
> prawdę.
> Absolwent naszego gimnazjum przejawiać będzie zainteresowanie życiem
> społecznym i politycznym w Polsce i na świecie, a wkrótce stanie się
> aktywnym członkiem społeczeństwa obywatelskiego.
> Chętnie będzie uczestniczył w życiu kulturalnym i w różnych jego formach
> będzie realizował potrzeby samorealizacji.
> Absolwent będzie znał, rozumiał i akceptował normy i zasady społecznie
> uznawane. Będzie dostrzegał korzyści, ale i zagrożenia płynące z demokracji
> i wolności.
> Umiejętnie wykorzysta wiedzę i umiejętności, zdobyte podczas 3-letniej
> nauki, dla dobra swojego, innych i ojczyzny.
>
>
>
>
> 11. Jak planujesz i wdrażasz współpracę z rodzicami?
>
> Nauczyciele powinni zabiegać o stałe kontakty z domem rodzinnym, gdyż są one
> gwarancją powodzenia w prowadzeniu dobrze pojętych oddziaływań
> wychowawczych. Najważniejsze są kontakty stałe, bezpośrednie i
> indywidualne. To właśnie rozmowa jest często pierwszym osobistym kontaktem
> między nauczycielem a rodzicem. Poprawnie przebiegająca rozmowa może dać obu
> stronom wiele korzyści, np: lepiej się poznać, wzbudzić zaufanie, ograniczyć
> błędy wychowawcze rodziców i nauczycieli, pomóc w jednolitym oddziaływaniu.
> Nawiązywane są one z reguły, kiedy uczeń znajduje się w sytuacji trudnej,
> której nie może pokonać.
> Przepis na dobrą współpracę z rodzicami:
>
>
>
> 1. Zawsze pamiętaj o odpowiednim powitaniu i uśmiechu.
>
> 2. Przygotuj program spotkania i staraj się trzymać dyscyplinę
> czasową, podziękuj za obecność.
>
> 3. Zaplanuj spotkania umożliwiające wzajemną identyfikację i poznanie
> siebie.
>
> 4. Przedstaw misję i wizję pracy placówki. Podkreślaj mocne strony.
>
> 5. Bądź pozytywny, dobrze przygotowany, przekonujący i zaangażowany.
>
> 6. Słuchaj rodziców i na końcu wyciągaj wnioski.
>
> 7. Podkreślaj w rozmowie z rodzicami znaczenie dobrych chęci dziecka
> , wysiłku i gotowości do pracy.
>
> 8. Wyznaczaj granice poufałości i partnerstwa.
>
> 9. Podtrzymuj rodziców w ich roli opiekuna i wychowawcy dziecka, nie
> krytykuj ich działań i nie narzucaj własnego punktu widzenia.
>
> 10. Rozmawiaj, a nie wygłaszaj mowy i nie przekazuj samych komunikatów.
>
> 11. Od pierwszych chwil spotkania z rodzicami dbaj o porozumienie na
> płaszczyźnie wspólnych wartości.
>
> 12. Mów dobrze o innych nauczycielach, podkreślaj ich mocne strony.
>
> 13. Staraj się dyplomatycznie rozwiązać problem.
>
> 14. Zadbaj o dostarczenie rodzicom dobrej informacji.
>
> 15. Bądź życzliwym doradca edukacyjnym i rozwojowym dziecka, a nie
> egzekutorem jego wiedzy i umiejętności.
>
>
>
> W trakcie indywidualnych spotkań i rozmów z rodzicami nauczyciel powinien:
>
> 1. Wybrać miejsce do rozmowy, w którym rodzic czuje się dobrze.
>
> 2. Nawiązać kontakt wzrokowy, który będzie wspierał rodzica.
>
> 3. Wykazać zainteresowanie problemem zgłaszanym przez rodzica.
>
> 4. Powtarzać istotne dla rozmowy słowa.
>
> 5. Zadawać pytania otwarte.
>
> 6. Wypowiadać ponownie wyrażone przez rodzica poglądy w celu ich
> uporządkowania.
>
> 7. Nie okazywać znudzenia, zniecierpliwienia, czy wrogości.
>
> 8. Pozwolić rodzicowi wypowiedzieć się do końca.
>
> 9. Nie wyciągać wniosków zanim rodzic nie skończy swojej wypowiedzi.
>
> 10. Nie osądzać.
>
> 11. Nie mówić za dużo.
>
> 12. Nie przerywać rodzicowi.
>
> 13. Nie zadawać wielu pytań, gdy rodzic zastanawia się nad odpowiedzią.
>
>
> 12. Jakie korzyści wyniosłeś z obserwowanych zajęć prowadzonych przez
> opiekuna stażu i jak wykorzystasz je w prowadzeniu swoich zajęć?
> Uczestniczenie na zajęciach opiekuna stażu oraz prowadzenie lekcji w jego
> obecności, pozwoliło mi na korygowanie błędów popełnianych podczas zajęć,
> - wzbogaciłam swój warsztat pracy o nowe formy i metody pracy,
> - poznałam swoje mocne i słabe strony jako nauczyciel poprzez omawianie
> lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu,
> doskonaliłam umiejętności organizacyjne,
> - analizowałam podjęte zadania
>
> 13. Scharakteryzuj wybraną trudną sytuację wychowawczą i sposób jej
> rozwiązania.
>
>
>
> Opis i analiza przypadku problemu edukacyjno - wychowawczego.
>
> 1. Identyfikacja problemu
>
> Zjawisko, którym się zajęłam, to
> "Uczeń klasy VI szkoły podstawowej mający trudności w nauce"
>
> Chłopiec jest sympatycznym, wesołym, lubianym i akceptowanym przez kolegów.
> Należy do grupy uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce. W klasie
> VI
> po rozmowie z matką, uczeń został przebadany przez Poradnię
> Psychologiczno-Pedagogiczną w Wojniczu i otrzymał opinię dotyczącą obniżenia
> wymagań. Rok wydania 2004r. W domu pomocą w nauce zajmowała się dotychczas
> matka. W szkole otoczony był
> z mojej strony i ze strony innych nauczycieli dodatkową opieką ze względu na
> trudności
> w nauce. Uczęszczał na dodatkowe zajęcia, które prowadziłam z matematyki.
> Osiągał słabe wyniki w nauce, ale nie był dotychczas zagrożony z żadnego
> przedmiotu. Uczeń w miarę możliwości udzielał się do prac społecznych, dbał
> o wygląd klasy, nie sprawiał problemów wychowawczych.Do szkoły przychodzi
> zawsze matka. Matka uczestniczyła we wszystkich spotkaniach z wychowawcą,
> kontaktowała się również w innych terminach.
>
> Na istnienie problemu wskazują:
>
> - zagrożenie ocenami niedostatecznymi na I półrocze z przedmiotów: ,
> język angielski, matematyka.
>
> - bardzo niskie oceny cząstkowe,
>
> - uwagi w zeszycie wychowawcy klasowego o bardzo częstym nie
> przygotowaniu do lekcji.
>
> Zwróciłam uwagę na ten problem, ponieważ jestem wychowawca klasy, do której
> uczęszcza ten uczeń. Chcę mu pomóc w przezwyciężaniu trudności w nauce i
> otrzymaniu promocji do następnej klasy. Jest to również mój obowiązek.
>
>
>
> 2. Geneza i dynamika zjawiska
>
>
>
> Przeanalizowałam następujące dokumenty szkolne:
>
> - dziennik lekcyjny ze szkoły podstawowej klas I - III
>
> - arkusze ocen
>
> - zeszyty przedmiotowe ucznia,
>
> - zeszyty ćwiczeń,
>
> - prace klasowe,
>
> - opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
>
> Przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami, którzy uczyli chłopca w klasach I -
> III oraz
> z tymi, którzy uczą obecnie. Przeanalizowałam opinię wydaną przez poradnie.
> Prowadziłam ukrytą obserwację ucznia. Pomagali mi w tym nauczyciele różnych
> przedmiotów. Prowadzono obserwację na zajęciach z następujących przedmiotów:
> język polski, język angielski, matematyka, historia. Byłam w bezpośrednim
> kontakcie z nauczycielami uczącymi w danej klasie, prowadziłam rozmowy z
> uczniami. Przeprowadziłam rozmowę
> z matką.
>
> Wyniki arkusza obserwacji, ankiet, wywiadów były bardzo zbliżone do siebie.
> Chłopiec jest często nieprzygotowany do lekcji, aczkolwiek odrabia prace
> domowe, nie przynosi na lekcję potrzebnych przyborów tłumacząc się, że
> zapomniał. W pracach domowych zawsze pomaga mu matka, często uzupełnia mu
> zeszyt ćwiczeń z matematyki
> i innych przedmiotów.
>
> Na podstawie analizy dokumentów szkolnych, ankiet, arkuszy
> obserwacji, wywiadów, rozmów, stwierdziłam, że ten problem istniał już w
> klasie I szkoły podstawowej.
>
> Nasilenie problemu było różne. W pierwszym półroczu klasy V, wtedy uczeń był
> zagrożony na półrocze dwoma ocenami niedostateczne. W następnym roku
> szkolnym uczeń został przebadany w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
> Wyniki tych badań wykazały na obniżony poziom zdolności umysłowych chłopca
> poniżej norm wiekowych. Tak samo jak
> i poziom inteligencji słownej. Obniżony poziom bezpośredniej pamięci
> wzrokowej struktur graficznych oraz poniżej norm wiekowych jego sprawność
> grafomotoryczną.
> Uczeń wskazuje trudności zarówno w zadaniach intelektualnych jak i
> wykonaniowych. Dotyczą one zwłaszcza rozumowania logicznego, arytmetycznego,
> tworzenia abstrakcji, posługiwania się analogią i uogólnieniami, rozumienia
> obowiązujących norm społecznych. Uczeń nieco lepiej radzi sobie z ujmowaniem
> związków przyczynowo - skutkowych na podstawie materiału obrazkowego.
> Dysponuje dobrą pamięcią bezpośrednią (świeżą),
> ale nie zawsze umie korzystać z tych funkcji. Aktywność poznawcza jest nie
> wielka stąd niski poziom wiedzy ogólnej i praktycznej o świecie, ograniczony
> zasób słownictwa, słaba zdolność wysławiania. Funkcje wzrokowo - ruchowe są
> zaburzone szczególnie w analizie
> i syntezie wzrokowej, pamięci figur geometrycznych, adekwatności
> spostrzegania. Wskazane było:
> - obniżenie wymagań edukacyjnych,
> - zapewnienie bieżącej pomoc w nauce oraz stosowanie pochwał, nagród aby
> wzmocnić motywację ucznia
> -kształtowanie samodzielności, właściwej samooceny oraz chęci do nauki
> poprzez wzmacnianie jego dobrych stron.
>
> Natomiast matce udzielono wskazówek do pracy z dzieckiem w domu, zalecono
> dyscyplinę, stałe pory odrabiania lekcji oraz pisanie z pamięci.
>
>
>
> Hipoteza: Niepowodzenia ucznia mają ścisły związek z trudnościami opanowania
> materiału nauczania, wynikającymi z obniżonego poziomu zdolności umysłowych
>
>
>
> 3. Znaczenie problemu
>
>
>
> Niepowodzenia w nauce szkolnej mają ogromne znaczenie dla ucznia, ale
> również dla klasy i szkoły.
>
> Uczeń otrzymując oceny niedostateczne może powtarzać klasę, co w rezultacie
> doprowadzi do wydłużenia nauki szkolnej. Negatywne oceny mogą przyczynić się
> do tego, że powstanie uraz w psychice i przestanie się uczyć. Nie zawsze
> oceny niedostateczne motywują do większego wysiłku. Jest to uzależnione od
> odporności psychicznej dziecka.
>
> Problem dotyczy również klasy, ponieważ zostanie obniżona średnia klasy i
> wszyscy uczniowie będą niezadowoleni z takiego stanu rzeczy.
>
> Wpływa to również na ogólny wizerunek szkoły. Uczniowie chętniej uczęszczają
> do takiej szkoły, w której 100% uczniów zdaje do klasy programowo wyższej.
>
> Zadaniem wychowawcy jest podjąć takie działania aby uczeń mógł pokonać
> trudności szkolne i zdać do klasy programowo wyższej. Pozostawienie tego
> problemu bez jakichkolwiek działań mogłoby doprowadzić do jeszcze większych
> zaległości u chłopca, a w rezultacie musiałby powtarzać klasę.
>
>
>
> 4. Prognoza
>
>
>
> Na podstawie własnych doświadczeń oraz fachowej literatury wiem, że
> zastosowane działania nie zawsze przynoszą rezultat, ale zaniechanie ich
> pogłębiłoby jeszcze problem. Uważam, że zastosowane formy pomocy przyniosą
> zamierzony skutek. Chłopiec chętniej będzie uczęszczał do szkolne, uwierzy
> we własne siły i włoży maksimum wysiłku, aby jego oceny cząstkowe i
> końcoworoczne były pozytywne, a w rezultacie otrzyma promocję do następnej
> klasy.
>
>
>
> 5. Proponowane rozwiązania
>
>
>
> Cel: Pomoc uczniowi w przezwyciężaniu trudności w nauce
>
>
>
> Zadania:
>
> - bieżąca pomoc koleżeńska z przedmiotów, z których uczeń miał oceny
> niedostateczne - wychowawca klasy, uczniowie tej klasy,
>
> - indywidualizacji wymagań - nauczyciele przedmiotów,
>
> - ścisła współpraca z domem rodzicielskim - wychowawca klasy,
>
> - motywowanie ucznia do wzmożonej pracy - wychowawca klasy,
> nauczyciele.
>
>
>
> 6. Wdrażanie oddziaływań
>
>
>
> Jako wychowawca klasy przeprowadziłam rozmowę z nauczycielami i
> zaproponowałam wyżej wymienione działania jako środki mające pomóc chłopcu w
> nauce. Wszyscy nauczyciele chętnie zgodzili się na moją propozycję. Na
> lekcjach zaczęli indywidualizować wymagania, dostosowując je do możliwości
> ucznia. Oceniali także wysiłek włożony w przygotowanie zadań. Najmniejsze
> nawet pozytywne efekty zauważali i nagradzali pochwałą.
>
> Następnie przeprowadziłam rozmowę z klasą. Uświadomiłam
> młodzieży, że ich kolega potrzebuje pomocy w nauce. Do pomocy zgłosili się
> ochotnicy. Ustaliliśmy konkretne dni, w których będzie odbywała się pomoc.
> Mogłam więc tego dopilnować i pomóc uczniom wyjaśnić niezrozumiałe treści.
>
> Rozmawiałam również z matką chłopca, która bardzo chętnie współpracuje ze
> szkołą i wyraziła chęć by uczniowie pomagali synowi w domu. Ponadto matka
> nadal miała pomagać w odrabianiu prac domowych oraz kontrolować
> przygotowanie do zajęć lekcyjnych. Wspólnie ustaliliśmy, że rodzice będą się
> kontaktować z wychowawcą raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba to
> częściej.
>
> Przeprowadziłam wiele rozmów z uczniem zwracając szczególną
> uwagę na zmotywowanie go do dalszej pracy. Wspólnie analizowaliśmy jego
> osiągnięcia oraz porażki starając się wyciągnąć wnioski do dalszego
> działania. Starał się zdobyć zaufanie dziecka, by mógł bez przeszkód zwrócić
> się do mnie o pomoc, gdy tego potrzebował.
>
> Na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego zastosowałam ćwiczenia oraz
> prowadziłam rozmowy mające na celu rozwijanie poczucia odpowiedzialności za
> swoje postępowanie. Ponieważ uczeń bardzo często zapominał co ma się nauczyć
> na następna lekcje wprowadziłam kartki na których jedna z uczennic, która
> najczęściej pomagała mu z języka angielskiego, zapisywała materiał który był
> do opanowania. W ten sposób matka mogła kontrolować na bieżąco braki w nauce
> i im przeciwdziałać systematycznie ćwicząc z dzieckiem.
>
> 7. Efekty oddziaływań
>
>
>
> Już po miesiącu intensywnej pracy widać było efekty. Liczba niedostatecznych
> ocen cząstkowych wyraźnie zmalała. Uczeń sam przypominał o zajęciach z
> kolegami i koleżankami. Chętnie przychodził do szkoły. Zaczął zgłaszać się
> na lekcjach. Uwierzył, że może przezwyciężyć trudności. Często opowiadał z
> zadowoleniem o swoich "nowych" pozytywnych ocenach podczas lekcji
> przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
>
> W maju przeprowadziłam rozmowy z nauczycielami, wszyscy stwierdzili znaczną
> poprawę wyników chłopca, jednak zauważyli że nie uzupełnił jeszcze
> wszystkich braków. Ustaliliśmy, że podjęte zadania należy dalej wdrażać,
> gdyż uczeń wciąż potrzebuje pomocy.
>
> Na podstawie analizy dokumentów szklonych, rozmów z nauczycielami
> stwierdzam, że uczeń otrzyma promocje do klasy programowo wyższej.
>
> Uważam, że zastosowane przeze mnie oddziaływania przyniosły
> zamierzone efekty. Uczeń uwierzył we własne siły. Jego motywacja do nauki
> zwiększyła się czego efektem, były lepsze oceny cząstkowe oraz promocja do
> następnej klasy.
>
>
> 14. W jaki sposób dokonuje się korekt w dokumentacji szkolnej np: w
> dzienniku lekcyjnym, arkuszach ocen?
> Rozporządzenie MEN i S z dnia 19 lutego 2002r
>
> w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
> dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
> oraz rodzajów tej dokumentacji.
> Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania,
> działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie
> kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi
> wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora
> przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do
> dokonania sprostowania.
>
>
> 15. Jaki program nauczania wybrałeś i dlaczego ten, a nie inny?
> Wybrałam program nauczania "Matematyka wokół nas" (programy odpowiadają
> podręcznikom) ponieważ jest on dostosowany do wiedzy uczniów i odpowiada
> wymaganiom egzaminów gimnazjalnym oraz sprawdzianom po klasie VI . Obejmuje
> wszystkie umiejętności, jakie będą im potrzebne , dość dobrze rozbudowany
> zeszyt ćwiczeń i zbiór zadań itd można powiedzieć również że rozwija w
> uczniach umiejętność pracy samodzielnej itp itd.
>
>
> 16. Wymień dokumenty wewnątrzszkolne i omów jeden z nich.
> - Statut,
> - Program Wychowawczy,
> - Plan rozwoju,
> - Plan Pracy,
> - Wewnątrzszkolny system oceniania,
> - Program profilaktyczny,
> - Regulaminy ucznia,
> - Regulamin Rady pedagogicznej,
> - regulamin samorządu uczniowskiego,
> Statut szkoły znajduje się w nim:
> - nazwa i typ szkoły oraz jej cele i zadania,
> - organ prowadzący szkołę,
> - organy szkoły: dyrektor, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada
> szkoły oraz ich kompetencje,
> - zakres zadań nauczyciela oraz innych pracowników szkoły,
> - zasady rekrutacji uczniów,
> - prawa i obowiązki ucznia
> Status określa w sposób ramowy
> - organizację szkoły,
> - zasady tworzenia i organizacji oddziałów szkoły,
> - zasady oraz przypadki podziału na grupy,
> - ustalenie czasu trwania zajęć edukacyjnych,
> - zasady oceniania,
> - zasady zajęć dodatkowych dla uczniów
>
> 17. Wyjaśnij kwestię czasu pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym
> wymiarze.
> Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie
> może przekraczać 40 godzin na tydzień.
> Art. 42a. 1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę lub placówkę może
> nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć obniżyć tygodniowy
> obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub do odwołania, ze
> względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej, albo prac zleconych
> przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ prowadzący szkołę lub
> placówkę albo ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole
> lub placówce.
>
> 2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie może
> spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych uprawnień
> nauczyciela.
>
> 3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru
> godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli,
> o których mowa w art. 42 ust. 6.
> Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje pięciodniowy
> tydzień pracy. Nauczycielom dokształcającym się, wykonującym inne ważne
> społecznie zadania lub - jeżeli to wynika z organizacji pracy w szkole -
> dyrektor szkoły może ustalić czterodniowy tydzień pracy.
>
>
> 18. W jaki sposób można wykorzystać komputer na lekcjach matematyki?
> - podczas lekcji powtórzeniowych lub ćwiczeniowych np. wykorzystanie arkusza
> kalkulacyjnego Excel do utrwalenia działań na ułamkach dziesiętnych,
> tabliczka mnożenia
> - prezentacje multimedialne na lekcjach powtórzeniowych lub wprowadzających
> nowe zagadnienia
> - lekcje ze statystyki opisowej wykonywanie diagramów w programie EXCEL
> - Internet jako źródło informacji np. o wielkich matematykach,
> - opracowanie testów sprawdzających za pomocą języka programowania Wisual
> Beizik w Excelu
> - wykorzystanie stron http://www.wsip.pl gdzie znajdują się testy i zadania
> sprawdzające wiedzę uczniów wraz z punktacją oraz prezentacje multimedialne.
>
>
> 19. Jak rozwiązujesz konflikty powstające w zespole klasowym?
> Poprzez:
>
> - rozmowy indywidualne z uczniami
>
> - pogadanki na godz. z wychowawcą
>
> - ćwiczenia integracyjne wg dostępnych na rynku pozycji książkowych dot.
> metod. wychowawczych (mam na myśli książki ze scenariuszami lekcji)
>
> - pomoc innych nauczycieli i rodziców (rozmowy indyw., lekcje)
>
>
> 20. Kto powołuje dyrektora placówki?
> Art. 36a
>
> 1. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki, z zastrzeżeniem ust. 2,
> powierza organ prowadzący szkołę lub placówkę.
>
> 2. Powierzenie przez organ prowadzący stanowiska dyrektora szkoły lub
> placówki może nastąpić, jeżeli organ sprawujący nadzór pedagogiczny nie
> zgłosi, w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata na to stanowisko,
> umotywowanego zastrzeżenia.
>
> 3. Kandydata na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki wyłania się w
> drodze konkursu. Kandydatowi nie można odmówić powierzenia stanowiska
> dyrektora, chyba że organ sprawujący nadzór pedagogiczny zgłosił
> zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 2. 3a. Wymogu przeprowadzania konkursu na
> stanowisko dyrektora nie stosuje się do szkół prowadzonych przez osoby
> fizyczne lub osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego.
>
> 4. Jeżeli do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo w wyniku konkursu
> nie wyłoniono kandydata, organ prowadzący powierza to stanowisko ustalonemu
> przez siebie kandydatowi, po zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i
> rady pedagogicznej. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
>
> 5. W celu przeprowadzenia konkursu organ prowadzący szkołę lub placówkę
> określa regulamin konkursu oraz powołuje komisję konkursową w składzie:
>
> 1) po dwóch przedstawicieli:
>
> a) organu prowadzącego szkołę lub placówkę,
>
> b) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o ile nie jest nim organ
> prowadzący szkołę,
>
> c) rady pedagogicznej,
>
> d) rodziców, a w przypadku placówek opieki całkowitej - rady placówki,
>
> 2) po jednym przedstawicielu zakładowych organizacji związkowych.
>
> 6. W przypadku szkół i placówek nowo zakładanych skład komisji konkursowej
> określa organ prowadzący tę szkołę lub placówkę w uzgodnieniu z organem
> sprawującym nadzór pedagogiczny.
>
> 7. W przypadku szkół i placówek, o którym mowa w art. 44 i art. 52 ust. 1,
> w skład komisji nie wchodzą odpowiednio przedstawiciele rady pedagogicznej i
> rodziców.
>
> 8. Stanowisko dyrektora szkoły lub placówki powierza się na 5 lat
> szkolnych. W uzasadnionych przypadkach można powierzyć to stanowisko na
> krótszy okres, jednak nie krótszy niż 1 rok szkolny.
>
> 9. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 8, organ prowadzący po
> zasięgnięciu opinii rady szkoły lub placówki i rady pedagogicznej może
> przedłużyć powierzenie stanowiska na kolejny okres wymieniony w ust. 8.
> Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
>
> 10. Przepisy ust. 1-9 i art. 37 nie dotyczą szkół prowadzonych przez
> ministrów: właściwego do spraw obrony narodowej i właściwego do spraw
> sprawiedliwości lub podporządkowane im organy.
>
>
> 21. Jak długo trwa rok szkolny?
> odpowiedź: do 31 sierpnia
>
>
>
> 22. Na jakiej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielem np.
> kontraktowym?
> Art. 10. 1. Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się w szkole na
> podstawie umowy o pracę lub mianowania, z zastrzeżeniem ust. 8.
>
> 2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i
> rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie
> umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu
> wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z
> zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art.
> 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą
> nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.
>
> 3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o
> której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia,
> lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest
> nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania
> przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy
> nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania
> pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być
> zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do
> ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do
> czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.
>
> 4. Stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie
> umowy o pracę zawieranej na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem ust. 7.
>
> 4a. (uchylony).
>
> 5. Stosunek pracy z nauczycielem mianowanym i z nauczycielem dyplomowanym
> nawiązuje się na podstawie mianowania, jeżeli:
>
> 1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli
> państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich
> Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
> Europejskim Obszarze Gospodarczym;
> 2) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
> 3) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub
> postępowanie o ubezwłasnowolnienie;
> 4) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
> 5) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska;
> 6) istnieją warunki do zatrudnienia nauczyciela w szkole w pełnym wymiarze
> zajęć na czas nieokreślony.
>
> 5a. Stosunek pracy nawiązany na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony
> przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem
> miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym:
>
> 1) nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela mianowanego, o ile spełnione są
> warunki określone w ust. 5;
> 2) w przypadku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego w czasie trwania
> umowy o pracę zostały spełnione warunki, o których mowa w ust. 5.
>
> 5b. Przekształcenie podstawy prawnej stosunku pracy, o którym mowa w ust.
> 5a, potwierdza na piśmie dyrektor szkoły.
>
>
> 23. W jaki sposób diagnozujesz problemy środowiskowe w swojej szkole?
> - zebrania z rodzicami (proszę rodziców, którzy mają problemy np. finansowe
> o pozostanie po zebraniu i oferuję im skorzystanie z pomocy socjalnej
> oferowanej przez szkołę)
>
> - wywiad z poszczególnymi uczniami
>
> - ankiety i kwestionariusze z książek ze scenariuszami lekcji wych. i kursu
> dot. wychowawczych spraw w którym brałam udział
>
> - wywiad rodzinny,
> - ankietowanie uczniów i rodziców
> - badania socjometrycznego grupy uczniowskiej
>
>
>
> 24. Jak motywujesz uczniów do pracy?
> - dodatkowymi ocenami za udział w konkursach czy uczęszczanie na kółko
> matematyczne
>
> - dodatkowymi ocenami za przygotowanie coś extra (ponad program czy zajęcia
> lekcyjne)
>
> - poprzez metody aktywizujące (debaty, dyskusje, burza mózgów) i pochwały
>
>
> 25. Kto powołuje komisję na egzamin dla nauczycieli ubiegających się o
> stopień nauczyciela mianowanego?
> Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień
> nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący szkołę. W skład komisji
> wchodzą:
>
> 1) przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący;
> 2) przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
> 3) dyrektor szkoły;
> 4) dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do
> spraw oświaty i wychowania.
>
> 5) na wniosek nauczyciela przedstawiciel związków zawodowych
>
>
> 26. Czym są i jaki jest sens stosowania celów operacyjnych?
> - uświadamianie uczniom celów operacyjnych wpływa bezpośrednio na ich
> motywację.. jeśli mówimy uczniowi, że np. dzisiaj nauczy się pisać rozprawkę
> i uczeń widzi cel tego i efekty, sprawia to że chętniej bierze udział w
> zajęciach; uczeń musi wiedzieć po co cos robi.. jeśli nie wie, może wydawać
> mu się to bez sensu i zdemotywować go..
> Cele operacyjne są to jasno wyrażone, zamierzone osiągnięcia uczniów.
> Składają się one z trzech części (składniki konstytutywne):
> 1a. Zachowanie (czynność) ucznia
> 1b. Treść czynności
> * opis zachowania końcowego ucznia wyrażony czasownikiem operacyjnym;
> * przedmiot - temat - materiał, którego działanie dotyczy
> 2. Warunki
> * okoliczności, w jakich działanie ucznia ma mieć miejsce (dane, środki,
> ograniczenia)
> 3. Kryterium (ilościowe lub jakościowe)
>
> 27. Jakie znaczenie ma doskonalenie nauczyciela, jakie znasz formy
> doskonalenia zawodowego?
> 1. Krótkie szkolenia wspomagające i podnoszące jakość pracy nauczycieli,
>
> 2. Kursy doskonalące i kwalifikacyjne prowadzone w ramach kształcenia
> ustawicznego nauczycieli,
>
> 3. Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli, wynikające z planów rozwoju
> zawodowego nauczycieli szkół,
>
> 4. Doradztwo zawodowe organizowane przez nauczycieli doradców
> przedmiotowo-metodycznych, dla nauczycieli określonych specjalności na danym
> terenie, w celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli,
>
> 5. Konferencje, seminaria i inne spotkania organizowane przez nauczycieli
> doradców, nauczycieli konsultantów lub innych ekspertów w systemie oświaty w
> celu podnoszenia jakości pracy nauczycieli i szkół.
>
>
> 28. Dyskusja na temat jednej z przeczytanych lektur.
>
>
> 29. Ile wynosi tygodniowy czas pracy nauczyciela?
> Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może
> przekraczać 40 godzin na tydzień.
> § 22.1.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć
> nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.
>
> 2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego
> wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
> 1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z
> uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz,
> w wymiarze określonym w ust. 3 art. 42 KN lub ustalonym
> na podstawie ust. 4a albo ust. 7 art. 42 KN.
> 2) inne czynności wynikające z zadań statutowych szkoły,
> 3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć,
> samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
>
> 3. Normy tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,
> wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio
> z uczniami lub wychowankami nauczycieli określa Karta Nauczyciela.
>
> 4. Tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych ustala dyrektor
> szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego po zasięgnięciu
> opinii rady pedagogicznej.
>
> § 23. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć
> tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, na czas określony lub
> do odwołania, ze względu na doskonalenie się, wykonywanie pracy naukowej
> albo prac zleconych przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny lub organ
> prowadzący szkołę za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo
> ze względu na szczególne warunki pracy nauczyciela w szkole.
>
> 2. Obniżenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
> nie może spowodować zmniejszenia wynagrodzenia oraz ograniczenia innych
> uprawnień nauczyciela.
> 3. Nauczyciel korzystający z obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru
> godzin zajęć nie może mieć godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli,
> o których mowa w art. 42 ust.6 KN:
> - Dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły obniża się tygodniowy obowiązkowy
> wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 art.42 KN w zależności
> od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich
> od obowiązku realizacji tych zajęć. Dotyczy to również nauczyciela, który
> obowiązki kierownika pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono
> stanowisko kierownika.
>
> § 24. 1. Nauczyciel może być obowiązany do realizacji tygodniowego
> obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych także w porze nocnej.
> 2. Za każdą godzinę pracy w porze nocnej nauczycielowi przysługuje dodatkowe
> wynagrodzenie w wysokości określonej w przepisach
> o wynagrodzeniu nauczycieli.
>
> § 25. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje
> pięciodniowy tydzień pracy z wyjątkami przewidzianymi przepisami Karty
> Nauczyciela.
>
>
> 30. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z
> nich.
>
> Metody nauczania zwiększające czynny udział uczących się w zajęciach
> dydaktycznych i ograniczające rolę nauczyciela do pomagania uczącym się w
> realizacji celów kształcenia i kontroli postępów.
> . Zalety metod aktywnych.
> a) umożliwiają uczniom dopuszczenie do głosu w czasie lekcji
> b) rozwijają myślenie
> c) duża trwałość wiedzy zdobytej w sposób aktywny 50-75%
> d) integruje grupę w czasie wspólnej pracy, zabawy
> e) rozwija dzieci intelektualnie i emocjonalnie
> metod aktywizujących zwracają z kolei uwagę na samodzielne dochodzenie
> uczniów do wiedzy, co powoduje, że staje się ona bardziej trwała, a także
> zaangażowanie w tok lekcji wszystkich uczniów, pogłębienie ich umiejętności
> pracy w grupie, wyrażanie własnych sądów, argumentowanie,
> Metoda projektu
> Projekt to metoda nauczania, której istotą jest samodzielna praca uczniów, w
> trakcie której mają oni możliwość stosowania swych podstawowych
> umiejętności. Uczniowie samodzielnie realizują zaplanowane przez nauczyciela
> zadanie powiązane z programem nauczania. Metoda ta ma szczególne znaczenie w
> nauczaniu przedmiotów ekonomicznych, stając się elementem przygotowania
> uczniów do kariery zawodowej.
>
> Polega ona na zebraniu i usystematyzowaniu informacji o pewnych
> zagadnieniach. Przystępując do realizacji zadania uczniowie otrzymują jego
> opis ( instrukcję) zawierający cele, sposoby pracy, kryteria oceniania.
> Nauczyciel określa więc jedynie "ramy" projektu. Rezultaty projektu mogą
> przybrać formę różnego rodzaju opracowań: esejów, rysunków, albumów, gier,
> inscenizacji, modeli. Gotowe opracowania prezentowane są na forum klasy,
> szkoły, rodziców. Projekt może być przedsięwzięciem indywidualnym lub
> grupowym. W przypadku projektu indywidualnego u uczniów rozwija się poczucie
> indywidualnej odpowiedzialności za wyniki pracy, natomiast projekt grupowy
> uczy umiejętności współdziałania, wyrażania własnych opinii i słuchania
> innych oraz poszukiwania kompromisu.
>
> Metoda projektów daje szansę rozbudzania zainteresowań uczniów danym
> zagadnieniem, pozwala rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł
> informacji ,krytycznego analizowana faktów i oceny ich wiarygodności.
>
> Projekt jest koordynowany przez nauczyciela, a kryteria jego oceniania
> ustalane wspólnie z uczniami i w trakcie jego realizacji nie mogą ulec
> zmianie.
>
> Etapy pracy nad projektem:
>
> zainicjowanie i wybór projektu,
> opis projektu i spisanie kontraktu,
> realizacja projektu,
> prezentacja projektu,
> ocena projektu.
>
> 31. Jaki sukces dydaktyczny lub wychowawczy odniosłeś w okresie stażu?
>
>
> 32. Czy nauczyciel kontraktowy może uczyć według własnego programu?
> Nie
>
>
> 33. Podaj przykłady realizacji ścieżek edukacyjnych na swoich zajęciach?
> Ja realizowałam scieżkę filozoficzną i przedstawiłem uczniom starożytnych
> matematyków i filozofów.
> ŚCIEŻKA: EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA
> Wykresy ,Procenty
> - Przygotowanie materiałów do lekcji, referatów
> - Fałszowanie informacji w reklamach i nieprecyzyjność ich określania w
> ogłoszeniach
> - Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu, pisma
> - Formy komunikatów medialnych: słowne, pisemne, obrazowe, filmowe i
> multimedialne
> - Zbieranie danych statystycznych i informacji na określony temat
> - Wykorzystanie książek, kaset video, TV, komputera, internetu w zdobywaniu
> nowych wiadomości
> ŚCIEŻKA: EDUKACJA PROZDROWOTNA
>
>
>
> 1. Wdrażanie do refleksji i logicznego myślenia
> 2. Zachęcanie do zadawania pytań
> 3. Zapoznanie z osiągnięciami wybitnych myślicieli starożytnej Grecji m.in.
> Platona, Pitagorasa, Archimedesa, Euklidesa oraz Talesa
> Zadania tekstowe
> Wykresy i funkcje
> Figury geometryczne płaskie i przestrzenne
> Tw. Pitagorasa
> Tw. Talesa
> Konstrukcje geometryczne
> Równania i układy równań
> Liczby pierwsze.
> Liczby niewymierne
> - Wykorzystanie wiedzy do analizy danej sytuacji i współczesnych problemów
> - Bryły platońskie-poglądy myślicieli starożytnych
> - Stosunek objętości kuli do opisanego na niej walca
> - Krótkie sylwetki matematyków starożytnych
> - 3 konstrukcyjne zadania starożytności
> - Zadania historyczne
> - Liczba pi i inne liczby niewymierne
>
> 1. Przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji
> 2. Umiejętność segregowania informacji i krytycznego ich odbioru
> 3. Analizowanie komunikatów medialnych, odczytywanie znaków i kodów
> 4. Przygotowanie do pracy samokształceniowej i wykorzystania mediów jako
> narzędzi pracy intelektualnej
> Wykresy
>
> Procenty
>
> Różne tematy
> - Przygotowanie materiałów do lekcji, referatów
> - Fałszowanie informacji w reklamach i nieprecyzyjność ich określania w
> ogłoszeniach
> - Podstawowe wiadomości o dziejach języka, alfabetu, pisma
> - Formy komunikatów medialnych: słowne, pisemne, obrazowe, filmowe i
> multimedialne
> - Zbieranie danych statystycznych i informacji na określony temat
> - Wykorzystanie książek, kaset video, TV, komputera, internetu w zdobywaniu
> nowych wiadomości
>
> Kształtowanie zdrowego stylu życia
> Szacowanie
>
> Procenty
>
> Liczby rzeczywiste
>
> Wyrażenia algebraiczne
> Żywność i żywienie:
> -Układanie jadłospisów (waga, wartość kaloryczna i zawartość składników w
> produktach)
> - Zapotrzebowanie organizmów na białko w różnych okresach życia, ustalanie
> zestawu potraw z uwzględnieniem zawartości białka w produktach
>
> Diagramy
>
> Wykresy
>
> Procenty
>
> Szacowanie
>
> Liczby wymierne
>
> Proporcje
>
> Wyrażenia algebraiczne
> Aktywność ruchowa i umysłowa:
>
> - Sporządzanie diagramów ilustrujących ile czasu zajmują różne zajęcia w
> ciągu całej doby
> - Zależność koncentracji człowieka wykonującego pracę umysłową od czasu
> wykonywania tej pracy
> - Higiena odpoczynku -długość snu
> - Ilość powietrza w sali na 1 osobę
> - Wspinaczki górskie
> - Kultura fizyczna - treningi
>
> Diagramy
>
> Liczby wymierne
> - Zależność zachorowań na raka od ilości wypalanych papierosów
> - Skutki przebywania w pomieszczeniu z palącymi
>
> 1. Uświadamianie zagrożeń
>
> środowiska przyrodniczego
>
> występujących w miejscu
>
> zamieszkania
>
> 2. Budzenie szacunku do przyrody
> Dane statystyczne (analiza tabel i wykresów)
>
> Objętość brył
>
> Liczby wymierne
>
> Diagramy
>
> Procenty
>
> Potęgi, Liczby rzeczywiste
>
> Twierdzenie Pitagorasa
>
> Pola figur
>
> Konstrukcje geometryczne
>
> Liczby rzeczywiste
> - Analiza diagramów, wykresów, tabel ilustrujących wzrost zanieczyszczeń
> atmosfery
> - Oszczędzanie wody jako cennego czynnika niezbędnego w każdej dziedzinie
> - Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii;
> energia jądrowa- bezpieczeństwo i składowanie
> - Parki narodowe jako jedna z metod ochrony przyrody
> - Pozytywna i negatywna działalność człowieka względem środowiska
> naturalnego
> - Ochrona naturalna środowiska
> - Zmiany klimatyczne spowodowane szkodliwą działalnością człowieka -np.
> zmiany średnich rocznych temperatur
>
> 1. Rozwijanie wiedzy dotyczącej
>
> elementów środowiska
>
> geograficznego regionu
>
> 2. Zapoznanie z rolą regionu i jego
>
> związkami z innymi regionami
>
> Polski
>
> 3. Rozwijanie wiedzy społeczno-
>
> gospodarczej regionu
>
> 4. Rozwijanie wiedzy o zabytkach
>
> architektury w regionie
> Wykresy funkcji
>
> Diagramy
>
> Symetria
>
> Wielokąty,
>
> Pole powierzchni
> - Przedstawianie i analizowanie wykresów przedstawiających zmiany
> temperatur w roku w regionie i porównywanie tych wykresów z analogicznymi
> wykresami z innych regionów Polski, Europy lub świata
> - Analiza wykresów ilustrujących zmiany bezrobocia, wzrostu gospodarczego
> lub innych dziedzin gospodarki w regionie
> - Porównywanie powierzchni, ludności, gęstości zaludnienia w poszczególnych
> województwach
> -Ochrona środowiska w regionie
> - Symetria w architekturze regionu
> - Rynek Wielki w Zamościu z ozdobnymi kamieniczkami, Ratusz (prawa strona
> ok. 1,5 m szersza), witraże, parkietaże, herby miast regionu
> - Zabudowa Starówki w kształcie pięciokąta
> - Powierzchnia Rynku Wielkiego- 1 ha
>
> 1. Określenie miejsca Polski i Polaków w integrującej się Europie
>
> 2. Ukazanie procesu integracji jako środka prowadzącego do przyspieszenia
> transformacji ustrojowej i osiągnięcia warunków do długofalowego rozwoju
> kraju
> Diagramy
>
> Procenty
>
> Funkcje, Przybliżenia dziesiętne Liczby rzeczywiste
>
> Symetria
> Miejsce Polski w Europie
> Porównanie zatrudnienia w Polsce i UE
> Polska- czołowy producent ziemniaków w Europie
> Analiza diagramów dotyczących zagadnień demograficznych
> - Płacimy podatki (dochodowy i VAT), cła, strefy bezcłowe
> - Zamiana jednostek różnych systemów miarowych
> - Waluta europejska- przeliczanie kursu walut
> - Symetria w rozpoznanych flagach państw
>
> Rozumienie ciągłości rozwoju
> kultury i trwałości ludzkich osiągnięć.
> Elementy historii świata
> i dziejów Ziemi.
>
>
> Liczby
> Trzy zadania starożytności
>
> Porównania przez proporcję
>
> Pożyczanie na procent,
>
>
>
>
> 34. Jakie korzyści płyną z uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego?
> Zmieni się mój status pracownika przy zatrudnieniu na czas nieokreślony w
> przypadku wypowiedzenia przysługiwać mi będzie 6 miesięczna odprawa
> - podlegać będę także karom dyscyplinarnym za uchybienia godności zawodu
> art.6
> - zwiększeniu ulegnie moja
pensja
> będę mógł zajmować stanowiska kierownicze zespołów samokształceniowych
> - kandydować na stanowisko dyrektora szkoły.
>
>
> 35. Czy lepiej czujesz się jako wychowawca, czy jako nauczyciel przedmiotu?
> Będąc nauczycielem przedmiotu matematyka jestem w pewnym sensie wychowawcą.
>
>
> 36. Jak rozwiązujesz problemy wychowawcze w klasie? Kogo prosisz o pomoc?
> - staram się rozmawiać,
> - dociekać przyczyny konfliktów,
> - szukam sposobu rozwiązania konfliktu,
> - pozwalam wypowiedzieć się obu stronom
> O pomoc proszę dyrektora szkoły lub rodziców nie kiedy innych nauczycieli
> wychowawców, opiekuna stażu
> Kogo proszę o pomoc:
>
> - innych uczniów (w zależności od problemu)
>
> - samorząd klasowy
>
> - pedagoga
>
> - rodziców ucznia
>
> - wicedyrektor, która zajmuje się problemami wychowawczymi
>
> - dyrektora ( w najgorszych wypadkach)
>
>
> 37. Na jakiej podstawie prawnej wystawiasz oceny końcoworoczne?
> klasyfikowanie i ocenianie i promowanie uczniów Dz. U. 155poz.1289/2002, Dz.
> U. 214/1807
> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ l SPORTU1)
>
> Rozdział 2
>
> Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i
> młodzieży
>
> § 2. 1. Ocenianiu podlegają:
> 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
> 2) zachowanie ucznia.
>
> 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez
> nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i
> umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
> programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole
> programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
>
> 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę
> klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez
> ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
>
> § 3. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się
> w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
>
> 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
>
> 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego
> zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;
>
> 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
>
> 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
>
> 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
> postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach
> ucznia;
>
> 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
> dydaktyczno-wychowawczej.
>
> 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
>
> 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do
> uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen
> klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
>
> 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
>
> 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z
> obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny
> klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej
> szkole;
>
> 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
>
> 5) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
> i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej
> zachowania, według skali, o której mowa w § 12 ust. 2 i § 13 ust. 3;
>
> 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych
> (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
> edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
>
> 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom)
> informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
>
> 4. Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa
> statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
>
> § 4. 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów
> oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
>
> 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych
> śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z
> obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego
> przez siebie programu nauczania;
>
> 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
>
> 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej
> (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć
> edukacyjnych.
>
> 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów
> oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz
> kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej
> niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
>
> § 5. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
>
> 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel
> uzasadnia ustaloną ocenę.
>
> 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i
> ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania
> ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
>
> § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej
> poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni
> specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust.
> 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u
> którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne
> trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z
> zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
>
> 2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
> do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego
> stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie
> tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni
> psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
> o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
> oświaty, zwanej dalej "ustawą", z zastrzeżeniem ust. 3.
>
> 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
> specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych,
> o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb
> psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego
> orzeczenia.
>
> § 7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i
> muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w
> wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
>
> § 8. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
> informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o
> ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej
> przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.
>
> 2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego,
> informatyki lub technologii informacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania
> zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
>
> § 9. 1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz
> na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym
> publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni
> psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej,
> spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3b ustawy, zwalnia
> ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego
> języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 2. Zwolnienie może dotyczyć części lub
> całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
>
> 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia
> specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka
> obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
>
> 3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w
> dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się
> "zwolniony".
>
> § 10. 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu
> osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym
> planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu - według skali
> określonej w statucie szkoły - śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć
> edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem
> ust. 2 i 8.
>
> 2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
> umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć
> edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,
> z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego
> na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu
> śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny
> klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.
>
> 3. Klasyfikację śródroczna uczniów przeprowadza się co najmniej raz w
> ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły, z
> zastrzeżeniem ust. 8.
>
> 4. Klasyfikacja roczna w klasach l-III szkoły podstawowej polega na
> podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia
> w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z
> zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z §
> 12 ust. 3 i § 13 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5.
>
> 5. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
> umiarkowanym lub znacznym w klasach l-III szkoły podstawowej polega na
> podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego
> zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny
> klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
> zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.
>
> 6. Klasyfikacja roczna, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
> na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych,
> określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku
> szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
> i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w §
> 12 ust. 2 i § 13 ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.
>
> 7. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu
> umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega
> na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych,
> określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego
> programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych
> przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych
> ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej
> zachowania, zgodnie z § 12 ust. 4 i § 13 ust. 5.
>
> 8. W szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych zachowania nie
> ocenia się. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych według skali, o której
> mowa w § 12 ust. 2, ustala się po każdym semestrze.
>
> 9. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady
> pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz
> wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych
> opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach
> klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie
> klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w statucie
> szkoły.
>
> § 11. 1. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z
> obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący
> poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, a
> śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy po
> zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia,
> z zastrzeżeniem ust. 5.
>
> 2. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych
> zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe
> zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 4. Roczna (semestralna) ocena
> klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do
> klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie
> szkoły.
>
> 3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe, która organizuje
> praktyczną naukę zawodu, na warunkach i w trybie określonych w odrębnych
> przepisach, śródroczną i roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć
> praktycznych i praktyk zawodowych ustala:
>
> 1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy i w
> indywidualnych gospodarstwach rolnych - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
> instruktor praktycznej nauki zawodu, opiekun praktyk zawodowych lub
> kierownik praktycznej nauki zawodu;
>
> 2) w pozostałych przypadkach - nauczyciel praktycznej nauki zawodu,
> instruktor praktycznej nauki zawodu lub kierownik praktycznej nauki zawodu.
>
> 4. W szkołach (oddziałach) integracyjnych śródroczną i roczną
> (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla uczniów
> posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala
> nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii
> nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne, o którym mowa w
> odrębnych przepisach.
>
> 5. W szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich
> śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy
> po zasięgnięciu opinii nauczycieli i wychowawców odpowiednio zakładu
> poprawczego lub schroniska dla nieletnich.
>
> § 12. 1. Oceny bieżące i Śródroczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
> edukacyjnych ustala się według skali określonej w statucie szkoły, z
> zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
>
> 2. Roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
> począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według
> następującej skali:
>
> 1) stopień celujący - 6,
>
> 2) stopień bardzo dobry - 5,
>
> 3) stopień dobry - 4,
>
> 4) stopień dostateczny - 3,
>
> 5) stopień dopuszczający - 2,
>
> 6) stopień niedostateczny- 1,
>
> z zastrzeżeniem ust. 4.
>
> 3. W klasach l-III szkoły podstawowej Śródroczne i roczne oceny
> klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
>
> 4. Oceny bieżące oraz Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć
> edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
> lub znacznym są ocenami opisowymi.
>
> 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę
> klasyfikacyjną zachowania.
>
> § 13. 1. Śródroczną i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia
> w szczególności:
>
> 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
>
> 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
>
> 3) dbałość o honor i tradycje szkoły;
>
> 4) dbałość o piękno mowy ojczystej;
>
> 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
>
> 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
>
> 7) okazywanie szacunku innym osobom.
>
> 2. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według skali
> określonej w statucie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.
>
> 3. Roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły
> podstawowej, ustala się według następującej skali:
>
> 1) wzorowe,
> 2) bardzo dobre,
> 3) dobre,
> 4) poprawne,
> 5) nieodpowiednie,
> 6) naganne,
> z zastrzeżeniem ust. 5.
>
> 4. W klasach l-III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny
> klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
> 5. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z
> upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami
> opisowymi.
> 6. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
> 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
> 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
>
>
>
> 38. Co sądzisz o reformie edukacji?
> Szczerze? Myślę że za mało mamy czasu na przygotowanie uczniów do egz,.
> maturalnego (patrząc ze swojej perspektywy). Uczniowie w momencie podjęcia
> nauki w liceum mają różny poziom wiedzy i trzeba pierwsze 2 miesiące spędzić
> na wyrównanie poziomu. Wolałabym żeby zostawili 4 lata liceum, ponieważ w
> zasadzie nauka w liceum trwa 2,5 roku. Jest ciężko.. organizuję dodatkowe
> zajęcia przygotowujące do matury podczas których przede wszystkim przerabiam
> zestawy maturalne.. Poza tym jeśli chodzi o egz. maturalny to uważam że
> jest lepszy niż w poprzednich latach ponieważ skłania uczniów do
> przygotowania bardziej praktyczego użycia języka (gramamtyka jest ważna choć
> w tym momencie uczą się jej mniej ale uczą sie komunikacji i to jest ważne)
>
>
>
> Szczerze? Myślę że za mało mamy czasu na przygotowanie uczniów do egz,.
> maturalnego (patrząc ze swojej perspektywy). Uczniowie w momencie podjęcia
> nauki w liceum mają różny poziom wiedzy i trzeba pierwsze 2 miesiące spędzić
> na wyrównanie poziomu. Wolałabym żeby zostawili 4 lata liceum, ponieważ w
> zasadzie nauka w liceum trwa 2,5 roku. Jest ciężko.. organizuję dodatkowe
> zajęcia przygotowujące do matury podczas których przede wszystkim przerabiam
> zestawy maturalne.. Poza tym jeśli chodzi o egz. maturalny to uważam że
> jest lepszy niż w poprzednich latach ponieważ skłania uczniów do
> przygotowania bardziej praktyczego użycia języka (gramamtyka jest ważna choć
> w tym momencie uczą się jej mniej ale uczą sie komunikacji i to jest ważne)
>
>
> 39. Jakie przepisy określają obowiązki nauczyciela?
>
> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
> obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i
> kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także
> tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
>
>
>
> 40. Kryteria diagnozowania potrzeb RP w ramach WDN.
> Kryteria:
>
> - specyfika szkoły (u nas liceum)
>
> - zmiany w ustawodawstwie (np. my mieliśmy szkolenia na temat zmian w
> awansie zawodowym i na temat nowej matury)
>
> -potrzeby (zagrożenia, np. narkomanią - też mieliśmy takie szkolenie)
>
>
>
> 41. Jakie znasz sposoby dokonywania analizy wyników testów pomiaru
> osiągnięć?
> jedyne co mi do glowy przychodzi to porównawcze.. tzn z innym klasami bądź
> szkołami.. albo porównanie w obrębie danego pytania (zaganienia) wśró
> uczniów jednej klasy np. czyli z czym mają ucnziowie największy problem, ale
> to moja opinia.. nie znalazłam nic na ten temat..
>
>
> Pomiar różnicujący ma za zadanie porównanie wyniku ucznia (klasy, szkoły) w
> odniesieniu do wyników innych uczniów (klas, szkół). Typowym przykładem
> takiego pomiaru są konkursy i egzaminy. Narzędziami są testy zaplanowane do
> wykrywania różnic w osiągnięciach uczniów.
>
> Zadaniem pomiaru sprawdzającego jest stwierdzenie czy i w jakim stopniu
> osiągnięcia uczniów odpowiadają wymaganiom określonym przez nauczyciela w
> oparciu o program nauczania (w ocenianiu zewnętrznym wymagania określa
> Państwo poprzez Podstawę Programową i Standardy Wymagań).
>
> Pomiar sprawdzający wielostopniowy to pomiar sprawdzający, w którym skala
> zbudowana jest w oparciu o więcej niż jeden poziomów wymagań programowych.
> Narzędziami pomiaru są sprawdziany (testy) w których każdemu poziomowi
> wymagań przyporządkowana jest grupa zadań.
>
> W praktyce oba rodzaje pomiaru (różnicujący i sprawdzający) często występują
> jednocześnie. Na przykład egzamin gimnazjalny ma dać odpowiedź pytanie w
> jakim stopniu osiągnięcia uczniów odpowiadają standardom, ale również
> zróżnicować uczniów ze względu na dalsze ścieżki kształcenia. W ocenianiu
> nauczycielskim dominować powinien charakter sprawdzający pomiaru - głównym
> pytaniem jest: Co, z tego co zaplanowałem, opanowali moi uczniowie?
>
>
> 42. Wymień prawa i obowiązki nauczyciela.
>
> Rozdział 2
> Obowiązki nauczycieli
> Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z
> powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną,
> wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć
> do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i
> wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
> Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
> każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i
> obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi
> różnych narodów, ras i światopoglądów.
>
> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
> obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i
> kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także
> tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
> - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
> - przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
> - podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy -
> rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy
> prawa:
> - nagrody i wyróżnienia
> - uprawnienia o charakterze socjalnym
> - uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
> - uprawnienia emerytalne i rentowe
> - ulgi komunikacyjne
> prawo do awansu zawodowego
>
> 43. Jakie są funkcje rady pedagogicznej?
> - zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
> zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
> - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
> - ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
> - podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
> - opiniodawcze: opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład zajęć
> lekcyjnych i pozalekcyjnych
> - projekt planu finansowego szkoły
> - wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
> - propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w
> ramach wynagrodzenia
> - ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
> - może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby
> pełniącej kierownicze stanowisko
>
> 44. Jaki są cele ewaluacji?
> Celem ewaluacji jest systematyczne zbieranie informacji na temat wartości,
> jaką przypisują zajęciom ich realizatorzy oraz adresaci. Informacje te mają
> ułatwić podejmowanie decyzji w sprawie ewentualnych korekt treści zajęć
> (oraz całości programu, jak również metod i form ich realizacji).
> - stałe ulepszanie skuteczności i efektywności
> a) planowanie rozwoju szkoły, planowanie rozwoju zawodowego
> nauczyciela -ewaluatorzy zbierają informacje od podmiotów zainteresowanych
> rozwojem szkoły, czyli od uczniów, grona nauczycielskiego, rodziców, władz
> szkolnych w celu uwzględnienia ich opinii w podejmowaniu odpowiednich
> decyzji oraz podniesienia efektywności przeprowadzanych przedsięwzięć.
> b) sprawozdanie z działalności danej szkoły, danego nauczyciela - ewaluacja
> analizuje i ocenia jakość osiągniętych wyników. Dzięki ewaluacji można
> uświadomić sobie i innym osiągnięte rezultaty, sukcesy i porażki.
> c) rozpoznanie, potwierdzenie oraz zbadanie potrzeb i problemów związanych z
> jakością pracy danej szkoły, danego nauczyciela. Dzięki ewaluacji można zdać
> sobie sprawę z istniejących deficytów i poprzez odpowiednie decyzje
> doprowadzić do ich likwidacji.
> Wyróżniamy dwa rodzaje ewaluacji:
>
> 1 Ewaluacja wyników - sprawdzenie czy osiągnięto założone cele? Czy nasze
> działania zakończyły się sukcesem czy niepowodzeniem?
> 2 Ewaluacja procesu - sprawdzenie: Co naprawdę zdarzyło się w czasie
> realizacji programu i dlaczego? Czy i jak realizowane były ustalone zadania
>
>
>
> 45. Wymień akty prawne regulujące pracę w oświacie.
> - Ustawa o systemie oświaty
> - Karta nauczyciela
>
>
> 46. Co może zrobić uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną na koniec
> roku?
> § 19. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku
> klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych
> obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W
> wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
> poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
>
> 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z
> wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii
> informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma
> przede wszystkim formę zadań praktycznych.
>
> 3. W szkole prowadzącej kształcenie zawodowe egzamin poprawkowy z zajęć
> praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć
> edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń
> (doświadczeń), ma formę zadań praktycznych.
>
> 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim
> tygodniu ferii letnich, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
> kończą się w styczniu - w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
>
> 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora
> szkoły. W skład komisji wchodzą:
>
> 1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko
> kierownicze - jako przewodniczący komisji;
>
> 2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący;
>
> 3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako
> członek komisji.
>
> 6. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, może być zwolniony z
> udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie
> uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako
> osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia
> edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole
> następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
>
> 7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół
> zawierający w szczególności:
>
> 1) skład komisji;
>
> 2) termin egzaminu poprawkowego;
>
> 3) pytania egzaminacyjne;
>
> 4) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
>
> Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
> odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
>
> 8. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu
> poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym
> terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca
> września, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w
> styczniu - nie później niż do końca marca.
>
> 9. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji
> do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę
> (semestr), z zastrzeżeniem ust. 10.
>
> 10. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i
> gimnazjum, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu
> edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał
> egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod
> warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym
> planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
>
>
> 47. W jaki sposób oceniasz uczniów? (pytanie dotyczy wewnątrzszkolnego i
> przedmiotowego systemu oceniania).
> Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania:
>
> 1motywowanie ucznia do rozwoju intelektualnego oraz systematycznej pracy
> 2poinformowanie ucznia o kryteriach oceniania z biologii i ochrony
> środowiska
> 3poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
> 4prawdzenie poziomu wiedzy i umiejętności ucznia
> 5motywowanie nauczyciela do stosowania skutecznych metod nauczania
>
> 1.System oceniania został opracowany z uwzględnieniem:
> -Podstawy Programowej
> -Standardów wymagań
> -Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
>
> Przedmiotowy system oceniania z matematyki
>
>
>
> 1. Ocena semestralna składa się z dwóch ocen cząstkowych, przy czym:
>
> a) 60% oceny semestralnej stanowi średnia arytmetyczna ocen za:
>
> - sprawdziany wiadomości (45 - minutowe),
>
> - kartkówki (15 - minutowe)
>
>
>
> b) 40% oceny semestralnej stanowią inne aktywności np.:
>
> - prace grupowe lub samodzielne wykonywane na lekcji na zlecenie
> nauczyciela,
>
> - aktywność na lekcji nagradzana plusami,
>
> - prace domowe,
>
> - zadania dodatkowe,
>
> - odpowiedzi ustne przy tablicy,
>
> - udział w konkursach z matematyki.
>
>
>
> 2. Każdy sprawdzian wiadomości, zapowiedziany co najmniej tydzień przed
> wyznaczonym terminem, można poprawić jeden raz w podanym przez nauczyciela
> terminie. W przypadku nie usprawiedliwionej nieobecności w pierwszym
> terminie - pozostaje tylko jedna szansa zaliczenia sprawdzianu podczas
> poprawy danego sprawdzianu.
>
> Do oceny końcowosemestralnej brany jest pod uwagę lepszy stopień.
>
> 3. 15 - minutowe kartkówki mogą być nie zapowiedziane i obejmują maksymalnie
> trzy tematy lekcyjne. Dana kartkówkę można poprawić w ciągu dwóch tygodni od
> jej oddania przez nauczyciela. Osoby nie obecne w szkole w dniu kartkówki z
> powodów usprawiedliwionych mogą napisać ją w ciągu dwóch tygodni od
> pierwszego dnia w szkole po nieobecności. Uczeń powinien sam zadbać o to,
> aby indywidualnie ustalić z nauczycielem termin poprawy.
> Gdy kartkówka jest poprawiona, liczą się obie oceny.
>
> 4. Uczeń może zdobyć ocenę tylko wtedy, gdy uczestniczy w zajęciach, pisze
> sprawdziany i kartkówkiw przeciwnym razie do obliczania oceny
> końcowosemestralnej wliczane jest "0"
>
> 5. Inne aktywności to:
>
> - prace grupowe lub samodzielne wykonywane na lekcji, oceniane
> zgodnie z podana wcześniej punktacją,
>
> - aktywność na lekcji nagradzana plusami (pięć plusów to ocena
> bdb), podobnie pięć minusów to ocena niedostateczna,
>
> - prace domowe (może zostać sprawdzonych pięć prac wstecz, do
> dziennika wstawiona będzie średnia z ocen za poszczególne sprawdzone prace)
>
> - odpowiedzi ustne przy tablicy mogą obejmować materiał z trzech
> ostatnich tematów,
>
> - zadania dodatkowe zadane jako praca domowe wykraczające ponad
> poziom nauczania w danej klasie, będą oceniane według wcześniej ustalonych
> zasad,
>
> - udział w konkursach, będzie oceniany zgodnie z wcześniej
> ustalonymi wymaganiami.
>
>
>
> 6. Oceny niezbędne - konieczne do zdobycia w ciągu semestru:
>
> § 3 oceny ze sprawdzianów,
>
> § 3 oceny z 15 - minutowych kartkówek,
>
> § 1 ocena z odpowiedzi ustnej,
>
> § 3 oceny z innej aktywności
>
> Zasady oceniania:
>
> 1.W przypadku prac pisemnych obowiązuje skala punktowa przeliczana na oceny:
>
> bardzo dobra 100% - 91%
>
> dobra 90% - 75%
>
> dostateczna 74% - 56%
>
> dopuszczająca 55% - 31%
>
> niedostateczna 30% - 0%
>
> celująca - otrzymuje uczeń, który uzyska 100% punktów
>
> + punkty dodatkowe.
>
> 2. Uczeń ma prawo zgłosić dwa razy w semestrze, na początku lekcji nie
> przygotowanie (z wyłączeniem zapowiedzianych prac pisemnych)
>
> 3. Ocena jest jawna, umotywowana na każdą prośbę ucznia lub jego rodziców.
>
> Inne postanowienia
>
> 1. Uczeń jest zobowiązany do posiadania (wybranego przez nauczyciela)
> podręcznika oraz odpowiedniego zbioru zadań, zeszytu ćwiczeń.
>
> 2. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu przedmiotowego
>
> 3. Egzaminy sprawdzające, poprawkowe, klasyfikacyjne, promocja do klasy
> wyższej są zgodne z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania - WSO.
>
>
>
> Przedmiotowy system oceniania z matematyki ma na celu usprawnienie rozwoju
> intelektualnego ucznia.
>
> Ocena ma dostarczać informacji o stopniu opanowania wymogów programowych,
> specjalnych uzdolnieniach, postępach i trudnościach w nauce.
>
>
>
> 48. Jakie są różnice w wymaganiach na nauczyciela mianowanego i
> dyplomowanego?
> A). Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
> mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
>
> 1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań
> dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze
> statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;
>
> 2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w
> różnych formach kształcenia ustawicznego;
>
> 3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o
> których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy
> dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w
> zakresie funkcjonowania szkoły
>
> - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
>
> B). Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego
> obejmują:
>
> 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania
> ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania
> zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1
> ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania
> indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka
> oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji
> wychowanków;
>
> 2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów,
> problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i
> cywilizacyjnych;
>
> 3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i
> komunikacyjnej;
>
> 4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i
> dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub
> postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z
> zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
>
> 5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty,
> pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie
> funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
>
>
>
> § 8.
>
>
>
> 1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela
> dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
>
> 1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
> w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i
> komunikacyjnej;
>
> 2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;
>
> 3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz
> podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych
> formach kształcenia ustawicznego
>
> - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
>
> 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
> obejmują:
>
> 1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
> opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy
> własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o
> których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych
> efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy
> społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym
> stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
>
> 2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
>
> 3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
> w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli
> stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w
> ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
>
> 4) realizację co najmniej trzech z następujących zadań:
>
> a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
> opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną
> lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
>
> b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji
> egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla
> nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw
> programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub
> środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także
> konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
>
> c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
> dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
>
> d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie
> zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie
> umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie
> zaawansowanym,
>
> e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w
> sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami
> samorządowymi lub innymi podmiotami,
>
> f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
>
> 5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
> wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
> w której nauczyciel jest zatrudniony..
>
>
> 49. W jaki sposób angażujesz uczniów do pracy na rzecz szkoły?
> - poprzez udział uczniów w różnych uroczystościach szkolnych,
> - organizowanie konkursów przedmiotowych i nie tylko,
> - sprawując opiekę nad Samorządem Uczniowskim wspólnie z uczniami dbamy o
> wystrój gazetki szkolnej
> - prowadzimy sprzedaż zeszytów wojnickich nie tylko na terenie szkoły ale
> również poza nią
>
> .
> 50. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli?
>
> Karta nauczycieli Rozdział 3aAwans zawodowy nauczycieli
>
> 51. Twoje zadania w zakresie realizacji programu profilaktycznego.
> - realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego w ramach godz. z
> wychowawcą
>
> - kierownie uczniów z problemami w nauce do pedagoda lub poradni
> pedagogiczno - psychologicznych
>
> - kierownie uczniów z problemami rodzinnymi do pedagoda lub poradni
> pedagogiczno - psychologicznych
>
> - udzielanie pomocy uczniom z problemami finansowymi (zgłaszanie do komisji
> przydzielajacej stypendia socjalne lub kierowanie tam uczniów i informowanie
> o możliwościach ubiegania się o stypendia)
>
> - dydktyzacja rodziców na zebraniach szkolnych
>
> i co ci tam jeszcze przyjdzie do głowy..
>
>
> 54. Omów procedurę, jaka może wystąpić w przypadku braku akceptacji komisji
> egzaminacyjnej.
> Nauczyciel który nie uzyskał akceptacji lub nie zdał egzaminu odpowiednio
> przed komisjami może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania
> kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za
> zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym że:
>
> 1. nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy mogą przystąpić ponownie
> odpowiednio do rozmowy z komisją kwalifikacyjną lub do egzaminu przed
> komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
>
> 2. nauczyciel mianowany w przypadku powtórnego nie uzyskania akceptacji
> przed kolejnym ubieganiem się o uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej
> jest obowiązany do odbycia stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy
>
>
>
> 55. Jak podjęte przez Ciebie doskonalenie zawodowe wpłynęło podnoszenie
> jakości pracy szkoły?
> - "Nauczanie wychowujące"
> - "Wychowanie to sztuka"
> - "Jak prowadzić spotkanie z rodzicami"
> - "Agresja wśród dzieci i młodzieży"
> - "Wykorzystanie zasobów sieci Internet w praktyce szkolnej"
> - "Technologia Informacyjna i Informatyka w szkole"
>
>
>
> 56. Twoje działania na rzecz szkoły wynikające z planu pracy szkoły.
> - Opieka nad Samorządem Uczniowskim,
> - koordynator wdrażania programu profilaktycznego w klasach IV - VI,
> - organizator konkurów szkolnych m.in. matematycznych
>
>
>
> 57. Twoja praca z uczniem zdolnym i mającym trudności w nauce.
> - prowadzenie koła matematycznego, w ramach którego przygotowywaliśmy się
> do konkursów matematycznych
> - prowadzenie zajęć wyrównawczych,
> - prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów III klasy gimnazjum
>
>
>
> 58. Jak pomóc uczniowi zaniedbanemu wychowawczo?
>
>
>
> 59. W jaki sposób zachęcasz i wdrażasz uczniów do bezpiecznego korzystania z
> komputera?
> - wyszukiwanie potrzebnych informacji w zasobach sieci Internet,
> - zadawanie prac domowych z matematyki na określony temat np. wykresy i
> diagramy w programie Excel
>
>
>
> 60. Wymień organy szkoły i powiedz, które z nich są organami społecznymi?
> > Dyrektor
> > Rada Pedagogiczna
> Do kompetencji stanowiących należy :
> - zatwierdzenie planów pracy szkoły,
> - podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów,
> - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
> szkole,
> - ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
> - podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów.
>
>
> Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
> - organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć
> lekcyjnych
> i pozalekcyjnych,
> - projekt planu finansowego szkoły,
> - wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
> wyróżnień,
> - propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych
> prac i zajęć
> w ramach wynagrodzenia zasadniczego
> Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.
>
>
> > Rada Szkoły
> > Rada Rodziców
> reprezentacja rodziców uczniów.
> Może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór
> pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami
> dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.
> Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz
> innych źródeł.
>
> > Samorząd Uczniowski
> reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
>
> 1) oceniania, klasyfikowania i promowania,
>
> 2) form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu
> następujących zasad:
>
> a) trzy sprawdziany w ciągu tygodnia, przy czym nie więcej niż 1 dziennie,
>
> b) dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze badania kompetencji,
>
> 2. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w
> zakresie praw uczniów, takich jak:
>
> - prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i
> stawianymi wymaganiami,
>
> - prawo do organizacji życia szkolnego,
>
> - prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
>
> - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
> rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w
> porozumieniu z dyrektorem,
>
> - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
>
> - prawo do uzasadniania ocen przez nauczycieli.
>
> 3. Opracowuje Regulamin swojej działalności i przedstawia go do
> zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.
>
>
>
> 61. Kto dokonuje oceny pracy nauczyciela?
> Art. 6a.
>
> 1. 14) Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega
> ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie
> wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub
> oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy
> dyrektora szkoły lub na wniosek:
>
> 1) nauczyciela;
> 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
> 3) organu prowadzącego szkołę;
> 4) rady szkoły;
> 5) rady rodziców.
>
> 2. 14) Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w
> okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z
> zastrzeżeniem terminu określonego w ust. 1.
>
> 3. (uchylony). 15)
>
> 4. 16) Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona
> stwierdzeniem uogólniającym:
>
> 1) ocena wyróżniająca;
> 2) ocena dobra;
> 3) ocena negatywna.
>
> 5. 16) Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej
> dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
>
> 6. 16) Oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
> szkoły, dokonuje:
>
> 1) 17) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem
> prowadzącym szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru
> pedagogicznego;
> 2) organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny
> nad szkołą.
>
> 7. 18) Organy, o których mowa w ust. 6, dokonują oceny pracy dyrektora
> szkoły po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji
> związkowych działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis
> ust. 2 stosuje się odpowiednio.
>
> 8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz
> wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
>
> 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
> przysługuje:
>
> 1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora
> szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
>
> 2) nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły - prawo
> złożenia wniosku o ponowne ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę
> ocenę ustalił.
>
> 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania
> lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający
> nie przysługuje odwołanie.
>
>
> 62. Jak nazywa się organ prowadzący Twoją szkołę?
> Urząd Gminy w Oświęcimiu
>
>
>
> 63. W jaki sposób, oprócz opracowywania testów, sprawdzianów, gromadzenia
> informacji
> (np. Internet, encyklopedia multimedialna) wykorzystujesz technologię
> komputerową w swojej pracy?
> - wykorzystuję prezentacje multimedialne do wprowadzenia nowych pojęć bądź
> powtórzenia i utrwalenia wiadomości wcześniej poznanych,
> -wykorzystuję gotowe programy z testami opublikowane na stronie http://www.wsip.pl
> , które są okazją do sprawdzenia wiadomości uczniów z danego zakresu,
> programy też podliczają zdobyte punkty dzięki czemu uczeń może od razu
> zobaczyć wyniki swojej pracy,
> - adres mailowy jest nie odłącznym elementem mojej pracy, to właśnie w ten
> sposób zgłaszam uczestników do konkursów matematycznych oraz otrzymuje
> informacje zwrotne, koresponduję z innymi nauczycielami, zgłaszam swoje
> uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.
>
>
>
> 64. Jakie sukcesy wychowawcze odniosłeś w ramach współpracy z organami
> społecznymi szkoły?
>
>
>
> 65. Jak należy rozumieć pojęcie " uczeń potrafi czytać ze zrozumieniem"?
>
>
>
> 66. W jaki sposób wykorzystujesz wiedzę zdobytą podczas analizowania
> dokumentów dotyczących systemu oświaty?
> - dotycząca awansu np. w gromadzeniu dokumentacji, itp itd.
>
> - dotycząca zmian w systemie oceniania.. zmiana twojego systemu oceniania..
> (w tym roku była zmiana WSO)
>
> - dotycząca zmian w systemie nauczania.. inne programy nauczania,
> dostosowane do nowego systemu szkolnictwa, tj. egzamin po szkole podst.,
> egz. gimnazjalny czy maturalny
>
> przekazujesz ta wiedze rodzicom i uczniom (egzaminy!) i dostosowujesz swój
> program nauczania i rozkłady materiału
>
>
> 67. W jaki sposób kształtujesz u uczniów takie umiejętności, jak asertywność
> i empatia?
> Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie
> naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do
> wyrażania swoich potrzeb.
>
> zachęcanie i pomoc w staraniach lepszego poznania innych
> rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania
> zachęcanie do współpracy
> rozwijanie empatii (współodczuwania)
> wskazywanie błędów mogących pojawić się w spostrzeganiu innych np. tzw.
> pierwsze wrażenie, zbytnie uogólnianie, rzutowanie swoich negatywnych emocji
> na drugą osobę
> 68. Wyjaśnij, na czym polega różnica pomiędzy konspektem a scenariuszem?
> scenariusz ma formę opisową i opisuje zakładane zachowania się uczniów ich
> reakcje i odpowiedzi, jest bardziej szczegółowy od konspektu.
>
>
> 69. W jaki sposób monitorujesz osiągnięcia edukacyjne uczniów?
> - odpowiedzi ustne,
> - prace klasowe 45 minutowe,
> - krótkie 15 min sprawdziany,
> - prace domowe,
> - aktywność na lekcjach,
> - udział w konkursach,
> - sprawdziany semestralne
> - testy
> -referaty
>
>
> 70. Jakie działania z zakresu doskonalenia własnego warsztatu pracy uważasz
> za najbardziej istotne i dlaczego?
> - wykorzystywanie technologii komputerowej w opracowywaniu testów
> sprawdzianów, materiałów dydaktycznych, kart pracy,
> i kurs wychowawczy dzieki ktoremu potrafie lepiej zorganizowac godz. z
> wychowawca
>
>
> 71. Jakie metody i formy pracy stosujesz w trakcie prowadzenia zajęć. Podaj
> rezultaty
> Eksperyment
> Metoda, która polega na poznawaniu zjawisk, poprzez praktyczne działanie.
>
> Mapa skojarzeń.
> Metoda służy wizualnemu opracowaniu pojęcia, problemu, zjawiska, sytuacji,
> zdarzenia, z wykorzystaniem rysunków, symboli, zwrotów, haseł. Za jej pomocą
> można definiować pojęcia.
> Rozmowa nauczająca (pogadanka).
> Metoda polegająca na dialogu nauczyciela z klasą. Dialog polega na zadawaniu
> pytań i otrzymywaniu na nie odpowiedzi. Warunkiem wstępnym zastosowania tej
> metody są określone wiadomości posiadane przez uczniów. Pytania powinny
> skłonić uczniów do analizy i syntezy wiadomości oraz do wyciągania wniosków.
> Oczywistą rzeczą jest to, że tylko pierwsze pytanie nauczyciel stawia tak,
> jak sobie założył, natomiast pozostałe pytania będą wynikać z odpowiedzi
> uczniów. Trzeba podkreślić, że nie należy traktować jednego ucznia, jako
> poziomu wiadomości całej klasy. Cele, które osiąga się stosując tę metodę:
> - wprowadzenie nowych wiadomości,
> - utrwalenie znanego już uczniom materiału,
> - doskonalenie wiadomości posiadanych przez uczniów.
>
> Praca w grupach, praca indywidualna,
> rezultaty:
>
> - większe zaangażowanie uczniów na lekcji,
>
> 72. W jaki sposób aktywizujesz uczniów w procesie dydaktycznym?
> metody aktywizujące - u mnie akurat:
>
> - burza mózgów
>
> - debaty
>
> - dyskusje
>
> - projekty
>
> - konkursy klasowe
>
>
> 73. Od kogo i w jaki sposób otrzymujesz informacje zwrotne dotyczące
> własnych działań?
> - od uczniów poprzez przeprowadzone ankiety,
> - od pani Dyrektor poprzez rozmowy pohospitacyjne,
> - od opiekuna stażu poprzez rozmowy poobserwacyjne,
> - poprzez wyniki edukacyjne uczniów
>
>
>
> 74. W jaki sposób wpłynąłeś na własny na rozwój zawodowy?
> Ukończyłam wiele form doskonalenia zawodowego. Ukończyłam studia
> uzupełniające magisterskie, gdzie poszerzyła swoją wiedzę z zakresu
> nauczania matematyki, rozpoczęłam studia podyplomowe z informatyki mając na
> celu podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych.
>
>
>
> 75. Jakie korzyści odnosi uczeń z Twojej aktywności w zakresie realizacji
> zadań ogólnoszkolnych?
> bierze udział w konkursach i zajmuje wysokie lokaty (przygotowuję ich do
> tych konkursów, a nawet niektóre organizuję dając im szansę na zabranie w
> nich udziału)
>
> - ponieważ jestem egzaminatorem, jest dobrze przygotowany do egzaminu gdyż
> wykorzystuję swoją wiedzę do opracowywania zajęć itp.
>
> - ma możliwość skorzystania z pomocy stypendialnej (styp. społeczne)
> ponieważ kieruję go do odpowiednich osób w szkole, które się tym zajmują
>
> - uczy się samodzielności i radzenia w trudnych sytuacjach (to poprzez
> aspekt wychowawczy, np. godz. z wychowawcą)
>
> - rozwija swoje umiejętności i poszerza wiedzę (to juz z samej nauki)
>
>
> 76. Jaki jest Twój wkład w realizację programu wychowawczego szkoły i
> ścieżki edukacyjnej?
> Wkład w realizację programu wychow.
>
> 1) realizacja programu w zakresie godz. z wych.
>
> 2) organizacja uroczystości szkolnych
>
> 3) wychowanie młodzieży zgodnie z założeniami programu
>
> - kultura języka ojczystego - dbanie o język ojczysty swoich wychowanków
> podczas zajęć i na przerwach
>
> - wychowanie patriotyczne i obywatelskie poprzez kształtowanie postaw
> patriotycznych - organizowanie i udział w obchodach świąt lokalnych i
> narodowych
>
> - wychowanie etycnzo-moralne - zwracanie uwagi na kulturę osobistą,
> zyczliwość czy też zwracanie uwagi na problem przemocy fizycznej i
> psychicznej
>
> - kstałtowanie szacunku do nauki i pracy - wdrażanie do sumiennego
> wywiązywania się z obowiązków ucznia i powierzonych mu zadań, dyscyplina na
> lekcjach, poznawanie pracy w wybranych zawodach)
>
> - edukacja czytelnicza i medialna - promowaniei filmów i książek o wysokich
> awalorach artystycznych, intelektualnych czy moralnych; promowanie
> umijętności porządkowani i wykorzystywania informacji z różnych źróedł oraz
> efektywnego posługiwania się technologią informacyjną
>
> - edukacja prozrowotna - poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz
>
> rozbudzanie świadomości aktywnego trybu życia jako prawidłowego rozwoju
> fizycznego
>
> - przeciwdziałanie zagrożeniom i patologii - tj. paleniu papierosów, piciu
> alkoholu, zażywaniu narkotyków, kradzieżom i wymuszeniom itp.
>
>
>
> Ścieżki edukacyjne? zależy czego uczysz.. możesz na dobry początek
> powiedzieć czym są i jaki jet ich cel no i czy realizujesz czy nie..
>
> Ja bym powiedziała tak:
>
> Ścieżki edukacyjne przyczyniają się do współdziałania nauczycieli na rzecz
> tworzenia w śwaidomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności
> i postaw. Języki obce akurat umożliwiają wprowadzenie tego aspektu
> porównawczego z innymi krajami obcojęzycznymi oraz realizowanie ścieżek jest
> bardzo dobrą okazją do aktywnego ćwiczenia słownictwa, nie tylko na lekcjach
> ale równiez podczas realizacji projektów czy podczas wymian
> międzynarodowych. Ścieżki oczywiście realizuję podczas zajęć przede
> wszystkim ale również w projektach (np. uczniowie realizowali projekt -
> miejsce, które poleciłbym obcokrajowcowi do zwiedzenia w Polsce). Poza tym
> tematyka moich zajęć obejmuje realizację ścieżki prozdrowotnej, ścieżki
> ekologicznej europejskiej, regionalnej, czytelniczej i medialnej.
>
>
>
>
> 77. Jakie widzisz sposoby motywowania uczniów do aktywności społecznej?
> Odzwierciedlenie w zachowaniu (w aktywności)
>
> Poprzez pogadanki o potrzebach innych i możliwości spełniania tych potrzeb
> przez uczniów (mam na myśli współpracę z domami dziecka czy domami starców
> itp.)
>
> Nagradzanie za przygotowanie czegoś, organizację czegoś (jeśłi poszczególne
> osoby to pochwała na forum klasy, może dyplom za wyjątkowy wkład w
> organizację czegoś wręczony na koniec roku na forum całej szkoły, a jeśli
> cała klasa to pochwała, może wycieczka szkolna za zgodą dyrekcji
> oczywiście), albo dzień bez pytania (pod warunkiem że uda ci sie uprosić
> wszystkich nauczycieli :)
>
>
>
> 78. Jakie znasz metody stymulowania wyobraźni i myślenia twórczego? Odnieś
> się do wybranej literatury.
> Literatura "Edukacja i dialog"
> Oprócz nauczania problemowego również gry dydaktyczne stwarzają możliwości
> stymulowania twórczego myślenia. Zalicza się do nich metody symulacyjną,
> sytuacyjną i inscenizacyjną, przy czym niektórzy autorzy uzupełniają ów
> podział o grę zwaną burzą mózgów. Jej celem jest zachęcanie uczniów do
> wysuwania śmiałych pomysłów, do formułowania hipotez wedle zasady "pierwsza
> myśl najlepsza", słowem - do rozwiązania problemu opartego na intuicji i
> wyobraźni.
>
> Stosunkowo rzadko w szkole znajduje zastosowanie synektyka. Ta technika
> stymulowania twórczości opiera się na założeniach asocjacyjnych. W synektyce
> wyróżnia się następujące operacyjne mechanizmy stymulowania twórczości:
> analogię bezpośrednią, analogię personalną, analogię symboliczną i analogię
> fantastyczną.
> Możliwości stymulowania twórczego myślenia stwarza również metoda projektów.
> Metody rozwijające twórcze myślenie to metody czynne na przykład:
>
> . samodzielnych doświadczeń,
>
> . ekspresja ruchowa,
>
> . ekspresja plastyczna,
>
> . rozwiązywanie zagadek,
>
> . abstrahowanie.
>
> o lista atrybutów
>
> o podobieństwa
>
> o tysiąc definicji
>
> . rozumowanie dedukcyjne,
>
> . dokonywanie skojarzeń,
>
> . zabawy badawcze,
>
> . burza mózgów.
>
>
>
> 79. Wskaż instytucje, z którymi współpracujesz w zakresie realizacji zadań
> opiekuńczych i podaj przykłady współpracy.
> - Poradnia psychologiczno - pedagogiczna w Wojniczu,
> - Gminny Ośrodek pomocy społecznej
>
>
>
> 80. Jakie narzędzia badawcze można wykorzystać do zdiagnozowania problemu
> wychowawczego?
> - ankieta,
> - rozmowa,
> - obserwacja
>
>
>
> 81. Czym charakteryzują się aktywizujące metody nauczania? Omów jedną z
> nich.
>
>
>
> 82. Ile postawiłeś szóstek na koniec roku, a ile jedynek? Co o tym myślisz?
> Myślę że szóstkę powinni otrzymywać rzeczywiście tylko uczniowie o
> wyjątkowym zaangażowaniu w naukę języka ang. nie tylko podczas zajęć ale
> także realizując przede wszystkim coś ponad program. Jedynki stawiam
> uczniom, którzy nie sprostali wymaganiom i nie zrobili nic by poprawić swoje
> oceny a tym samym zdobyć wiedzę, którym nie zależy i często "budzą się" na
> tydzień przed klasyfikacją nie robiąc nic przez cały semestr.
>
>
>
> 83. W jaki sposób koordynujesz współpracę rodziców z pedagogiem szkolnym?
> Jeśli jest taka potrzeba umawiam rodziców z pedagogiem na konkretną godzinę,
> daję im numer tel., czasem sama idę z nimi do pedagoga jeśli akurat są w
> szkole żeby ze mną porozmawiać. Z rodzicami kontaktuję się poprzez zeszyty
> wychowawcze, telefon i osobiście w szkole po wcześniejszym umówieniu
> telefonicznym.
>
>
>
> 84. Jakie są prawa i obowiązki dyrektora?
> Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:
> 1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
> 2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły,
> podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów
> nadzorujących szkołę,
> 3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów
> i wychowanków,
> 4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
> zawodowym,
> 5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
> realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo - wychowawczych.
>
>
>
> 85. Jak radzisz sobie z uczniami notorycznie utrudniającymi prowadzenie
> zajęć?
> - najbardziej popularnym sposobem rozwiązywania trudnych sytuacji jest kara.
> - szczera rozmowa,
> -wpis w zeszyt uwag,
> - rozmowa z rodzicami
> Daję im dodatkowe zadanie domowe (np. za każdą moją uwagę w ich kierunku 5
> zdań ), przesadzam do osobnej ławki, a jeśli to są uczniowie nadpobudliwi to
> zajmuję ich dodatkowymi zajęciami, takimi jak zmazanie tablicy, pisanie
> czegoś na tablicy, zamykanie/otwieranie okien itp.Jeśli chodzi o ogół pracy
> zazwyczaj "wyciągają karteczki" mała kartkóweczka ;)
>
>
>
> 86. Z jakiego podręcznika korzystasz i dlaczego?
> z podręcznika "Matematyka wokół nas"
> Dlatego że spełnia moje oczekiwania.. to jest pytanie podobne do pyt. nr 15.
>
>
>
> 87. Jak motywujesz uczniów do udziału w konkursach?
> - nie wymagam, ale staram się zainteresować tych uczniów dodatkową
> literaturą,
> - podsuwam ciekawe artykuły, mobilizuję do korzystania z publikacji
> popularnonaukowych i naukowych.
> - Często na lekcjach podaję dodatkowe informacje i ciekawostki, których nie
> ma w podręczniku, ale nie traktuje tej wiedzy jako obowiązkowej
> - stosowanie metod aktywizujących (wykorzystanie odpowiednich pomocy, praca
> w
> grupach, krótkie ćwiczenia indywidualne, metody poszukujące, włączenia
> uczniów w przygotowanie lekcji, stosowanie wielu metod nauczania na jednej
> godzinie lekcyjnej);
> - Na każdej lekcji stosowałam pochwały i ocenę za zaangażowanie w zajęciach.
>
>
> 88. Jakimi kryteriami się kierujesz wybierając podręczniki?
> Moje kryteria oceny podręczników z pytaniami pomocniczymi
> Ułożenie bloków pojęciowych
> Czy dobór treści jest zgodny z etapami rozwoju możliwości poznawczych
> dziecka?
> Czy ułożenie bloków jest takie, aby każde pojęcie było ugruntowane zanim
> stanie się podstawą do wprowadzenia innych pojęć?
> Czy każdy blok tematyczny zaczyna się od przypomnienia przydatnej
> wiedzy/umiejętności?
> Czy każdy powrót do pojęcia wzbogaca je o nowe treści?
> Czy dobór treści jest sprzeczny z etapami rozwoju aparatu poznawczego
> dziecka?
> Czy natychmiast po wprowadzeniu pojęcia staje się ono podstawą do
> definiowania następnych pojęć?
> Czy brak wielokrotnych powrotów do tych samych pojęć?
> Czy bloki tematyczne rozpoczynają się bezpośrednio od wprowadzenia nowych
> pojęć?
> Czy oznaczenia symboliczne używane są do definiowania innych pojęć przed
> ugruntowaniem pojęcia wyrażenia algebraiczne (np. w geometrii, wprowadzaniu
> praw działań, procentów, potęg)?
> Język przekazu
> Czy nowe pojęcia wprowadzane są opisem słownym (język opisowy)?
> Czy język operuje słownictwem zrozumiałym dla uczniów, związanym z językiem
> mówionym?
> Czy są bezpośrednie zwroty do uczniów?
> Czy są akcenty humorystyczne?
> Czy nowe pojęcia wprowadzane są głównie językiem symbolicznym (dominacja
> symboli literowych nad opisem)?
> Czy język jest formalny, encyklopedyczny, oderwany od języka potocznego?
> Czy używane są pojęcia wykraczające poza możliwości percepcyjne ucznia?
> Czy styl jest bezosobowy?
> Tok rozumowania
> Czy wyodrębniony jest punkt wyjścia rozważań, założenia?
> Czy cel rozważań w danym rozdziale jest zrozumiały dla ucznia?
> Czy efekt rozumowania, wnioski, są zaakcentowane? (słownie, nie graficznie)
> Czy nowe treści są zaakcentowane w toku rozumowania? (nie graficznie)
> Czy cel rozważań jest niejasny?
> Czy brakuje treściowego wyeksponowania punktu wyjścia? (nie graficznie)
> Czy wnioski i nowe treści giną w potoku słów?
> Czy jest dużo dygresji?
> Szata graficzna
> Czy punkt wyjścia do rozważań i wnioski/nowe treści są uwypuklone
> graficznie?
> Czy rysunki niematematyczne i kolory użyte są celowo (do skupienia uwagi
> ucznia na najważniejszych treściach lub do rozdzielenia fragmentów tekstu)?
> Czy rysunki matematyczne są przejrzyste i nie zawierają zbędnych elementów
> (kolorów, oznaczeń)?
> Czy strony są przejrzyste optycznie?
> Czy dużo jest rysunków niematematycznych, które nie są związane z tokiem
> rozumowania ani nie pełnią roli przerywników?
> Czy rysunki matematyczne mają skomplikowane oznaczenia i za dużo kolorów?
> Czy nowe informacje giną w tłoku?
> Czy strony są zatłoczone optycznie?
> Układ ćwiczeń
> Czy zachowane są proporcje między ćwiczeniem czynności konkretnych,
> wyobrażonych, abstrakcyjnych?
> Czy układ ćwiczeń jest zgodny z metodą czynnościową: wprost, odwrotne, na
> różnych materiałach, z różnymi ciągami operacji, słowny opis czynności,
> konfliktowe, z różnymi formami zapisu?
> Czy poszczególne rodzaje zadań powtarzają się kilkukrotnie, co sprzyja
> utrwaleniu metody?
> Czy układ ćwiczeń pozostaje w sprzeczności z metodą czynnościową?
> Czy każde zadanie jest dla ucznia nowym, jednorazowym trikiem?
> Czy brak proporcji między ćwiczeniem czynności konkretnych, wyobrażonych,
> abstrakcyjnych?
> Stymulacja twórczego rozwoju ucznia
> Czy uczeń prowadzony jest do samodzielnego odkrywania i formułowania nowych
> treści?
> Czy są przykłady rozwiązań typowych zadań?
> Czy trudne problemy posiadają wskazówki naprowadzające ucznia na właściwy
> tok rozumowania?
> Czy w podręczniku znajdują się arkusze pracy ucznia prowadzące go krok po
> kroku do odkrycia rozwiązania problemu?
> Czy dużo jest zadań odnoszących się do rzeczywistości?
> Czy treść zadań jest interesująca/intrygująca?
> Czy podręcznik przypomina "książkę kucharską", wzory/algorytmy postępowania
> podane są bez uzasadnienia?
> Czy brak przykładowych rozwiązań typowych problemów?
> Czy brak wskazówek naprowadzających przy trudniejszych zadaniach/problemach?
> Czy zadania są nudne?
> Czy brakuje zadań wymagających stworzenia matematycznego modelu sytuacji
> realnej?
> Budzenie emocji
> Czy uczeń nie wykazujący specjalnych uzdolnień ani zainteresowań matematyką
> często odczuwa satysfakcję z pracy z podręcznikiem?
> Czy zachowane jest stopniowanie trudności w układzie zadań?
> Czy dużo jest zadań dostępnych dla uczniów bez specjalnych zainteresowań
> matematycznych?
> Czy układ zadań jest chaotyczny pod względem stopnia trudności?
> Czy dominują zadania trudne (nietypowe, wymagające pomysłu)?
> Czy podręcznik daje uczniom częste poczucie klęski?
>
>
> 89. Realizacja którego zadania ujętego w planie rozwoju zawodowego sprawiło
> Ci kłopoty i jak sobie poradziłaś?
> Wywiad środowiskowy i poznanie sytuacji uczniów - jest to trudne ponieważ
> temat niejednokrotnie dla uczniów czy rodziców jest krepujący. Udało mi się
> jednak zidentyfikować w klasie osoby, które mają problemy finansowe i w
> większości te osoby korzystają z pomocy w ramach stypendiów socjalnych, a
> dwóm osobom udało mi się sfinansować udział w wycieczce szkolnej z
> pieniędzy, które klasa dostała na dofinansowanie do wycieczki z wpłat na
> komitet rodzicielski (oczywiście za zgodą ogółu rodziców z klasy). Z rozmów
> z uczniami (a czasem rodzicami) dowiedziałam się również o ich relacjach z
> rodzicami, problemach w domu itd.
>
>
>
> 90. Na czym polegała Twoja współpraca z opiekunem stażu?
> - na wzajemnych obserwacjach prowadzonych zajęć,
> - na wymianie spostrzeżęń
> - omawianiu zagadnień dotyczących pracy nauczyciela
>
>
>
> 91. Które komputerowe programy edukacyjne poleciłbyś innym i dlaczego?
>
>
>
> 92. W jaki sposób przygotowujesz się do spotkań z rodzicami?
> Za każdym razem przygotowuję plan zebrania wg którego prowadzę zebranie. W
> planie zebrania ujm
uję zalecenia dyrekcji dotyczące zebrania (jesli akurat
> takie są, czasem dyrekcja mówi że mamy powiedzieć o tym czy o tamtym),
> zbieram od uczniów zeszyty korespondencji i wklejam kartki z ocenami i
> frekwencją (ilość godz. usprawiedliwionych i przede wszystkim
> nieusprawiedliwionych) - zeszyty rozdaję na zebraniu, czasem przeprowadzam
> dydaktyzację rodziców wiec przygotowuję dodatkowe materiały (jakieś ulotki
> dla rodziców - np. miałam dydaktyzację o zagrożeniu narkomanią). Odnotowuję
> rodzicom z którymi chcę porozmawiać informację w zeszytach z prośbą o
> pozostanie po zebraniu. Przygotowuję listę obecności do podpisania.
>
>
>
>
>
> 93. Czemu służy mierzenie jakości pracy szkoły?
> Poprawie jakości pracy szkoły, czyli relizacji oczekiwań uczniów i rodzicó,
> ale również środowiska lokalnego, w tym organu prowadzącego, kuratorium
> ośwaity czy MEN.
>
>
>
> 94. W jaki sposób możesz zdiagnozować strukturę zespołu klasowego?
> - za pomocą ankiety
> - arkusze obserwacji
> - wywiad środowiskowy
>
>
>
> 95. Jakie znasz sposoby integracji grupy uczniów?
> Jednym ze sposobów jest organizowanie poczynań dydaktycznych i
> wychowawczych tak, aby aktywizowały uczniów w zdobywaniu wiedzy,
> umiejętności i kształtowaniu postaw.
>
> -Metody aktywizujące są metodami służącymi integrowaniu zespołu uczniów i
> większość z nich spełnia to zadanie, a najskuteczniej realizują je metody
> integrujące.
> -Metody integracyjne: odprężają, relaksują, wprowadzają w dobry nastrój i
> życzliwą atmosferę, zapewniają poczucie bezpieczeństwa, uczą efektywnej
> komunikacji, współpracy i twórczego myślenia, pomagają uporządkować
> problemy, dostarczają świetnej zabawy.
> Integracja grupy szkolnej
> " Wspieranie indywidualnego rozwoju każdego ucznia
> " Stymulowanie jego aktywności twórczej i aktywności poznawczej
> " Wytwarzanie motywacji do nawiązywania kontaktów z rówieśnikami
> " Zachęcanie do otaczania opieką dzieci o specjalnych potrzebach
> edukacyjnych
> " Wzbogacenie treści nauczania przez stosowanie elementów pedagogiki
> zabawy
> " Uatrakcyjnienie zajęć przez zastosowanie ciekawych gier i zabaw
> " Włączanie wszystkich uczniów do aktywności i uczestnictwa w zabawach
> " Budowanie wiary we własne możliwości i zdolności
> " Uczenie umiejętności godzenia się z przegraną
> " Znalezienie i wykorzystanie ukrytych uzdolnień u każdego ucznia
> " Budzenie poczucia jedności z grupą i odpowiedzialności za nią
> " Stworzenie miłej atmosfery na zajęciach i poczucia bezpieczeństwa
> - poprzez imprezy okolicznościowe i wycieczki klasowe
>
>
>
> 96. Jaką, Twoim zdaniem, rolę odgrywają zajęcia pozalekcyjne?
> -rozwój zainteresowań i uzdolnień indywidualnych,
>
> -szukanie swego miejsca w społeczeństwie, co wiąże się z kształtowaniem
> postaw moralno - społecznych.
> - dające okazję do społecznego działania,
> - rozwija samodzielność w myśleniu i działaniu
> - Kształtuje w sobie poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie,
> wytrwałość w dążeniu do celu
> - Wiadomości i nawyki wniesione przez ucznia z autentycznego zainteresowania
> trwają bardzo długo.
> - Materiał dydaktyczny programowy nie tylko jest utrwalany, ale także
> poszerzany przez samego ucznia z wewnętrznego przekonania, że coś się
> pragnie robić lepiej, efektywniej.
> - Uczeń występuje w roli współpracownika, przyjaciela swojego pedagoga.
>
>
>
> 97. Co wpływa na jakość współpracy z rodzicami?
>
> ü Kontaktowanie się rodziców z nauczycielem (rozmowy, korespondencja);
>
> ü Uczestnictwo i współorganizacja imprez klasowych, szkolnych;
>
> ü Świadczenie usług, praca na rzecz klasy, szkoły:
>
> ü Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych, dydaktycznych;
>
> ü Oferowanie gotowości współpracy, popieranie akceptacja pracy
> nauczyciela;
>
> ü Praca wyrównawcza z dzieckiem pod kierunkiem nauczyciela;
>
> ü Uzgadnianie wspólnego postępowania, współdecydowanie z nauczycielem
> o planach wobec dziecka;
>
> ü Wspólne określanie zdolności dziecka;
>
> ü Prowadzenie niektórych zajęć, pomoc w realizacji zamierzeń
> edukacyjnych nauczyciela;
>
> ü Opieka nad dziećmi podczas wyjść klasy do kina, muzeum, teatru itd.;
>
> ü Udzielanie szkole wsparcia finansowego;
>
> ü Praca w radzie klasy, szkoły, komitecie rodzicielskim.
>
>
>
> 98. Wymień walory wychowawcze wycieczek, biwaków i innych imprez
> turystycznych.
> - aktywnego i atrakcyjnego zdobywania umiejętności i przyswajania wiedzy.
> - Uważamy, iż turystyka jest znakomitą, niestety niedocenianą aktywną formą
> realizacji celów dydaktycznych i wychowawczych szkoły. Umożliwiając dzieciom
> poznawanie własnego regionu, pragniemy kształtować poczucie tożsamości
> regionalnej.
> - integracja zespołu klasowego
> - sprzyjają procesowi samowychowania uczestników, uczą samodzielności i
> odpowiedzialności, zaradności życiowej, sprzyjają rozwojowi umysłowemu
> dzieci, przysposabiają do życia społecznego. - - kształtują osobowość
> dziecka.
>
>
>
> 99. Jeśli przygotowując scenariusz zajęć zaplanowałeś pracę w zespołach, w
> jaki sposób utworzysz zespoły?
>
>
>
> 100.W jaki sposób kształtujesz u uczniów umiejętność radzenia sobie w
> trudnych sytuacjach?
>
> - pogadanki na godz. z wych. - np. jak radzic sobie ze stresem
>
> - wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach poprzez indywidualne rozmowy
> (wskazywanie na pozytywne aspekty, na umiejętności ucnzia, na coś
> pozytywnego)
>
> - organizacja zajęć specjalistycznych np. z pedagogiem szkolnym
>
>
> 101. Jakie kompetencje posiada rada pedagogiczna?
> - zatwierdza plan pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły,
> zatwierdza wyniki i klasyfikacji i promocji uczniów
> - podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
> - ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli
> - podejmuje uchwały w sprawię skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły
> - opiniodawcze: opiniuje organizację pracy w szkole, rozkład zajęć
> lekcyjnych i pozalekcyjnych
> - projekt planu finansowego szkoły
> - wniosek dyrektora o odznaczeniu i nagrody dla nauczycieli
> - propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w
> ramach wynagrodzenia
> - ponadto: przygotowuje projekt statutu szkoły
> - może wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub innej osoby
> pełniącej kierownicze stanowisko
> 102. Czym się różnią Rada Rodziców i Rada Szkoły?
> - statut szkoły określa liczbę członków i sposób wyboru rady, kadencja rady
> trwa 3 lata, z możliwością zmiany co roku 1/3 składu. Do rady wchodzą w
> równej liczbie nauczyciele, rodzice, uczniowie, łącznie co najmniej 6 osób
> Rada:
> - uchwala statut szkoły, opiniuje plan finansowy szkoły, może wystąpić z
> wnioskami o ocenę pracy szkoły, nauczyciela dyrektora,
> - opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji pedagogicznych,
> - ocenia organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
> - pracuje wg Regulaminu, który może określić sprawy omawiane bez udziału
> uczniów
> - w posiedzeniach z głosem doradczym może brać udział dyrektor szkoły.
> Powstania rady pierwszej kadencji organizuje dyrektor szkoły na wniosek 2 z
> 3 podmiotów (rada pedagogiczna, samorząd uczniowski, rada rodziców)
>
>
>
> 103. Jak długo może trwać przerwa w realizacji stażu aby go nie utracić?
> - niedłużej niż 6 miesięcy, jeżeli trzy miesiące to rozpoczyna się przerwa i
> ta przerwa może trwać w sumie 6 miesięcy jeżeli złożymy przed upływem 6
> miesięcy wniosek o kontynuację to możemy kontynuować... (KN Roz 3a, Art. 9d
> Ust. 3-4)
>
>
>
> 104. Dziecko bite w rodzinie - metody prawne?
> - powiadomienie policji lub sądu rodzinnego, kontakt z rzecznikiem praw
> ucznia
> - wystąpienie o ustanowienie dla ucznia kuratora sądowego
> - umieszczenie w placówce opiekuńczo - wychowawczej ucznia przez sąd
> rodzinny jednak nie na dłużej niż na trzy miesiące
> - dalsze postępowanie sądu rodzinnego
>
>
>
> 105. Procedura tworzenia szkolnego zestawu programów nauczania?
> - podstawa programowa z lutego 1999r.
> - z późniejszymi zmianami z 27.04.99r.
> - rozp. z 12.02.2002r.
>
>
>
> 106.Procedury oceny nauczyciela?
> Zgodnie z kartą nauczyciela
> Rozdział 2 art 6a, ocena pracy
>
> 6a. 1. Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega
> ocenie. Ocena pracy nauczyciela może być dokonana w każdym czasie, nie
> wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej lub
> oceny dorobku zawodowego, o której mowa w art. 9c ust. 6, z inicjatywy
> dyrektora szkoły lub na wniosek:
> 1) nauczyciela;
> 2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
> 3) organu prowadzącego szkołę;
> 4) rady szkoły;
> 5) rady rodziców.
> 2. Dyrektor szkoły jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie
> nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem
> terminu określonego w ust. 1.
> 3. (uchylony).
> 4. Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona
> stwierdzeniem uogólniającym:
> 1) ocena wyróżniająca;
> 2) ocena dobra;
> 3) ocena negatywna.
> 5. Oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, który przy jej
> dokonywaniu może zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.
> 6. Oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono
> pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, dokonuje:
> 1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym
> szkołę, jeżeli organ prowadzący szkołę nie sprawuje nadzoru pedagogicznego;
> 2) organ prowadzący szkołę, jeżeli równocześnie sprawuje nadzór pedagogiczny
> nad szkołą.
> 7. Organy, o których mowa w ust. 6, dokonują oceny pracy dyrektora szkoły po
> zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych
> działających w tej szkole. Przy ocenie pracy dyrektora przepis ust. 2
> stosuje się odpowiednio.
> 8. Ocenę pracy ustala się po zapoznaniu nauczyciela z jej projektem oraz
> wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń.
> 9. Od ustalonej oceny pracy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia,
> przysługuje:
> 1) nauczycielowi - prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem dyrektora
> szkoły, do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą;
> 2) dyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, któremu czasowo powierzono
> pełnienie obowiązków dyrektora szkoły - prawo złożenia wniosku o ponowne
> ustalenie oceny jego pracy do organu, który tę ocenę ustalił.
> 10. Organ, o którym mowa w ust. 9, powołuje w celu rozpatrzenia odwołania
> lub wniosku zespół oceniający. Od oceny dokonanej przez zespół oceniający
> nie przysługuje odwołanie.
>
> oraz rozdział 3 art.9c ust.6 - 11 ocena dorobku zawodowego
>
> 6. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala, w terminie
> nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust.
> 3, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
> dyrektor szkoły.
> 1) w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego - po
> zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu i po
> zasięgnięciu opinii rady rodziców;
> 2) w przypadku nauczyciela mianowanego - po zasięgnięciu opinii rady
> rodziców.
> 7. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia
> otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego
> nauczyciela. Nieprzedstawienie opinii rady rodziców nie wstrzymuje
> postępowania, o którym mowa w ust. 6.
> 8. Ocena dorobku zawodowego nauczyciela może być pozytywna lub negatywna.
> Ocena sporządzana jest na piśmie i zawiera uzasadnienie oraz pouczenie o
> możliwości wniesienia odwołania.
> 9. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi służy odwołanie do organu
> sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
> Organ sprawujący nadzór pedagogiczny rozpatruje odwołanie w terminie 21 dni.
> Ocena dorobku zawodowego nauczyciela ustalona przez organ sprawujący nadzór
> pedagogiczny jest ostateczna.
> 10. W przypadku niedotrzymania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny
> terminu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 9, nauczyciel jest
> dopuszczony odpowiednio do rozmowy kwalifikacyjnej, o której mowa w art. 9b
> ust. 1 pkt 1, egzaminu, o którym mowa w art. 9b ust. 1 pkt 2, lub może się
> ubiegać o akceptację komisji, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3.
> 11. W przypadku gdy ostateczna ocena dorobku zawodowego nauczyciela jest
> negatywna, ponowna ocena dorobku może być dokonana po odbyciu, na wniosek
> nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, jednego dodatkowego stażu w
> wymiarze 9 miesięcy.
>
>
>
> 107. Kto jest upoważniony do sprawowania nadzoru pedagogicznego?
> - kuratorium oświaty
> - dyrektor szkoły
> - wizytator
> - doradca metodyczny
>
>
>
> 108. Organ prowadzący. Podstawy prawne?
> - ustawa o systemie oświaty rozdz. 5 art. 7
> - ustawa z dnia 28.07.2003r. MEN o podstawach prawnych do prowadzenia
> placówek oświatowych
>
>
>
> 109. Proszę wskazać dokumenty określające prawa i obowiązki zawodowe?
> - kodeks pracy
> - karta nauczyciela
> - ustawa o systemie oświaty
> - obowiązki:
> - sumienne i staranne wykonywanie pracy
> - wykonywanie poleceń przełożonego związanych z wykonywaną pracą
> - przestrzeganie ustalonego czasu pracy, w tym punktualnie rozpoczynanie i
> kończenie pracy
> - przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
> - dbanie o dobro szkoły i jej mienia
> - przestrzeganie tajemnicy służbowej, a w przypadku nauczyciela także
> tajemnicy posiedzeń rad pedagogicznych
> - przestrzeganie zasad współżycia społecznego
> - przestrzeganie postanowień regulaminu pracy
> - podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie umiejętności pracy -
> rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy
> - prawa:
> - nagrody i wyróżnienia
> - uprawnienia o charakterze socjalnym
> - uprawnienia z zakresu ochrony zdrowia
> - uprawnienia emerytalne i rentowe
> - ulgi komunikacyjne
> - prawo do awansu zawodowego
> 4. Jakie dokumenty regulują pracę szkoły?
> - plan rozwoju szkoły
> - wewnątrzszkolny system oceniania
> - statut szkoły
> - plan dydaktyczno-wychowawczy szkoły
> 5. Kiedy dyrektor może rozwiązać umowę o pracę z nauczycielem kontraktowym?
> - jeżeli nauczyciel kontraktowy w ciągu 3 lat lub dodatkowych 9 miesięcy w
> przypadku nie zda egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego
> - w przypadku reorganizacji szkoły lub jej likwidacji
> - w przypadku naruszenia przez niego prawa
>
>
>
> 110. Jakie akty prawne regulują system oceniania w szkole?
> - klasyfikowanie i ocenianie i promowanie uczniów Dz. U. 155poz.1289/2002,
> Dz. U. 214/1807
>
>
>
> 111. Proszę podać etapy planowania/projektowania zajęć edukacyjnych?
> - wyznaczenie celu
> - organizowanie toku działania (diagnoza pedagogiczna, projekty programu i
> planu działania wychowawczego, określenie stosunku pomiędzy elementami
> danymi, np. stosunek treści planu do realizacji)
> - uwzględnienie prognozy dotyczącej okoliczności i środków działania
> - rokowanie pedagogiczne (prognoza pedagogiczna) dotyczące przedmiotu
> działań wychowawczych, ustalenie granic realnego przewidywania zmian
> wychowanka:
> - zapewnienie środków działania
> uwzględnienie przyszłej kontroli wykonywania działań i oceny osiągniętych
> wyników
>
>
>
> 112. Jakie nauczyciel ma uprawnienia?
>
> 1)decyduje w sprawie wyboru programu nauczania, podręczników metod i form
> oraz doboru środków dydaktycznych w nauczaniu swego pzredmiotu
> 2)Jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespól - decyduje o treści jego
> programu
> 3) decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępu swoich uczniów
> 4)Ma prawo wnioskować w sprawie kar i nagród swoich uczniów
> 5) Ma prawo korzystać z wyposażenia szkoły zgodnie z aktualnymi potrzebami
>
>
>
> 113. Do jakich instytucji może się Pan zwrócić w procesie udzielania pomocy
> edukacyjnej i społecznej?
>
> - Ośrodek Pomocy Rodzinie,
> - Centrum Edukacji Obywatelskiej
> - Polska Akcja Humanitarna
> - Caritas
> - Fundacja dla Polski
> - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
> - Kuratorium Oświaty i Wychowania
> - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
> - Komisja Kultury Fizycznej Turystyki i Wypoczynku
>
>
>
> 114.Jakie są funkcje oceny?
> Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na
> rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia
> wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z
> programów nauczania oraz formułowaniu oceny.
> Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu :
> 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach
> w tym zakresie,
> 2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
> 3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
> 4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o
> postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
> 5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy
> dydaktyczno-wychowawczej.
>
>
>
>
>
>
>
> 115.Jak przeciwdziałać agresji w szkole?
> Przeciwdziałanie agresji w szkole wymaga:
> - partnerstwa pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami-właściwy przepływ
> iformacji o aktach przemocy
> -opracowanie czytelnych wzorów nieakceptowanych i nagannych zachowań uczniów
> oraz wskazanie konsekwencji
> -zapewnienie nadzoru pedagogicznego na przerwach, przed i po lekcjach oraz w
> miejscach, gdzie dochodzi do aktów przemocy
> -wzbogacenie programu szkolnego o treści mające na celu podniesienie u
> uczniów kompetencji emocjonalnych, społecznych i moralnych
> -zgodnego i jednoznacznego traktowania przez personel szkoły wszelkich aktów
> przemocy
> -podjęcie współpracy z samorządem szkolnym w celu poznania zasięgu, form
> miejsc, w których dochodzi do znęcania się oraz opracowywania środków
> zaradczych
> -zaangażoanie personelu administracyjnego w działania prewencyjne
> -zaangażowanie rodziców
> -organizowanie zajęć kształtujących uczucia asertywności i empati
> -organizowanie zajęć terapeutycznych i socjoterapeutycznych dla uczniów
>
>
>
> 116. Rodzaje hospitacji
>
>
>
> RODZAJE HOSPITACJI I JEJ FUNKCJE
>
> Współczesna szkoła ma do wykonania liczne zadania i funkcje, dlatego tez
> stosowane są różnorodne formy pracy mające na celu uzyskanie pożądanych
> efektów. Aby je właściwie zdiagnozować i ocenić należy stosować róże rodzaje
> hospitacji. Ich klasyfikacji dokonuje się z różnych punktów widzenia, np. ze
> względu na cele hospitacji, czas, zakres badań, formę obserwacji. Do
> najczęściej stosowanego kryterium klasyfikacji należą cele hospitacji i tak
> możemy wyróżnić hospitacje /K. Borzęcki, Jak hospitować. Poradnik dyrektora
> szkoły, Olsztyn 1994/:
>
> a) normalne zwane tez tradycyjnymi,
>
> b) cykliczne,
>
> c) problemowe zwane też tematycznymi,
>
> d) okolicznościowe
>
> Natomiast ze względu na podmiot hospitacji można je podzielić na hospitacje
> /K. Marcinkiewicz, Hospitowanie nauczycieli i wychowawców, Nowa Szkoła.
> Skuteczne zarządzanie w praktyce, Warszawa 1998/:
>
> a) diagnostyczne,
>
> b) oceniające
>
> c) lustrzane
>
> Jakość szkoły w dużej mierze zależy od jakości procesu nauczania i uczenia
> się, od tego, w jaki sposób wprowadzane innowacje, zmiany organizacyjne i
> programowe wpływają na to, co się dzieje w klasie na pojedynczej lekcji.
> Jeśli w szkole została zapoczątkowana samoocena pracy, jest zrozumiałe, że
> każdy członek społeczności szkolnej powinien czuć się za nią
> współodpowiedzialny i brać czynny udział w ciągłej ewaluacji jej
> efektywności. Ewaluacja powinna oczywiście dotyczyć wszystkich obszarów -
> pracy całej szkoły, działań dydaktyczno - wychowawczych w klasie i
> jednostki. Można ją oprzeć na obserwacji lekcji. Obserwacje takie
> przeprowadzane są przez różne osoby i w różnych celach, jednak ich
> nadrzędnym zadaniem jest zawsze poprawa jakości nauczania i efektywności
> uczenia się. Jeśli są dokonywane przez nadzór pedagogiczny, nazywamy je
> hospitacjami.
>
>
>
> * Hospitacja kontrolno - oceniająca to obserwacja lekcji połączona z
> dokonywaniem oceny pracy nauczyciela. Oceniającym obserwatorem jest zwykle
> dyrektor, wicedyrektor lub wizytator (ocena dyrektora). Jest to element
> nadzoru pedagogicznego. Formalną ocenę pracy nauczyciela formułuje się na
> podstawie obserwacji dwóch lekcji przeprowadzonych przez ocenianego
> nauczyciela.
>
> * Hospitacja doradczo - doskonaląca to obserwacja warsztatu pracy
> nauczyciela, sposobu planowania pracy, konstrukcji lekcji, wykorzystywania
> środków dydaktycznych, indywidualizacji nauczania, motywowania uczniowi do
> pracy, właściwego oceniania itp. Jej celem jest diagnoza mocnych i słabych
> stron pracy nauczyciela i pomoc w doskonaleniu umiejętności metodycznych
> obserwowanego nauczyciela. Obserwatorem jest w przypadku takiej hospitacji
> dyrektor, ale może tez być nauczyciel doradca danego przedmiotu.
>
> Istotne, by uczestniczyli w tym procesie kompetentni fachowcy, potrafiący
> nie tylko dokonać merytorycznej analizy tego, co zaobserwują, ale i dzielący
> się własnymi doświadczeniami, związanymi z realizacją podobnych zadań z
> innymi zespołami uczniowskimi. Stąd dobrym pomysłem jest angażowanie do
> takiego hospitowania zajęć osoby z dużym doświadczeniem w nauczaniu danego
> przedmiotu, nauczycieli dyplomowanych, ewentualnie doradców metodycznych.
> Hospitacja taka w żadnym wypadku nie może mieć charakteru oceniającego.
> Omówienie zajęć należy rozpocząć od omówienia elementów pozytywnych. Aspekty
> wymagające poprawy winny stanowić podstawę zawarcia z nauczycielem umowy w
> celu określenia kierunków jego doskonalenia zawodowego.
>
> * Hospitacja diagnozująca /I. Dzierzgowska, S. Wlazło, Mierzenie jakości
> pracy szkoły, Radom 1996/. To obserwacja raczej uczniów niż nauczyciela.
> Jest nastawiona na ocenę wyników oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych
> nauczyciela na klasę, dokonywana jest przez dyrektora, ale tematyka takiej
> hospitacji powinna być tworzona przez cały zespół nauczycieli i uwzględniać
> realizowane przez szkołę zamierzenia pedagogiczne, prowadzące do opanowania
> przez uczniów określonych wiadomości, umiejętności, postaw i nawyków. Termin
> hospitacji proponuje nauczyciel, który uważa, ze jego uczniowie są już
> gotowi do zaprezentowania swoich osiągnięć. Na taką lekcję, mającą charakter
> popisu, dyrektor może zaprosić gości - rodziców, wizytatora itp. Hospitacja
> nie musi obejmować jednej lekcji, może trwać przez cały dzień w jednej
> klasie.
>
> Ten model hospitowania jest najbliższy systemowemu badaniu jakości pracy
> szkoły, ponieważ nastawiony jest nie tylko na przypatrywanie się procesowi,
> ale przede wszystkim na sprawdzanie, co, kiedy i w jakim stopniu udaje się
> osiągnąć.
>
> Przebieg oraz założony cel hospitacji powinien być nie tylko znany, ale
> wręcz ustalony z nauczycielem. Co więcej, podmiotem, który w równym stopniu
> jak nauczyciel musi się przygotować do hospitacji, powinien być także
> dyrektor szkoły. Jego zadaniem jest bowiem analiza stopnia osiągnięcia przez
> nauczyciela zamierzonych celów, sformułowanych głównie pod postacią celów
> operacyjnych. Osoba hospitująca musi je znać, rozumieć i potrafić
> zidentyfikować.
>
> Hospitacja diagnozująca to najszersza i najbardziej kompleksowa forma
> analizy pracy nauczycieli. Pozwala ukazać proces nauczania poprzez realne
> jego efekty.
>
> W kontekście tak postrzeganej hospitacji tradycyjne pytania: czy nauczyciel
> sprawdził pracę domową, czy objaśnił temat, czy..., czy... nie stanowią
> pierwszoplanowego przedmiotu dla hospitującego. Dzisiaj powinno interesować
> dyrektora w szczególności, czy uczniowie wymieniają, nazywają, porównują,
> definiują, klasyfikują, wartościują problemy, współpracują ze sobą itp.
>
>
>
> * Wzajemne obserwacje lekcji przez kolegów nauczycieli w celu podnoszenia
> jakości pracy, doskonalenia warsztatu pracy, dzielenia się swoimi
> doświadczeniami w nauczaniu i wychowaniu z kolegami. Po lekcji obserwator
> powinien zachęcić nauczyciela do refleksji na temat przeprowadzonej lekcji,
> planu, metod, wykorzystanych środków, alternatywnych rozwiązań, zwracając
> szczególną uwagę na zaobserwowane pozytywne elementy.
>
> Obserwacja lekcji poprzez granie roli ucznia. Taka obserwacja pozwala
> nauczycielowi, wychowawcy, dyrektorowi popatrzeć na szkołę z perspektywy
> ucznia. Może być niezwykłą okazją zbadania efektywności programu nauczania,
> programu wychowawczego szkoły, jakości zajęć pozalekcyjnych itp. Jednakże
> głównym celem takiej obserwacji jest zdiagnozowanie potrzeb uczniów poprzez
> wczucie się w ich rolę.
> 1. proszę wymienić podstawowoe metody stosowane w dydaktyce szkolnej z
> uzasadnieniem efektów edukacyjnych" mam jeszcze inne ciekawe pytanka w
> zanadrzu ;) Czemu służy określona metoda?
>
> Wykład -żeby uczeń poznał określony. kontekst, dla wprowadzenia,
> zreferowania i podsumowania większych partii materiału.
> Czytanie -żeby uczeń umiał czytać ze zrozumieniem by poznawać. różne sposoby
> ekspresji słowa pisanego oraz poznawał różne zagadnienia przedstawiane w
> formie pisanej.
> Pisanie -żeby uczeń umiał właściwie i w. rozmaity sposób wyrażać swoje myśli
> oraz poznał i umiał stosować zasady poprawnego posługiwania się językiem
> pisanym.
> Dyskusja -żeby uczeń umiał. przedstawiać, bronić i korygować własne
> stanowisko oraz doświadczył rozmaitości poglądów i ocen na określony temat.
> Pytania i odpowiedzi -żeby uczeń umiał. się dziwić, zadawać pytania i
> dociekać oraz poszukiwać odpowiedzi (co stanowi konieczny punkt wyjścia do
> wszelkiego uczenia się).
> Pokaz, demonstracje. -żeby uczeń samodzielnie poznał ,zobaczył na własne
> oczy, dotknął, posmakował ...pewien wycinek opowiadanej rzeczywistości w
> myśl zasady "zobaczyć to uwierzyć ".
> Gry dydaktyczne -żeby uczeń poznał i doświadczył różnych strategii.
> działania w sytuacjach para-życiowych.
> Analiza przypadku -żeby uczeń uczył. się na doświadczeniach innych
> Granie ról -żeby uczeń rozumiał strukturę i. dynamikę roli, doświadczył
> określonych sytuacji, emocji, uczuć, relacji.
> . Drama -żeby uczeń doświadczył i przeżył określone stany, sytuacje,
> problemy; poczuł, przeżył je na własnej skórze.
> Symulacje -żeby uczeń trenował. określone umiejętności w bezpiecznym
> kontekście sytuacji szkoleniowej, zanim wykorzysta je w prawdziwym życiu.
> Karty dydaktyczne -żeby wiedział co/ jak. /kiedy ma robić; znał algorytm
> samodzielnego działania/ uczenia się.
> . Organizacja graficzna -(mapy mentalne, linie czasu)-żeby uczeń nauczył się
> tworzenia "obrazów myśli "i myślenia w kategoriach procesów i chronologii.
> . Metody kreatywne -twórczego rozwiązywania problemów -żeby uczeń poszerzał
> pole możliwości i horyzonty wyobraźni.
> Ćwiczenia -żeby uczeń poprzez praktykę. dochodził do sprawności w określonym
> wycinku lub dziedzinie.
> Metody. zintegrowane -(tzw. metoda projektu) wykorzystujące w skumulowany
> sposób założenia i efekty edukacyjne różnych metod do realizacji
> długofalowej akcji dydaktycznej oraz także dla umożliwienia doświadczenia
> współpracy grupowej.
>
>
>
> 35. A jakie są te różnice miedzy szkoła publiczną a niepubliczną?
> Szkoły i placówki niepubliczne mogą zakładać osoby prawne i fizyczne po
> uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu
> terytorialnego, zobowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i
> placówek. Według obowiązujących regulacji ustawowych, szkoły niepubliczne,
> posiadające uprawnienia szkół publicznych, nie są zobligowane do realizacji
> ramowego planu nauczania, a więc mogą inaczej rozplanować realizację
> obowiązującej podstawy programowej kształcenia. Podlegają one jednak
> nadzorowi pedagogicznemu kuratorium oświaty. W/w placówkach za naukę
> pobierana jest także opłata tzw. czesne, nauczycieli nie obowiązuje system
> wynagradzania związany z kartą nauczyciela.
>
>
>
> 48. Jaka jest struktura systemu oświaty w Polsce?
> System szkół: szkoła podstawowa ( 6-letnia), gimnazjum (3-letnie) na
> podbudowie szkoły podstawowej, następnie liceum profilowane (3-letnie) i
> szkoła zawodowa (2,3 letnia), które mogą się kończyć na szkole policealnej
> do 2 lat i liceum uzupełniającym 2 letnim. Dziwi mnie, że w tej nowej
> strukturze nie ma technikum. Może ktoś wie, dlaczego?
>
>
>
>
>
>

Wyświetleń: 48842


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.