Katalog

Anna Nowicka, 2014-06-04
Ryczywół

Lekcja wychowawcza, Różne

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU PROBLEM WYCHOWAWCZY SZTUKA INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO.

- n +

OPIS I ANALIZA PRZYPADKU
PROBLEM WYCHOWAWCZY
SZTUKA INTEGRACJI ZESPOŁU KLASOWEGO
OPRACOWAŁA: ANNA NOWICKA (NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO)

Szkoła jest instytucją, gdzie zderzają się różne osobowości i charaktery. Jest jednocześnie miejscem, w którym uczeń spędza 1/3 czasu przypadającą na dobę. W tym czasie uczniowie rozmawiają ze sobą, obserwują siebie, dyskutują i bezustannie są pod silnym wpływem grupy rówieśniczej. W dzisiejszych czasach grono rówieśników ma znacznie mocniejszy wpływ na osobę, niż nauczyciel, wychowawca, pedagog, dyrektor. Od wielu lat pełnię funkcję wychowawcy klasowego. Coraz częściej zauważam problem z integracją zespołów klasowych. Jakie są przyczyny tego zjawiska?

1. Obserwacja nauczyciela
Z przeprowadzonych obserwacji stwierdzam, iż przyczynami problemu polegającego na zakłóceniu integracji klasy są:
- różnice w posiadaniu przedmiotów uważanych przez młodzież za najcenniejsze (najnowsze urządzenia technologii komputerowej);
- zagubienie wartości humanistycznych wynikających z potrzeby posiadania materialnego, a nie duchowego;
- poświęcanie zbyt małej ilości czasu dzieciom przez rodziców;
- różnice w poziomie wykształcenia rodziców oraz status materialny rodzin;
- problemy rodzinne (rodziny niepełne, rozbite, wielodzietne, euro sieroctwo);
- niekorzystny wpływ mediów na wychowanie (z naciskiem na Internet);
- stereotyp ucznia odrzuconego ciążący na danej osobie od najmłodszych klas szkolnych.

Wyżej wymienione trudności w integracji zespołu klasowego przejawiały się następującymi zachowaniami:
- brak akceptacji niektórych uczniów;
- izolowanie wybranych kolegów;
- brak koleżeństwa między młodzieżą;
- brakiem współpracy;
- niezdrowa rywalizacja o posiadane wartości materialne, ale też o sprawy lekcyjne;
- wzajemna agresja słowna i fizyczna;
- narastanie poziomu frustracji u osób izolowanych lub nieakceptowanych przez klasę.

2. Znaczenie problemu

Omawiane przeze mnie trudności integracji zespołu klasowego są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania klasy. Nie ma możliwości uczyć i przekazywać wartości w zespole, który nie chce współpracować ze sobą i z nauczycielem. Sytuacje, o których mowa, wymagają podjęcia natychmiastowych działań ze strony nauczyciela, pedagoga szkolnego i rodziców młodzieży. Jest to o tyle ważne, ponieważ narastające problemy interpersonalne mogą mieć negatywny wpływ na edukację.

3. Prognoza negatywna

Brak zainteresowania ze strony nauczyciela-wychowawcy, pedagoga szkolnego oraz rodziców spowoduje nasilenie się problemu. Może to doprowadzić do pogłębiania się trudności w nauce i narastania problemów wychowawczych w klasie. Narastający problem znajdzie również swoje odzwierciedlenie
w pojawiających się niepowodzeniach szkolnych, a nawet w absencji szkolnej.

4. Prognoza pozytywna

Podjęte przeze mnie działania zmierzające do likwidacji problemu w zespole klasowym, pomogą zlikwidować konflikty wśród moich podopiecznych, oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa i akceptacji jednostki w grupie. Zmobilizują uczniów do konstruktywnej współpracy na lekcjach, podejmowania wspólnych działań dla dobra poszczególnych kolegów, całej klasy, szkoły i społeczeństwa.

5. Propozycja rozwiązania problemu

W celu rozwiązania problemu postanowiłam podjąć następujące działania :
- baczna obserwacja zachowań wychowanków na lekcjach, a przede wszystkim w czasie przerw;
- zbadanie relacji między uczniami poprzez przeprowadzenie ankiet i rozmów indywidualnych z uczniami;
- przeprowadzenie szeregu lekcji wychowawczych poświęconych budowaniu systemu wartości;
- całoroczna współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami ( wywiadówki, zebrania konsultacyjne, indywidualne spotkania ) oraz z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną;
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie, innych, za wspólną pracę;
- angażowanie uczniów sprawiających szczególne problemy wychowawcze oraz tych odsuniętych od grupy w życie klasy i szkoły;
- konsekwentne stosowanie systemu nagród i kar, zgodnie ze statutem szkoły;
- ciągłe przypominanie o ustalonym kodeksie wartości obowiązujących w życiu;
- dyskusje na temat roli miłości, przyjaźni, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności za innych w naszym życiu;
- przeprowadzenie warsztatów z udziałem pedagoga szkolnego na temat „Jak radzić sobie z agresją? ”;
- przebadanie przez Poradnię Pedagogiczno - Psychologiczną uczniów mających trudności w nauce i odseparowanych przez klasę;
- pomoc uczniom w nauce w ramach prowadzonych w szkole zajęć wyrównawczych;
- zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanków;
- integracja zespołu klasowego w ramach imprez szkolnych i klasowych;
- przeprowadzenie pogadanek dla rodziców na temat wpływu Internetu, telewizji i gier komputerowych na rozwój i zachowanie młodzieży.

6. Oddziaływania wychowawcze:
a) badanie relacji między uczniami w klasie i baczne przyglądanie się uczniom;
b) podjęcie oddziaływań wychowawczych w klasie:
- ustalenie obowiązujących zasad współżycia w grupie
- konsekwentne stosowanie nagród i kar zgodnie ze statutem szkoły (punkty plusowe i minusowe z zachowania), rozliczanie uczniów z pełnienia w klasie funkcji dyżurnych, przewodniczącego klasy, skarbnika oraz z dbałości o prządek i wystrój sali;
- nauczanie radzenia sobie z emocjami, przejawami agresji, i pozytywnego budowania relacji uczeń – uczeń oraz uczeń – dorosły w ramach warsztatów z udziałem pedagoga szkolnego, godzin wychowawczych poświęconych asertywności i sposobom radzenia sobie z agresją z wykorzystaniem filmów o funkcji dydaktyczno-wychowawczej;
- integrowanie zespołu klasowego w trakcie organizacji uroczystości klasowych i szkolnych, wyjazdów, wycieczek, wyjść edukacyjno-wychowawczych: wyjazd na lekcję w kinie, apel z okazji rocznicy Powstania Wielkopolskiego, Mikołajki, Jasełka, Wigilia klasowa, klasowy Dzień Mężczyzny i Dzień Kobiet, wystawa czasowa ”Pokaż co masz na strychu”, akcja sprzątania świata, integracyjna biesiada przy ognisku, kulturalne ferie w Gminnym Ośrodku Kultury, porządkowanie cmentarza katolickiego i mogił pamięci, udziału w zawodach sportowych i konkursach.
- nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym i pośrednio z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną:
c) zapraszanie rodziców na dodatkowe konsultacje i rozmowy
d) przeprowadzanie pogadanek dla rodziców na temat wpływu telewizji i gier komputerowych na zachowanie się i rozwój młodzieży oraz na temat współczesnych zagrożeń procesu wychowania dzieci przez rodziców
e) skierowanie do badania w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 4 uczniów
f) skierowanie na zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze 5 uczniów
g) współpraca z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie

7. Efekty podjętych działań
Zbadanie relacji uczniowskich w klasie pozwoliło mi podjąć odpowiednie działania zmierzające do rozwiązania problemów wychowawczych wywołanych brakiem integracji zespołu klasowego.
Pracę nad zespołem klasowym rozpoczęłam od ogólnych pogadanek dotyczących wagi prawidłowych relacji międzyludzkich, bez których nie można funkcjonować w żadnym środowisku i w żadnych realiach. Zaznaczyłam, że ma to ogromny wpływ na dobre samopoczucie członków grupy. Następnie, wraz z pomocą uczniów, ustaliłam reguły współżycia w grupie, a ich egzekwowanie poprzez system nagród i kar znacznie poprawiło wzajemne relacje uczeń – uczeń, uczeń – nauczyciel oraz dziecko – rodzic.
Podjęte działania wychowawcze przyczyniły się do nawiązania poprawnych kontaktów koleżeńskich, uspołecznienia uczniów i otworzenia się na potrzeby innych. Jednak należy tę nić interpersonalną cały czas pielęgnować i kontrolować.
Rozmowy wychowawcze na temat nieprzemijających wartości takich jak koleżeństwo, miłość, tolerancja przyniosły spodziewane efekty.
Współpraca z rodzicami, pedagogiem i Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną zapewniła rozwiązanie licznych problemów dydaktycznych i wychowawczych.
Zespół klasowy, którego jestem wychowawcą i opiekunem udowodnił, że właściwie przyswoił sobie normy współżycia klasowego. Klasa potrafi działać razem, pamiętając o uczniach cichych, słabszych, nie rzucających się w oczy. Jednak sytuacja powinna być stale kontrolowana przez wychowawcę, aby nie stracić tego, co zostało wypracowane.

Literatura:
1. M. Łobodzki „Wychowanie w klasie szkolnej” Warszawa 1986
2. J.Strejlau „ Podstawy psychologii dla nauczycieli” Warszawa 1975
Wyświetleń: 1820


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.