Katalog

Barbara Piotrowska, 2014-06-05
Kielce

Awans zawodowy, Plany pracy

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

- n +

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZEJ INTERNATU


TEMATYKA
I ORGANIZACJA ŻYCIA W INTERNACIE
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Zakwaterowanie młodzieży przyjętej do Internatu.
2. Zapoznanie wychowanków z regulaminem internatu, rozkładem dnia, przepisami bhp i ppoż, oraz zasadami korzystania z pomieszczeń ogólnego użytku.
3. Wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania:
a) osobista odpowiedzialność wychowanków za poniesione szkody,
b) zgłaszanie wszelkich usterek na bieżąco do wychowawców,
4. Stałe diagnozowanie środowiska wychowawczego wychowanków:
a) systematyczne kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków
b) obserwacja środowiska rówieśników.
5. Poznanie osobowości, zainteresowań i sytuacji materialno- bytowej wychowanków:
a) ankieta,
b) indywidualne rozmowy z wychowankiem.
6. Propagowanie zasad samorządności :
- powołanie samorządów grup,
- zachęcanie do udziału w życiu ogólno-internackim,
-wdrażanie młodzieży do przejmowania inicjatywy i odpowiedzialności za powierzone zadania.
7. Zaspokajanie potrzeb wychowanków poprzez niesienie różnorakiej pomocy przez wychowawców, pracowników szkoły i Internatu.
8. Zapewnienie szczególnej opieki wychowankom klas I i pomoc w adaptacji w zbiorowości internackiej.
9. Wdrażanie do dyscypliny i odpowiedzialności za swoje czyny i zachowanie poprzez rozwijanie postawy współgospodarza Internatu
Systematyczne prowadzenie dokumentacji Internatu.

II STAŁE KONTROLOWANIE FREKWENCJI SZKOLNEJ I WYNIKÓW NAUCZANIA WYCHOWANKÓW
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie Regulaminu Nauki Własnej Ucznia.
2. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej:
- przygotowanie sal cichej nauki,
- egzekwowanie obecności i właściwego zachowania w czasie nauki własnej.
3. Otoczenie szczególną troską wychowanków mających problemy w nauce poprzez zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej.
4. Udzielanie młodzieży pomocy w racjonalnym planowaniu nauki własnej.
5. Systematyczna analiza wyników nauczania.
6. Rozmowy indywidualne z wychowankami.
7. Diagnozowanie, ustalanie przyczyn i form poprawy ocen.
8. Współpraca z rodzicami i ze szkołą.

III PROMOCJA ZDROWIA I DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Wdrażanie zasad racjonalnego i higienicznego żywienia.
2. Kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, higienicznych oraz związanych z zasadami bezpieczeństwa:
a) dyskusja z klasami pierwszymi na temat higieny,
b) dyskusja na temat bulimii i anoreksji
c) dyskusja na temat chorób i możliwości ich zapobiegania (HIV, ADIS, nowotwory),
d) omówienie zasad BHP obowiązujących w Internacie
e) zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej
3. Dbałość o tężyznę fizyczną wychowanków.

IV UPOWSZECHNIANIE ZASAD KULTURY OSOBISTEJ I DOBREGO WYCHOWANIA
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Nauka właściwych postaw i zachowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach w internacie i poza nim.
2. Zajęcia dotyczące wykorzystania zasad savoir- vivre’u w codziennym życiu.
3. Bezpośrednia i natychmiastowa reakcja na niewłaściwe zachowanie wychowanka (plotkowanie, używanie wulgaryzmów, ignorowanie potrzeb i praw innych, agresja, kłamstwo, itp.)
4. Nagrody i kary według Regulaminu Internatu.

V WŁAŚCIWA OGRANIZACJA CZASU WOLNEGO WYCHOWANKA
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Przestrzeganie ustalonego porządku dnia w Internacie.
2. Umożliwianie wychowankom uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, wolontariacie, itp.
3. Zorganizowanie cyklu zajęć „Robótki ręczne”
4. Edukacja regionalna.
5. Wdrażanie młodzieży do kulturalnego słuchania muzyki /nie przeszkadzać innym/
6. Zapoznanie młodzieży z placówkami k/o działającymi na terenie naszego miasta.
7. Zachęcanie młodzieży do udziału w imprezach kulturalnych na terenie miasta.
8. Organizowanie wycieczek, imprez, konkursów, dyskotek, i tak m.in.:
a) Grill integracyjny,
b) Wieczorek zapoznawczy
c) Andrzejki
d) Wigilia
e) Pożegnanie maturzystów mieszkających w Internacie
f) Pożegnalny grill dla mieszkańców .

VI PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Przeciwdziałanie przemocy i agresji.
a) przestrzeganie norm zachowania się wobec innych (używanie zwrotów grzecznościowych)
b) eliminowanie agresji słownej i przemocy fizycznej
c) zajęcia na temat asertywności, uległości i agresji
d) pogadanki na temat umiejętnego rozwiązywania problemów, tworzenia pozytywnych nastawień, rozwoju samowiedzy, pobudzania optymizmu i pozytywnego systemu wartości, empatii
2. Zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień, rodzajów i mechanizmów powstawania (nikotynizm, alkoholizm, narkomania)

VII PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA SPOŁECZNEGO I ZAWODOWEGO
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Zwrócenie uwagi na potrzeby ludzi będących w trudnej sytuacji życiowej i propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy.
2. Bezrobocie, ubóstwo
a) dostarczanie wiedzy o możliwościach kształcenia wyższego
b) dostarczanie wiedzy o możliwościach lokalnego rynku pracy
c) dostarczanie wiedzy o własnych zdolnościach, zainteresowaniach i ograniczeniach zdrowotnych przy wyborze dalszego kierunku kształcenia
d) kształtowanie umiejętności zaprezentowania własnej osoby
e) uczenie aktywności w pomaganiu ubogim i starszym
3. Przybliżanie problemów osób niepełnosprawnych
4. Kształtowanie umiejętnego współżycia w grupie poprzez stwor zenie atmosfery opartej na życzliwości, przyjaźni, współpracy i opiekuńczości.
5. Zajęcia na temat praw i obowiązków człowieka
6. Zajęcia na temat tolerancji.
7. Zajęcia dotyczące trudnych sytuacji w życiu codziennym a wyznawanym systemie wartości.
8. Organizacja spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu zachęcania ich do uczestnictwa w życiu Internatu
9. Zajęcia dotyczące orientacji zawodowej.
10. Zwracanie uwagi młodzieży na korzyści płynące z wyboru zawodu zgodnego ze zdolnościami i zainteresowaniami.
11. Kreowanie szacunku do pracy, poprzez włączanie młodzieży do przygotowania imprez internackich i szkolnych.

VIII ROZWIJANIE WYCHOWANIA OBYWATELSKIEGO, PATRIOTYCZNEGO
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Wyrabianie w uczniach poszanowania i szacunku do ojczyzny, języka ojczystego i symboli narodowych.
2. Wykonywanie dekoracji upamiętniających ważniejsze wydarzenia historyczne.
3. Kultywowanie polskich tradycji i obyczajów.
4. Budzenie patriotyzmu lokalnego poprzez uczestnictwo w uroczystościach a także wskazywanie miejsc o znaczeniu historycznym w naszym mieście i regionie.
5. Udział w imprezach związanych z obchodami świąt i rocznic państwowych.

IX EDUKACJA MEDIALNA
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Propagowanie idei świadomego i mądrego korzystania z multimedialnych środków przekazu (Internetu, telewizji, radio).
2. Zachęcanie młodzieży do oglądania programów publicystycznych i informacyjnych.
Przedstawianie zagrożeń i szans jakie niesie współczesna kultura i wirtualna rzeczywistość.

X KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH
ZADANIA DO REALIZACJI
1. Budzenie współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Promowanie zachowań ekologicznych.
3. Wskazywanie istniejących zagrożeń środowiska na terenie miasta.

Wychowawca Gr. IV Barbara Piotrowska

Wyświetleń: 1402


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.