Katalog

Katarzyna Gałązka, 2014-06-05
Zgierz

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Opinia pedagogiczna na temat ucznia z ADHD

- n +

miejscowość, dn..................

Szkoła Podstawowa nr ….........
z oddziałami integracyjnymi
miejscowość, data......................


OPINIA PEDAGOGICZNA

dotycząca ucznia kl. …...
…................................
imię i nazwisko ucznia


Dane ucznia:
1. Imię i nazwisko ucznia: …................

2. klasa – .........; rok szkolny: – …..............

3. Data i miejsce urodzenia: …..................

4. Miejsce zamieszkania: ….....................

5. Uczeń otrzymał opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej wydaną w dniu.................

6. Niniejsza opinia pedagogiczna podsumowuje sześcioletni okres czasu, w jakim uczeń pozostawał uczniem Szkoły Podstawowej nr …........ z oddziałami integracyjnymi.


W roku szkolnym 2013/14 …imię...... uczęszcza do klasy szóstej. Od początku swojej edukacji uczęszczał do oddziału integracyjnego. Poznałam go we wrześniu 2011 roku, kiedy rozpoczął naukę w klasie czwartej, w której przejęłam obowiązki wychowawcy.

Chłopiec stanowi przypadek dziecka nadpobudliwego psychoruchowo. Zdiagnozowany przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w dniu............ (opinia nr …..............)
Zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej uczeń został objęty w szkole wzmożoną opieką pedagogiczną oraz pracą wyrównawczą w ramach zespołu korekcyjno – kompensacyjnego.

...imię.... dał się poznać jako chłopiec pogodny, uczynny, zawsze chętny do pomocy, koleżeński. Ogólnie jest lubiany w klasie przez grono rówieśnicze oraz przez nauczycieli.


W jego zachowaniu daje się zauważyć szereg symptomów nadpobudliwości psychoruchowej:

Symptomy wskazujące na występowanie zespołu nadpobudliwości
psychoruchowej u ….imię ….....:
zakres:
1. koncentracja uwagi
- chłopiec nie jest w stanie skoncentrować się na szczegółach podczas zajęć szkolnych, samodzielnej pracy lub w czasie wykonywania innych czynności,
- często ma trudności z utrzymaniem uwagi przez czas trwania zajęć,
- często nie słucha tego co się do niego mówi,
- nie stosuje się do podawanych kolejno instrukcji i ma kłopoty z dokończeniem zadań szkolnych i wypełnieniem codziennych obowiązków,
- zwykle ma trudności ze zorganizowaniem sobie pracy lub innych zajęć,
- nie lubi, ociąga się lub unika rozpoczęcia zajęć wymagających dłuższego wysiłku umysłowego – jak nauka szkolna czy odrabianie zadań domowych,
- czasami zapomina rzeczy niezbędnych do pracy, np. przyborów szkolnych, książek, itp.
- uczeń łatwo rozprasza się pod wpływem zewnętrznych bodźców,
- niekiedy zapomina o poleceniach nauczyciela czy codziennych sprawach i obowiązkach.

2. nadruchliwość
- u ucznia często występują nerwowe ruchy rąk lub stóp bądź przyjmowanie nieodpowiedniej w trakcie pracy pozycji ciała (podwijanie nóg, bujanie się na krześle, manipulowanie niebezpiecznymi przyborami szkolnymi takimi jak nożyczki, cyrkiel)
- niejednokrotnie nie jest w stanie usiedzieć w miejscu,
- w trakcie wypowiedzi towarzyszy dziecku ciągły niepokój ruchowy, trudności ze sformułowaniem myśli,
- w trakcie przerw śródlekcyjnych zwykle jest w ruchu, rzadko odpoczywa,
- bywa nadmiernie gadatliwy,
- nieumyślne niszczy rzeczy, przedmioty,
- nie potrafi utrzymać porządku na stanowisku pracy

3. impulsywność
- często ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej,
- na zajęciach często mówi nie na temat, nie potrafi dobrać sensownie wypowiedzi na zadany temat, chaos myślowy,
- przerywa lub przeszkadza innym – wtrąca się do rozmowy lub zabawy

Obserwując ..imię... można stwierdzić, że nadpobudliwość przejawia się przede wszystkim w sferze ruchowej w postaci ogólnej nadmiernej ruchliwości, a także w formie aktywności zawężonej do ruchów drobnych w obrębie całego ciała.
W sferze emocjonalnej zauważa się wzmożoną reakcję w postaci impulsywnego działania i demonstrowania niezadowolenia np. w przypadku ograniczenia jego przywilejów, czy konsekwentnej kontroli wykonywanej przez niego pracy.
W zakresie funkcji poznawczych występują duże trudności w koncentracji uwagi, które mają wpływ na niepowodzenia w nauce.
Na podstawie obserwacji zachowania się ucznia w szkole można uznać, że pewne objawy nadruchliwości zmniejszyły się z czasem, natomiast nadal występują zaburzenia koncentracji uwagi. Coraz częściej też chłopiec ma problemy z nauką. Występują liczne braki w materiale programowym. Szczególne problemy napotyka w nauce języka angielskiego.

Pracuje nieregularnie, na zajęciach nie uważa i zajmuje się zwykle czymś innym. Wykazuje raczej słabe postępy w nauce, mimo dużego potencjału intelektualnego. Pytany, często nie odpowiada nie wiedząc, o co chodzi. Uczeń pozostawiony bez pomocy nie potrafi sam zmobilizować się i zorganizować pracy szkolnej. Niechętnie podejmuje wysiłek umysłowy na zajęciach, mimo stałego wsparcia i kontroli nauczyciela wspierającego. Nie zawsze kończy rozpoczęte zadanie, ponieważ pracuje w bardzo wolnym tempie i szybko się zniechęca, a napotykane niepowodzenia nie działają na niego motywująco. Chwilowy wysiłek lub koncentracja daje krótkotrwałą poprawę pojawiającą się w sposób przypadkowy. Przywołany do porządku utrzymuje zupełny spokój przez 3 – 5 minut, po czym wraca do poprzedniego zachowania.

Dobrą stroną ucznia jest niewątpliwie wykraczająca poza program szkoły podstawowej znajomość literatury z zakresu fantasy. Na tym polu uczeń może wzmocnić poczucie własnej wartości i znaczenia swojej osoby w grupie rówieśniczej.
Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, pogoda ducha i uczynność są atutami chłopca, na których można opierać dalsze kształtowanie rozwoju społecznego i osobowego dziecka.

Pozostawienie ….imię..... bez żadnych działań pogłębiać będzie jego problemy w nauce i zachowaniu, pomimo dostatecznych możliwości intelektualnych w zdobywaniu wiadomości i umiejętności. Stopniowemu pogorszeniu mogą ulec również stosunki ucznia z uczącymi go nauczycielami, ze względu na zachowanie chłopca. Kontakt z rówieśnikami dotychczas jest pozytywny. ….imię…. lubi spędzać z kolegami czas podczas przerw śródlekcyjnych, podczas których zaznacza się wyraźną aktywność dziecka i zaspokajanie, zahamowanej podczas lekcji, potrzeby ruchu.

U ...imię... zdiagnozowano również dysleksję rozwojową. Pisze z błędami ortograficznymi, nie utrzymuje się w liniaturze, a pismo bywa niestaranne. Bardzo niechętnie podejmuje czynności graficzne.

Rodzice również obserwują podobne zachowania w domu. W stosunku do matki, ojca jest grzeczny, podporządkowuje się ich zaleceniom, choć ostatnio ze znacznym oporem.
Mama chłopca wdraża go regularnie do samodzielnej pracy w domu i przestrzegania ustalonych reguł i zasad. Mimo dużego wysiłku ze strony domu rodzinnego, czasami zdarza mu się zapomnieć o odrobieniu prac domowych, czy przyniesieniu wszystkich potrzebnych materiałów na zajęcia. Kontakt wychowawcy z mamą był zawsze pozytywny i systematyczny. Mama uczęszczała regularnie na zebrania rodzicielskie, interesowała się postępami dziecka, wspierała poczynania wychowawcze szkoły.

Podejmowane działania naprawcze i profilaktyczne:
Moja praca wychowawcza polegała głównie na:
- doprowadzeniu do tego, aby ....imię.... prawidłowo funkcjonował w grupie i przestrzegał zasad i norm społecznych, by nie popaść w konflikty
- zapewnieniu chłopcu ogólnego wsparcia emocjonalnego, zwłaszcza poprzez wytwarzanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa
- wyrabianiu właściwej motywacji do nauki
- przydzieleniu ról społecznych np. dyżurnego
- uatrakcyjnianiu przebiegu lekcji, aby utrzymać aktywność dziecka
- zmniejszeniu niepokoju ruchowego
- wyrobieniu właściwego nastawienia do obowiązków i otaczającego świata.

Jako wychowawca nie mam do ...imię... większych zastrzeżeń. Nie stwarzał większych problemów wychowawczych. Podejmowana przez Jakuba rola błazna klasowego rozładowywała niekiedy stresujące sytuacje w codziennej nauce w szkole. Ma sympatyczny sposób bycia i oryginalne zainteresowania. Myślę, że w sprzyjających okolicznościach będzie mógł je rozwijać i osiągać sukcesy.Opinię sporządził wychowawca klasy na prośbę mamy ucznia pani ….........................Wychowawca klasy:

…..............................Wyświetleń: 9686


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.