Katalog

Anna Sroka, 2014-06-06
Mielec

Język polski, Plany metodyczne

Plan rozwoju zawodowego polonisty na stopień mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień
nauczyciela mianowanego
Imię i nazwisko:
Zajmowane stanowisko:

Anna Soja
nauczyciel języka polskiego
Nazwa szkoły: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu
Czas trwania stażu:
Opiekun stażu: 01.09.2011 - 31.05.2014
mgr Jolanta ŚpiewakRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1. grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
przez nauczycieli na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela.

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach (…).

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu Rozmowy organizacyjne, ustalenie zasad współpracy Plan rozwoju zawodowego IX 2009
2. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza prawa oświatowego dotyczącego awansu oraz śledzenie zmian w przepisach Zaświadczenia, potwierdzenia opiekuna stażu IX 2009, okres stażu
3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć
w obecności opiekuna stażu Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, wspólna analiza, ankieta ewaluacyjna wypełniona przez uczniów po zajęciach Konspekty lekcji zatwierdzone do realizacji przez opiekuna stażu 4 razy w roku szkolnym
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych doświadczonych nauczycieli Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Arkusze obserwacji lekcji 4 razy w roku szkolnym
Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez nauczycieli języka polskiego Arkusze obserwacji lekcji 2 razy w roku szkolnym
5. Dokumentacja pracy za okres stażu, ewaluacja własnej pracy Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń, potwierdzeń, zdjęć, itp. Teczka, dokumenty Okres stażu
Przygotowanie cząstkowych sprawozdań dla dyrektora szkoły Sprawozdania cząstkowe VI 2012
VI 2013
Analiza własnej pracy na podstawie wyników osiąganych przez uczniów Przykładowy test diagnozujący, przykładowa analiza wyników Okres stażu
Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych Ankiety ewaluacyjne Okres stażu


6. Analiza programu nauczania pod kątem podstawy programowej Weryfikacja rozkładu materiału nauczania Rozkłady materiału dla poszczególnych klas Początek każdego roku szkolnego
7. Tworzenie własnego warsztatu pracy Budowanie bazy pomocy dydaktycznych Lista pozyskanych pomocy dydaktycznych Okres stażu
Zapoznanie się z aktualnymi zasobami znajdującymi się w pracowni języka polskiego oraz bibliotece szkolnej Scenariusz lekcji
z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych Okres stażu
Aktualizowanie bazy testów sprawdzających wiedzę, kart pracy, prezentacji multimedialnych itp. Przykładowe testy, prezentacje multimedialne, karty pracy Okres stażu
8. Współpraca z biblioteką szkolną Realizacja ścieżki międzyprzedmiotowej: edukacja czytelnicza i medialna Potwierdzenie kierownika biblioteki szkolnej Okres stażu
Przekazanie ciekawych scenariuszy lekcji Potwierdzenie kierownika biblioteki szkolnej Okres stażu
9. Poszerzenie wiedzy
i umiejętności pedagogiczno-dydaktycznych Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia Zaświadczenia, potwierdzenia Okres stażu
10. Poszukiwanie i wykorzystanie nowych metod pracy, a także aktualności z zakresu języka polskiego Analiza literatury dotyczącej metod aktywizujących Własne notatki Okres stażu
Analiza zasobów internetowych na temat nauczania i dydaktyki języka polskiego Wykaz stron internetowych Okres stażu
Współpraca z przedstawicielami wydawnictw podręczników do j.polskiego Pozyskiwanie podręczników szkolnych Okres stażu
11. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz bieżących potrzeb szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, konferencjach klasyfikacyjnych, plenarnych i innych wynikających z potrzeb szkoły Potwierdzenia Zgodnie z planem posiedzeń Rady Pedagogicznej
Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego j.polskiego Protokoły, listy obecności Zgodnie z planem pracy zespołu przedmiotowego


12. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji
Ukończenie podyplomowych studiów logopedycznych Dyplom ukończenia studiów 20011/2013
Ukończenie szkolenia kandydatów na egzaminatorów Zaświadczenie CKE 2010/2011
13. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem Prowadzenie lekcji koleżeńskich Scenariusz lekcji, protokół w Księdze Protokołów Zespołu Przedmiotowego 2011/2012
Publikowanie własnych prac: planu rozwoju zawodowego, konspektów i scenariuszy lekcji, prezentacji multimedialnych itp. Spis adresu/adresów stron internetowych Okres stażu§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Realizowanie zadań wynikających z funkcji nauczyciela-wychowawcy Pogłębianie wiedzy na temat problemów młodzieży poprzez współpracę
z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami. Notatki własne Okres stażu
Współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami poszczególnych klas, innymi nauczycielami, rodzicami w celu poszukiwania wspólnych rozwiązań problemów uczniów Notatki własne Okres stażu
Udział w spotkaniach Zespołu Wychowawczego Listy obecności, protokoły Okres stażu
Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków (rozmowy, wywiady, ankiety, obserwacje) Własne notatki, przykładowe ankiety Okres stażu
Współpraca z rodzicami, prowadzenie zebrań, spotkania indywidualne z rodzicami, pedagogizacja rodziców Zapisy w dzienniku Okres stażu
Prowadzenie dokumentacji szkolnej: dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne, arkusze ocen Zapisy w dokumentacji pedagogicznej Okres stażu
Zapoznanie się z opiniami z poradni - psychologiczno-pedagogicznej, indywidualizacja nauczania i procesu wychowawczego będąca odpowiedzią na zdiagnozowane trudności edukacyjnych
i problemy ucznia Zapisy w dokumentacji pedagogicznej, plan pracy z uczniem posiadającym orzeczenie poradni - psychologiczno-pedagogicznej W razie potrzeby
2. Zapoznanie się z pracą struktur samorządowych zajmujących się problemami społecznymi
i patologicznymi Zapoznanie się z zakresem prac Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych itp. Notatki własne Okres stażu
3. Edukacja własna na temat problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych Studiowanie literatury dotyczącej problemów środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych Notatki,
zaświadczenia Raz w semestrze
4. Praca z uczniem zdolnym Zorganizowanie indywidualnego toku nauczania dla ucznia uzdolnionego z języka polskiego – w razie zaistnienia takiej potrzeby Program indywidualnego toku nauczania W razie potrzeby
Przygotowywanie zainteresowanych uczniów do konkursów przedmiotowych, recytatorskich itp. Plan pracy z uczniem zdolnym W razie potrzeby
Przygotowanie uczniów do matury
z języka polskiego Plan pracy z maturzystami,
zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych IX 2011
IX 2012

5. Praca z uczniem słabym Organizowanie konsultacji oraz zajęć wyrównawczych dla uczniów mających problemy w nauce języka polskiego Program pracy zajęć wyrównawczych, zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych W razie potrzeby
6. Organizacja wycieczek klasowych Organizowanie wycieczek oraz sprawowanie opieki nad młodzieżą Zapisy w dziennikach lekcyjnych,
kopie kart wycieczek Okres stażu
7. Rozwijanie zainteresowań uczniów Współorganizacja szkolnych
i międzyszkolnych konkursów j.polskiego Zaświadczenia Okres stażu
Prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla zespołu redakcyjnego szkolnej gazetki "PR(Z)YMUS" Zapisy w zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych Okres stażu
Nadzór nad zespołem redakcyjnym szkolnej gazetki "PR(Z)YMUS" Przykładowe numery gazetki Okres stażu
8. Uczestniczenie w zadaniach ogólnoszkolnych Organizacja, bądź współorganizacja uroczystości szkolnych, wydarzeń kulturalnych itp. Sprawozdania, zdjęcia, scenariusze imprez Okres stażu
9. Realizacja projektu unijnego
w ramach POKL, Priorytet IX ("Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach")
Współautorstwo projektu "W poszukiwaniu straconego czasu" Potwierdzenie koordynatora projektu 2010r.
Prowadzenie warsztatów j. polskiego oraz warsztatów teatralnych w ramach projektu Potwierdzenie koordynatora projektu 2010-2011
10. Przygotowanie i (w przypadku zakwalifikowania wniosku) realizacja projektu w ramach POKL lub programu "Uczymy się przez całe życie" Współtworzenie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku konkursowego Potwierdzenie dyrektora 2012-2013
Realizacja zadań projektu Potwierdzenie koordynatora projektu 2012-2013
§ 7 ust. 2. wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 3. Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej
w pracy dydaktycznej Sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz pozostałej dokumentacji Plan Rozwoju Zawodowego,
pozostałe dokumenty Okres stażu
Opracowanie rozkładów materiałów nauczania, scenariuszy lekcji, testów, pomocy dydaktycznych, analiz wyników osiąganych przez uczniów Rozkłady materiału, przykładowe testy opracowane przy użyciu programu Microsoft Office Word, przykładowe prezentacje multimedialne wykonane w programie Microsoft Office PowerPoint, przykładowe analizy wyników opracowane przy pomocy programu Microsoft Office Excel Okres stażu
Prowadzenie zajęć z uczniami oraz spotkań z rodzicami z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz urządzeń multimedialnych Scenariusze lekcji, zapisy w dziennikach Okres stażu
Wykorzystywanie w pracy wychowawcy
e-dziennika Librus Przykładowe strony Okres stażu
2. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera i wykorzystania zasobów Internetu
Udział w szkoleniach
Zaświadczenia ukończenia kursu Okres stażu
Wykorzystanie Internetu w codziennej pracy Notatki własne Okres stażu§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt. 4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poszerzenie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki. Samodzielne pogłębianie wiedzy
i umiejętności w zakresie potrzeb wychowawczych uczniów Streszczenia literatury Okres stażu
Wymiana doświadczeń z innymi doświadczonymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, wspólne poszukiwanie rozwiązań Potwierdzenia opiekuna stażu Okres stażu
Poszerzenie wiedzy na temat konieczności kierowania uczniów z trudnościami w nauce do PPP Notatki własne Pierwszy rok stażu
Poszerzenie wiedzy na temat organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz materialnej rodzinom mającym problemy wychowawcze, diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca i rozmowy
z pedagogiem oraz psychologiem Potwierdzenie pedagoga, psychologa szkolnego Okres stażu
Poszerzenie wiedzy na temat pracy
z uczniem posiadającym orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej poprzez zapoznanie się z odpowiednią literaturą, ukończenie odpowiednich kursów, rozmowy z pedagogiem szkolnym Potwierdzenia, notatki Okres stażu

§ 7 ust. 2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

Pkt.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Uzupełnienie informacji dotyczących zasad funkcjonowania i organizacji pracy szkoły Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statutu szkoły
• Programu wychowawczego
• SSOU
• WSO Potwierdzenie opiekuna stażu Wrzesień 2011
2. Poznanie procedury dotyczącej nadania kolejnych stopni awansu zawodowego Przegląd i analiza aktów prawnych
w sprawie uzyskiwania kolejnych stopni awansu zawodowego, zapoznanie
z wymogami, m.in. analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (znowelizowana Karta Nauczyciela z 2004 r., rozporządzenie MEN w sprawie uzyskania awansu zawodowego nauczycieli z 1 XII 2004 r.)
Potwierdzenie opiekuna stażu Pierwszy rok stażu
3. Zapoznanie się z prawem oświatowym Analiza prawa oświatowego:
• Ustawa o systemie oświaty
• KN
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
• Rozporządzenie dotyczące warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu maturalnego Potwierdzenie opiekuna stażu IX - X 2011
4. Uczestniczenie w szkoleniach mających na celu zapoznanie się
z przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły Udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach itp. Protokoły i listy z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zaświadczenia Okres stażu
5. Uczestniczenie w zadaniach wynikających z pracy szkoły Udział w pracach Szkolnego Zespołu Nadzorującego oraz Przedmiotowego Zespołu Egzaminacyjnego Potwierdzenie dyrektora Okres stażu
Członkostwo w Komisji Rekrutacyjnej ZST Potwierdzenie dyrektora VI - VII 2012
VI - VII 2013
Opracowanie i uaktualnianie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego Przedmiotowy system oceniania dla klasy I IV – V 2011
Przedmiotowy system oceniania dla klasy II IV – V 2012
Przedmiotowy system oceniania dla klasy III i IV IV – V 2013............................................... ....................................................................
miejscowość, data podpisZatwierdzam do realizacji


............................................... ....................................................................
miejscowość, data podpis i pieczęć dyrektora szkołyWyświetleń: 783


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.