Katalog

Katarzyna Rząd, 2014-06-06
Kraśnik

Awans zawodowy, Projekty edukacyjne

Program Szkolnego Klubu Wolontariatu "Wolontariusz - bohater naszych czasów"

- n +

Program
Szkolnego Klubu Wolontariusza
„Serca Nadziei”
działającego przy Zespole Szkół Nr 2
w KraśnikuWolontariusz – bohater naszych czasów


Podstawa prawna – Ustawa o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536).
Tekst jednolity na podstawie Dz.U. 2010 nr 234 poz. 1536 obowiązujący od 10
grudnia 2010 r. Stan prawny na dzień 15 lutego 2011 roku.
Program opracowała:
Koordynator Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadziei” – Katarzyna Rząd


SPIS TREŚCI

1. Wstęp………………………………………………………………...........…. 3
2. Cel główny ………………………………………………………....................4
3. Cele szczegółowe……………………………………………......................... 4
4. Obszary działania………………………………………………..................... 4
5. Planowane efekty……………………………………………......................... 5
6. Etapy działań...........................................................................…......................5
7. Zadania koordynatora…………………………………………....................... 6
8.Zadania wolontariusza.......................................................................................6
9. Prawa i obowiązki wolontariusza……………………............................…..…7
10. Kodeks etyczny wolontariusza………………………..............................…..8
11. Działalność informacyjna…………………………………...........................9
12. Nagradzanie wolontariuszy……………………………............................… 9
17. Sposoby ewaluacji………………………………………………................ 10
18. Ankieta ewaluacyjna i rekrutacyjna………………………………....……. 11
19. Scenariusze zajęć poświęconych idei wolontariatu…..................................17
„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II


Wstęp

Okres nauki w szkole to dobry czas na kreowanie u młodzieży postaw altruistycznych. Młodych ludzi cechuje bowiem silne poczucie wspólnoty, akceptują te same normy i zasady. Są otwarci i ciekawi świata. Wolontariat to jedna z form kształcenia. W XXI wieku trudno znaleźć inne, lepsze narzędzia edukacji obywatelskiej. Poprzez wolontariat młodzież ma szansę uczestniczyć w zajęciach zgodnie z zainteresowaniami oraz podjąć się zadań, które wzbogacą jej doświadczenia i umiejętności. Nabyte w ten sposób doświadczenie pozwala sprecyzować zainteresowania, znaleźć pomysł na kierunek studiów, pracę czy po prostu dorosnąć.
Szkolny Klub Wolontariusza „Serca Nadziei”, działający przy Zespole Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja w Kraśniku, istnieje od 03 września 2010r. Działamy na mocy porozumienia
o współpracy z Centrum Wolontariatu w Kraśniku. Celem działania SKW jest wypracowanie systemu angażowania młodzieży w działania o charakterze wolontarystycznym na rzecz szkoły, środowiska lokalnego oraz ogólnopolskiego. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Wolontariusze rekrutują się spośród uczniów naszej szkoły - ludzi aktywnych i pragnących dobrowolnie i bezpłatnie służyć najbardziej potrzebującym, czynnie reagujących na potrzeby innych ludzi oraz wspomagających inicjatywy charytatywne, kulturalne oraz ewangelizacyjne. Ich praca wykracza poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie ale pozwala na zdobycie nowych przyjaciół i znajomych. Pomaga zdobyć wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności.

Cel główny programu
Głównym celem programu jest szerzenie wśród uczniów naszej szkoły idei wolontariatu w celu zaangażowania w działania na rzecz niesienia pomocy innym oraz promocja i organizacja wolontariatu młodzieżowego wśród lokalnej społeczności, a także na terenie całego kraju.Cele szczegółowe programu

1.Zapoznanie z ideą wolontariatu.
2.Zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezpłatnej pomocy innym, kształtowanie postaw prospołecznych i promowanie wolontariatu.
3.Rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz życzliwości
i odpowiedzialności.
4.Budowanie zdrowego poczucia własnej wartości.
5.Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
6.Pomoc szkolnym rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
7.Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
8.Nauka samorządności.
9.Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
10.Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
11.Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
12.Realizacja lokalnych projektów.


Obszary działania

Wolontariusze działają w dwóch obszarach: w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym.Środowisko szkolne

1.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności
w nauce, w życiu rówieśniczym i rodzinnym.
2. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza
„Serca Nadziei” na portalu facebook.com oraz tablicach ogłoszeniowych.Środowisko pozaszkolne
1.Udział w akcjach społecznych organizowanych na terenie miasta, powiatu, województwa
a także ogólnopolskich.
2.Kontakt z pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku – organizowanie gier i zabaw, czytanie książek, wspólne spędzanie czasu.
3.Osoby prywatne - upominki i paczki świąteczne.
4.Organizowanie kiermaszów okolicznościowych.
5.Praca na rzecz dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce: pomoc w odrabianiu lekcji,
w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych; animowanie czasu wolnego; wspólne spędzanie czasu;
wskazywanie właściwych wzorów zachowań;.

Planowane efekty

1. Młodzież poznaje alternatywne, konstruktywne, sposoby spędzania wolnego czasu.
2. Wolontariusze są zapoznani z różnymi wymiarami i przejawami swojej pracy.
3.Stworzenie stałej, współpracującej ze sobą grupy, zajmującej się wolontariatem.
4.Uwrażliwienie na potrzeby innych.
5. Bezinteresowna i gorliwa pomoc na rzecz najbardziej potrzebujących.

Etapy działań
1. Promocja programu w szkole i internecie (informacje dla klas, plakaty, ogłoszenia przez szkolny radiowęzeł, portal Facebook).
2. Organizowanie grupy wolontariuszy (rozmowy kwalifikacyjne, kwestionariusze, deklaracje, ankiety, porozumienia).
3. Wytypowanie dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce na podstawie danych dostarczonych przez wychowawców klas, pedagoga, organizacje i instytucje działające na terenie powiatu kraśnickiego.
4. Wytypowanie osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych na podstawie danych dostarczonych przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku, współpracujące z oddziałem dziecięcym SPZOZ w Kraśniku oraz Domem Pomocy Społecznej w Kraśniku.
5. Śledzenie inicjatyw społecznych – prasa, telewizja, internet.

Zadania koordynatora
1. Diagnoza potrzeb osób szukających wsparcia (współpraca z Centrum Wolontariatu
w Kraśniku, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, koordynatorem SKW „Amicus” w Janowie Lubelskim, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas);
2. Śledzenie ciekawych inicjatyw społecznych – prasa, telewizja, internet.
3. Pozyskiwanie wolontariuszy poprzez ogłoszenia na korytarzu szkolnym, portalu Facebook, kontakty z wychowawcami klas;
4. Informowanie uczniów o szkoleniach dla wolontariuszy organizowanych przez Centrum Wolontariatu w Kraśniku;
5. Monitorowanie programu i jego ewaluacja – dzienniczki wolontariusza, zaświadczenia.
6. Nagradzanie wolontariuszy.

Zadania wolontariusza
1. Praca na rzecz dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce (wolontariat w ZSZ Nr 2, SOS Wioska Dziecięca w Kraśniku, Dom Dziecka w Kraśniku, Akademia Młodzieżowa w Kraśniku, Świetlica Środowiskowa „Słońce Na Dłoni” przy Centrum Wolontariatu w Kraśniku):
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- pomoc w zrozumieniu zagadnień lekcyjnych;
- animowanie czasu wolnego,
- wspólne spędzanie czasu,
- wskazywanie właściwych wzorów zachowań;
2. Praca na rzecz osób starszych, samotnych , chorych (Dom Pomocy Społecznej, oddział dziecięcy SPZOZ):
- spędzanie razem wolnego czasu,
- przeciwdziałanie osamotnieniu.
3. Angażowanie się w różnego rodzaju akcje społeczne, charytatywne.

Prawa i obowiązki wolontariusza
Wolontariat staje się coraz bardziej powszechną i popularną formą niesienia pomocy innym. Aby zachęcić wolontariuszy do aktywności oraz uregulować dotyczące ich kwestie prawne, przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obejmują ich licznymi prawami, ale nakładają także obowiązki.
1. Wolontariusz ma prawo do zawarcia pisemnej umowy z korzystającym.
2. Wolontariusz ma prawo do uzyskania pisemnego zaświadczenia o współpracy wraz
z opisem wykonywanych przez niego zadań oraz zdobytych w ten sposób umiejętności.
3. Wolontariusz może poprosić o wydanie opinii, która w odróżnieniu od zaświadczenia zawiera ocenę kompetencji i podjętych przez niego działań.
4. Wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
5. Wolontariusz ma prawo do zwrotu kosztów podróży i delegacji, a także wypłacanie diet, choć może z tego pisemnie zrezygnować.
6. Według prawa wolontariusz powinien zostać poinformowany o związanym
z wykonywanymi świadczeniami ryzyku oraz o swoich prawach i obowiązkach.
7. Warunki pracy wolontariusza powinny odpowiadać przepisom BHP, a w przypadkach koniecznych powinien on zostać wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej.
8. Ustawa dopuszcza także pokrycie przez organizację kosztów ubezpieczenia zdrowotnego oraz zwrot innych wydatków ponoszonych przez wolontariuszy – w tym szkoleń.
9. Wolontariusz zobowiązany jest do starannego i sumiennego wypełniania swoich obowiązków, powinien także dołożyć wszelkich starań, aby należycie dbać
o powierzony mu sprzęt oraz ogólnie pojęte miejsce pracy.
10. Wolontariusz powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje, jeśli charakter jego pracy tego wymaga.
11. Wolontariusz ponosi odpowiedzialność za poczynione przez siebie szkody (zalecane jest wykupienie przez wolontariusza ubezpieczenia OC, organizacja nie ma obowiązki takiego ubezpieczenia wykupić).
12. Niepełnoletni wolontariusz ma obowiązek przedstawić pisemną zgodę opiekunów.

KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Być pewnym
Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym
Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym
Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

Przestrzegać zasad
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

Chętnie uczyć się
Rozszerzaj swoją wiedzę.
Stale się rozwijać
Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą na której można polegać
Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole
Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Działalność informacyjna


1. Prowadzenie konta SKW na portalu facebook.com.
2. Ogłoszenia w szkolnym radiowęźle oraz na tablicy ogłoszeń.
3. Informacja ustna dla poszczególnych klas.
4. Plakaty okazjonalne na terenie szkoły.

Nagradzanie wolontariuszy
1.Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco - podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagradzania za działalność wolontariacką.
2.Nagradzanie wolontariuszy, w formie podziękowań na piśmie, odbywać się będzie w dniu uroczystego zakończenia roku szkolnego.
3.Inne formy nagradzania:
- uznanie słowne;
- pochwała na forum klasy;
- pochwała na forum szkoły;
- wymienienie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu, na portalu facebook.com.
4. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Sposoby ewaluacji
Opracowany program będzie poddawany na bieżąco ewaluacji w celu jego
ulepszenia i dostosowania do potrzeb działalności Szkolnego Klubu Wolontariusza.
1. Przeprowadzenie ankiety wśród wolontariuszy (załącznik nr 1).
2. Analiza ankiet, a także kart pracy wolontariuszy (załącznik nr 2), wyciągnięcie
wniosków i ewentualna modyfikacja planu pracy.
3. Sprawozdanie z pracy Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadziei”.
4. Rejestr akcji charytatywnych, instytucji, w których są obecni wolontariusze.
5. Informacje o działalności Szkolnego Wolontariatu na portalu facebook.com.
6. Artykuły w prasie, audycje w telewizji.
7. Podziękowania od osób i instytucji.
8. Wywiad, obserwacja i pogadanki z wolontariuszami, pracownikami instytucji lub stowarzyszeń na temat świadczonej pomocy.
9. Szkolenia w Centrum Wolontariatu w Kraśniku.Załącznik nr 1
ANKIETA


Drogi Wolontariuszu
Przekazuję Tobie kwestionariusz ankiety informacyjnej na temat funkcjonowania Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadziei”.
Celem badania jest pozyskanie informacji niezbędnych do dalszej, coraz bardziej efektywnej działalności naszego Klubu. Bardzo proszę abyś rzetelnie wypełnił(a) ankietę. Prawidłową odpowiedź należy podkreślić lub zakreślić w kółko. Brak chociażby jednej odpowiedzi uniemożliwia interpretację wyników z całej ankiety .

Drogi wolontariuszu Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadzie”, bardzo proszę
o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona przygotowana w celu uzyskania informacji
niezbędnych do dalszej, efektywniejszej oraz sprawniejszej działalności naszego Szkolnego
Wolontariatu.
Odpowiedzi na pytania ankietowe należy udzielać poprzez podkreślenie wybranej
odpowiedzi lub wpisać krótką odpowiedź, zgodną z Waszą opinią lub pracą jako
wolontariusz/wolontariuszka albo też ocenić zagadnienie w skali od 1 do 5 zgodnie
z Waszymi odczuciami. Proszę o dokładne przeczytanie pytań oraz o szczerość i pełność
odpowiedzi.1. Jak długo jesteś wolontariuszem?
• od 0,5 roku
• od 0,5 do 1 roku
• od 1 do 2 lat
• od 2 do 4 lat
• ponad 4 lata

2. Ile przeciętnie godzin w miesiącu przeznaczasz na działalność w wolontariacie?
• do 2 h
• od 2 do 6 h
• od 6 do 8 h
• ponad 8 h

3. W jaki sposób dowiedziałeś się o istnieniu Szkolnego Klubu Wolontariusza „Serca Nadziei”?
• przypadkowo - ……………………………………………………………………….
• przez nauczyciela religii
• przez Panią koordynator/opiekun Szkolnego Wolontariatu
• na godzinie wychowawczej
• od znajomych, którzy działają w wolontariacie
• inne
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………4. Jaki rodzaj wolontariatu praktykujesz? (można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź)
• lokalny
• krajowy
• indywidualny wolontariat
• inne
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….

5. Czy Twoja praca wolontariusza wymaga specjalistycznych umiejętności? Jeśli tak –
jakich?
• tak
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• nie

6. Czy jesteś wolontariuszem w jakiejś instytucji, jeśli tak, to w jakim miejscu? (podaj nazwę
lub rodzaj instytucji/organizacji)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

7. Z kim pracujesz podczas wykonywania działań wolontariackich (osoby niepełnosprawne,
seniorzy, dzieci, studenci itp.)?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..………………………………………

10. Jakie konkretne zadania wykonujesz jako wolontariusz? (wymień 5 głównych, które
uważasz za najważniejsze)
1)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
2)………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
5)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

11. Czy Twoim zdaniem wolontariusz powinien być pozytywnie wzmacniany przez swoją
organizację, przez jej Koordynatora, aby efektywniej pracował?
• tak
• nie

12. Czy myślisz, że bycie wolontariuszem, pomoże Ci w poszukiwaniu pracy i robieniu
kariery zawodowej?
• tak
• nie
• nie wiem

13. Czy Twoim zdaniem wolontariat daje możliwość rozwoju i samorealizacji? Uzasadnij
swoją odpowiedź
• tak, ponieważ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• nie, ponieważ
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

14. Czy praca w wolontariacie pomaga Ci sprecyzować swoje zainteresowania zawodowe?
• tak
W jaki sposób?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
• nie

15. Jakimi cechami powinien (Twoim zdaniem) charakteryzować się dobry wolontariusz?
(zaznacz 3 według Ciebie najistotniejsze/możesz dopisać własną)
• bezinteresowność
• odpowiedzialność
• otwartość
• wrażliwość
• tolerancja
• nieśmiałość
• empatia
• izolacja
• cierpliwość
• inne
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

16. Dlaczego zdecydowałeś się na wolontariat? (zaznacz maksymalnie 3 odpowiedzi/możesz
wpisać własną)
• uważam, że powinno się pomagać
• sprawia mi to przyjemność
• uważam, że jeśli ja pomogę innym, to inni pomogą mnie
• chcę zdobyć nowe umiejętności
• nie potrafię odmawiać
• mam do spłacenia dług, ponieważ kiedyś ktoś pomógł mnie
• moi znajomi i bliscy też to robią
• chcę zdobyć doświadczenie zawodowe
• chcę poznać nowe osoby
• chcę sprawdzić się w pracy
• chcę dzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami
• chcę przyczynić się do zmian społecznych
• inne
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

17. Co przede wszystkim zyskałeś/zyskujesz dzięki temu, ze jesteś wolontariuszem?
• doświadczenie i szacunek
• przydatne kontakty, przyjaźń
• epizod, który mogę wpisać do CV
• poprawę samopoczucia
• sprawdzenie się w trudnej i wymagającej sytuacji
• świadomość spełnienia moralnego obowiązku wobec innych
• inne
………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

18. Która akcja, działanie społeczne zorganizowane przez Szkolny Wolontariat najbardziej
utrwaliła/o Ci się w pamięci i dlaczego?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

19. Czy zmieniłbyś/zmieniłabyś coś w działalności Szkolnego Wolontariatu? Jeśli tak, to
jakie byś zmiany wprowadził/a?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
20. Jaką akcję społeczną dla lokalnej społeczności chciałbyś/chciałabyś zorganizować
w przyszłym roku szkolnym?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
21. Jaki Twoim zdaniem sposób rekrutowania wolontariuszy jest najlepszy? Wymień dwa
najważniejsze według Ciebie
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

22. Czy napotykasz na trudności we współpracy z innymi wolontariuszami lub Panią
Koordynator?
· tak
· nie
· trudno powiedzieć


23. Na jakie trudności napotykasz najczęściej? (można zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź)
· brak szkoleń/spotkań
· brak wsparcia od koordynatora/opiekuna
· przeciążenie obowiązkami
· brak możliwości rozwoju/samorealizacji
· brak systemu motywacyjnego dla wolontariusza
· problemy we współpracy z osobą, do której skierowana jest pomoc
· zła atmosfera pracy, brak integracji w grupie
· inne (jakie?)………………………………………………………………………………

Dziękuję za wypełnienie ankiety J
ANKIETA DLA WOLONTARIUSZA SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIUSZA „SERCA NADZIEI”
Imię Nazwisko Data i miejsce urodzenia
Adres do korespondencji
Kod: Miejscowość: Gmina: Powiat:
Ulica: Województwo:
Telefon kontaktowy stacjonarny: Telefon komórkowy:
e-mail: Klasa
Proszę wpisać swoje największe zainteresowania, uzdolnienia:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Czym chciałbyś/chciałabyś się zajmować jako wolontariusz?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jeśli już pracujesz to w jakiej palcówce i kto jest twoim koordynatorem?...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ile czasu w tygodniu możesz poświęcić na pracę wolontarystyczną?........................................................................................................................................................
Pisemna zgoda rodziców na pracę wolontarystyczną. TAK NIEPodpis
Zareklamuj siebie:‪ obsługa komputera/internet‪ dobra znajomość języków obcych, jakich ................................................................................‪ uzdolnienia artystyczne, jakie ..................................................................................................‪ umiejętności sportowe, jakie ...................................................................................................‪ ukończone kursy, szkolenia, jakie ............................................................................................‪ dodatkowe informacje .....................................................................................................................................................................................................................................................................
Prowadzący: Katarzyna Rząd

Wolontariusz -bohater naszych czasów

Informacja o scenariuszu:
Zajęcia dotyczą takich pojęć, jak: wolontariusz, praca społeczna, organizacje pozarządowe opierające swoją działalność na pracy wolontariuszy. Uświadamiamy młodzieży, że wolontariat pozwala wykorzystać swoje doświadczenie i umiejętności. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, zamożności lub innych względów, może i powinien pomagać potrzebującym, a także działać na rzecz swojego najbliższego otoczenia. Jednocześnie zachęcamy do zastanowienia, jakie pożytki niesie praca w organizacji pozarządowej.

Główne zagadnienia zajęć:
• co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz.
• zwiększenie wśród wychowanków chęci do działania
• organizacje pozarządowe opierające swoją działalność na wolontariuszach

Cele zajęć:

Po zakończeniu zajęć wychowanek powinien:
• wiedzieć kim jest wolontariusz
• zrozumieć czym jest wolontariat
• poznać możliwości działania wolontariuszy
• poznać organizacje pozarządowe, w których może zostać wolontariuszem

Metody pracy:
• dyskusja
• praca w małych grupach
• burza mózgów

Kluczowe pojęcia:

• wolontariusz Bycie wolontariuszem to bezpłatne, świadome, dobrowolne działanie na
rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie pomoc taka pomoc jest potrzebna, ale pamiętajmy, że nie każdy wolontariusz jest odpowiedni do każdego rodzaju pracy.
• wolontariat
• praca społeczna

Środki dydaktyczne:
• szary papier
• flamastry

Przebieg zajęć:

1. Zapoznanie wychowanków z celami zajęć.
Rozmowa o tym, co to jest wolontariat i kim jest wolontariusz. Podanie definicja słowa „wolontariusz”.


2. Tworzenia definicji słowa „Wolontariat”.
Praca w grupach. Wychowankowie w grupach próbują wypracować definicję słowa „wolontariat”. Swoje propozycje zapisują na papierze.

3. Podsumowanie pracy w grupach.
Przedstawiciele grup przedstawiają swoje propozycje definicji słowa „wolontariat”. Na tej podstawie próbują potem stworzyć jedną, wspólną definicję tego słowa.

4. Burza mózgów:
a) zapoznanie wychowanków z zasadami burzy mózgów,
b) przedstawienie problemu, który ma być rozwiązany: .Kim jest wolontariusz?.,
c) dwóch wychowanków zapisuje na tablicy wszystkie pomysły

5. Własna definicja słowa „wolontariusz”:
Próba, na podstawie pomysłów podanych podczas burzy mózgów, stworzenia własnej definicji słowa wolontariusz.. Porównanie jej z ogólnie przyjętą definicją.

6. Kim jest wolontariusz?:
Prowadzący ryzuje na arkuszu postać człowieka, który symbolizuje dobrego wolontariusza. Przy postaci zapisuje pytania „Kim jestem?”, „Co słyszę?”, „Co mówię?”, „Co robię?”, „Gdzie chodzę?”. Wychowankowie dzielą się na grupy, każda z grup odpowiada na jedno
z zadanych pytań. Młodzież zapisuje swoje odpowiedzi a po skończonej pracy przedstawia jej efekty na forum grupy.

7. Karta etyczna wolontariusza:
a) prowadzący rozdaje wychowankom kartę etyczną wolontariusza,
b) prosi, aby ją uważnie przeczytali,
c) pyta wychowanków, czy dopisali by coś do tej karty i co to by było,
d) próba stworzenia własnej karty etycznej wolontariusza,

8. Dawanie i branie:
Prowadzący pyta młodzież, co mogą dać od siebie będąc wolontariuszami oraz co mogą dostać (mogą być to rzeczy materialne – herbata i niematerialne – satysfakcja z pracy). Propozycje wychowanków są zapisywane na papierze.
Materiał pomocniczy nr 1

KARTA ETYCZNA WOLONTARIUSZA

WOLONTARIUSZ POWINIEN:

Być pewnym.
Patrz w serce i pamiętaj, jak bardzo chcesz pomóc innym ludziom.
Być przekonanym.
Nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego co robisz.
Być lojalnym.
Zgłaszaj sugestie, a nie uderzaj w innych.
Przestrzegać zasad.
Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może się okazać, że są ku temu powody.
Mówić otwarcie.
Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje
odciągnęły cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą
problemy.
Chętnie się uczyć.
Nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonywanej pracy.
Stale się rozwijać.
Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się od ciebie
oczekuje.
Być osobą, na której można polegać.
Praca jest zobowiązaniem. Postać samotnika działającego na własną rękę nie pasuje
w dzisiejszych złożonych systemach społecznych.

Wyświetleń: 643


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.