Katalog

Ewa Kolasa, 2014-06-12
Pabianice

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY –
WYCHOWAWCY ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego
Imię i nazwisko nauczyciela…………..
Nazwa szkoły…………………
Data rozpoczęcia stażu…………
Okres stażu: ………………………
Posiadane kwalifikacje:
Studia wyższe:…………….
Kierunek: …………………..
Specjalność:……………..
Opiekun stażu:…………..


Cel główny planowania rozwoju: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i przepisów związanych z jej funkcjonowaniem.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w świetlicy szkolnej oraz szkole.
5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzszkolnych , pozaszkolnych i samokształcenia.
7. Przeprowadzanie i planowanie zajęć z uczniami, tak aby przyczynić się do realizacji celów rozwojowych szkoły.
8. Poprawne planowanie czynności opiekuńczo – wychowawczych.
9. Właściwe opracowanie konspektów zajęć i scenariuszy imprez pozalekcyjnych.
10. Nawiązywanie i pogłębianie kontaktów z rodzicami uczniów i wychowawcami klas.

I § 6 ust. 2 pkt 1 Znajomość organizacji, zadań i funkcjonowania szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego

Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia); zapoznanie się z przepisami dotyczącymi prawa oświatowego.
Dowody realizacji: Wykaz obowiązujących przepisów, opracowanie planu awansu zawodowego, znajomość aktów prawnych, sprawozdanie z realizacji stażu
Termin realizacji: Wrzesień 2013 r.; raz na dwa miesiące


2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Formy: Omówienie form współpracy, korzystanie z wiedzy oraz doświadczenia opiekuna stażu, opracowanie wraz z opiekunem przejrzystych zasad współpracy,
opracowanie z pomocą opiekuna - planu pracy
Dowody: Kontrakt z opiekunem stażu, plan pracy
Termin: Wrzesień 2013 r.

3. Zapoznanie się z organizacją oraz zasadami funkcjonowania szkoły

Formy: Analizowanie dokumentów związanych z funkcjonowaniem szkoły:
- Statut szkoły
- Program wychowawczy szkoły
- Wewnątrzszkolny system oceniania
- Program profilaktyczny
- Księga jakości: Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole; poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
Dowody: Notatki, prowadzenie dziennika zajęć świetlicowych, znajomość i przestrzeganie przepisów BHP
Termin: Wrzesień/październik 2013 r.; cały okres stażu

4. Organizowanie własnego warsztatu pracy

Formy: Realizacja obowiązującego w świetlicy programu, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych
Dowody: Plany miesięczne
Termin: Cały okres stażu

5. Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań

Formy: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju, gromadzenie:
- konspektów zajęć świetlicowych
-prac dzieci
-zdjęć
-notatek itp.
Dowody: Zgromadzone dokumenty
Termin: Cały okres stażu

6. Przygotowanie projektu sprawozdania

Formy: Autorefleksja, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dowody: Sprawozdanie
Termin: Maj 2013 r.

7. Poszerzenie wiedzy dotyczącej pracy nauczyciela w oparciu o literaturę

Formy: Studiowanie literatury dydaktyczno – wychowawczej, prowadzenie spisu lektur przestudiowanych podczas trwania stażu, sporządzanie notatek ze spostrzeżeniami po przestudiowaniu lektur
Dowody: Wykaz literatury, notatki
Termin: Cały okres stażu
8. Nabywanie nowych umiejętności oraz zdobywanie doświadczeń w zakresie pracy opiekuńczo-
wychowawczej

Formy: Udział w radach pedagogicznych, obserwacja pracy współpracowników, uczestnictwo w kursach doskonalenia nauczycieli oferowanych przez szkołę, uczestnictwo w zajęciach otwartych w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (WDN)
Dowody: Zaświadczenia udziału w kursach, notatki
Termin: Cały okres stażuII § 6 ust. 2 pkt 2 Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą
realizację statutowych zadań szkoły.

1. Dokonanie wstępnej oceny własnych umiejętności

Formy: Autorefleksja, analiza możliwości rozwoju, zaplanowanie własnego rozwoju
Dowody: Powstanie planu rozwoju
Termin: Wrzesień 2013 r.


2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem

Formy: Opublikowanie planu rozwoju w portalu edukacyjnym, opublikowanie scenariuszy w Internecie, udostępnianie własnych konspektów
Dowody: Adres strony internetowej
Termin: Cały okres stażu

3. Określenie dalszej drogi rozwoju

Formy: Ewaluacja planu rozwoju zawodowego
Dowody: Zapiski i uwagi do wprowadzonych zmian
Termin: Cały okres stażu

4. Poszerzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie
rękodzielnictwa

Formy: Prowadzenie zajęć "Centrum Kreatywności" z wykorzystaniem techniki scrapbookingu
Dowody: Zdjęcia, gotowe prace wykonane przez uczniów
Termin: Cały okres stażu

5. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej

Formy: Korzystanie ze stron internetowych, które są poświęcone edukacji, komputerowe opracowywanie pomocy dydaktycznych, tworzenie dokumentacji, w tym związanej ze stażem
Dowody: Spis wykorzystanych stron Internetowych, przykłady zastosowanych pomocy dydaktycznych, dokumentacja stażu
Termin: Cały okres stażu

6. Prowadzenie szkolnej gazetki „Gimnazeta”

Formy: Pisanie artykułów, przeprowadzanie wywiadów, zamieszczanie zdjęć, opisywanie
wydarzeń z życia szkoły
Dowody: Miesięcznik „Gimnazeta”
Termin: Cały okres stażu


III § 6 ust. 2 pkt 3 Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność
współpracy ze środowiskiem uczniów.


1. Obserwacja i analiza możliwości wychowanków

Formy: Zbieranie informacji o uczniach korzystających ze świetlicy:
- obserwacja uczniów,
- analiza prac plastycznych oraz innych wytworów pracy własnej dzieci,
- rozmowy a rodzicami,
- kontakty z wychowawcą klasy, pedagogiem, logopedą
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów
Dowody: Dziennik zajęć wychowawczych, dziennik obserwacji
Termin: Cały okres stażu

2. Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów

Formy: Analiza kart informacyjnych, współpraca z rodzicami, współpraca z wychowawcami klas oraz pedagogiem szkolnym
Dowody: Karty informacyjne, notatki ze spotkań
Termin: Cały okres stażu

3. Pogłębianie wiedzy z zakresu wychowawczych oraz opiekuńczych aspektów pracy
w świetlicy szkolnej

Formy: Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły i określenie wychowawczych zadań świetlicy, stała obserwacja zachowań dzieci, indywidualne rozmowy z dzieckiem, stały kontakt z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielami
Dowody: Notatki, adnotacje w dzienniku obserwacji
Termin: Cały okres stażu


4. Współpraca z rodzicami

Formy: Kontakty osobiste bądź telefoniczne z rodzicami
Dowody: Dziennik świetlicy, notatki
Termin: Cały okres stażu

5. Współpraca ze Szkolnym Kołem Caritas

Formy: Przygotowanie drzewek świątecznych z wypisanymi na sercach życzeniami uczniów
Dowody: Zdjęcia
Termin: grudzień 2013 r.

IV § 6 ust. 2 pkt 4 Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

1. Obserwacja zajęć dydaktycznych

Formy: Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli (zajęcia otwarte), omówienie zajęć
Dowody: Konspekty zajęć, notatki
Termin: Według harmonogramu hospitacji


2. Prowadzenie zajęć na świetlicy w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora szkoły

Formy: Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza zajęć i konsultacje z opiekunem stażu, wyciągniecie wniosków
Dowody: Scenariusze zajęć, notatki, zdjęcia
Termin: Według harmonogramu hospitacji
Wyświetleń: 3650


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.