Katalog

Zuzanna Kazieczko, 2014-06-13
Kielcza

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego

nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
mgr Zuzanna Kazieczko

Założone cele opracowanego planu rozwoju:
 Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy przedszkola oraz określenie możliwości podejmowania działań w zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów przedszkola.
 Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
 Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
 Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

„Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki
1. Poznanie procedury awansu. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004, w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego poprzez nauczycieli)
- Sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Na bieżąco w okresie stażu. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, wszczęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, ustalenie zasad współpracy.

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli. Na bieżąco w okresie stażu.

Kontrakt, harmonogram

Arkusze obserwacjiScenariusze zajęć

3. Śledzenie zmian zachodzących w przepisach przedszkola. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem przedszkola:
-statut
- plan wychowawczy
- regulaminy
- kalendarz imprez organizowanych w przedszkolu
- omówienie w/w dokumentów z opiekunem stażu
Na bieżąco w okresie stażu.
Zapis w dokumentacji przebiegu stażu
4. Doskonalenie zawodowe. Udział w:
- Radach Pedagogicznych Szkoleniowych,
- warsztatach metodycznych,
- spotkaniach,
- studia podyplomowe
Na bieżąco w okresie stażu. Zaświadczenia o ukończeniu warsztatów, dyplom, protokół5. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, programów, świadectw, scenariuszy zajęć, nagrań, zdjęć, itp. Na bieżąco w okresie stażu. Zgromadzone dokumenty.
6. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych Na bieżąco w okresie stażu. Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka
8. Analiza własnych zajęć, określenie słabych i mocnych stron Dokumentacja efektów własnej pracy
Scenariusze zajęć własnych

9. Uczestnictwo w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych lub innych Uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej,
Uczestnictwo w zebraniach przedszkola
Współpraca z rodzicami
Współpraca z nauczycielem klasy I
Na bieżąco w okresie stażu

Lista obecności, protokoły z posiedzeń zespołów

10.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego własnej pracy
Autorefleksja , autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju.
VI 2014
Scenariusze zajęć własnych
Sprawozdanie

„ Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki
1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej. Obserwacja dzieci w różnych s sytuacjach, zebrania z rodzicami,Na bieżąco w okresie stażu. Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,

2. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga i logopedy do rozwiązywania problemów Na bieżąco w okresie stażu. Rozmowy indywidualne

Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć

3. Przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Według harmonogramu Scenariusze, adnotacje w dzienniku
4. Prowadzenie kółka z języka niemieckiego dla 5 i 6 latków. Dodatkowe zajęcia raz w tygodniu dla chętnych dzieci. Na bieżąco w okresie stażu. Scenariusze zajęć
5. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych.
Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i metodycznej, wymiana doświadczeń. Na bieżąco w okresie stażu. Spis literatury wykorzystywanej w pracy w okresie stażu
6. Wdrażanie nowatorskich form pracy z dziećmi Studiowanie literatury, udział w warsztatach,
surfowanie w Internecie Na bieżąco w okresie stażu. Notatki, zaświadczenia

7. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Obserwacja, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Na bieżąco w okresie stażu. Notatki, adnotacje w dziennikach zajęć


8. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków dzieciom Dbanie o bezpieczeństwo przedszkolaków podczas zajęć, zabaw, nadzór nad czystością i wystrojem sali, która została mi przydzielona Na bieżąco w okresie stażu

Notatki własne

„ Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej”

Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki
1. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela  Przygotowanie konspektów zajęć, programów, planów, scenariuszy, pomocy dydaktycznych, dyplomów, wyróżnień itp.,
 Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców.
Na bieżąco w okresie stażu. Konspekty zajęć, scenariusze itd.,
2. Wykorzystanie Internetu.
Korzystanie z informacji znajdujących się w portalach edukacyjnych.
Przesyłanie materiałów nauczycielom drogą e-mailową.
Udział w internetowych forach dyskusyjnych
Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego na stronie internetowej.
Na bieżąco w okresie stażu.


Spis portali internetowych.


„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki, w której nauczyciel odbywał staż.”
Lp. Zadania Formy realizacji Termin realizacji Dowody realizacji, wskazówki
1. Pogłębienie znajomości procedury awansu zawodowego. Zapoznawanie się na bieżąco z przepisami. Na bieżąco w okresie stażu. Zaświadczenia, notatki własne, zgromadzone materiały. Literatura przedmiotu, zestawy ćwiczeń, zabaw.
Wyświetleń: 527


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.