Katalog

Anna Wulw, 2014-06-17
Haczów

Sztuka, Sprawozdania

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej "Kurtyna w górę"

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
„KURTYNA W GÓRĘ”
Rok szkolny 2013/2014
Innowacja pedagogiczna „Kurtyna w górę” była realizowana – zgodnie z założeniami - w czasie zajęć pozalekcyjnych (w ramach godzin z art. 42, ust. 2, pkt. 2 KN) w wymiarze jednej godziny tygodniowo w grupie 8 uczniów klasy II b. Udział w zajęciach był dobrowolny.
Zakładane cele programu zostały osiągnięte. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat teatru i jego historii. Rozwijali indywidualne zdolności i zainteresowania oraz aktywność twórczą. Podejmowane działania sprzyjały integracji zespołu i rozwijaniu umiejętności współpracy; dostarczały wielu przeżyć emocjonalnych i estetycznych.
W trakcie zajęć realizowane były następujące cele i treści programowe:
1. Historia teatru – uczniowie poznali teatr grecki i elżbietański; ich wygląd, główne cechy sztuk teatralnych; pojęcia.
2. Rodzaje teatru, spektakli teatralnych – uczniowie dowiedzieli się, co to jest teatr dramatyczny, operowy, zawodowy, amatorski, objazdowy, kukiełkowy itp.
3. Terminy związane z teatrem – wyjaśnione zostały pojęcia dotyczące budowy teatru: scena, kurtyna, widownia, garderoba, reflektory itp.; elementów sztuki: scena, akt, antrakt itp.; ludzi pracujących w teatrze: aktor, mim, widz, reżyser, scenograf itp.; zachowania w teatrze: cisza, oklaski, autograf, dedykacja itp.
4. Rola teatru – uczniowie wskazywali, że teatr pozwala poznać różne utwory literackie, dostarcza rozrywki, uczy; daje możliwość spotkania się z drugim człowiekiem.
5. Zachowanie w teatrze – uczniowie poznali zasady kulturalnego zachowania się w teatrze podczas spektakli.
6. Plakat teatralny, program – uczniowie dowiedzieli się, jakie znaczenie ma program i plakat teatralny; oglądali przykładowe plakaty, programy i repertuary teatrów; analizowali zawarte w nich informacje, a także samodzielnie wykonali plakat.
7. Muzyka w przedstawieniach – na podstawie fragmentów przedstawień teatralnych uczniowie określali, jakie znaczenie ma muzyka w przedstawieniu; próbowali dobierać muzykę do realizowanych przedstawień.
8. Scenografia – uczniowie poznali znaczenie dekoracji, kostiumów, rekwizytów w spektaklu; projektowali dekoracje i kostiumy do wybranych przedstawień; wykonywali elementy dekoracji i dobierali rekwizyty do przygotowywanych przedstawień.
9. Scenariusz – uczniowie poznali budowę scenariusza teatralnego na podstawie przykładów oraz podejmowali próby samodzielnego tworzenia prostych scenariuszy.
10. Zaproszenie – uczniowie utrwali sobie wiadomości dotyczące budowy zaproszenia, a także tworzyli zaproszenia na przedstawienie teatralne.
11. Wyrażanie opinii na temat obejrzanej sztuki – uczniowie oceniali własne przedstawienia po występach, wskazywali, co im się podobało, a co można by poprawić; wyrażali też opinie na temat obejrzanych sztuk teatralnych „Dzień dobry, Świnko” oraz „Przygody Kapitana Karmazyna”.
12. Gimnastyka buzi i języka – przed rozpoczęciem prób do przedstawienia uczniowie wykonywali ćwiczenia i zabawy kształcące poprawne i wyraźne wymawianie głosek oraz doskonalące odpowiednią dykcję.
13. Kurtyna w górę – najważniejszą częścią zajęć było przygotowywanie własnego przedstawienia i premiera przed szerszą publicznością. Wspólnie wybieraliśmy scenariusze przedstawień, dzieliliśmy role. Następnie dzieci czytały scenariusz z podziałem na role; mówiły tekst z pamięci. Opracowywaliśmy choreografię i przygotowywaliśmy scenografię. Wystawione zostały dwa przedstawienia: „Mikołajkowa przemiana” (dla uczniów klas I – III i dzieci z Przedszkola Samorządowego w Haczowie) oraz „Spotkanie z panem Brzechwą” (dla uczniów klas I – III oraz rodziców).

Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane były różnorodne metody i formy:
• zajęcia i ćwiczenia praktyczne,
• zestawy ćwiczeń z elementami dramy,
• zadania aktorskie,
• praca z tekstem,
• zestawy ćwiczeń artykulacyjnych,
• metody twórczego rozwiązywania problemów,
• metody poszukujących,
• metody aktywne.
Uczniowie pracowali zbiorowo, grupowo oraz indywidualnie.
Zróżnicowanie metod i form pracy przyczyniło się do uatrakcyjnienia zajęć i zmotywowało uczniów do intensywniejszej pracy.
W trakcie realizacji treści programowych korzystałam z prezentacji multimedialnych, fragmentów przedstawień dostępnych w Internecie, filmów i programów edukacyjnych (film „Technologia teatru”, program telewizyjny „Jedynkowe przedszkole – Teatr”), stron internetowych różnych teatrów. Uczniowie mieli możliwość zobaczenia dwóch profesjonalnych przedstawień „Dzień dobry, Świnko” (spektakl Teatru „Maska” z Rzeszowa w GOKiW w Haczowie) oraz „Przygody Kapitana Karmazyna” (spektakl Teatru Współczesnego z Krakowa w RCKP w Krośnie). W Muzeum Lalek w Pilźnie uczniowie obejrzeli wystawę pacynek, kukiełek, marionetek itp.
Ewaluacja programu „ Kurtyna w górę” była przeprowadzana na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci.
Na zakończenie spotkań uczestnicy podsumowywali swój udział, zaangażowanie i stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie zabawy, np.:
-zabawa – Dokończ zdanie...
-zabawa – Termometr uczuć
- zabawa – Zaznacz na drzewku swoją pozycję
-zabawa – Malujemy uczucia.
W czerwcu przeprowadzona została ankieta z rodzicami. Wykazała ona, że rodzice byli zadowoleni z uczęszczania dzieci na kółko teatralne. Zdaniem rodziców udział w tych zajęciach przyniósł dzieciom korzyści takie jak np. poznanie podstawowych pojęć związanych z teatrem; wzrost poczucia własnej wartości; przezwyciężenie nieśmiałości i lęku przed występami publicznymi; rozwój zainteresowań; doskonalenie pamięci; umiejętności wypowiadania się, recytacji. Zajęcia stwarzały uczniom możliwość ekspresji ruchowej, muzycznej; dobrej zabawy. Stanowiły wypełnienie wolnego czasu. Były źródłem pozytywnych emocji np. radości, zadowolenia.
Ciekawą formą ewaluacji były premiery przestawień. Uznanie widowni stanowiło najlepszą oceną wysiłku za trud włożony w przygotowanie inscenizacji.
Przeprowadzono także Test wiedzy o teatrze dla uczestników spotkań kółka teatralnego. Była to dodatkowa forma ewaluacji sprawdzająca poziom zdobytych wiadomości i umiejętności. Większość uczniów prawidłowo odpowiedziała na pytania, zdobywając dużą liczbę punktów.
Podsumowanie
Teatr to bardzo trudna forma pracy, ale jej efekty są znakomite. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny dzieci. Wprowadzenie tej formy pracy zaktywizowało uczniów, dostarczyło szeregu sytuacji do wypowiadania się w słowie, piosence, formach plastycznych i ruchu. Korzystnie wpłynęło na kulturę słowa i współpracę w grupie. Jednocześnie wniosło wiele radości i uśmiechu w twórczą działalność dzieci. Bycie aktorem dowartościowało uczniów. Sprawiło, że zaczęli wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzyli na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiązał się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości.
Myślę, że zajęcia były dla dzieci przyjemnością, zabawą i ciekawym sposobem spędzania wolnego czasu.
Efektem prowadzonej innowacji było również wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków, podniesienie jakości pracy szkoły.
Wyświetleń: 2412


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.