Katalog

Marek Zając, 2014-06-23
Zawiercie

Przedsiębiorczość, Scenariusze

METODA PROJEKTÓW Skuteczne oszczędzanie i inwestowanie

- n +

METODA PROJEKTÓW
„Skuteczne oszczędzanie i inwestowanie”

I Cele projektu
1 Rozwijanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji finansowych, banków, funduszy inwestycyjnych i giełdy papierów wartościowych.
2 Zdobycie umiejętności wykonywania obliczeń związanych z operacjami finansowymi.
3 Przygotowanie do samokształcenia poprzez umiejętne pozyskiwanie i opracowanie informacji pochodzących z różnych źródeł.
4 Zapoznanie uczniów o sposobach inwestowania i lokowania środków finansowych.
5 Kształcenie u uczniów umiejętności:
- współdziałania w zespole,
- wyrażanie własnych opinii,
- planowania działań,
- zapisywania i prezentowania zebranych materiałów,
- przygotowania i wygłaszania wystąpień publicznych.

II Wprowadzenie w zagadnienie
Na rynku instytucji finansowych istnieje szereg instrumentów finansowych pozwalających
w mniej lub bardziej bezpieczny sposób lokować swoje oszczędności. Umiejętność z ich korzystania pozwala na skuteczne pomnażanie pieniędzy, ale też na ocenę ryzyka
w przypadku bardziej ryzykownych instrumentów. Wiedza z tego zakresu jest przydatna
w dorosłym życiu, pozwala racjonalnie planować przyszłość.

III Przygotowanie projektu
Uczniowie zostają podzieleni w grupy 5-osobowe.
Każda grupa otrzymuje wirtualne 100.000 zł i ma je tak zainwestować aby po 2 miesiącach przynieść jak największe korzyści.
Uczniowie mają do wyboru dowolne instytucje finansowe – banki, kasy oszczędnościowo-kredytowe, fundusze inwestycyjne, Giełdę Papierów Wartościowych (akcje, obligacje) i inne.
Każda z grup może podzielić otrzymaną kwotę na dwie części i zainwestować w różne instrumenty finansowe.
Czas projektu: 10 tygodni.

IV Opis projektów i zawarcie kontraktu
Poszczególne grupy mają przedstawić instytucje z których korzystają, zasady i warunki ich funkcjonowania (np. banki – oprocentowanie, rodzaje i typy lokat, metody naliczania odsetek, biura maklerskie – zasady obrotu papierami wartościowymi, sposoby zakupu i sprzedaży akcji i obligacji, prowizje).
Prezentacja na zakończenie projektu powinna zawierać opis instytucji, obliczenia dające ostateczny zysk (lub stratę), dane przedstawione w postaci tabel lub wykresów (np. wahania kursów akcji w trakcie obserwowanego okresu) oraz wnioski.
Kontrakt zawierany jest w formie pisemnej i zawiera: określenie tematu projektu, zakres prac projektowych, terminy wykonania poszczególnych etapów pracy itp. Kontrakt obejmuje harmonogram terminów, określa kryteria oceny, formy komunikowania się z nauczycielem, wybór sposobu prezentacji komputerowej i inne. Kontrakt będzie utworzony przy współudziale uczniów wykonujących projekty. Uczniowie mają prawo do współtworzenia kontraktu, jego uszczegółowienia i negocjowania zmian.
Konsultacje przewidziane są raz w tygodniu. Nauczyciel może na nich pokierować uczniów, pomóc wyjaśnić im problemy i wątpliwości.

V Realizacja projektów
Zadania nauczyciela Zadania ucznia
Przygotować uczniów do pracy metodą projektu, dobrać tematykę Określić szczegółowo temat projektu
Sporządzić konspekt i kontrakt
Udzielać konsultacji Umożliwić sobie dostęp do sprzętu i źródeł informacji
Śledzić rytmiczność i postęp prac nad projektem; motywować Podzielić zadania
Pomagać w przezwyciężaniu trudności Zrealizować projekt. Sporządzić sprawozdanie.
Ocenić projekt Zaprezentować projekt
VI Prezentacja projektów
Zapoznanie uczniów z prawidłowym przedstawianiem prezentacji:
• przedstawić siebie i swoją rolę oraz temat prezentacji;
• rozpocząć prezentację, określając główne jej cele;
• mówić wyraźnie;
• określić treści prezentacji – przedstawić plan prezentacji;
• korzystać z przygotowanych materiałów wizualnych;
• dobrze korzystać z notatek – nie czytać;
• zmieścić się w ramach czasowych;
• wyraźnie zakończyć prezentację;
• właściwie odpowiadać na stawiane pytania.

Każda z grup przygotuje i przedstawi prezentację komputerową, w której ujmie działania i wyniki swojej pracy, z uwzględnieniem uzyskanego wyniku finansowego – zysku (lub straty).
Każdy zespół będzie miał 10-15 minut na prezentację zebranych i opracowanych materiałów.
Oprócz prezentacji każda grupa powinna opowiedzieć o sposobie pracy nad projektem (podział zadań w grupie, źródła informacji, współdziałanie, samoocena itp.).

VII Ocena projektów
Na końcową ocenę składają się oceny cząstkowe otrzymane na poszczególnych stopniach pracy oraz oceny za sprawozdanie i za prezentację na forum klasy.
Ocenianie bieżące podczas konsultacji z nauczycielem będzie dotyczyć:
• omawianie osiągniętych efektów,
• ukierunkowanie do dalszej pracy,
• samoocena pracy przez poszczególnych uczniów,
• ocena współpracy w grupie przez jego członków i nauczyciela.
Ostatecznej oceny dokonuje nauczyciel.


opracował: mgr Marek Zając
Wyświetleń: 694


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.