Katalog

Hanna Poczewska, 2014-06-23
Piła

Zajęcia przedszkolne, Plany pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY

- n +

Nazwisko i imię: Jan K.
Data urodzenia: ….............
Numer orzeczenia: …............
z dnia …...............


Indywidualne, roczne przygotowanie przedszkolne w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Zajęcia będą odbywały się w domu i na terenie przedszkola.

1. Rozpoznanie wynikające z orzeczenia: stan zdrowia dziecka znacznie utrudniający uczęszczanie do przedszkola.
Diagnoza: rozwój intelektualny obniżony i nieharmonijny, sfera słowna nie jest możliwa do diagnozy psychologicznej.

2. Zalecenia zawarte w orzeczeniu
- Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w roku szkolnym 2010/2011.
Indywidualne nauczanie w odrębnym pomieszczeniu na terenie przedszkola oraz włączanie Kacpra w zajęcia w grupie rówieśniczej około 2 godzin - w zależności od stanu psychofizycznego dziecka;
Kontynuowanie terapii logopedycznej i psychologicznej;
Terapię SI;
Muzykoterapię;
Konsultację w Pro FUTURO w Poznaniu w celu pogłębienia diagnozy medycznej;
Kontrolne badania w kwietniu 2011r.
3. Wskazania do pracy z dzieckiem zawarte w orzeczeniu:
Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych;
Wzbudzanie motywacji do komunikowania się;
Usprawnianie narządów artykulacyjnych;
Ćwiczenia oddechowe;
Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego, rozwijanie rozumienia mowy;
Stymulacja zmysłów;
Rozwijanie umiejętności naśladowania prostych czynności;
Stymulacja procesów poznawczych;
Usprawnianie manualne z wykorzystaniem materiałów plastycznych atrakcyjnych dla chłopca;
Rozwijanie percepcji wzrokowej i spostrzegania podczas obserwacji rzeczywistości i na obrazkach oraz przez manipulowanie, porządkowanie przedmiotów, wyszukiwanie różnic i podobieństw oraz zauważanie zmian w otoczeniu,
Wykorzystanie edukacyjnych programów komputerowych np. „Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka”;
Pozytywne motywowanie do ćwiczeń, zachęcanie do większego wysiłku i wydłużanie czasu skupienia uwagi;
Modyfikacja zachowań niepożądanych;
Ukierunkowywanie i utrzymywanie uwagi chłopca;
Nagradzanie słowne pozytywnych efektów jego pracy;
Rozwijanie prawidłowych kontaktów społecznych;
Wspomaganie samodzielności społecznej, psychofizycznej sprawności dziecka;
W pracy z dzieckiem wskazane jest stosowanie elementów metody behawioralnej.
4. Wynik wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka:
Mocne strony ucznia:
Chłopiec jest zafascynowany literami i cyframi – są to aktywności,na których skupia uwagę przez dłuższą chwilę,
rozpoznaje i nazywa desygnaty na obrazkach,
rozumie polecenia kierowane w jego stronę,
wypełnia kontury zmieniając kolory, nazywa kolory,
sprawnie tnie nożyczkami po śladzie,
dobiera przedmioty jednakowego koloru i kształtu,
samodzielnie myje ręce,
współpracuje przy ubieraniu go,
je samodzielnie, używa łyżki, widelca,
potrafi przez dłuższą chwilę pracować przy stoliku w pozycji siedzącej,
zaczyna naśladować ruchy terapeuty.
Trudności ucznia:
zaburzony rozwój mowy,
echolalie,
stereotypowe i powtarzające się wzorce zachowania oraz manieryzmy ruchowe,
nadmierne przywiązanie do rutynowego wykonywania niektórych czynności
brak związków rówieśniczych charakterystycznych dla jego wieku,
problemy odwzajemniania społeczno-emocjonalnego przejawiające
się upośledzeniem reagowania na emocje innych osób, brakiem modulacji zachowania odpowiednio do społecznego kontekstu,
brak naśladowania, gestykulacji, mimiki twarzy,
nieprawidłowy kontakt wzrokowy, sporadycznie nawiązuje kontakt wzrokowy,
reakcje nieadekwatne do sytuacji czy bodźca i występujące po nich zachowania agresywne, autoagresywne, stymulacyjne,
występuje stereotypowa, schematyczna zabawa,
duże zaburzenia z zakresu integracji sensorycznej,
wykazuje chwiejność emocjonalną, przechodząc niejednokrotnie
z nieuzasadnionego śmiechu w płacz,
nie potrafi dzielić się emocjami z innymi uczestnikami interakcji,
niska dojrzałość społeczna.

ZAKRES DOSTOSOWAŃ WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH
Realizowane programy:
• Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowany w oparciu o Program edukacji przedszkolnej „Nasze przedszkole” Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska, wyd. MAC, 2009r.

CELE PROGRAMU
Ogólne
• Poprawa komunikacji i stymulacja ogólnorozwojowa;
• Usprawnienie umiejętności koncentracji uwagi;
• Wydłużenie czasu koncentracji;
• Zwiększenie sprawności manualnej;
• Usprawnienie ruchowe.

Edukacyjno- terapeutyczne:
• Rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców;
• Wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała;
• Koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej;
• Wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki ( ruchy okrężne , pionowe, poziome, faliste od strony lewej
do prawej i z góry do dołu );
• Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• Kształtowanie umiejętności prostej samoobsługi;
• Nauka wielozmysłowego poznawania otoczenia;
• Nabywanie umiejętności komunikacji z otoczeniem w sposób werbalny;
• Nauka umiejętności przebywania w grupie oraz opanowania umiejętności wspólnej zabawy i pracy;
• Odkrycie i rozwijanie indywidualnych możliwości dziecka;
• Współdziałanie z nauczycielem;
• Wyzwalanie aktywności dziecka;
• Dostarczanie dziecku poczucia bezpieczeństwa;
• Rozluźnienie napięcia mięśniowego.
FORMY PRACY Z DZIECKIEM
- indywidualna zróżnicowana
- grupowa
METODY:
- Metoda M. Ch. Knillów;
- Metoda Malowania 10 palcami;
- Rysowane wierszyki;
- Techniki relaksacyjne;
- Elementy Metody Dobrego Startu – program przygotowujący do nauki pisania;
- Muzykoterapia;
- Zabawy paluszkowe.

ZAKRES ZINTEGROWANYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA

Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne
Prowadząca: Hanna Poczewska

Indywidualne działania ukierunkowane na stymulację rozwoju poznawczego i mowy.

• Ćwiczenie sprawności manualnej i grafomotorycznej;
• Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
• Stymulacja rozwoju poznawczego;
• Rozwijanie percepcji słuchowej;
• Doskonalenie czynności samoobsługowych;
• Kształtowanie nawyków higienicznych;
• Wykonywanie czynności samoobsługowych.

Rodzaj działań:

1. Usprawnianie całej ręki poprzez ćwiczenia rozmachowe:
• Wykonywanie w powietrzu prostych ruchów pionowych, poziomych oraz okrężnych;
• Rysowanie w powietrzu dużych wzorów;
• Rysowanie na dużym arkuszu lasek, ślimaków, kół, fal;
• Pokrywanie dużych płaszczyzn kredkami, mazakami;
• Zabawa w naśladowanie ptaków.

2. Usprawnianie ruchów dłoni, nadgarstka i palców poprzez ćwiczenia manualne:
• Wymachy dłoni (pożegnanie, odganianie muchy);
• Robienie kulek z gazet;
• Obrysowywanie figur geometrycznych;
• Zabawy w „grę na pianinie”, „pisanie na maszynie” itp.;
• Lepienie z plasteliny, masy papierowej;
• Wydzieranki z papieru;
• „Zabawy paluszkowe”;
• Rysowanie w szablonie;
• Naklejanie małych elementów.

3. Usprawnianie ruchu chwytnego palców:
• Zbieranie koralików do pojemnika;
• Nawlekanie koralików na sznurek;
• Wtykanie klocków.

4. Zmniejszanie nadmiernego napięcia mięśni rąk:
• Malowanie kulkami z waty;
• Malowanie patyczkami do uszu;
• Malowanie kształtów „e” i „o” bez odrywania ręki.

5. Nauka prawidłowego trzymania ołówka.
Ćwiczenia graficzne:
• Kalkowanie prostych wzorów;
• Rysowanie po śladzie bez odrywania ręki;
• Łączenie kropek;
• Zamalowywanie małych powierzchni kredkami;
• Rysowanie labiryntów;
• Toczenie piłki do celu;
• Rzucanie do celu;
• Leniwe ósemki Denisona;
• Układanie prostych budowli z klocków;
• Gra w kręgle.

6. Działania ukierunkowane na rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i różnicowania bodźców wzrokowych:
• Rozpoznawanie treści obrazków;
• Różnicowanie kolorów;
• Różnicowanie prostych figur geometrycznych;
• Dobieranie jednakowych obrazków;
• Spostrzeganie różnic;
• Składanie prostych puzzli;
• Wyszukiwanie braków na obrazku;
• Układanie obrazków według wzoru.

7. Działania ukierunkowane na rozwijanie percepcji słuchowej poprzez kształtowanie umiejętności prawidłowego rozpoznawania i naśladowania dźwięków:
• Wysłuchiwanie i rozpoznawanie odgłosów otoczenia
i odgłosów przyrody;
• Naśladowanie odgłosów otoczenia i odgłosów przyrody;
• Odtwarzanie przez dziecko rytmu (klaskanie, wystukiwanie).

8. Rozwijanie procesów myślenia:
• Dobieranie przedmiotów w pary;
• Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na wspólną cechę.

9. Usprawnianie zdolności zapamiętywania:
• Uczenie się wierszyków, piosenek, powtarzanie sekwencji ruchowych.

10. Organizowanie zabaw z:
• Ćwiczeniami ortofonicznymi usprawniającymi narządy mowy
i utrwalenie prawidłowej artykulacji;
• Ćwiczeniami oddechowymi regulującymi aparat oddechowy: wdech i wydech;
• Układanki obrazkowe, rymowanki, zabawy dydaktyczne;
• Wycieczki, zabawy;
• Nauka wierszy i piosenek;
• Kształtowanie sprawności prawidłowego wykonywania czynności higienicznych;
• Spożywa posiłek przy stole, zachowuje czystość w miejscu jedzenia;
• Korzysta po posiłku z serwetek;
• Trening czystości.

Sposoby realizacji:
• Pokaz, praktyczne wykonywanie czynności;
• Śpiewanie piosenek;
• Wyliczanki, rymowanki.

FORMY POMOCY UDZIELANEJ UCZNIOWI - SPOSOBY

Zajęcia logopedyczne, terapii SI, rehabilitacyjne odbywają się w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW WE WSPÓŁDZIAŁANIU
Z INSTYTUCJAMI

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

Zajęcia terapeutyczne, dydaktyczno - wyrównawcze, specjalistyczne:
- logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty, porady dotyczące rozwoju i wychowania, porady, prelekcje, spotkania, prowadzenie treningów, warsztatów, udzielania instruktaży.
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE RODZICÓW DZIECKA

• Rozmowa wspierająca;
• Instruktaże do pracy w domu;
• Pedagogizacja opiekunek dziecka w zakresie metod pracy nad występującymi u niego trudnościami;
• Wspieranie matki w podejmowanych działaniach na rzecz dziecka (zrozumienie potrzeb i trudności dziecka).

ZAKRES WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

• Wyjaśnienie sposobu pracy z dzieckiem w domu mających na celu rozwijanie motoryki małej i dużej:
- zajęcia pokazowe, porady, konsultacje, instruktaż;
• Dostarczanie materiałów edukacyjnych z zakresu rozwijania sprawności manualnych oraz rozwoju ruchowego
z uwzględnieniem rozwijania sprawności ruchowej, czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;
• Dostarczanie materiałów i literatury z zakresu rozwijania mowy (ćwiczenia, pomoce dydaktyczne).


EWALUACJA
Dzięki udziałowi w różnych formach doskonalenia, szczególnie kurs „Edukacja i terapia dzieci z autyzmem
i zaburzeniami pokrewnymi” mogłam z powodzeniem pracować
z dzieckiem o specyficznych trudnościach. Na kursie poszerzyłam swoją wiedzę i umiejętności na temat pracy terapeutycznej.
W wyniku systematycznej realizacji dostosowanych do możliwości dziecka zadań wynikających z planu chłopiec potrafi skupić się na wykonywanym zadaniu, przy pomocy nauczyciela doprowadza je do końca. Nazywa przedmioty
i zwierzęta na obrazku,naśladuje ich ruchy za nauczycielem. Często naśladuje ich głosy. Jest zainteresowany zabawami ortofonicznymi, przez co rozwija mowę czynną. Coraz częściej nawiązuje kontakt wzrokowy
i panuje nad emocjami. Zaczyna rozumieć emocje innych osób. Potrafi cieszyć się z pochwały za dobrze wykonane zadanie.
Zminimalizowały się stereotypowe wzorce zachowania oraz manieryzmy. W dużym stopniu stał się samodzielny. Znacznie podniosła się jego sprawność manualna, chętnie maluje, wypełnia kontury obrazka, lepi z plasteliny.
W wyniku systematycznej pracy matki, terapeutów
i nauczyciela Chłopiec osiągnął średni poziom gotowości
do podjęcia nauki w szkole.

WNIOSKI

Chłopiec w czasie zajęć nie sprawia większych kłopotów wychowawczych, aczkolwiek często potrzebuje wsparcia nauczyciela i dodatkowej mobilizacji do pracy. Nadal ma małą potrzebę nawiązywania kontaktów
z rówieśnikami.
mgr Hanna Poczewska
Wyświetleń: 1547


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.