Katalog

Justyna Kołowajtys, 2014-06-24
PISZ

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +
PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO

JUSTYNY KOŁOWAJTYS

NAUCZYCIELA ZESPOŁU SZKÓŁ KATOLICKICH
IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W PISZU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
/ TERMIN STAŻU WRZESIEŃ 2011 – MAJ 2014/

Plan napisany zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego.Wymagania kwalifikacyjne:

§ 7. Ust. 2
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku.

Okres stażu

Wrzesień 2007Wniosek, plan rozwoju,2. Systematyczna współpraca
z opiekunem stażu. - Ustalenie zasad współpracy.
- Obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna.
- Prowadzenie lekcji w obecności opiekuna i dyrekcji.
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji. Okres stażu Potwierdzenia dokumentacji podjętych działań
3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły. - Opracowywanie, realizacja, monitoring i ewaluacja rozkładów materiału języka polskiego i wdrażanie różnych metod nauczania (w tym metody aktywizujące) oraz ewaluacja ich skuteczności.
- Prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Szkoły, omawianie przeprowadzonych zajęć.
- Udział w lekcjach otwartych.

Okres stażuAnkiety, opracowania


Według harmonogramu, konspekty lekcji

Notatki własne

4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych. - Udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego.
- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego.
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych.

Okres stażu Potwierdzenia, zaświadczenia ukończenia kursów
5. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia. - Diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia (samodzielna obserwacja spotkania zespołów wychowawczych lub zapoznanie się z opiniami Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej)
- Prowadzenie konsultacji Okres stażu Ewaluacja zajęć
i oczekiwań uczniów,


Notatki własne
6. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami. - Organizowanie konkursów, zawodów, imprez szkolnych..
- Współudział w organizacji uroczystości szkolnych, apeli itp.
- Opieka nad pracownią polonistyczną
Okres stażu
Potwierdzenia
7. Publikacja własnych prac. - Opublikowanie własnego planu rozwoju, scenariuszy lekcji,itp. na stronach WWW. Okres stażu

Potwierdzenia publikacji
8. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. - Prowadzenie dziennika lekcyjnego, dzienników zajęć,
Na bieżąco


Potwierdzenia
9. Prowadzenie dokumentacji własnych działań zgodnie
z wymaganiami dyrektora oraz zaleceniami opiekuna stażu. Prowadzenie teczki awansu zawodowego. Na bieżąco Zbieranie dokumentacji podjętych działań
Wymagania kwalifikacyjne:
§ 7. Ust. 2
2. Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych. - Obserwacja własna, rozmowy z uczniami, rodzicami, wnioski wyciągane z obrad Rad Pedagogicznych poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym
w naszej szkole, korzystanie z pracy pedagoga szkolnego.
- Udział w realizacji programów profilaktycznych, szkoleniach poświęconych problemom: uzależnień, Praw Dziecka.
- Gromadzenie materiałów dotyczących problemów i zagrożeń charakterystycznych dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych. Na bieżącoDokumentacja podjętych działań
2. Współpraca z rodzicami
w rozwiązywaniu problemów uczniów. - Spotkania z rodzicami podczas konsultacji i zebrań. Wg harmonogramu
Harmonogram konsultacji
3. Promowanie szkoły
w środowisku lokalnym - Przygotowywanie uczniów do konkursów polonistycznych i recytatorskich
-Promowanie wśród młodzieży potrzeby dbania o czystość języka, zachowanie form językowych w różnych sytuacjach komunikacyjnych, uwrażliwianie na kulturę żywego słowa. Okres stażu
Wg potrzeb Harmonogram zawodów, listy uczestnictwa, dyplomy, potwierdzenia
4. Pełnienie roli opiekuna młodzieży. - Opieka nad uczniami podczas przerw śródlekcyjnych, wyjść poza teren szkoły (wycieczki, wyjazdy i wyjścia do kina, teatru itp.)
- Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć Koła Teatralnego, lub Koła Polonistycznego oraz Filmoteki Licealisty. Okres stażu
Harmonogramy, karty wycieczek, potwierdzenia

Potwierdzenia


Wymagania kwalifikacyjne:
§ 7. Ust. 2
3. Umiejętność wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem
i Internetem w pracy nauczyciela. - Samodzielne studiowanie podręczników dotyczących obsługi komputera i programów komputerowych. Okres stażu
Notatki własne
2. Wykorzystywanie komputera w pracy dydaktycznej nauczyciela. - Tworzenie testów, materiałów dodatkowych oraz wszelkich dokumentów szkolnych (sprawozdania, podania, wnioski itp.) przy użyciu edytora tekstów
- Tworzenie projektów wymagających posłużenia się Internetem i komputerem.
- współpraca przy aktualizacji szkolnej strony internetowej
- Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki.
Okres stażu


Adres strony WWW
Wykaz portali internetowych3. Wykorzystywanie Internetu
i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego. - Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).
- Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
- Gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.
- Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach z stron WWW Awansu, WODN, itp. lub poprzez pocztę elektroniczną. Okres stażuNa bieżąco

Na bieżąco
Śledzenie na bieżąco zmian na stronach MEN,

Spis aktów zgromadzonych,


4. Publikowanie swych własnych prac w Internecie - Publikacja planu rozwoju, sprawozdania, konspektów, projektów edukacyjnych na stronach WWW. Okres stażu
Potwierdzenia


Wymagania kwalifikacyjne:
§ 7. Ust. 2
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty:
* Dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych
z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej.
*Poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. - Analiza Statutu Szkoły, Regulaminu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Szkolnego Programu Wychowawczego, Przedmiotowego Systemu Oceniania, kompetencji Rady Pedagogicznej.
- Udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych.

- Analiza Karty Nauczyciela, Ustaw MEN, o systemie oświaty,
Na bieżąco


Okres stażuNotatki własne


Notatki własne

2. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego - Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy
z komisją przeprowadzającą egzamin.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych
- Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych w ramach prac Rady Pedagogicznej.
- Udział w pracach plenarnych, klasyfikujących i zatwierdzających Rad Pedagogicznych.
- Pisanie protokołów Rad Pedagogicznych. Na bieżąco
Na bieżącoWg potrzeb

Wg potrzeb


Wymagania kwalifikacyjne:
§ 7. Ust. 2
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania do wykonania Formy realizacji
Termin Sposób dokumentowania
1 2 3 4
1. Pogłębianie i aktualizacja wiedzy z tych dziedzin
- Lektura prac z dziedzin: pedagogiki, psychologii i dydaktyki.
- Udział w kursach, warsztatach i szkoleniach poświęconych powyższym problemom. Okres stażu
Notatki własne

Zaświadczenia
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w swym warsztacie pracy do rozwiązywania problemów edukacyjnych . - Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
- Zgłaszanie zaobserwowanego negatywnego zjawiska pedagogowi szkolnemu lub wychowawcy klasy.
- Udział w rozwiązywaniu problemów wychowawczo - opiekuńczych podczas Rad Pedagogicznych.
- Udział w pracach klasowych zespołów wychowawczych.
Okres stażu
……Justyna Kołowajtys…………………..
imię i nazwisko nauczyciela


Wyświetleń: 790


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.