Katalog

Piotr Bakowicz, 2014-06-26
Sieradz

Technika, Plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela dyplomowanego- zajęcia techniczne,religia

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO


nauczyciela mianowanego
ubiegającego się o awans zawodowy
na stopień nauczyciela dyplomowanego


Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Piotr Bakowicz
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 3 im. Unii Europejskiej w Sieradzu
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2016 r.

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego. - analiza przepisów prawa oświatowego umożliwiających uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego,
- analiza stron internetowych MEN oraz portali edukacyjnych; wniosek
o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego;
wrzesień
2013 r.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.


- gromadzenie materiałów i dokumentów; zaświadczenia,
potwierdzenia,
samodzielnie opracowane materiały,
zdjęcia; cały okres stażu
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. - autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego; sprawozdanie
z realizacji planu rozwoju zawodowego; maj 2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Pogłębianie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, wychowawczej i metodycznej. - ciągłe zapoznawanie się z nowoczesną literaturą dostępną w zbiorach tradycyjnych bibliotek oraz bibliotek on-line;
- studiowanie artykułów dotyczących nowoczesnych metod nauczania zamieszczonych na stronach internetowych
i w czasopismach metodycznych;
bibliografia;
cały okres stażu2.
Doskonalenie kompetencji zawodowych.
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły, np.: udział w dostępnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego organizowanych przez WODN oraz Wydział Katechetyczny Kurii Włocławskiej, Wydawnictwo OPERON, rekolekcjach katechetycznych, wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli;


zaświadczenia
o ukończeniu – odbyciu kursów, warsztatów, rekolekcji; cały okres stażu3.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
- opracowanie planów wynikowych z zajęć technicznych i religii dla poszczególnych klas, stworzenie wymagań edukacyjnych z religii (w związku ze zmianą programu) dla klas II;


plany wynikowe,
wymagania edukacyjne;
Wrzesień 2013-15
Październik 2013

4.
Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
zaświadczenia lub dyplomy cały okres stażu


5.Opracowanie programu i prowadzenie koła fotograficznego

- prowadzenie zajęć fotograficznych;

- wystawy fotograficzne organizowane na terenie szkoły;


program koła, dokumentacja fotograficzna; cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Stosowanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej. - stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w procesie nauczania,
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, graficznych, encyklopedii multimedialnych publikowanych w Internecie, a także zasobów dostępnych na portalu wydawnictwa OPERON,
- przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem komputerów,
- prowadzenie zajęć z użyciem tablicy interaktywnej z dostępem do Internetu (tak często, jak będzie to możliwe),
- wykorzystywanie Internetu do kontaktu z przedstawicielami wydawnictw oraz z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS wydruki komputerowe,
pliki komputerowe;cały okres stażu

2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - dokumentowanie efektów własnej pracy w postaci plików komputerowych,
-opracowywanie prezentacji multimedialnych.
- opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, zaproszeń, itp.; sprawdziany, ćwiczenia, karty pracy uczniów,
inne pomoce dydaktyczne,
prezentacje multimedialne;
cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
Realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli.

- szkolenie dla innych nauczycieli z zakresu wykorzystania
wizualizera w procesie dydaktycznym scenariusz lekcji 2014/2015
2015/2016

2013/14

2. Upowszechnianie
i promowanie własnych doświadczeń, metod
i form pracy. - opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego w Internecie.

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)

adres internetowy portalu cały okres stażu


cały okres stażu

3. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich (jeżeli pojawi się taka możliwość). - zapoznanie praktykanta z pracą dydaktyczną i wychowawczą nauczyciela, a także dokumentacją szkoły,
- przygotowanie i prowadzenie zajęć technicznych lub religii w obecności studenta,
obserwacja i omawianie lekcji prowadzonych przez praktykanta;
kontrakt
z praktykantem;

w chwili, gdy pojawi się taka możliwość
§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji

1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego - opracowanie programu Szkolnego Klubu Modelarskiego;


- wdrożenie opracowanego programu w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych na zasadzie wolontariatu; opracowany program; 2013/14
lub 2014/15

2014/15
lub 2015/16
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Umożliwienie uczniom udziału w życiu kulturalnym i korzystaniu z dóbr kultury, poznawaniu osiągnięć współczesnej nauki i techniki. - organizowanie wyjazdów i wyjść na wystawy fotograficzne, naukowo – techniczne, religijne oraz do kina i teatru a także udział w uroczystościach patriotycznych organizowanych w lokalnych parafiach; dokumentacja fotograficzna, karty wycieczek;
cały okres stażu


2. Organizowanie imprez
szkolnych - organizowanie uroczystości i szkolnych,
przygotowanie uczniów do różnych występów; dokumentacja fotograficzna, scenariusze;
cały okres stażu

3. Współpraca z instytucjami kulturalno – oświatowymi, stowarzyszeniami, lokalnymi zakładami pracy - spotkania z lokalnymi fotografikami, muzealnikami, wycieczki do lokalnych zakładów pracy – poznawanie procesów produkcji np. druku, itp
dokumentacja fotograficzna i filmowa;
cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. - cykliczny kontakt z pedagogami szkolnymi i psychologiem szkolnym

dziennik pedagoga szkolnego cały okres stażu

2. Realizacja zadań związanych z projektem „Razem u progu dorosłości” dofinansowanego przez MEN Zaprojektowanie ulotki o realizacji projektu w placówce; ulotka


2013/14

3. Współpraca
z wydawnictwem OPERON - pozyskiwanie nowych pomocy dydaktycznych,
- udział w spotkaniach szkoleniowych;
zaświadczenia

cały okres stażu


4. Współpraca z parafią Wszystkich Świętych w Sieradzu - udział w spotkaniach katechetów z księdzem proboszczem,
- przygotowanie uroczystości sakramentu Bierzmowania;
potwierdzenie parafii cały okres stażu
maj 2014
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego. - analiza możliwości edukacyjnych każdego ucznia i wdrożenie właściwego rozwiązania w przypadku napotkania problemu,
- indywidualizacja procesu nauczania
- wymierny efekt zamierzonych działań. opis i analiza przypadku; cały okres stażu


Zatwierdzam: opracował: Piotr Bakowicz.................................................. ..................................................
podpis dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 925


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.