Katalog

Karolina Golińska, 2014-07-21
BRZEZINY

Język polski, Różne

Opis i analiza działań w zakresie § 8 ust.2 pkt 1

- n +

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją


Spis treści:
1. Ocena własnych umiejętności i dotychczasowej pracy. str. 1-2
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.
str. 3-9
3. Stosowanie na lekcjach metod aktywizujących. str. 10-11
4. Modernizacja pomieszczenia dydaktycznego. str. 12-13
5. Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów i uczennic. str. 14-16
6. Praca w zespole do spraw wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły. str. 17-18
7. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli
Przedmiotów Ogólnokształcących.
str. 19-20


§ 8 ust.2 pkt 1
Opis i analiza działań w zakresie uzyskania pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją ze wskazaniem uzyskanych efektów

1. Ocena własnych umiejętności i dotychczasowej pracy.

Przez cały okres pracy w szkole w sposób szczególny dbałam o swój rozwój zawodowy (zarówno jako nauczycielka przedmiotów ogólnokształcących jak i wychowawczyni klas kucharskich) oparty na planie wynikającym przede wszystkim z aktualnych potrzeb szkoły związanych ze zmianami programowymi oraz z potrzeby własnego doskonalenia się. Jednak moja praca nie byłaby efektywna gdybym nie dokonywała po każdym roku szkolnym analizy i oceny własnych umiejętności oraz warsztatu pracy. Ewaluacji dokonuję w oparciu o zalecenia z pełnionego nadzoru pedagogicznego, wnioski wynikające z posiedzeń Rady Pedagogicznej, jak również w oparciu o wyniki ankiet skierowanych do młodzieży, z którą mam zajęcia oraz ich rodziców. Często korzystam również z formy wywiadu (z rodzicami czy uczniami), jako najłatwiejszego narzędzia ewaluacyjnego. Ankiety (jak i wywiad) przeznaczone dla uczennic i uczniów zawierają pytania dotyczące stosowanych na lekcjach metod i form pracy, komunikatywności nauczycielki, materiałów dydaktycznych, atmosfery na lekcjach oraz treści programowych sprawiających trudności, jak i pytania o przyczyny trudności w uczeniu się. Do oceny własnych umiejętności i dotychczasowej pracy wykorzystuję również rady i spostrzeżenia koleżanek i kolegów z pracy.
Efekty

Dla uczniów:
Dzięki zastosowaniu różnych narzędzi ewaluacyjnych uczennice i uczniowie wiedzą, że mają wpływ na proces dydaktyczny, mogą wypowiedzieć się na temat mojej pracy w sposób anonimowy, co gwarantuje szczerość udzielanych odpowiedzi. Poza tym czują się ważni, a ich poczucie wartości wzrasta dzięki wdrażaniu ich pomysłów i spostrzeżeń na kolejnych lekcjach.

Dla nauczyciela:
Wszystkie zebrane na drodze ewaluacji informacje służą mi do wdrażania poprawek, a co za tym idzie podnoszą efektywność mojej pracy.

Dla szkoły:
Uważam, że szkoła posiadająca nauczycieli, którzy nieustannie dokonują oceny własnych umiejętności i podjętych działań chcąc dążyć do polepszania warsztatu swojej pracy zyskuje na efektywności całości procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Nauczyciel to osoba, która musi na bieżąco doskonalić swój warsztat pracy, zdobywać wiedzę i umiejętności studiując literaturę pedagogiczną, uczęszczając na różnego rodzaju formy doskonalenia. W ten sposób może w pełni realizować swoje najważniejsze i odpowiedzialne zadanie, jakim jest wspieranie ucznia we wszelkich formach uczenia się oraz wychowywanie młodego człowieka.
W ramach rozwoju i doskonalenia umiejętności pedagogicznych, wzbogacania wiedzy merytorycznej oraz poprawy organizacji pracy szkoły wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
 Kurs egzaminacyjny z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu Cambridge Advanced – CAE (Szkoła języków obcych EMPIK, 2014).
Kurs obejmował ćwiczenia w zakresie mówienia, słuchania, pisania i czytania ze zrozumieniem w stopniu zaawansowanym i dał podwaliny do zdania egzaminu Cambridge Advanced.
Efekty dla nauczyciela:
Umiejętności zdobyte na kursie dały mi możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego z języka angielskiego Dzięki zdanemu egzaminowi zdobędę kwalifikacje do nauczania języka obcego.

 Studia podyplomowe: „Gender Studies – polityka równych szans w procesie kształcenia” (Wydziała Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, 2012).
Zadaniem zasadniczej szkoły zawodowej jest przygotowanie uczniów do świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji podawanych przez wszelkie żródła, a każdy nauczyciel powinien poświęcić wiele uwagi edukacji medialnej, czyli przygotowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów. Mając na uwadze powyższe cele zdecydowałam się na odbycie studiów genderowych.
Efekty dla nauczyciela:
Szczególnie istotne dla mnie i mojej pracy okazały się takie przedmioty jak: uwarunkowania kulturowe przemocy wobec mniejszości, media informacyjne a dyskryminacja, pedagogiczne funkcje mediów oraz język polski w perspektywie genderowej, gdyż młodzież, z którą pracuję znajduje się w grupie osób wykluczonych ze społeczeństwa, ze względu na swoją niepełnosprawność. Wiedzę zdobytą na studiach wykorzystuję na co dzień podczas prowadzenia wszystkich zajęć.

 Szkolenia Rady Pedagogicznej:
- „Odpowiedzialność prawna nauczycieli” (2013).
Szkolenie dotyczyło rodzajów odpowiedzialności ciążącej na nauczycielach, przypadków przewinień, zaniedbań, naruszeń, wykroczeń i przestępstw, za które pracownik placówki oświatowej może zostać ukarany oraz rodzajów kar za poszczególne przewinienia.
Efekty dla nauczyciela:
Szkolenie poszerzyło moją wiedzę o elementy prawa kodeksu karnego i postępowania administracyjnego.

- „Mobbing w szkole - jak zapobiegać przemocy w szkole?” (2013).
Szkolenie dotyczyło problemu przemocy grupowej w szkołach. Prowadząca opisała przejawy tego rodzaju przemocy w klasach szkolnych, wskazała na jej konsekwencje dla rozwoju dzieci, zarówno ofiar, jak i sprawców, oraz podała możliwe sposoby interwencji.
Efekty dla nauczyciela:
Materiały ze szkolenia poszerzyły moją wiedzę na temat mobbingu jako przemocy grupowej, dzięki czemu zwracam baczniejszą uwagę na korelacje między uczniami w danym zespole klasowym lub wśród grup uczniów, którzy „trzymają się razem”.

- „Ewaluacja szkolnego programu profilaktyki” (2013).
Podczas szkolenia dowiedziałam się, jak dokonywać ewaluacji dokumentów szkolnych, jakie narzędzia stosować przeprowadzając analizę dotychczasowych dokumentów i ich skuteczności.
Efekty dla nauczyciela:
Wiedza z zakresu tego szkolenia posłużyła mi do konstruowania ankiet ewaluacyjnych dla rodziców, uczniów i nauczycieli.

- „Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego” (2013, 2011).
Program kursu obejmował, między innymi, zasady skutecznej pracy zespołowej, aktywizowanie rodziców do pracy z nauczycielami podczas konstruowania indywidualnych programów, metody i techniki opracowywania IPET oraz zakres zadań osoby koordynującej pracę zespołu.
Efekty dla nauczyciela:
Dzięki szkoleniu mogłam opracować indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla każdego ucznia mojej klasy wykorzystując zasady skutecznej pracy w zespole. Programy te przynoszą lepsze efekty, a działania w nich zawarte są stworzone z myślą o konkretnym uczniu. Dzięki nim wiedziałam dokładnie jak pracować z danym uczniem, jakie są jego dysfunkcje, a w związku z tym potrzeby.

- „Bezpieczeństwo i higiena pracy (2013).
Celem szkolenia była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa.

- „Kompetencje społeczno - zawodowe osób niepełnosprawnych umysłowo i ich opiekunów” (2013).
Szkolenie obejmowało opis procedur badania osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich opiekunów, założenia do obliczania i interpretowania wyników badania oraz scenariusze rozmów do przedstawiania wyników badania osobie niepełnosprawnej umysłowo.
Efekty dla nauczyciela:
Udział w tym szkoleniu dał mi możliwość pracy w projekcie unijnym „Wypracowanie innowacyjnych narzędzi diagnozowania kompetencji zawodowo-społecznych i zainteresowań zawodowych osób niepełnosprawnych umysłowo – ułatwiających ich aktywizację zawodową”.

- „Emisja głosu” (Centrum Doskonalenia STIMULUS, 2013).
Szkolenie obejmowało ćwiczenia oddechu, warg, języka i dykcji.
Efekty dla nauczyciela:
Szkolenie okazało się szczególnie ważne i przydatne, nie tylko dlatego, że na co dzień korzystam z aparatu mowy w pracy, ale dlatego, że prowadzę zajęcia teatralne z młodzieżą. Dzięki wiedzy uzyskanej na szkoleniu osiągam lepsze rezultaty pracując na zajęciach koła teatralnego.

- „Ocena pracy nauczyciela, awans zawodowy w odniesieniu do przepisów” (2013).
Tematyka szkolenia obejmowała przepisy dotyczące: oceny pracy nauczyciela, awansu zawodowego i opracowywania dokumentacji.
Efekty dla nauczyciela:
Zdobytą wiedzę wykorzystałam do przygotowania dokumentacji potwierdzającej realizację wymagań z rozporządzenia.

- „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego myślenia” (2012).
Szkolenie miało na celu ukazanie roli szkolnictwa zawodowego dla polskiej gospodarki i przemysłu oraz uświadomienie obecnym, że szkoła zawodowa to nie wyjście dla osób chcących szybko zakończyć edukację, ale droga do zdobycia zawodu dającego możliwość znalezienia zatrudnienia na rynku pracy.
Efekty dla nauczyciela:
Dzięki niemu wiem jak promować szkołę w środowisku lokalnym oraz jakie walory szkoły podkreślać oraz w jaki sposób zachęcać przyszłych uczniów do realizacji kariery zawodowej.

- „Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym i chorym psychicznie” (2012).
Prowadząca zapoznała słuchaczy z terminologią dotyczącą ADHD, ukazała, jakie zachowania mogą świadczyć o obecności choroby oraz wskazała metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo i chorym psychicznie.
- „Praca z uczniem z zaburzeniami zachowania” (2011).
Dzięki temu szkoleniu uaktualniłam swoją wiedzę na temat obszarów, w których najczęściej dochodzi do zaburzeń zachowania, jakie postępowanie terapeutyczne wdrożyć żeby usprawnić zaburzone funkcje, jakimi metodami pracować z trudnym uczniem oraz jakie efekty powinny przynieść wdrożone działania terapeutyczne.
- „Jak poradzić sobie z agresją?” (2011).
Uczestnictwo w wyżej wymienionym kursie wyposażyło mnie w dodatkowe umiejętności radzenia sobie z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze, oraz zmobilizowało do podzielenia się tą wiedzą przede wszystkim z rodzicami, poprzez wygłaszanie prelekcji w ramach odbywających się konsultacji.
Efekty dla nauczyciela:
Wiedzę z zakresu tych trzech szkoleń wykorzystuję w codziennej pracy. Posłużyła mi ona również do opracowania szkolnego dokumentu „Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych w szkole”.

 Zewnętrzne kursy doskonalące:
- „Projekt edukacyjny – sposób na interdyscyplinarność kształcenia” (WODN, 2012).
Zorganizowany w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli piętnastogodzinny kurs obejmował łączenie w projekcie celów i treści z różnych obszarów edukacji, współdziałanie nauczycieli różnych przedmiotów na etapie planowania, wykonywania i prezentowania projektów przez uczniów oraz wspieranie indywidualnej i grupowej pracy uczniów dla potrzeb wykonania projektów.
Efekty dla nauczyciela:
Wiedza wyniesiona z tego kursu dała mi merytoryczne podstawy do tworzenia międzyprzedmiotowych projektów edukacyjnych.

- „Rola szkoły w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia” (WODN, 2011).
Kurs obejmował, między innymi, treści dotyczące koncepcji pracy doradcy zawodowego w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej ucznia, wskazówki dla nauczycieli, w jaki sposób planować karierę zawodową w programach nauczania oraz jak szukać informacji o rynku pracy i zawodach.
Efekty dla nauczyciela:
Kurs dał mi merytoryczne podstawy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z zakresu doradztwa zawodowego realizowanych w ramach projektu unijnego „Zawodowo Plus – wzmocnienie kształcenia zawodowego szansą na samodzielność niepełnosprawnych w dorosłym życiu”.

 Kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych Wychowania do życia w rodzinie (ŁCDNiKP, 2010).
Efekty dla nauczyciela:
Kurs dał mi merytoryczne podstawy i kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – wychowania do życia w rodzinie.

Efekty ogólne

Dla ucznia:
Uczniowie zyskali bardziej otwartego i kompetentnego nauczyciela i wychowawcę, co przyczynia się do lepszego i efektywniejszego przekazywania wiedzy, uatrakcyjnienia zajęć, skuteczniejszego rozwiązywania nurtujących problemów.


Dla nauczyciela:
Poprzez udział w wyżej wymienionych formach doskonalenia pogłębiłam swoją wiedzę, doskonaliłam i wzbogacałam warsztat pracy, rozwijałam się intelektualnie i zawodowo. Ponadto pozyskałam wiele interesujących pomocy dydaktycznych i materiałów metodycznych, z których korzystam na swoich zajęciach.

Dla szkoły:
Dzięki ustawicznemu samokształceniu nauczyciela szkoła zyskuje lepiej wykwalifikowanego i kompetentnego pracownika.

3. Stosowanie na lekcjach metod aktywizujących.

Dzisiejszą młodzież bardzo ciężko jest nakłonić do aktywności na zajęciach lub samodzielnego opracowania jakiegoś zagadnienia. Dlatego też głównym zadaniem nauczyciela placówki specjalnej jest ciągłe zachęcanie młodzieży do podejmowania wysiłku intelektualnego. Jednym ze sposobów na nudę i monotonię zajęć jest wprowadzanie metod aktywizujących. Za jedne z najbardziej efektywnych metod uważam: burzę mózgów, dyskusję, dramę, mapę pojęciową, metaplan i zdania niedokończone. Zauważyłam, że dzięki dramie uczennice i uczniowie uzyskują wgląd w motywy i postawy innych osób, mogą postawić się w czyjejś sytuacji, a taka symulacja uczy jak zachować się w przyszłości, co jest szczególnie ważne w przypadku młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, którą charakteryzują deficyty w zakresie myślenia abstrakcyjnego.

Efekty

Dla ucznia:
Stosowanie metod aktywizujących w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy i jej utrwalaniu oraz inspiruje do wyrażania refleksji na różne tematy. Dzięki nim młodzież angażuje się emocjonalnie, jest aktywna w sferze percepcyjnej, werbalnej i motywacyjnej. Na zajęciach z wykorzystaniem metod aktywizujących młodzież uczy się właściwych stosunków międzyludzkich, empatii, tolerancji, współpracy i rozwiązywania problemów.

Dla nauczyciela:
Dla mnie zajęcia prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących są o wiele łatwiejsze w realizacji, gdyż młodzież chętniej pracuje. Mam też wgląd w motywy ich działania, sytuację rodzinną niekiedy, często potrzeby.


Dla szkoły:
Dzięki wprowadzaniu metod aktywizujących na zajęciach podnosi się jakość i efektywność uczenia się, co wpływa korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku lokalnym.


4. Modernizacja pomieszczenia dydaktycznego.

W dobie komputeryzacji, skrótów myślowych, komunikatów SMS język polski nie jest przedmiotem zbyt atrakcyjnym, dlatego też staram się zachęcać uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności językowych poprzez inne formy niż tylko zajęcia lekcyjne. Jedną z takich form jest wspólne lub samodzielne przygotowywanie pomocy dydaktycznych. Aby nakłonić wychowanków do wykonywania prac dodatkowych wprowadziłam do przedmiotowego oceniania oceny celujące za opracowanie i wykonanie gazetek ściennych w pracowni. Dzięki temu powstały takie gazetki jak: „8 marca – Dzień Praw Kobiet i pokoju na świecie”, „Kwiecień miesiącem pamięci narodowej”, „3 grudnia - Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych”, „Wielkanocne wieszanie śledzia i pogrzeb żuru”, „Pradawne zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem”. Każda z opracowanych gazetek służy jako pomoc podczas zajęć, czy to dotyczących języka polskiego, czy godzin wychowawczych.
Trzy lata temu do pracowni został zakupiony nowy pięćdziesięciocalowy telewizor plazmowy oraz odtwarzacz płyt CD i DVD.
W ramach modernizacji pracowni języka polskiego doposażyłam ją w filmy DVD zawierające, między innymi, ekranizacje lektur szkolnych: „Lalka”, „Makbet”, „Folwark zwierzęcy”, „Solaris”, „Wesele”, „Quo vadis”, „Sherlock Holmes”.
Na własny koszt zakupiłam dziesięciotomowy komplet słowników PWN i udostępniłam je do użytku uczniów. Na wyposażeniu pracowni znajdują się również prywatny komputer przenośny oraz drukarka i stałe łącze internetowe. Poza tym zgromadziłam plansze edukacyjne z wizerunkiem największych pisarzy polskich, dotyczące gramatyki i ortografii polskiej.
W tym roku szkolnym postarałam się również o odnowienie mebli znajdujących się w klasopracowni oraz zamontowanie dwóch tablic dydaktycznych, na których znajdują się: regulamin ucznia, prawa i obowiązki ucznia oraz przedmiotowe ocenianie z języka polskiego.

Efekty

Dla ucznia:
Uczniowie odbywający w pracowni języka polskiego zajęcia mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu audiowizualnego, słowników ortograficznych, synonimów, związków frazeologicznych i poprawnej polszczyzny, mają dostęp do komputera i sieci Internet, mogą realizować swoje pomysły tworząc ścienne gazetki.

Dla nauczyciela:
Praca w zrewitalizowanym i doposażonym pomieszczeniu stwarza szerokie możliwości metodyczne oraz sprawia dużo satysfakcji. Dzięki licznym nowościom dydaktycznym i sprzętowym praca przebiega sprawniej i przyjemniej.

Dla szkoły:
Dzięki wspólnym staraniom uczniów, uczennic i moim klasa ma przyjemny i estetyczny wygląd, doposażona jest w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne. Na bieżąco aktualizowane gazetki ścienne sprawiają, że jej wygląd nieustannie się zmienia.
5. Stymulowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów i uczennic.

Od roku 2006, kiedy to zostałam zatrudniona w Zespole Szkół Zawodowych nr 2, objęłam opiekę nad szkolnym kabaretem TuTam. Zdecydowałam się na to, ponieważ uważam, że zajęcia teatralne dla uczniów szkoły specjalnej są bardzo ważne. Nasi wychowankowie mają często trudności w kontaktach interpersonalnych, w większości nie potrafią nazywać swoich uczuć, emocji, są skrępowani w momencie zabierania głosu w obecności większej liczby osób. Doświadczenia zdobyte w trakcie pracy pokazały mi, że teatrzyk szkolny może stanowić alternatywę dla biernego i mało pożytecznego spędzania czasu wolnego. Jest również doskonałą szansą dla osób nieśmiałych, które nie potrafią znaleźć swojego miejsca w klasie. Często brakuje im odwagi i wiary we własne siły. Uczestnictwo w kole teatralnym pomaga im przynajmniej częściowo opanować tremę w trudnych dla nich sytuacjach.
Corocznie wspólnie z koleżankami opracowuję scenariusze na szkolne przedstawienia, przygotowuję uczniów do występów, dbam o scenografię, choreografię i kostiumy aktorów. Od 8 lat przygotowuję corocznie przedstawienia na Dni Otwarte szkoły oraz Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2013/2014 przygotowałam akademię z okazji Dnia mężczyzny, w roku szkolnym 2011/2012 z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 maja, a w roku szkolnym 2011/2012 z okazji Dnia Nauczyciela.
W ubiegłym roku szkolnym przeprowadziłam również konkurs na najładniej udekorowaną pracownię na Boże Narodzenie. Konkurs był właściwie reakcją na zainteresowanie ze strony moich wychowanków, to ich potrzeba stała się „matką tego wynalazku”. Nie znalazła się w szkole klasa, która nie chciała przystąpić do konkursu. Wszyscy ochoczo zabrali się za projektowanie i wykonanie dekoracji. Moi wychowankowie zakupili ogromne ilości waty, formowali ją w małe kulki i wciągali na nitki. Następnie wszystko zawiesili pod sufitem, wskutek czego klasa wyglądała jakby padał w niej śnieg. Dodatkowo namalowali na wielkich arkuszach papieru wszystkie symbole związane z Bożym Narodzeniem i powiesili je na ścianach. Meble udekorowali watą, ubrali choinkę i zawiesili lampki. Wystrój pracowni, wykonany przez nich został uznany przez jury za najpiękniejszy w całej szkole. Zdjęcia z tego i innych konkursów oraz występów kabaretu TuTam można obejrzeć na szkolnej stronie internetowej – zszs2.szkolnastrona.pl.
W tym roku szkolnym wspólnie z koleżanką nauczającą języka polskiego zdecydowałyśmy się, również z inicjatywy uczniów, na przeprowadzenie konkursu ortograficznego „Mistrz ortografii”, który zapewne na stałe wpisze się w kanon działań szkoły. Do konkursu mogło stanąć maksymalnie dwóch uczniów z danej klasy. Łącznie do pisania dyktanda zatytułowanego „Chleba naszego powszedniego…” przystąpiło 32 uczennic i uczniów. Jeden z moich uczniów – Arek uzyskał tytuł Mistrza Ortografii klas drugich.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki pracy w szkolnym kabarecie młodzież naszej szkoły uczy się wyrażać uczucia, pokazywać przeżycia odtwarzanej postaci, ćwiczyć głos, mimikę i ruch oraz rozwija sprawność wypowiadania się w różnych formach. Uczennice i uczniowie mają możliwość wyrażania siebie, co często prowadzi do emocjonalnego otwarcia. Prace nad przedstawieniem uczą ich również współpracy w grupie, dzięki czemu uświadamiają sobie konieczność liczenia się z innymi ludźmi. Poprzez swój własny wysiłek, poświęcony czas i energię lepiej rozumieją i doceniają pracę. Poza tym dla wychowanków występ przed publicznością to doskonała okazja do zaprezentowania swoich umiejętności i talentu aktorskiego. Gromkie brawa powodują wzrost ich wiary we własne siły. Przeprowadzane na terenie szkoły konkursy, oferowane za ich wygranie tytuły i nagrody motywują wychowanków do podejmowania wysiłku i rywalizacji.

Dla nauczyciela:
Przygotowywanie wszystkich przedstawień daje mi dużo satysfakcji, a kiedy widzę, jakie moi uczniowie osiągają rezultaty, czuję się silniej zmotywowana do dalszej pracy. Niezmiernie cieszę się też, kiedy moi wychowankowie inicjują jakieś działania, a zwłaszcza, jeśli dotyczą one konkursów. Wysiłek, jaki wkładają w wykonanie podjętego działania często procentuje w postaci wygranej, a ich sukces jest też moim sukcesem.

Dla szkoły:
Rezultaty przeprowadzonego konkursu na najładniej udekorowaną pracownię na Boże Narodzenie mogli podziwiać uczniowie innych szkół, którzy odwiedzali nas podczas Dni z gimnazjalistą. Również występy szkolnego kabaretu są oglądane przez młodzież gimnazjalną, na przykład podczas Dni Otwartych szkoły. Działania te stanowią swoistą reklamę dla szkoły, są jej wizytówką.6. Praca w zespole do spraw wewnętrznej ewaluacji pracy szkoły.

Jednym z zadań do realizacji, zamieszczonym w Programie działań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i organizacyjnych na rok szkolny 2012/2013, było przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji w Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2 w zakresie programu oraz organizacji zajęć z funkcjonowania osobistego i społecznego i kształtowania kreatywności. Decyzją dyrektora powołany został zespół ewaluatorów, który dookreślił zakres i ramy czasowe ewaluacji. Wspólnie z trzema koleżankami przystąpiłyśmy do prac nad oceną prawidłowości kształcenia uczniów i zapewnienia warunków do wszechstronnego rozwoju w zakresie: realizacji programu nauczania, organizacji zajęć i ich atrakcyjności, uczestnictwa uczniów w zajęciach oraz oczekiwań rodziców.
Wspólnie z koleżankami określiłyśmy cele ewaluacji, sformułowałyśmy pytania kluczowe, określiłyśmy obszar, kryteria i narzędzia badawcze. Na podstawie wywiadu z rodzicami, dyskusji wśród nauczycieli oraz obserwacji uczniów i przeprowadzonej ankiety opracowałyśmy analizę jakościową i ilościową zebranych wyników, sformułowałyśmy wnioski oraz opracowałyśmy raport poewaluacyjny, którego wyniki przedstawiłyśmy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki pracy nauczycieli nad ewaluacją wewnętrzną w szkole Przysposabiającej do Pracy oraz wdrożonym działaniom naprawczym uczniowie mieli stworzone warunki do nabywania umiejętności technicznych i zawodowych oraz sprzyjające poznawaniu otoczenia i umożliwiające doświadczanie relacji społecznych.

Dla nauczyciela:
Praca w zespole do spraw wewnętrznej ewaluacji podniosła efektywność mojej pracy w zespole. Dzięki temu działaniu zdobyłam doświadczenie w przeprowadzaniu ewaluacji wewnętrznej.

Dla szkoły:
Przeprowadzone wśród rodziców ankiety dały ewaluatorom informacje, na temat tych obszarów szkoły, które wymagają usprawnienia. Dzięki przeprowadzonej ewaluacji wprowadzone zostały działania naprawcze, co zaprocentowało podniesieniem efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz uatrakcyjniło jej ofertę edukacyjną.


7. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących.

W roku szkolnym 2013/2014 objęłam funkcję przewodniczącej Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących. W zakres moich obowiązków wchodziło ustalenie planu działań w bieżącym roku szkolnym oraz osób odpowiedzialnych za powierzone działania, aktualizowanie szkolnego zestawu programów nauczania i podręczników z przedmiotów ogólnokształcących, zwoływanie i prowadzenie zebrań zespołu oraz sporządzanie sprawozdań.
Zanim przystąpiłam do konstruowania planu działań zespołu musiałam zapoznać się z Programem działań wychowawczych, opiekuńczych, dydaktycznych i organizacyjnych na rok 2013/2014. Na podstawie zawartych w nim zadań sporządziłam Plan Pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Ogólnokształcących na rok szkolny 2013/2014. Do zadań kierowanego przeze mnie zespołu należało:
 Weryfikacja i aktualizacja Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Przedmiotów Ogólnokształcących.
 Weryfikacja i aktualizacja „Szkolnego Zestawu Podręczników dla Ucznia”.
 Udział nauczycieli w akcjach promujących szkołę (Dni otwarte, Dni z gimnazjalistą)
 Opracowanie programów zajęć rewalidacyjnych.
 Opracowanie IPET zgodnie z nowymi rozporządzeniami MEN.
 Opracowanie i przeprowadzenie ewaluacji wewnątrzszkolnej w obszarze pracy Rady Rodziców i współpracy z rodzicami.
 Realizacja programu wychowawczego szkoły, zgodnie ze statutem i programem profilaktyki.
 Realizacja projektów europejskich w zakresie wspomagania zawodowego uczniów.
 Udział nauczycieli w obowiązkowych szkoleniach i samokształceniu Rady Pedagogicznej.
Aktualizacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania Przedmiotów Ogólnokształcących dokonałam nadając nowym, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły programom, kolejne numery w szkolnym zestawie programów. Następnie zweryfikowałam i zaktualizowałam Wykaz podręczników dla uczniów z przedmiotów ogólnokształcących, wprowadzając zmiany związane z wejściem w życie nowej podstawy programowej. W ciągu roku szkolnego zwoływałam zebrania, na których omawiane były kolejne zadania z Planu Pracy Zespołu. Na bieżąco uaktualniałam również swoją wiedzę w zakresie nowych rozporządzeń ministerialnych, przekazywałam nowości nauczycielom podczas zebrań. Wszystkie zadania zawarte w Planie Pracy Zespołu udało się zrealizować.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki pracy zespołowej każdy uczeń miał dostosowany do swoich możliwości psychofizycznych indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Natomiast udział w projekcie edukacyjnym poszerzył jego wiedzę i kompetencje zawodowe.

Dla nauczyciela:
Każde spotkanie zespołu pomagało mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego. Koordynowanie pracy zespołu rozwinęło moje umiejętności kierowania zespołem i kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami.

Dla szkoły:
Dobre relacje współpracowników skutkują wymiernymi efektami dla szkoły w postaci wykonanych solidnie na czas zaplanowanych wcześniej działań.


Wyświetleń: 2595


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.