Katalog

Karolina Golińska, 2014-07-21
BRZEZINY

Język polski, Różne

Opis i analiza działań w zakresie § 8 ust.2 pkt 2

- n +


§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Spis treści:

1. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia, przygotowywanie dokumentów szkolnych.
str. 1-2
2. Wykorzystywanie komputera i sieci Internet na zajęciach dydaktycznych. str. 3-5
3. Tworzenie narzędzi diagnostycznych. str. 6-7
4. Opracowywanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.
str. 8-9
5. Opracowywanie dyplomów, zaproszeń, wizytówek, podziękowań oraz folderu szkoły i scenariuszy przedstawień na szkolne i międzyszkolne konkursy i imprezy okolicznościowe.

str. 10-11
6. Wykorzystywanie narzędzi sieciowych w celu poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia i przetwarzania informacji.
str. 12
7. Komunikowanie się z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem telefonii komórkowej i technologii informacyjnej.
str. 13
8. Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych. str. 14
9. Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami. str. 15-16§ 8 ust.2 pkt 2
Opis i analiza działań w zakresie wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ze wskazaniem uzyskanych efektów

W obecnych czasach, przy aktualnym zaawansowanym poziomie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w kraju i na świecie, podstawowym narzędziem pracy nauczyciela staje się komputer. Coraz trudniej wyobrazić sobie realizację jakichkolwiek działań związanych zarówno z pracą zawodową, jak i życiem prywatnym bez wsparcia urządzeń multimedialnych. Realizując zadania nauczycielki języka polskiego, języka angielskiego oraz wychowania do życia w rodzinie na bieżąco korzystam z technik komputerowych i komunikacyjnych.

1. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia, przygotowywanie dokumentów szkolnych.

W codziennej pracy wykorzystuję technologię komputerową podczas przygotowywania materiałów dydaktycznych na zajęcia z przedmiotów, których nauczam. Są to najczęściej prezentacje wykonane w programie Power Point (np. „Hitlerowskie obozy zagłady – Auschwitz, Birkenau”, „Choroby genetyczne”), rozsypanki literowe, wyrazowe i graficzne, karty pracy, rebusy, krzyżówki, zdania niedokończone.
Komputer jest mi również potrzebny do przygotowywania dokumentów szkolnych, takich jak: programy własne, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, szkolne zestawy programów i podręczników z przedmiotów ogólnokształcących, sprawozdania z posiedzeń zespołu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących lub wychowawczych oraz systemu oceniania z poszczególnych przedmiotów. Utworzyłam również automatyczną listę dystrybucyjną szkół, z którymi współpracuję w projekcie „Dotknij teatru” oraz przy organizacji konkursów (Microsoft Word). Dzięki arkuszowi kalkulacyjnemu prowadzę statystykę frekwencji i ocen (Microsoft Excel).

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki prezentacjom w programie Power Point oraz rozsypankom wyrazowo – graficznym uczniowie łączą wiedzę z obrazem, co korzystniej wpływa na proces zapamiętywania, a zdobyta wiedza jest przedstawiana w sposób konkretno-obrazowy. Dzięki kartom pracy, rebusom, krzyżówkom oraz innym zabawom proces dydaktyczny przebiega w sposób atrakcyjniejszy, uczennice i uczniowie chętniej angażują się w pracę na lekcji, zaś wiedza przyswajana jest w większym stopniu, gdyż wychowankowie uczą się poprzez zabawę. Z przeprowadzanych na koniec roku szkolnego wywiadów, testów i ankiet jednoznacznie wynika, że wychowankowie preferują zajęcia z wykorzystaniem tego typu pomocy dydaktycznych.

Dla nauczyciela:
Za każdym razem, kiedy uczniowie opuszczając pracownię pozytywnie komentują przeprowadzoną przeze mnie lekcję czuję się, jakbym otrzymała cenną nagrodę, a to z kolei sprawia, że czuję się bardziej zmotywowana, poszukuję coraz to nowych rozwiązań, gdyż wiem, że trud się opłaci.
Dzięki arkuszowi kalkulacyjnemu mogę śledzić postępy moich uczniów w nauce, szybko przygotowuję klasyfikację śródroczną i roczną, co usprawnia referowanie podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Dla szkoły:
Efektywność nauczania jest czymś, na czym szkole i pracującym w niej nauczycielom zależeć powinno najbardziej. Starając się urozmaicać moje zajęcia podnoszę jakość pracy placówki, gdyż wychowankowie przekazują informacje o szkole i lekcjach swoim rodzicom, kolegom i koleżankom. A jeżeli chwalą szkołę to jej prestiż wzrasta.2. Wykorzystywanie komputera i sieci Internet na zajęciach dydaktycznych.

Współcześnie młodzież bardzo często sięga do sieci Internet podczas odrabiania prac domowych, nierzadko bezrefleksyjnie kopiując wszystko, co znajdą. Wielokrotnie zdarzyło mi się, że uczeń czy uczennica zawarli zbyt dużą ilość informacji w zadaniu domowym, mimo iż polecenie nie wskazywało na konieczność wpisania do zeszytu takich informacji. W związku z zaistniałym problemem postanowiłam przygotować kilka lekcji z użyciem komputera i sieci Internet celem uświadomienia wychowankom, jak ważne jest nie tylko wyszukiwanie informacji, ale także ich selekcjonowanie i krytyczna analiza. Podczas tych lekcji pokazałam uczniom, w jaki sposób odnajdywać interesujące nas zagadnienia, z których stron korzystać, a które omijać, jakie informacje są niezbędne, a jakie niepotrzebne, które prawdziwe, a które hipotetyczne. Przydatna okazała się tutaj wiedza wyniesiona z zajęć „Media informacyjne a dyskryminacja”. Dzięki nim mogłam ukazać wychowankom techniki manipulacyjne wykorzystywane przez różnego rodzaju media – telewizję, radio, Internet. Kilka lekcji poświęciłam również na język reklam i jego manipulacyjną funkcję. Pokazywałam uczniom różnego rodzaju reklamy z telewizji, omawiałam techniki manipulacyjne i uświadamiałam, na jakich zasadach działają i skąd się bierze ich skuteczność.
Na wielu lekcjach wykorzystuję również filmy DVD (np. „Kroniki Auschwitz”, „Ucieczka z Sobiboru”, „Pan Tadeusz” czy fragmenty współczesnych filmów w wersji angielskiej oraz filmy o życiu i kulturze krajów anglojęzycznych) oraz płyty CD z nagraniami tekstów lirycznych (np. „Kocham Cię, życie”, „Tolerancja”) czy słuchowisk radiowych (np. „Pośpieszny”).
Na lekcjach wychowawczych dyskutowałam z uczniami na temat zagrożeń płynących ze strony komputera i Internetu oraz radia i telewizji: cyberprzemoc, uzależnienie od gier komputerowych i komputera, wady postawy, problemy ze wzrokiem, bierny i bezrefleksyjny oraz bezkrytyczny odbiór informacji płynących z radia, telewizji, Internetu. Wyświetlałam uczennicom i uczniom spoty reklamowe mówiące o bezpieczeństwie w sieci, zapoznałam ich ze stronami internetowymi sieciaki.pl i dzieckowsieci.fdn.pl.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki lekcjom, na których wykorzystuję komputer i sieć Internet uczennice i uczniowie mogą przekonać się jak przydatnym, a jednocześnie niebezpiecznymi narzędziami są komputer i Internet. Wielu z wychowanków deklarowało brak krytycznego podejścia zarówno do telewizji, jak i serwisów internetowych. Po zajęciach stwierdzali, że nie zdawali sobie dotąd sprawy z zagrożeń płynących z długotrwałego grania czy surfowania po stronach www.
Na kolejnych lekcjach bez problemu wymieniali zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z tych urządzeń, dokonywali selekcji zgromadzonego materiału, krytycznie komentowali sposób przekazywania informacji przez różnego rodzaju media. Wychowankowie udoskonalili swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej oraz nauczyli się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki. Potrafią wyszukiwać potrzebne informacje w Internecie oraz korzystać z encyklopedii multimedialnych.
Dzięki natomiast filmom DVD zajęcia nie są monotonne, a wychowankowie chętniej uczestniczą w tego typu lekcjach, gdyż stanowią one ciekawy przerywnik od nauki z użyciem podręczników i tradycyjnych „lekcji tablicowych” oraz są atrakcyjnym źródłem wiedzy.

Dla nauczyciela:
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej pobudza moją kreatywność, powoduje wzrost satysfakcji z efektywnie i ciekawie przeprowadzonego procesu dydaktycznego oraz wzbogaca mój warsztat pracy.

Dla szkoły:
Dzięki wykorzystaniu komputera i sieci Internet na zajęciach zwiększa się efektywność uczenia, szkoła staje się atrakcyjniejszym miejscem dla obecnych i przyszłych uczniów.
3. Tworzenie narzędzi diagnostycznych.

Technologię komputerową wykorzystuję również do tworzenia testów, sprawdzianów, dyktand, egzaminów klasyfikacyjnych czy ankiet. Najczęstszym rodzajem testów, jakie tworzę to testy wyboru i testy określające przyrost wiedzy po danym etapie edukacyjnym. Dzięki technologii komputerowej mogę modyfikować sprawdziany uwzględniając indywidualizację pracy bez konieczności ponownego opracowywania materiału. Ponadto w przypadku języka angielskiego, kiedy sprawdzian dotyczy na przykład słownictwa mogę, dzięki komputerowi, zawrzeć w nich grafikę. Taka forma sprawdzania wiadomości jest bardzo przejrzysta i przystępna dla uczniów, gdyż łączą oni wiedzę z obrazem, co zwiększa efektywność zapamiętywania. W pierwszej i drugiej klasie uczennice i uczniowie sprawdzają swoją ortografię wypełniając „dyktanda z lukami”, gdzie mają do wpisania jedną z dwóch liter (np. „ó” lub „u”).
Każde z powyższych narzędzi diagnostycznych zawiera punktację możliwą do osiągnięcia za każde zadanie oraz łączną, dzięki której wiedzą, jaką ocenę mogą uzyskać za wykonane zadania.
Komputer jest również bardzo przydatny podczas tworzenia zestawów zadań egzaminacyjnych dla uczniów nieklasyfikowanych. Wychowankowie otrzymują w formie drukowanej zagadnienia egzaminacyjne w dwóch jednobrzmiących kopiach – jednej dla siebie, drugiej do dokumentacji szkolnej. Dzięki temu w przypadku zagubienia przez wychowanka zestawu egzaminacyjnego, jego kopia znajduje się w aktach szkoły i może on zawsze z niej skorzystać.
Kolejnym narzędziem diagnostycznym, które wykorzystuję w pracy są ankiety dotyczące zajęć dydaktycznych i wychowawczych oceniające moja pracę. Ich anonimowość sprawia, że uczennice i uczniowie chętniej komunikują swoje oczekiwania, co do form, metod pracy, atrakcyjności lekcji czy trudności, na które napotykają, a to z kolei wpływa na jakość procesu nauczania.


Efekty

Dla ucznia:
Dzięki technologii komputerowej mogę dostosować różne narzędzia diagnostyczne do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia, zarówno pod względem zawartych treści (stopniowanie trudności), jak i szaty graficznej (odpowiednia czcionka, rozmieszczenie). Podczas sprawdzianów nie tracą czasu na przepisywanie zadań, mogą całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązaniu. „Dyktanda z lukami” natomiast są dogodną formą sprawdzenia umiejętności ortograficznych dla uczniów nieumiejących pisać ze słuchu. Wypowiadając się anonimowo w ankietach dotyczących przebiegu zajęć mogą bez skrępowania zasygnalizować mi, jakie są ich oczekiwania, co do danego przedmiotu.

Dla nauczyciela:
Wykorzystanie komputera znacznie skraca czas przygotowywania różnej dokumentacji, daje możliwość wielokrotnego wprowadzania różnych zmian, bez konieczności opracowywania materiałów od początku. Ponadto opracowane narzędzia są czytelne i przejrzyste. Testy określające przyrost wiedzy oraz ankiety dotyczące mojej pracy służą mi jako narzędzie do ewaluacji własnych programów, planów pracy czy planów wynikowych.

Dla szkoły:
Dzięki wykorzystaniu technologii komputerowej proces kształcenia jest zindywidualizowany, ankiety i testy określające przyrost wiedzy mogą służyć do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły oraz przeprowadzania wewnętrznej ewaluacji.
4. Opracowywanie wyników diagnostycznych w postaci graficznej, tabelarycznej i opisowej.

Komputer służy mi również do wykonywania pomiarów statystycznych wszystkich samodzielnie opracowanych narzędzi diagnostycznych w formie tabelarycznej, opisowej bądź graficznej, za pomocą różnego rodzaju wykresów. Tak opracowane wyniki są bardzo przejrzyste, tak dla mnie, jak i innych nauczycieli. Przedstawiane na posiedzeniach nauczycieli poszczególnych zespołów wykresy stanowią łatwy i szybki sposób przekazania interesujących dany zespół zagadnień.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki szybkiej informacji zwrotnej (ankiety) uczniowie mogą mieć pewność, że działania naprawcze zostaną szybko i skutecznie wprowadzone, a to zindywidualizuje proces dydaktyczny.

Dla nauczyciela:
Opracowane wyniki sprawdzianów i testów służą mi do określenia poziomu przyswajania przez uczniów określonej partii materiału. Dzięki nim wiem, czego nie opanowali lub nie zrozumieli. Mogę udzielać dodatkowych wyjaśnień lub przećwiczyć wybrany wycinek materiału. Na podstawie wypracowanych statystyk mogę łatwo i sprawnie przeprowadzić ewaluację własnego warsztatu pracy, dostosowując programy nauczania, plany wynikowe, wychowawcze oraz metody i formy pracy do potrzeb uczniów. Statystyki opracowane na podstawie ankiet są doskonałym narzędziem ewaluacyjnym, którego używam do poprawy jakości własnego warsztatu pracy.

Dla szkoły:
Opracowane przeze mnie ankiety oraz ich wyniki szkoła wykorzystuje do wewnętrznej ewaluacji, co pozytywnie wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły w poszczególnych obszarach jej działania.
5. Opracowywanie dyplomów, zaproszeń, wizytówek, podziękowań oraz folderu szkoły i scenariuszy przedstawień na szkolne i międzyszkolne konkursy i imprezy okolicznościowe.

Kolejnym aspektem mojej pracy, w którym wykorzystuję komputer są szkolne i międzyszkolne konkursy i imprezy okolicznościowe. Chcąc nadać każdej imprezie czy konkursowi indywidualny charakter zdecydowałam się na wykonywanie zaproszeń, wizytówek, podziękowań i dyplomów samodzielnie. Najczęściej wykorzystuję podczas ich tworzenia program Microsoft Word oraz Publisher. Początkowo praca w programie Publisher nastręczała mi wielu trudności, ale nie mogąc znaleźć szkolenia z zakresu obsługi tego programu doskonaliłam swoje umiejętności korzystając z wiedzy i doświadczenia koleżanek i kolegów ze szkoły oraz metodą prób i błędów. Każdorazowo staram się, aby wszystkie dyplomy i zaproszenia współgrały ze sobą i jednocześnie z dekoracją pomieszczenia oraz tematem imprezy. Cztery lata temu Pani Dyrektor poprosiła mnie o wykonanie folderu szkoły na Dni Otwarte. Folder miał zawierać ofertę naszej placówki, dane teleadresowe, zdjęcia, listę zakładów, w których odbywają się zajęcia praktyczne oraz informacje o możliwościach dojazdu do szkoły. Folder, który opracowałam w całości samodzielnie jest wykorzystywany do dziś, a dzięki niemu uczniowie nowego naboru oraz ich rodzice mają czytelną informację o ofercie edukacyjnej szkoły.
Jako opiekun szkolnego kabaretu TuTam opracowuję scenariusze przedstawień z pomocą edytora tekstów, dzięki czemu mogę potem wysyłać je zainteresowanym koleżankom i kolegom z innych placówek lub przekazywać je do szkolnej biblioteki. Wielokrotnie powielane scenopisy są również rozdawane uczniom.

Efekty

Dla ucznia:
Wszyscy uczniowie biorący udział w szkolnych czy międzyszkolnych konkursach zawsze otrzymują inne dyplomy i nagrody (dzięki prowadzonej ewidencji zwycięzców). Uczniowie odwiedzający naszą szkołę podczas Dni Otwartych oraz Dni z gimnazjalistą mogą otrzymać folder z przejrzystą ofertą edukacyjną oraz wszystkimi danymi placówki.


Dla nauczyciela:
Nieustannie podwyższam swoje umiejętności i poszukuję nowych, atrakcyjnych rozwiązań, dzięki czemu rozwijam swój warsztat pracy.

Dla szkoły:
Jest promowana w środowisku lokalnym dzięki indywidualnemu charakterowi oprawy graficznej wszystkich imprez. Podziękowania kierowane do firm i instytucji współpracujących mają profesjonalny pod względem graficznym wygląd, dzięki temu stają się elegancką wizytówką szkoły.
6. Wykorzystywanie narzędzi sieciowych w celu poszukiwania, selekcjonowania, gromadzenia i przetwarzania informacji.

Poszukując informacji potrzebnych w pracy wykorzystuję edukacyjne strony internetowe. Dzięki nim studiuję przepisy prawa oświatowego (np. www.kuratorium.lodz.pl, www.men.gov.pl, bip.men.gov.pl). Zasoby portali edukacyjnych: www.glospedagogiczny.pl, www.pedagogia.pl, www.ang.pl, www.ortografka.pl, www.longman.pl wykorzystuję do pracy z uczniami, zaś strony www.wckp.lodz.pl, www.wodn.lodz.pl w celu poszukiwania interesujących mnie szkoleń i kursów. Ciekawe i przydatne informacje gromadzę do przetworzenia i dalszego wykorzystania.

Efekty

Dla ucznia:
Uczniowie na bieżąco otrzymują nowe materiały na zajęcia, są zachęcani do większego wysiłku umysłowego i wiary we własne siły, zajęcia lekcyjne są wzbogacone o nowe rozwiązania metodyczne.

Dla nauczyciela:
Dzięki temu, że uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach, podczas których wykorzystywane są pokazy multimedialne oraz ciekawe rozwiązania w zakresie form i metod pracy zwiększa się moja motywacja do kolejnych poszukiwań nowych rozwiązań. Moja wiedza w zakresie prawa oświatowego jest na bieżąco uaktualniana, a działania usystematyzowane.

Dla szkoły:
Odnajdywanie na stronach www ciekawych rozwiązań metodycznych wpływa na wzrost poziomu nauczania. A efektywność procesu dydaktycznego wpływa znacząco na pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym.
7. Komunikowanie się z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami z wykorzystaniem telefonii komórkowej i technologii informacyjnej

W mojej pracy nie wyobrażam sobie procesu dydaktycznego i wychowawczo-opiekuńczego bez wykorzystania telefonii komórkowej i poczty elektronicznej. Narzędzia te znacznie ułatwiają komunikację. Dzięki nim komunikuję się w sprawach zawodowych z innymi nauczycielami, nie tylko pracującymi w naszej szkole, dzwonię do uczniów przypominając im o ważnych wydarzeniach, wycieczkach, itp. Telefon wykorzystuje również do kontaktów z rodzicami, informując ich o postępach edukacyjnych ich dzieci, zachowaniu wychowanków lub w celu przypomnienia o terminie kolejnych konsultacji z nauczycielami czy wywiadówce. Za pomocą poczty elektronicznej uczniowie przesyłają mi również artykuły do gazetki szkolnej oraz opracowane dodatkowo materiały na zajęcia dydaktyczne.

Efekty

Dla ucznia:
Wykorzystanie telefonu i elektronicznej poczty mailowej do kontaktów z rodzicami wpływa pozytywnie wychowawczo na ucznia, dzięki zachowaniu jedności działania.

Dla nauczyciela:
Korespondencja elektroniczna z nauczycielami pozwoliła mi na wymianę doświadczeń, materiałów metodycznych oraz otrzymywanie cennych rad w sprawie awansu zawodowego.

Dla szkoły:
Dzięki wykorzystaniu technologii komunikacyjnej szkoła zwiększa efektywność działań wychowawczych. Rodzice są informowani na bieżąco o postępach w nauce swoich dzieci i ich zachowaniu, co powoduje zacieśnienie komunikacji i zwiększa możliwość szybkiej interwencji oraz współdziałania między szkołą, a rodzicem.
8. Wykorzystywanie urządzeń multimedialnych.

Moja codzienna praca składa się również z rejestrowania różnych wydarzeń przy użyciu cyfrowego aparatu fotograficznego. Wykonane przeze mnie zdjęcia wykorzystywane są w kronice szkoły, gazetce szkolnej, tablicach ściennych oraz na stronie internetowej. Powielając dla uczniów karty pracy, rebusy, krzyżówki czy inne pomoce dydaktyczne wykorzystuję kserokopiarkę lub skaner. W przygotowywanych przeze mnie akademiach często wykorzystuję projektor, dzięki któremu występ uczniów wzbogacony jest o prezentację multimedialną.

Efekty

Dla ucznia:
Materiały dydaktyczne dla ucznia są przejrzyste i czytelne. Zdjęcia zaś są miłą pamiątką, mogą również służyć utrwalaniu informacji zdobytych podczas zwiedzania.

Dla nauczyciela:
Wykorzystanie urządzeń multimedialnych znacznie ułatwia rejestrowanie ważnych wydarzeń. Sprawozdania, które redaguję na szkolną stronę internetową zostają wzbogacone o dokumentację fotograficzną.

Dla szkoły:
Zarejestrowane na zdjęciach wydarzenia wzbogacają sprawozdania, które opracowuję na szkolną stronę internetową, do kroniki oraz gazetek szkolnych i ściennych. Wszyscy goście odwiedzający naszą szkołę (rodzice, uczniowie, pracownicy Wydziału Edukacji czy innych placówek) mogą zapoznać się z działaniami podejmowanymi przez szkołę, dzięki czemu jest ona pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym.9. Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami.

Używając edytora tekstowego opracowałam szereg dokumentów dla rodziców, między innymi: listę wymagań na poszczególne oceny, arkusze z informacją o ocenach cząstkowych, proponowanych na półrocze i rocznych wraz z frekwencją.
Lista wymagań na poszczególne oceny zawierała szczegółowe wymagania, jakie powinny być zrealizowane, aby uczeń mógł otrzymać daną ocenę. Przekazywałam je rodzicom na pierwszych konsultacjach. Arkusze ocen cząstkowych rodzice lub opiekunowie otrzymywali na wszystkich spotkaniach z wychowawcą, z wyjątkiem wywiadówek, na których przedstawiałam im wykaz ocen cząstkowych wraz z ocenami zaproponowanymi na półrocze przez nauczycieli uczących danego przedmiotu. Wszystkie karty ocen zawierały również informację o absencji ich podopiecznych z podziałem na godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione. Każdorazowo rodzic lub prawny opiekun obecny na zebraniu podpisywał kartę ocen. W przypadku, kiedy rodzic nie przyszedł na zebranie, wówczas wysyłałam kartę ocen za potwierdzeniem odbioru, dzwoniłam do rodzica z informacją, że karta ocen została wysłana na adres domowy oraz prosiłam o zwrot podpisanej karty. Po około tygodniu telefonowałam ponownie z zapytaniem o to, czy korespondencja dotarła. Dzięki temu miałam pewność, że karta ocen nie zostanie przechwycona przez ucznia lub osobę niepożądaną. Każdy rodzic ma również możliwość otrzymania kopii karty ocen swojego dziecka.
Na opracowywanie kart ocen zdecydowałam się, gdyż wielu rodziców wyrażało ubolewanie z powodu braku dzienniczków, dzięki którym mogliby monitorować osiągnięcia swoich dzieci w nauce i zachowaniu.

Efekty

Dla rodzica:
Dzięki wszystkim opracowanym materiałom rodzice uzyskiwali czytelną informację na temat wyników w nauce i zachowaniu ich dzieci na każdym zebraniu, czyli co miesiąc. Dzięki temu mogli na bieżąco śledzić progres lub regres swoich podopiecznych w zakresie uczenia się i zachowania.

Dla nauczyciela:
Dzięki kartom ocen oraz przedmiotowemu ocenianiu – dokumentami, które przekazywałam rodzicom zacieśniała się ich współpraca ze mną, jako wychowawcą, co dawało mi możliwość współdziałania z rodzicami w zakresie nauczania i wychowywania ich dzieci.

Dla szkoły:
Zadowolenie rodziców i uczniów z dokonanego wyboru szkoły warunkuje współcześnie funkcjonowanie placówki, dlatego wyjście naprzeciw oczekiwaniom rodziców i ich dzieci skutkuje pozytywnym wizerunkiem szkoły w środowisku lokalnym.

Wyświetleń: 963


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.