Katalog

Karolina Golińska, 2014-07-21
BRZEZINY

Język polski, Różne

Opis i analiza działań w zakresie § 8 ust.2 pkt 3

- n +

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Spis treści:

1. Prowadzenie lekcji otwartych. str. 1-4
2. Obserwacja zajęć innych nauczycieli. str. 5-6
3. Pomoc nauczycielom odbywającym staż. str. 7-8
4. Zamieszczanie materiałów w szkolnej bibliotece i na stronach internetowych. str. 9
§ 8 ust.2 pkt 3
Opis i analiza działań w zakresie umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć ze wskazaniem uzyskanych efektów

1. Prowadzenie lekcji otwartych.

Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć. W trakcie trwania stażu, w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, przeprowadziłam kilka lekcji otwartych. Większość z nich miała na celu ukazanie uczennicom i uczniom tendencji, jaka występuje w polskim społeczeństwie do hierarchizowania wynikającego z różnych kategorii: płci, wieku, pełnosprawności/niepełnosprawności, wyznania, narodowości, itp. gośćmi tych zajęć byli: nauczycielka bibliotekarz oraz nauczyciel podstaw przedsiębiorczości.

- 13.09.2011 – Podział obowiązków we współczesnej rodzinie – J. Koprowski „Wywiadówka” (III kr/dz.).
Zajęcia miały na celu sprowokowanie swobodnej dyskusji uczennic i uczniów (pod kierunkiem nauczycielki) na temat: dlaczego ważne jest zastosowanie podziału obowiązków w rodzinie oraz ukazanie wychowankom często występującej w rodzinie hierarchii wynikającej z kategorii płci.

- 03.01.2012 - Skutki źle wypełnionych obowiązków zawodowych – J. Kern „Odrażający przykład” (III kr/dz.).
Celem zajęć było przybliżenie uczennicom i uczniom zjawiska „brakoróbstwa” oraz jego skutków, ze szczególnym naciskiem na skutki źle wypełnionych obowiązków w zawodzie krawca i operatora maszyn w przemyśle włókienniczym (spec. dziewiarz).

- 04.01.2012 – Jaki powinien być nasz stosunek do osób starszych? – „Odwiedziny dziadka” (I kr/cuk.).
Osoby starsze w społeczeństwie to kolejna grupa ludzi zagrożonych wykluczeniem. Zajęcia miały na celu ukazanie, jakie wartości niesie ze sobą wiek dojrzały: mądrość, doświadczenie, rozwaga, rozsądek, itp. oraz sprowokowanie uczniów do dyskusji na temat współczesnego traktowania osób starszych przez młodzież.

- 27.02.2012 – Jak kobiety widzą sport?, czyli o stereotypach płciowych – „Felieton sportowy” (I kr/cuk.).
Zadaniem tych zajęć było ukazanie stereotypicznego postrzegania kobiet i ich wiedzy na temat sportu.

- 06.03.2012 – 8 marca – Dzień Praw Kobiet (III kr/dz.).
Zajęcia na temat dnia 8 marca miały za cel przybliżenie uczennicom i uczniom historii i genezy Dnia Praw Kobiet. Wychowankowie zostali zapoznani również z takimi terminami jak: „lepka podłoga” i „szklany sufit”.

- 20.11.2012 – 20 listopada – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka (I kuch/piek.).
Zajęcia miały na celu ukazanie ważności dokumentu, jakim jest Konwencja o Prawach Dziecka, zapoznanie uczniów z jego treścią oraz dyskusję na temat przemocy wobec dzieci.

- 10.12.2012 – Przemoc psychiczna w związku (III kuch.).
Celem zajęć wychowawczych było uświadomienie wychowanków, na czym polega przemoc psychiczna w związku, wskazanie przykładów tego rodzaju przemocy oraz dyskusję na temat przyczyn występowania przemocy psychicznej w związku w stosunku do obojga partnerów. Zarówno ta, jak i poprzednia lekcja zakończyły się wskazaniem, z jakich form wsparcia można skorzystać w przypadku doświadczenia któregokolwiek z rodzajów przemocy.

- 10.10.2013 - Kryminał według Arthura Conan Doyle’a (III kuch.).
Celem lekcji były rozważania na temat powszechnego zainteresowania sensacją: w radiu, telewizji i Internecie. Na zajęciach zostały omówione elementy powieści kryminalnej, uczniowie mieli również możliwość obejrzenia fragmentów nowej adaptacji filmowej przygód Sherlocka Holmes’a.


- 06.05.2014 – „Pomaganie to sztuka, która wymaga wiedzy” – wywiad z J. Ochojską (II kuch/piek.)
Zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom i uczennicom sylwetki Janiny Ochojskiej, polskiej działaczki humanitarnej, założycielki Polskiej Akcji Humanitarnej oraz jej poglądów na pomaganie innym. Wychowankowie mieli możliwość zaprezentowania własnych pomysłów związanych z pomocą innym.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki tym zajęciom uczniowie mieli stworzone możliwości do współdziałania w grupie rówieśniczej, wyrażania swoich opinii i myśli, dowiedzieli się gdzie szukać pomocy oraz jak sobie radzić w trudnych sytuacjach. Zrozumieli również czym jest zjawisko dyskryminacji, poznali jej rodzaje oraz przekonali się o negatywnym wpływie zachowań dyskryminacyjnych na osobowość człowieka. Dzięki zaś otwartej formie zajęć mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed innymi nauczycielami.

Dla nauczyciela:
Współpraca pomiędzy nauczycielami sprzyja wymianie osobistych doświadczeń i pozwala wzbogacić warsztat metodyczny każdego nauczyciela, tak obserwującego zajęcia, jak i prowadzącego je. W ten sposób można uzyskać wymierne korzyści w postaci nowych pomysłów na prowadzenie zajęć.

Dla szkoły:
Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą jest podstawową funkcją szkoły. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę. Poza tym dzięki tematyce, jaką wybrałam na zajęcia otwarte szkoła kształtuje postawy poszanowania dla drugiego człowieka, podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.
2. Obserwacja zajęć innych nauczycieli.

Jednym ze sposobów na dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami jest obserwacja zajęć przez nich przeprowadzanych. Biorąc pod uwagę korelację międzyprzedmiotową oraz chęć pogłębienia swojej wiedzy z zakresu ekonomii zdecydowałam się na obserwację zajęć nauczyciela kontraktowego podstaw przedsiębiorczości.
- 14.09.2011 – Poznajemy gospodarkę rynkową (III kuch/mech.),
- 24.02.2012 – Poznajemy zjawisko inflacji, przyczyny i rodzaje (III cuk.),
- 22.03.2012 – Poznajemy zasady rozwiązywania umów o pracę (III cuk.),
-14.04.2012 – Rozwiązywanie umów o pracę bez wypowiedzenia (III kuch/mech),
- 09.05.2012 – Omawiamy urlopy okolicznościowe i bezpłatne (III kuch/mech.).
Uczestniczyłam również w szkoleniu „Decoupage – technika dekorowania”, przeprowadzonym prze koleżankę ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki mojej obecności na zajęciach uczniowie mieli okazję zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności z innego przedmiotu.

Dla nauczyciela:
Obserwacja zajęć z zakresu ekonomii wzbogaciła mój warsztat pracy o nowe rozwiązania metodyczne. Dodatkowo miałam okazję sprawdzenia, jakie zagadnienia są dla nich trudne, w których obszarach przedmiotu poruszają się z trudem. Doświadczenia wyniesione z obserwacji wykorzystałam do pracy z wychowankami podczas realizacji projektu „Zawodowo Plus”.

Dla szkoły:
Obserwacja zajęć przyczynia się do zacieśnienia współpracy między nauczycielami, którzy stają się bardziej partnerami aniżeli konkurują ze sobą. Taka współpraca owocuje miłą i przyjazną atmosferą, co korzystnie wpływa na pozytywne postrzeganie szkoły w środowisku lokalnym.3. Pomoc nauczycielom odbywającym staż.

Wielokrotnie w okresie mojej pracy byłam proszona przez innych nauczycieli o pomoc lub wskazówki przy konstruowaniu planu rozwoju zawodowego lub sprawozdań czy prezentacji po stażu. Swoją radą, wiedzą i doświadczeniem służyłam, między innymi, nauczycielowi podstaw przedsiębiorczości, czterem nauczycielkom teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz nauczycielowi wychowania fizycznego. Podzieliłam się z nimi własnymi materiałami, opracowywanymi podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego: planem rozwoju zawodowego, sprawozdaniem, autoprezentacją, zagadnieniami do egzaminu oraz planami wynikowymi i ankietami. Z mojej pomocy korzystała również koleżanka ucząca języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu. Pomogłam jej w skonstruowaniu 12 dyplomów dla króla i królowej balu karnawałowego oraz miss i mistera oraz wicemiss i wicemisterów klas I-III i IV-VI. Było to dość pracochłonne zadanie, ponieważ wszystkie te dyplomy miały zostać rozdane podczas balu karnawałowego, w związku z czym dyplomy nie mogły się powtarzać. Wszystkie te prace wykonałam przy użyciu programu Microsoft Publisher.

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki współpracy z innymi, bardziej doświadczonymi nauczycielami uczniowie zyskują nauczyciela, który notorycznie doskonali swój warsztat pracy, poszukuje nowych rozwiązań, aby jak najlepiej przeprowadzać proces dydaktyczny.

Dla nauczyciela:
Myślę, że młodsi stażem koleżanki i koledzy skorzystali na współpracy ze mną, nabyli doświadczenia w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Osobiście cieszę się, że mogłam pomóc innym nauczycielom i jestem dumna z tego, że ktoś traktuje mnie jako osobę jako rzetelna i kompetentną. Dzięki temu wzrasta poczucie mojej wartości, a to daje mi siłę i motywację do dalszej pracy.

Dla szkoły:
Dzięki dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem szkoła zyskuje nauczycieli ciągle polepszających swój warsztat pracy, bardziej doświadczonych i owocniej współpracujących ze sobą.4. Zamieszczanie materiałów w szkolnej bibliotece i na stronach internetowych.

Wszystkie przeprowadzane przeze mnie imprezy szkolne i międzyszkolne zostają zawsze opisywane. Sprawozdania te wraz z wykonanymi zdjęciami zamieszczam na szkolnej stronie internetowej (zszs2.szkolnastrona.pl – zakładka: Konkursy, Dni Otwarte, Biblioteka). Samodzielnie opracowane materiały zamieszczam również na innych stronach w sieci: www.edux.pl, www.ceo.org.pl, www.profesor.pl. Są to w większości konspekty zajęć oraz materiały wypracowane podczas stażu na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego (tj. plan rozwoju zawodowego, sprawozdanie po stażu, prezentacja dorobku zawodowego, ankiety, testy, scenariusze).

Efekty

Dla ucznia:
Dzięki zamieszczaniu na szkolnej stronie internetowej sprawozdań z imprez szkolnych uczniowie mogą pochwalić się osiągniętymi rezultatami, wzrasta ich poczucie własnej wartości, dzięki czemu są gotowi podejmować nowe wyzwania.

Dla nauczyciela:
Fakt, iż ktoś chce korzystać z mojej wiedzy i doświadczenia oraz materiałów przeze mnie wypracowanych daje mi dużo satysfakcji. Zwłaszcza, że zawód nauczyciela współcześnie postrzegany jest często jako „zło konieczne”.

Dla szkoły:
Moje działania przyczyniły się do poszerzenia oferty biblioteki szkolnej o nowe materiały. Dzięki zaś publikacjom na szkolnej stronie internetowej oraz innych stronach w sieci placówka jest postrzegana jako miejsce rozwijające uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
Wyświetleń: 2135


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.