Katalog

Kinga Kwiatkowska, 2014-08-13
Łask

Edukacja dla bezpieczeństwa, Scenariusze

Bezceremonialny język młodzieży.

- n +


Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki dla uczniów klas V

Temat: Bezceremonialny język młodzieży – czas to zmienić

Cele:
- Rozwijanie kontaktów interpersonalnych,
- Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru,
- Kształcenie umiejętności współdziałania w grupie,
- Budzenie przekonania, że każdy ponosi odpowiedzialność za kulturę słowa,
- Rozwijanie wrażliwości na piękno i poprawność używanego języka,
- Uczenie przeprowadzania rzeczowej analizy problemu i szukania optymalnych rozwiązań problemu.

Uczeń:
 uzmysłowia sobie, że osoby używające wulgaryzmów, naruszają normy językowe i estetyczne;
 ocenia własną wypowiedź jako komunikat charakteryzujący nadawcę;
 umie obiektywnie ocenić osobę posługującą się niecenzuralnym słownictwem;

Forma:
 praca zespołowa
 praca indywidualna

Metody:
 podająca
 problemowa
 praca z tekstem – ankieta
 drama

Środki dydaktyczne:
 białe kartki
 mazaki, kredki
 ankieta
 arkusze samooceny
 cytaty ze słowników i encyklopedii, kartki, długopisy.

Przebieg zajęć
I. Faza wstępna: czynności organizacyjno – porządkowe.
1. Sprawdzenie obecności
2. Zawarcie kontraktu z grupą, obowiązującego w trakcie zajęć
3. Ćwiczenie wprowadzające – burza mózgów
a) Uczniowie kończą zdanie
„Ludzie najczęściej rozmawiają o ...........”
b) Uczniowie podaję przykłady, kiedy rozmowy między osobami mają charakter urzędowy, uroczysty, a kiedy swobodny

II. Faza przygotowawcza.
1. Naprowadzenie uczniów na temat zajęć.
a) Uczniowie zastanawiają się nad znaczeniem słowa „bezceremonialny”
b) Rozmowa kierowana - ustalenie wspólnie z uczniami, co jest potrzebne do komunikacji między ludźmi, co pomaga, a co przeszkadza w porozumiewaniu się
c) Zwrócenie uwagi na coraz szerszy krąg występowania słownictwa wulgarnego

III. Wprowadzenie tematu.
1. Tworzenie przez uczniów definicji słowa „wulgaryzm”
2. Porównanie definicji z definicjami zamieszczonymi w słownikach, encyklopediach
3. Ankieta na temat wulgaryzmów
4. Uzupełnianie słoneczka wskazując różne przyczyny używania słów wulgarnych
Uczniowie w grupach zastawiają się i wypisują przyczyny na kartkach papieru. Następnie prezentują wyniki swojej pracy. Na arkuszu w formie haseł wypisywane są najczęstsze przyczyny i wspólnie omawiane.
5. W formie rozmowy kierowanej uczniowie rozwijają poszczególne hasła i zastanaiwiają się jak można usunąć te przyczyny.
Podsumowanie.
6. Tworzenie przepisu na „unikanie używania wulgarnego słownictwa”.
Uczniowie w grupach tworzą „przepis”, który później w formie dramy przedstawiają całej klasie

IV. Zakończenie zajęć.
1. Podkreślenie przez nauczyciela, że każdy jest odpowiedzialny za czystość i poprawność języka.
2. Uczniowie kolejno kończą zdanie:
Na zajęciach zrozumiałem (am), że......
Wyświetleń: 629


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.