Katalog

Iwona Makowska, 2014-08-26
Ostrów Maz

Awans zawodowy, Referaty

REFERAT Miejsce i rola świetlicy w całokształcie pracy szkoły

- n +

REFERAT

Miejsce i rola świetlicy w całokształcie pracy szkoły

Świetlica jako wewnątrzszkolna instytucja wychowawcza wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego oraz poczynań dydaktycznych. Stanowi zarazem wyodrębnione środowisko wychowawcze działające w tym samym co szkoła kierunku, wzbogacając jej oddziaływania własnymi metodami.
Opieka świetlicy szkoły obejmuje uczniów, których dom, ze względu na pracę zawodową rodziców nie może jej zapewnić w pełnym wymiarze czasu. W świetlicy nie ma podziału na grupy wiekowe, klasowe itp. Wszystkie dzieci stanowią wspólnotę świetlicową, a podział na grupy jest spontaniczny – według zainteresowań, chęci uczestniczenia w określonych zajęciach, zadaniach czy zabawach. Działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna dwóch nauczycieli wychowawców wzajemnie się uzupełnia, zazębia według potrzeb i zainteresowań dzieci, a przy tym jest zgodna z kierunkiem działalności szkoły z jej rocznym planem pracy i wynikającego z niego głównymi zasadami.
Świetlica szkolna jest specyficznym środowiskiem wychowawczym przełamującym bariery systemu klasowo – lekcyjnego i oceniania, sprzyjającym realizacji zadań szkoły na sposób nietypowy, interesujący dla ucznia i co najważniejsze – pozbawiony sytuacji stresowych.
Szkoła prowadząca świetlicę zapewnia uczniom, najbardziej tego potrzebującym odpowiednie warunki do pracy przy odrabianiu lekcji i przyswojeniu prawidłowych warunków uczenia się. Podczas pracy świetlicy powstają równocześnie naturalne warunki do wyrównywania trudności szkolnych słabych uczniów w sposób sprzyjający ich dobremu samopoczuciu w szkole i przywracaniu wiary we własne siły. Wzmacnia to motywację dziecka do nauki w szkolnej. Jest ona szczególnym środowiskiem wychowawczym. Wolna od systemu klasowo – lekcyjnego, od sztywnego podziału na przedmioty oraz kontroli wiedzy, buduje wyjątkową atmosferę, odmienną od klimatu szkoły – instytucji przede wszystkim kształcącej. Jest w niej wiele okazji do kształtowania wyobraźni, postaw twórczych, motywacji do pożądanych społeczne zachowań realizacji zainteresowań, które są niezbędnym warunkiem samorealizacji, czy umiejętności kierowania sobą i rozwoju własnej osobowości.
Spełnia ona trzy zasadnicze funkcje w ramach, których wypełnia określone zadania, a poprzez to uzupełnia działania szkoły. Są to: funkcja opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna.

W ramach funkcji opiekuńczej wypełnia następujące zadania.
1. Zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w placówce.
2. Stwarza warunki służące realizacji potrzeb społecznych.
3. Umożliwia spożycie ciepłego posiłku.
4. Stwarza warunki wypoczynku.
5. Organizuje zajęcia służące podnoszeniu świadomości zdrowotnej uczniów oraz sprzyja kształtowaniu nawyków higienicznych
6. Rekompensuje braki wychowawcze, dydaktyczne i kulturowe.
7. Ułatwia proces adaptacji do szkoły.
8. Stymuluje procesy rozwojowe ucznia poprzez rozbudzanie jego własnej inicjatywy.

Do zadań wychowawczych świetlicy należy:
1. Aktywizowanie uczniów do działań na rzecz własnego rozwoju poprzez wspieranie samorządności uczniów.
2. Zaspokajanie potrzeb poznawczych.
3. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
4. Rozwijanie umiejętności współżycia w grupie
5. Podejmowanie działań służących wszechstronnemu rozwojowi uczenia
6. Diagnozowanie sytuacji życiowej, edukacyjnej i rówieśniczej ucznia
7. Organizowanie ciekawych form spędzania wolnego czasu

Do zadań dydaktycznych świetlicy należy:
1. Organizowanie warunków do odrabiania lekcji
2. Wdrażanie do systematycznej i samodzielnej pracy umysłowej
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez niwelowanie braków w wiedzy ucznia, usprawnianie procesu uczenia się
4. Stymulowanie rozwoju poprzez rozbudzanie potrzeb poznawczych
5. Motywowanie do nauki poprzez ukazywanie jej walorów i efektów uczenia się
6. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym poprzez organizowanie lub inicjowanie pomocy specjalistycznej dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych przejawiającego niechęć do szkoły lub wagarującego

Nauczyciele pracujący w świetlicy często pytają dzieci o to co chciały by robić, jakie zajęcia i zabawy lubią najbardziej, co je interesuje i pod ich upodobania organizują część zajęć. Uczniowie mają wtedy poczucie , że to oni o czymś decydują, że ich zdanie się liczy, że są ekspertami we własnej sprawie, a przekonanie że są autorami własnego życia zachęca do samorządności oraz wymaga ich aktywności.

Zajęcia w świetlicy poza odrabianiem lekcji zawierają elementy rekreacji i wypoczynku. Wiemy, że wypoczynek to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Kilkugodzinny pobyt dziecka w szkole, siedzenie w ławce i stres związany z nauką powoduje naruszenie jego równowagi i dysproporcji pomiędzy pracą intelektualną ą i wypoczynkiem. Wczesna wstawanie i późne powroty ze szkoły nie służą zdrowiu ani dobremu samopoczuciu. Dlatego też, świetlica proponując różnorodne zajęcia stwarza możliwość realizacji czasu wolnego w sposób wartościowy. Zajęcia plastyczne, umuzykalniające, turystyczne i inne do wyboru pozwalają aktywnie wypoczywać i jednocześnie rozwijać zainteresowana wychowanków.

Znaczenie zabawy i rozrywki wiąże się z przyjemnością jaką daje oderwanie od poważnej strony życia, działanie w nastroju beztroski, różnorodności wrażeń i niecodzienności sytuacji. Zabawie towarzyszy często dobrowolny celowy wysiłek fizyczny wyznaczony przepisami gry i ustalonymi regułami zachowania. Szczególnie przydatne są zestawy gier, ćwiczeń, zabaw sprzyjających wyrobieniu określonych sprawności, umiejętności praktycznych, oraz cech postawy jak panowanie nad sobą, pokonywanie przeszkód, odporność na porażki, zaradność, przedsiębiorczość itp.

Wychowawcy w naszej świetlicy starają się stworzyć najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym ich opiece, dbają o wszechstronny rozwój, prowadzą różnorodne zajęcia zgodnie z planem zajęć dydaktyczno – wychowawczych świetlicy w poszczególnych miesiącach roku szkolnego. Starają się ukazać im piękno otaczającego świata, kształtują wrażliwość estetyczną i muzyczną, poznają i rozbudzają ich zainteresowania. Dożą wagę przywiązują do kształtowania umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Stwarzają dzieciom okazje do oceny i wartościowania postaw własnych i kolegów. Obserwujemy uczniów w czasie zajęć. Chodzi o sposób wykonywania prac i zadań, aktywność lub bierność, sposoby nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, reagowanie na prośby i polecenia, zachowanie wobec kolegów, przestrzeganie zasad gier, reagowanie na przegraną, stosunek do zabawek i sprzętu znajdującego się w świetlicy.

Ważną metodą poznawania dzieci są rozmowy z nimi. Duża liczba uczniów w świetlicy, hałas, przerywanie zajęć przez dzieci wchodzące i wychodzące ze świetlicy utrudniają indywidualne kontakty. Nauczyciele Wychowawcy starają się jednak stwarzać dla nich jak najwięcej okazji, np. rozpoczynając zajęcia rozmową w kręgu, umożliwiając dzieciom wypowiadanie się, pomagając w odrabianiu prac domowych, prowadząc zajęcia w małych grupach bądź też prowadząc indywidualne rozmowy.

Ogólnie możemy świetlicy w szkole jest bardzo duża, ponieważ dziecko uczestnicząc w zajęciach kształtuje w sobie nawyki czynnego wypoczynku, uczy się racjonalnie spędzać czas wolny, nabiera przyzwyczajeń, które okażą się nawykami gdy dorośnie. Świetlica jest miejscem dobrej kształtującej rozrywki. Popularyzuje ona właściwy styl zabawy, odpowiadający potrzebom uczestników, ale nie pozbawiony możliwości wychowawczych oddziaływań. W tej dziedzinie istnieje ciągła potrzeba poszukiwań, aby propozycje trafiły do upodobań dzieci i aby realizowane z udziałem uczestników dawały im zadowolenie wzbogacając jednocześnie przeżycia wartościowymi elementami. Tak pojęta funkcja wychowawcza świetlicy pozwala rozwijać i kształtować postawy moralne ucznia oraz pożądane cech charakteru dzieci.

W czasie codziennej pracy staramy się jak najlepiej wypełnić czas spędzony przez dzieci w świetlicy. Organizując wiele ciekawych zajęć, dbając o rozwijanie różnorodnych umiejętności, kształtowaniu właściwych postaw, pragniemy przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci zmniejszyć negatywne wpływy zewnętrzne (np. telewizji, gier komputerowych). Dbamy o miłą atmosferę i jak najbliższy kontakt z dziećmi, które często czują się samotne i zagubione w pełnym różnych problemów świecie, wśród swoich wieczni zabieganych rodziców. Zadowoleni rodzice są dla szkoły doskonałą reklamą, co jest istotne w czasach, gdy szkoły zaczynają starać się o uczniów jak o klientów.Wyświetleń: 680


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.