AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Marlena Kaźmierska, 2014-09-15
Kłodawa

Turystyka, Wypracowania

O czym należy pamiętać organizując wycieczki w szkole?

- n +

Szkoła samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami jest organizatorem działalności turystyczno-krajoznawczej. Wycieczka szkolna według W. Okonia to: „ jedna z form pracy dydaktyczno- wychowawczej szkoły, umożliwiająca uczniom bezpośrednie poznanie środowiska lokalnego, własnego regionu, kraju ojczystego bądź innych krajów, ich właściwości geograficznych, historycznych, etnicznych, kulturowych lub gospodarczych. Aby wycieczka mogła nosić miano “ szkolnej”, nie wystarczy warunek zorganizowania jej przez szkołę dla uczniów, musi mieć ona wyraźny cel( nie mogą to być jednak cele ogólne precyzowane często dla potrzeb ogólnoturystycznych np. poznawczy, wychowawczy, zdrowotny, rekreacyjny, kulturowy, ochrony przyrody, itp.), lecz ścisły cel- temat, który chcemy realizować z uczniami w terenie, bowiem celem wycieczek szkolnych jest głównie realizacja ustaleń dydaktyczno- wychowawczych programu nauczania, jego konkretnych tematów i haseł. Za realizację wycieczek szkolnych odpowiedzialni są: dyrekcja oraz wszyscy pracownicy dydaktyczni szkoły, a wśród nich - szczególnie wychowawcy klas.
Krajoznawstwo i turystyka mogą być -na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki -organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. W następujących formach:
• wycieczki przedmiotowe (także wyjazdowe imprezy sportowe),
• wycieczki krajoznawczo -turystyczne (w których udział nie wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych),
• wycieczki turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne (w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specjalistycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem),
• imprezy krajoznawczo-turystyczne (biwaki, konkursy, turnieje, złazy, zloty, spływy),
• imprezy wyjazdowe związane z realizacją programu nauczania, takie jak: zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne.

By móc zorganizować wycieczkę, musimy zaplanować ją odpowiednio wcześniej oraz przede wszystkim pamiętać, by ją dobrze zaplanować. Planując wycieczkę musimy uwzględnić fakt, iż każda wycieczka musi posiadać sprecyzowany cel poznawczy, wychowawczy i wypoczynkowy dostosowany do charakteru wycieczki. W trakcie planowania należy dostosować cel, miejsce i harmonogram wycieczki do zainteresowań i potrzeby uczniów, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej oraz stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych, ale nie zapominał także o porze roku i panujących warunkach atmosferycznych. Nauczyciel musi pamiętać, by wycieczka wiązała teorię z praktyką i celowo oddziaływała kompleksem czynników. Powinna ona umożliwić uczniom sprawdzenie zasobów wiedzy teoretycznej zdobytej na lekcji. Planując wycieczkę pedagog musi uwzględnić fakt, by wyjście nie potęgowało zmęczenia fizycznego i znużenia psychicznego. Także musi pamiętać, by posiadał kierownik wycieczki właściwe przeszkolenie, zgodne z obowiązującymi przepisami, np. ukończony kurs kierownika wycieczki. Powinien znać i stosować przepisy bezpiecznego stosowania turystyki. Kierownicy i opiekunowie muszą posiadać umiejętność udzielania pierwszej pomocy.
Troska o bezpieczeństwo uczestników wycieczki lub dowolnej imprezy turystyczno – krajoznawczej jest jednym z podstawowych obowiązków kadry wychowawczo-opiekuńczej. Kadrę obowiązuje pełna znajomość przepisów, zachowanie pełnych warunków bezpieczeństwa dla uczestników oraz ścisłe ich przestrzeganie i egzekwowanie. Kierownik i opiekunowie wycieczki lub imprezy są zobowiązani możliwie jak najprędzej zapewnić fachową pomoc lekarską w przypadku zaistnienia wypadku lub choroby uczestnika wycieczki lub imprezy poprzez wezwanie lekarza. Kierownikiem wycieczki turystyki kwalifikowanej może być osoba z uprawnieniami przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, bądź osoba posiadająca stopień trenera, instruktora w odpowiedniej dyscyplinie sportu.
Przygotowując wycieczkę nauczyciel powinien ustalić z uczniami miejsce, cel i trasę wycieczki. Należy wysłuchać głosów uczniów, ich pomysły, by odkryć ich zainteresowania i zapotrzebowania.
Następnie nauczyciel powinien zorganizować zebranie z rodzicami uczniów, by ustalić koszt wycieczki, jaką kwotę opiekunowie akceptują, miejsce, atrakcje dla dzieci, itp.
Po ustaleniu daty i miejsca wycieczki należy zgłosić te informacji dyrekcji, która wpisuje to do harmonogramu wycieczek szkolnych w bieżącym roku szkolnym.
Kolejnym krokiem będzie organizacja wycieczki. Tu istnieją dwa sposoby realizacji. Pierwszy nauczyciel wybiera gotową ofertę z biura podroży. Drugie wyjście to samodzielne poszukiwanie optymalnej oferty transportu, atrakcji, posiłków, noclegów. Tu nauczyciel też ustala, czy wycieczka jest w całości finansowana przez rodziców, czy szuka źródeł dofinansowania ze składki Rady Rodziców, dyrektora placówki, władz gminy bądź sponsora.
Dalsze działania to przedstawienie programu wycieczki rodzicom, wysłuchanie ich głosów, jeśli maja jakieś uwagi, przemyślenia lub inne pomysły. Ważne tu jest uzyskanie akceptacji opiekunów na program wycieczki oraz ustalenie terminu zbiórki pieniędzy przez nauczyciela.
Przed wycieczką nauczyciel powinien dokładnie poznać teren planowanego wyjścia z uwagi na bezpieczeństwo dzieci, ale także z uwagi na zadawane przez uczniów pytania na temat miejsca.
Następnie bardzo ważne jest zebranie z wyrażeniem zgody w formie pisemnej na udział w wycieczce i udzieleniu pomocy medycznej z zaznaczeniem informacji przez rodzica, kto odbierze ucznia wraz z numerem telefonu ucznia. Bardzo ważna jest tu współpraca z rodzicami. Można poprosić któregoś z rodziców, by został opiekunem wycieczki, na pisemny wniosek dyrektora.
Dalszym posunięciem będzie określenie zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczki.
Kolejne to zbiórka funduszy od rodziców lub innych źródeł. Istotne jest tu zapisywanie kwoty i imienia z nazwiskiem osoby, która wpłaciła na wycieczkę.
Wymaganym krokiem jest kompletowanie dokumentacji wycieczki.
W dokumentacji wycieczki powinny znaleźć się:
• karta wycieczki lub imprezy (wg wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania p rzez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki),
• zatwierdzenie przez dyrektora szkoły/ przedszkola,
• zgody rodziców/prawnych opiekunów na uczestnictwo w wycieczce/imprezie niepełnoletnich uczniów,
• regulamin danej wycieczki dla każdej wycieczki/imprezy osobno),
• program i harmonogram wycieczki,
• lista uczestników z adresem zamieszkania i telefonem kontaktowym ich prawnych opiekunów,
• informację dla rodziców i ich zgodę na uczestnictwo w wycieczce,
• zadania opiekuna danej wycieczki,
• zaświadczenie o odbytym kursie na kierownika wycieczki,
• po zakończeniu wycieczki – podsumowanie, ocena stopnia realizacji programu, rozliczenie finansowe, zadania opiekuna danej wycieczki/imprezy,
• potwierdzenie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• w przypadku wyjazdu zagranicznego dyrektor szkoły/placówki winien zgłosić właściwym organom organizację wyjazdu zagranicznego i w karcie wycieczki uzyskać adnotację: organu prowadzącego szkoły i organu sprawującego nadzór pedagogiczny (kuratora oświaty),
• Dokumentacja wycieczki zagranicznej powinna zawierać również Listę podróżujących dla wszystkich wycieczek w Unii Europejskiej, która stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2005 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej oraz potwierdzenie ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą), tzn. wskazywać nazwę firmy ubezpieczającej i numer polisy (lub kserokopię polisy).
Ponadto kierownik wycieczki może przygotować i posiadać następujące dokumenty:
• lista danych osobowych uczestników objętych dodatkowym ubezpieczeniem zbiorowym od następstw nieszczęśliwych wypadków (składana do PZU),
• oświadczenie rodziców o stanie zdrowia uczestnika,
• oświadczenie rodziców o wskazaniach lekarza co do przestrzegania dawkowania leków w szczególnych przypadkach chorób przewlekłych, ale nie uniemożliwiających udziału uczestnikowi w wycieczce,
• oświadczenie rodziców o sprawowaniu opieki nad dzieckiem pozostającym w domu, w trakcie wycieczki klasy,
• oświadczenie uczestników o przestrzeganiu regulaminów wycieczki,
• lista uczniów pozostających w szkole, zobligowanych do udziału w zajęciach dydaktycznych z inną klasą.
Skompletować należy pełną dokumentację w dwóch egzemplarzach i jeden z nich oddać dyrekcji szkoły.
Następnie należy sporządzić listę osób pozostających w szkole i poinformować ich o realizacji obowiązku szkolnego z inną klasą, wyznaczoną przez dyrekcję, na czas trwania wycieczki.
Kolejne czynności to ustalenie przed wycieczką z dziećmi odpowiedniego przygotowania i zachowania. Optymalnie jest to zrobić dzień przed wycieczką, istotne informacje dotyczące wycieczki, dzieci mogą zapisać w zeszycie lub rozdać im karteczki z takimi informacjami. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni strój, dostosowany do pogody, miejsca, by dzieci zabrały z sobą odpowiednią kwotę pieniędzy, legitymację szkolną, odpowiedni pokarm, który nie będzie wywoływał wymiotów i zjedzenie lekkiego śniadania przed wyjazdem. Należy przypomnieć o godzinie wyjazdu i planowanej powrotu i informacje przekazali rodzicom. Należy omówić zasady zachowania i bezpieczeństwa na wycieczce. Także nauczyciel powinien zapoznać uczniów z regulaminem wycieczki i uczniowie powinni się pod nim podpisać. Na takim spotkaniu nauczyciel może rozdzielić obowiązki wśród uczniów typu: kto robi zdjęcia, kto sporządza notatki do kroniki itd.
Przed wycieczką można złożyć wniosek do Powiatowej Komendy Policji o zbadanie stanu technicznego pojazdu i stanu trzeźwości kierowcy. Warto przeprowadzić akie badanie ze względu na bezpieczeństwo uczestników. Nauczyciel będzie spokojniejszy oraz rodzice uczniów.
Przed wyjazdem nauczyciel powinien zabrać apteczkę szkolną i wpisać się do zeszytu szkolnego. Powinien zapoznać się z zawartością apteczki, uzupełnić ewentualne w niej braki. Nauczyciel nie może podać leków, ale pomoce bardzo często są plastry, opatrunki.
Także przed wycieczką, ale nie trwająca cały dzień, która jest bliska, nauczyciel powinien wpisać się do zeszytu wyjść, który znajduje się zazwyczaj w sekretariacie szkoły.
Po zakończeniu wycieczki kierownik wycieczki powinien zadzwonić do dyrektora lub wicedyrektora placówki i poinformować do o przebiegu i zakończeniu wycieczki.
Po odbyciu się wycieczki nauczyciel powinien zdać apteczkę i rozliczyć się z jej stanem, oddając ją zazwyczaj do sekretariatu szkoły.
Warto wraz z uczniami poruszyć temat wycieczki na zajęciach, odwołać się do niej, zapytać o wrażenia uczniów. Dobrym rozwiązaniem jest pokazanie zdjęć i nagrań. Zdjęcia można umieścić na gazetce klasowej lub sporządzić pamiątkowy wpis wraz fotografiami z wycieczki w kronice klasowej i szkolnej. Można także opisać przebieg wycieczki na stronie internetowej szkoły.
Kolejnym krokiem jest rozliczenie finansowe z wycieczki. Ważne jest to niekiedy, by wykazać się fakturami dla dyrekcji szkoły, rodziców lub sponsora wycieczki.
Warto także zorganizować po wycieczce spotkanie z rodzicami. Przedstawić zdjęcia, rozliczenie finansowe, omówić zachowania uczniów, podziękować za współpracę.


Bibliografia:

Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki ( Dz. U. Nr 135, poz. 1516).

I. Bernat, E. Korytkowska, M. Turek „Regulamin organizacji wycieczek, imprez szkolnych,krajoznawstwa i turystyki

J. Caban „ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH - cele, realizacja, dokumentacja"

W. Okoń „Słownik pedagogiczny” PWN, Warszawa, 1984
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 604


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.