Katalog

Beata Krzan, 2014-10-08
Oleśnica

Język polski, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZA OKRES STAŻU
OD 01.09.2011 DO 31.05.2014 ROKU

MGR BEATA KRZAN
NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. NOBLISTÓW POLSKICH
W BRZEZIEJ ŁĄCEI WPROWADZENIE

W roku 1990 ukończyłam filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Po roku pracy w jednej ze szkół podstawowych w Oleśnicy w październiku 1991 r. zostałam zatrudniona na stanowisku nauczycielki języka polskiego w Szkole Podstawowej w Brzeziej Łące. Po reformie wprowadzającej w 1999 r. gimnazja stałam się częścią grona w ZS w Brzeziej Łące i uczyłam języka polskiego również w klasach gimnazjalnych. Starałam się poszerzać swoją wiedzę, uczestnicząc w kursach doskonalących, a także ukończyłam w 2005 r. studia podyplomowe na ASP we Wrocławiu i zdobyłam uprawnienia do nauczania plastyki, muzyki oraz prowadzenia zajęć artystycznych.
Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam we wrześniu 2011 r. od analizy swoich umiejętności i zainteresowań oraz planowania osiągnięć.

II CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. nr 260, poz. 2593 z późniejszymi zmianami) dnia 01.09.2011r. rozpoczęłam staż na nauczyciela dyplomowanego, który trwał dwa lata i dziewięć miesięcy. Opracowując plan rozwoju zawodowego, wzięłam pod uwagę niezbędne wymagania ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, cele związane z nauczanym przeze mnie przedmiotem, rozwój zawodowy oraz potrzeby szkoły, w której jestem zatrudniona. Przedstawiony przeze mnie plan był zintegrowany z dokumentami szkoły: statutem, planem rozwoju placówki, planem wychowawczym i profilaktyki, planem pracy szkoły.
Przystępując do odbywania stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego, zapoznałam się z obowiązującymi procedurami i wymaganiami dotyczącymi awansu. Przeczytałam podstawowe akty prawne tj. Ustawę o Systemie Oświaty, Kartę Nauczyciela. Śledziłam na bieżąco strony internetowe MEN, stronę internetową Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty. Wyszukiwałam informacje dotyczące awansu zawodowego, by na bieżąco analizować w trakcie stażu moje działania.

Efekt:
- po zapoznaniu się z aktualnymi aktami prawnymi regulującymi procedury awansu przygotowałam i złożyłam w terminie Plan Rozwoju Zawodowego zawierający niezbędne działania wymagane na stopień nauczyciela dyplomowanego
- po odbyciu stażu napisałam i przedstawiłam Dyrektorowi Szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwojowego z wykorzystaniem zebranej dokumentacji.III Zadania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz.393)


OPIS REALIZACJI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W § 8 UST.2

§ 8 ust.2. pkt 1.

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJACYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY


1. Doskonalenie zawodowe - uczestnictwo w szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych, potrzeb uczniów i szkoły.
2. Podnoszenie kompetencji humanistycznych uczniów poprzez diagnozowanie i wdrażanie wniosków z diagnoz.
3. Rozwijanie u uczniów zainteresowań i zdolności humanistycznych.
4. Prowadzenie zajęć wyrównawczych.
5. Pełnienie funkcji wychowawcy.
6. Inicjatywa dotycząca zmian w WSO oraz opracowywanie przedmiotowego systemu oceniania.
7. Praca w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej.
8. Coroczna organizacja Dnia Patrona w szkole, imprezy szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej, przygotowanie programu artystycznego z okazji zakończenia przez uczniów Gimnazjum w Brzeziej Łące.
9. Prowadzenie sklepiku szkolnego oraz organizacja balu gimnazjalnego we współpracy z rodzicami i uczniów mojej klasy wychowawczej.
10. Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu nadzorującego egzamin gimnazjalny z języka obcego i matematyki.

Ad.1. W czasie stażu poszerzałam wiedzę i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym oraz poprzez samodoskonalenie. Poziom własnej wiedzy oraz umiejętności podnosiłam uczestnicząc w licznych szkoleniach i warsztatach, korespondując na platformie internetowej w ramach projektu SUS, studiując literaturę fachową z dziedziny metodyki nauczania i psychologii oraz materiały umieszczone w Internecie. Dzięki temu byłam aktywnym uczestnikiem spotkań Rady Pedagogicznej proponującym różne rozwiązania problemów w naszej pracy dotyczących na przykład sposobów uczenia czytania ze zrozumieniem na różnych przedmiotach, sposobów oceniania, spraw wychowawczych.
Podczas stażu na nauczyciela dyplomowanego uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia:
 „Procedura SUS w szkole – opracowanie profilu szkoły”- 2011 r.
 „Procedura SUS w szkole” - II moduł programu Szkoła ucząca się - Ocenianie kształtujące. Katowice 2011 r.
 „Szkoła ucząca się. Doskonalenie metod nauczania i oceniania. Szkolenie II D: zespoły zadaniowe”- wrzesień 2011 r.
 Uczestnictwo w charakterze ewaluatorki w 120 – godzinnym kursie internetowym „Doskonalenie pracy szkoły” w ramach II modułu programu „Szkoła ucząca się – ocenianie kształtujące”, październik 2010 r. – marzec 2012 r.
 „Jak radzić sobie ze stresem i zapobiegać wypaleniu zawodowemu ?”- wrzesień 2011 r.
 „Kształtowanie postaw obywatelskich w SP Gimnazjum” - listopad 2011 r.
 „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”- grudzień 2011 r.
 „Wpływ społeczny. Jak wpłynąć na innych i bronić się przed manipulacją?”- luty 2012 r.
 „Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej” - marzec 2012 r.
 „Jak interpretować wyniki egzaminów zewnętrznych w kontekście kolejnych egzaminów?”- wrzesień 2012 r.
 „Dokumentacja pracy szkoły, nauczyciela i wychowawcy” - październik 2012 r.
 „Praca zespołowa rady pedagogicznej” - listopad 2012 r.
 „Dziennik elektroniczny”- luty 2013 r.
 „Rola w zespole, a motywowanie uczniów” - 2013 r.
 Uczestnictwo w unijnym projekcie: „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wrocławskim” - 2014 r.

Efekt:
- podniesienie kwalifikacji dydaktyczno - wychowawczych oraz przyczynienie się do podniesienia jakości pracy szkoły na skutek wykorzystania mojej wiedzy i umiejętności w pracy indywidualnej z uczniami i zespołowej z innymi nauczycielami.

Ad.2. W celu podniesienia u moich uczniów kompetencji humanistycznych przeprowadzałam w uczonych przeze mnie klasach diagnozy wstępne, liczne sprawdziany i egzaminy próbne. Ich wyniki były przeze mnie opracowywane, opatrzone wnioskami i omawiane na spotkaniach Zespołu Humanistycznego, którego jestem przewodniczącą, oraz wdrażane. Z wynikami sprawdzianów i egzaminów próbnych oraz płynącymi z nich wnioskami zapoznawałam Radę Pedagogiczna podczas jej posiedzeń, były one również przez nią dyskutowane oraz stawały się przyczynkiem do podjęcia inicjatyw dotyczących dalszej pracy na różnych przedmiotach.

Efekt:
- wzrost kompetencji uczniów, na co wskazały wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r., który był wysoki w porównaniu z wynikami innych szkół w Gminie Długołęka.

Ad.3. W okresie stażu rozwijałam u uczniów zdolności i uzdolnienia humanistyczne. Przygotowywałam uczestników etapów szkolnych, gminnych i powiatowych konkursów przedmiotowych. Przygotowywałam eliminacje klasowe i szkolne konkursów ortograficznych, recytatorskich, kaligraficznych dla SP i Gimnazjum.

Efekt:
- wzrost zainteresowania i kompetencji polonistycznych wśród uczniów oraz przyczynianie się do dobrego wizerunku Szkoły na terenie Gminy Długołęka dzięki uczestnictwu jej reprezentantów w konkursach np.
Rok szkolny 2011/12 I miejsce w eliminacjach gminnych i udział uczennicy Patrycji Polańskiej w powiatowych eliminacjach konkursu recytatorskiego
Rok szkolny 2011/12 - II miejsce Klaudii Piątek w Gminnym Konkursie Recytatorskim
Rok szkolny 2012/13 - II miejsce w Gminnym Konkursie Ortograficznym w Kiełczowie
Rok szkolny 2013/14 wyróżnienie dla SP w Brzeziej Łące w Gminnym Konkursie Orograficznym w Kiełczowie
Rok szkolny 2013/14 uczestnictwo uczniów z klasy III Gimnazjum w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej z Warszawy.

Ad.4. Prowadziłam zajęcia wyrównawcze w ramach konsultacji przedmiotowych, na których uczniowie mogli zaliczać zaległe sprawdziany, otrzymywać dodatkowe wyjaśnienia dotyczące trudnych dla nich partii materiału. Przez dwa lata miałam indywidualne lekcje języka polskiego z dziewczynką pochodzenia ukraińskiego służące wyrównywaniu jej braków w umiejętnościach wymaganych w podstawie programowej. Uczennica posiada orzeczenie z PPPP o dysleksji. Wolne tempo czytania i trudność w stosowaniu reguł pisowni były tymi obszarami, nad którymi szczególnie musiałyśmy pracować.

Efekt:
- żaden z moich uczniów nie otrzymał oceny niedostatecznej na zakończenie roku szkolnego
- dobry wynik uczennicy z języka polskiego na egzaminie gimnazjalnym (84%).

Ad.5. W latach 2010 – 2014 pełniłam funkcję wychowawcy klasy. Klasę szóstą objęłam opieką w listopadzie 2010 r. i prowadziłam ją do ukończenia Gimnazjum. Był to zespół trudny, który w klasach V- VI posiadał dwóch wychowawców, ja miałam być trzecim. Klasa była niezdyscyplinowana, żywiołowa, a jednocześnie sympatyczna i kreatywna. Wielu uczniów miało poważne problemy z nauką i byli diagnozowani w PPPP.
W rozwiązywaniu ich problemów pomocna była współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Aby poznać lepiej moich wychowanków i zintegrować ich, organizowałam imprezy klasowe: Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Wigilie klasowe, wycieczki do kina,teatru, JuraParku w Krasiejowie, Parku Wodnego Atol. Od początku bardzo dobrze układała mi się współpraca z rodzicami, którzy często się ze mną kontaktowali, uczestniczyli w życiu zespołu, współorganizowali klasowe imprezy, jeździli z klasą na wycieczki, pomagali w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wspólnie spędzone w szkole lata i wielość podejmowanych działań zintegrowały zespół, który potrafi dobrze współpracować na rzecz szkoły i środowiska lokalnego. Siedmioro z moich wychowanków odnosiło międzynarodowe sukcesy w konkursie „Odyseja Umysłu” dzięki m. in. zaangażowaniu jednego z rodziców jako trenera grupy, kilku uczestniczyło w projektach w wolontariackich, jedna z uczennic jest wiceprzewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy.

Efekt:
- pozytywne postrzeganie członków zespołu klasowego w szkole i w lokalnym środowisku
- ukończenie przez całą klasę gimnazjum mimo wcześniejszych problemów edukacyjnych
- wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły
- wpływ na integrację środowiska lokalnego.Ad.6. W roku szkolnym 2011/12 byłam wnioskodawcą zmian w WSO polegających na podwyższeniu progów procentowych uprawniających do otrzymania poszczególnych ocen. Zależało mi zwłaszcza na podniesieniu wymagań na ocenę dopuszczającą w Gimnazjum. Z mojej obserwacji oraz wyników ankiet przeprowadzanych przeze mnie w ramach ewaluacji wewnętrznej wynikało, że wielu zdolnych, ale mało ambitnych uczniów w ogóle nie musi się uczyć, by otrzymać ocenę dopuszczającą. W moim przekonaniu taki stan przyczyniał się też do obniżenia wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych. Swój wniosek przedstawiłam dwukrotnie podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej - po omówieniu egzaminów próbnych z OKE w klasach trzecich Gimnazjum oraz przy przedstawianiu analizy realizacji założeń ewaluacji wewnętrznej w czerwcu 2012 r.
We współpracy z innymi polonistkami tworzyłam przedmiotowy system oceniania z języka polskiego.

Efekt:
- zmiany przeprowadzone przez zespół ds. WSO – nowe progi procentowe od września 2012 r.
- wkładanie przez naszych uczniów większego wysiłku w naukę i podniesienie stopnia ich wiedzy i umiejętności, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach egzaminów zewnętrznych.

Ad.7. Wypełniłam zadania ewaluatora w ramach zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej w obszarze:„Procesy w szkole” - wymaganie: „Procesy w szkole mają charakter zorganizowany”. Współtworzyłam program naprawczy, wypracowywałam narzędzia, przeprowadzałam badania wśród uczniów i nauczycieli, formułowałam wnioski. W ramach tych działań badałam również funkcjonowanie w naszej szkole programu wychowawczego „Stop – Start”. Analizę stopnia osiągnięcia kryteriów sukcesu w ewaluacji wewnętrznej przedstawiłam podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w czerwcu 2012 r.

Efekt:
- zdobycie przez Radę Pedagogiczną wiedzy na temat postrzegania przez uczniów działań nauczycieli dotyczących stosowania elementów Oceniania Kształtującego, wykorzystywania w nauczaniu informacji zwrotnej, pracy różnymi metodami nauczania oraz tego, jak ułożenie planu lekcji wpływa na samopoczucie uczniów.
- zwiększenie konsekwencji działania nauczycieli w dotyczącego stosowania OK, podniesienia jakości pracy szkoły i przygotowanie się do kolejnej ewaluacji zewnętrznej.
- modyfikowanie programu „Stop – Start” przez Radę.

Ad.8. Od czasu nadania naszej szkole imienia uczestniczę w organizacji corocznych obchodów Dnia Patrona. W okresie stażu tworzyłam scenariusze uroczystości poświęconych Czesławowi Miłoszowi, Lechowi Wałęsie oraz Władysławowi Reymontowi. Tworzyłam i rozpowszechniałam materiały edukacyjne dla uczniów dotyczące patronów w postaci tekstów czytania ze zrozumieniem, ankiet, wywiadów. Przeprowadzałam próby programów artystycznych, dekorowałam salę gimnastyczną, czuwałam nad przebiegiem uroczystości.
Byłam autorką i organizatorką programu artystycznego z okazji Dnia Edukacji Narodowej w październiku 2012 r. przedstawionego gronu pedagogicznemu, nauczycielom emerytom, zaproszonym rodzicom oraz innym gościom. Grupa uczniów z klasy piątej SP i drugiej Gimnazjum zaprezentowała widzom przedstawienie kabaretowe pt. „Duża przerwa”.
W czerwcu 2013 r. zorganizowałam wraz z moją klasą wychowawczą pożegnanie klas trzecich gimnazjum. Zaprezentowaliśmy przedstawienie kabaretowe dla uczniów, ich rodziców, grona pedagogicznego i innych zaproszonych gości.
W roku szkolnym 2013/2014 natomiast stworzyłam scenariusz programu artystycznego oraz przeprowadziłam próby przedstawienia, które zaprezentuje moja klasa III na balu gimnazjalnym.

Efekt:
- wzrost wiedzy uczniów na temat postaci patronów szkoły
- integracja społeczności szkolnej oraz rodziców uczniów
- odkrywanie i rozwijanie uzdolnień podczas realizacji przedsięwzięć artystycznych
- promocja szkoły w środowisku lokalnym, dbałość o jej wizerunek.

Ad.9. W roku szkolnym 2012/13 moja klasa wychowawcza z dużym zaangażowaniem prowadziła sklepik szkolny. We współpracy z rodzicami uczniów sprawowałam pieczę nad jego działalnością. Sprzedawaliśmy m. in. świeże kanapki dostarczane przez firmę cateringową wynajmującą pomieszczenia w naszej szkole, słodkie bułki, napoje, przybory szkolne.

Efekt:
- możliwość zakupu przez uczniów i pracowników szkoły potrzebnych artykułów
- zarobienie przez uczniów kwoty pozwalającej na wyjazd klasy na trzydniową wycieczkę do Czech oraz na częściowe pokrycie kosztów balu gimnazjalnego.

Ad.10. W okresie stażu pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów gimnazjalnych. Przyczyniałam się do podniesienia kompetencji mojej stażystki, która wraz ze mną była członkiem Komisji.

Efekt:
- sprawny przebieg egzaminu
- nabycie doświadczenia przez stażystkę.


§ 8 ust.2. pkt 2


WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dzięki korzystaniu z zasobów Internetu.
2. Opracowywanie wyników diagnoz, sprawdzianów i egzaminów próbnych i końcowych.
3. Przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia oraz dokumentów szkolnych.
4. Wzbogacanie warsztatu pracy.
5. Wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach.
6. Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej do przekazywania i odbierania informacji od dyrektora i wicedyrektora szkoły, innych nauczycieli,uczniów i rodziców oraz biur podróży, firm edukacyjnych.
7. Wykorzystywanie kamery i aparatu fotograficznego w celu dokumentacji imprez szkolnych, wycieczek.
8. Wymiana doświadczeń w internecie, kurs internetowy w ramach SUS.
9. Prowadzenie dziennika internetowego.

Ad.1. Istotną rolę w doskonaleniu mojego warsztatu pracy odgrywa korzystanie z informacji i porad zawartych na stronach internetowych wydawnictw, zwłaszcza GWO, którego podręczników używają moi uczniowie. Wykorzystywałam też diagnozy, sprawdziany, testy czytania ze zrozumieniem oraz sprawdziany i egzaminy próbne proponowane przez to wydawnictwo w ramach programu „Lepsza Szkoła” oraz przez wydawnictwo Operon. Na stronach internetowych poszukiwałam ciekawych metod aktywizujących, ćwiczeń integracyjnych, scenariuszy lekcji i przedstawień szkolnych, które wykorzystywałam w pracy z uczniami.

Ad.2. Opracowywałam diagnozy, sprawdziany i egzaminy próbne i przedstawiałam Radzie Pedagogicznej ich wyniki. Przed rozpoczęciem stażu ukończyłam trzydziestogodzinny kurs „Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel w pracy dydaktycznej i zawodowej” w Powiatowym Centrum Edukacji i Kultury w Oleśnicy. Korzystam z programów Open Office, Librus, wykorzystuję edytor tekstu Word.

Ad.3. Komputer towarzyszy mi w pracy na co dzień. Przygotowuję za pomocą technologii informacyjnej własne scenariusze lekcji oraz różnych uroczystości, karty pracy, dokumentację pracy wychowawcy, dokumenty szkolne: plany pracy, sprawozdania, protokoły, diagnozy, ewaluacje, świadectwa szkolne.

Ad.4. W czasie stażu na bieżąco tworzyłam, pozyskiwałam i wykorzystywałam na lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych takie pomoce naukowe jak prezentacje komputerowe, plakaty, płyty, film.

Ad.5. W trakcie odbywania stażu w klasach gimnazjalnych oprócz lekcji języka polskiego prowadziłam także zajęcia artystyczne. Często odbywały się one w pracowni komputerowej. W ramach prowadzonego przeze mnie programu edukacyjnego uczniowie gromadzili wiedzę na temat stylów w architekturze, cudów architektury świata starożytnego i współczesnego, wrocławskich placówek kulturalnych. Planowali weekendy z kulturą poprzez analizę repertuarów teatrów, ofert muzeów, czytali recenzje wydarzeń artystycznych. Wyszukiwali również informacje na temat kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja w Brzeziej Łące, by przygotować się do zorganizowanego przeze mnie i moich uczniów konkursu wiedzy na na temat historii, architektury i wyposażenia tejże świątyni towarzyszącego prezentacji audiowizualnej projektu gimnazjalnego, którego byłam opiekunką.
Na lekcjach języka polskiego wykorzystywałam Internet np. do wyszukiwania przez uczniów informacji o twórcach omawianych lektur i epokach literackich. Oglądaliśmy filmy w pracowni komputerowej.

Ad.6. Za pomocą służbowego adresu mailowego komunikuję się z Dyrektorem placówki, wicedyrektorem, innymi nauczycielami, rodzicami oraz uczniami, a także instytucjami, z którymi podejmuję współpracę np. w sprawie organizacji wycieczek.

Ad.7. Dokumentowałam organizowane przeze mnie przedsięwzięcia za pomocą aparatu fotograficznego i kamery, przekazywałam zdjęcia administratorowi szkolnej strony internetowej, przygotowuję wspólnie z uczniami dla absolwentów klasy trzeciej gimnazjum na nośnikach (pendrivy) zbiór zdjęć i filmików z lat ich pobytu w ZS w Brzeziej Łące.


Ad. 8. i 9. Ukończyłam kurs internetowy pt. „Doskonalenie pracy szkoły” oraz prowadzę dziennik internetowy.


Efekt:
- sprawne wykonywanie zadań związanych z pracą nauczyciela
- zdobycie nowych umiejętności
- usprawnienie komunikacji
- urozmaicenie zajęć lekcyjnych
- wytworzona dokumentacja pracy
- podniesienie jakości pracy szkoły.


§ 8.ust.2 pkt 3.


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ

1. Pełnienie funkcji przewodniczącej Zespołu Humanistycznego.
2. Opieka nad stażystami.
3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi nauczycielami, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
4. Dzielenie się wiedzą z rodzicami.
5. Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej.

Ad.1. W ramach pełnienia funkcji Przewodniczącej Zespołu Humanistycznego nauczycieli uczących w naszej szkole corocznie koordynuję planowanie działań na rzecz uczniów i szkoły, sporządzam pisemny plan pracy zespołu przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz sprawozdanie z jego działalności zespołu na koniec obu semestrów. Dbam o terminowe przeprowadzanie szkolnych etapów gminnych konkursów polonistycznych, przygotowanie ich uczestników, a także zorganizowanie ich wyjazdów na eliminacje do innych szkół na terenie Gminy Długołęka. Współpracuję w tej sprawie z polonistkami pracującymi w naszej szkole i innymi członkami Zespołu Humanistycznego.

Efekt:
- dobra współpraca nauczycieli humanistów uczących w naszej szkole
- poszerzanie oferty działań wspierających uczniów
- organizacja wspólnych przedsięwzięć – konkursów, imprez.

Ad.2. Podczas stażu byłam opiekunką stażu nauczycielki muzyki i plastyki ubiegającej się się o stopień nauczyciela mianowanego. Współpraca układała się bardzo dobrze. Zrealizowałyśmy wspólnie projekty np. z okazji Dnia Patrona i pożegnania szkoły przez absolwentów Gimnazjum. Obserwowałyśmy wzajemnie swoją pracę z zespołem klasowym. Dzieliłam się ze stażystką swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym, pomagałam w tworzeniu niezbędnej dokumentacji np. planu rozwoju zawodowego, napisałam projekt oceny dorobku zawodowego stażystki i przedstawiłam go Dyrektorowi Szkoły.Efekt:
- wprowadzenie nowych nauczycieli w specyfikę pracy w ZS w Brzeziej Łące
- pomoc stażystom w zdobycia kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Ad.3. Starałam się służyć pomocą i radą również innym młodszym nauczycielom np. w prowadzeniu dokumentacji szkolnej, rozwiązywaniu problemów z uczniami, a także podczas wykonywania wspólnych zadań np. sporządzania programu naprawczego i prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w naszej szkole. Dzieliłam się materiałami szkoleniowymi, scenariuszami, testami. Inicjowałam zespołowe przedsięwzięcia np. wspólne prowadzone lekcje w miejscowym kościele przeze mnie, katechetę i moją poprzednią stażystkę ubiegającą się o stopień nauczyciela kontraktowego – nauczycielkę muzyki i plastyki. Prowadziłam je w ramach zajęć artystycznych w roku szkolnym 2011/12 i wcześniej.

Efekt:
- działanie na rzecz poprawy jakości pracy szkoły
- dobre relacje z młodymi nauczycielami
- przeprowadzanie wspólnych przedsięwzięć wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły.

Ad.4. W ramach dzielenia się wiedzą z rodzicami zorganizowałam np. zebranie w formie warsztatów dotyczących Oceniania Kształtującego, było ono obserwowane przez Dyrektora Szkoły.

Efekt:
- wzrost wiedzy rodziców na temat Oceniania Kształtującego i zasad jego stosowania w naszej szkole.

Ad.5. Przeprowadziłam radę szkoleniową połączoną z wykorzystaniem prezentacji komputerowej, by przekazać gronu pedagogicznemu wiedzę zdobytą na wyjazdowym szkoleniu na temat: „Procedury SUS w szkole”.

Efekt:
- pogłębienie wiedzy nauczycieli i możliwość wspólnego planowania pracy w ramach procedur SUS.


§ 8 ust.2.pkt.4a


OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

1. Opracowanie i wdrożenie własnego programu do przedmiotu zajęcia artystyczne.
2. Opracowanie i wdrożenie programu naprawczego dotyczącego działań wychowawczych w klasie II Gimnazjum.
3. Opracowywanie we współpracy z pedagogiem szkolnym planu działań wpierających wybranych uczniów mojej klasy wychowawczej.
4. Opracowywanie programów wycieczek i zajęć pozalekcyjnych oraz konkursów.

Ad.1. Przez dwa lata - od września 2010 r. do czerwca 2012 r. prowadziłam zajęcia zajęcia z nowego przedmiotu w gimnazjum - zajęć artystycznych. Zostały mi one powierzone, gdyż zdobyłam kwalifikacje do ich prowadzenia dzięki studiom podyplomowym na ASP we Wrocławiu. Wobec braku programów nauczania do tego przedmiotu (została wówczas sformułowana jedynie podstawa programowa), istniała potrzeba napisania programu, który uwzględniałby potrzeby moich uczniów, warunki w szkole oraz moje zainteresowania. Po diagnozie wstępnej napisałam program pt. „Z wizytą w świecie sztuki”, który decyzją Rady Pedagogicznej został przyjęty do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania w roku szkolnym 2010/11 i był przeze mnie wykorzystywany w roku kolejnym, w którym prowadziłam zajęcia artystyczne.

Efekt:
- poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
- możliwość wykorzystania przez uczniów swoich uzdolnień artystycznych w twórczości własnej w formie prac plastycznych, tekstów literackich i użytkowych, małych form teatralnych, prezentacji multimedialnej
- wzrost zainteresowań i wiedzy uczniów na tematy związane z różnymi dziedzinami sztuki
- zwiększenie umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury.

Ad.2. W roku szkolnym styczniu 2013 r. we współpracy z Dyrektorem Szkoły opracowałam i wdrożyłam w mojej klasie wychowawczej - II Gimnazjum program naprawczy problemów wychowawczych. Jego celem było polepszenie funkcjonowania zespołu klasowego podczas zajęć lekcyjnych i przeciwdziałanie zachowaniom nieakceptowalnym zgłaszanym przez nauczycieli, pedagoga i innych pracowników szkoły. Przed zakończeniem roku szkolnego dokonałam ewaluacji działania programu po zasięgnięciu informacji u nauczycieli, uczniów i rodziców.

Efekt:
- pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów podczas lekcji
- udana trzydniowa wycieczka klasowa do Czech organizowana na końcu klasy drugiej
- przygotowanie przedstawienia kabaretowego na pożegnanie klas trzecich gimnazjum
- dobre funkcjonowanie zespołu w klasie trzeciej Gimnazjum, pozytywne sygnały na temat zachowania klasy podczas lekcji i poza nimi
- zorganizowanie przy zaangażowaniu wszystkich członków zespołu klasowego balu gimnazjalnego oraz przedstawienia na tę okazję.

Ad.3. Uczniowie mojej klasy o zdiagnozowanych przez Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną problemach edukacyjnych i emocjonalnych objęci byli indywidualną opieką. Wspólnie z pedagogiem psychologiem i nauczycielami uczącymi ucznia sporządzałam Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia i plan działań wspomagających. Z tymi dokumentami zapoznawani byli rodzice, którzy współuczestniczyli w procesie wspomagania dziecka i spotykali się ze mną, pedagogiem i wybranymi nauczycielami w celu monitorowania działań wspomagających oraz ich ewaluacji.

Efekt:
- lepsze funkcjonowanie uczniów objętych indywidualną pomocą w zespole klasowym
- podniesienie ich wyników w nauce.

Ad.4. Opracowywałam programy wycieczek szkolnych w tym zagranicznej do Czeskiego Raju w czerwcu 2013 r. Zapoznawałam się z procedurami zgłaszania wyjazdów zagranicznych w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Corocznie formułuję program zajęć koła przedmiotowego, opracowuję materiały na etapy szkolne konkursów przedmiotowych.

Efekt:
- udana wycieczka
- funkcjonowanie koła polonistycznego
- odbywające się konkursy szkolne


§ 8 ust.2. pkt.4c


POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY W SZCZEGÓLNOSCI DOTYCZACYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

1. Przygotowanie i realizacja wycieczek szkolnych.
2. Wspieranie uzdolnień – prowadzenie kół przedmiotowych.
3. Projekty edukacyjne i sportowe.
4. Wdrażanie procedur SUS w szkole.


Ad.1. Podczas minionych trzech lat zorganizowałam i współorganizowałam: wycieczki na przedstawienia teatralne np. II część „Dziadów” A. Mickiewicza (2011 r.),„Romeo i Julia” W. Szekspira, „Opowieści z Narni” (2012 r.), „Przygody Tomka Sawyera” (2014 r.)
- seanse filmowe: „Wałęsa - człowiek z nadziei” (2013 r.) i „Kamienie na szaniec”(2014 r.) dla klasy III Gimnazjum
- lekcję z filmem dla klas IV- VI SP w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu w Oleśnicy (2014 r.)
- trzydniową wycieczkę do Czeskiego Raju (2013 r.), podczas której gimnazjaliści mogli wzbogacać wiedzę z dziedziny geografii, botaniki, historii
- z członkami koła polonistycznego byliśmy w mijającym roku szkolnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy na specjalnie zorganizowanej dla nas lekcji bibliotecznej
(2014 r.)

Efekt:
- poszerzenie oferty działań szkoły
- obcowanie uczniów z kulturą
- wzrost ich wiedzy
- integracja, rozrywka.

Ad.2. W ramach działalności koła polonistycznego dzieci pisały opowiadania, własne scenariusze przedstawień, które później pokazywaliśmy uczniom spędzającym czas po lekcjach w świetlicy szkolnej oraz zaproszonym klasom z Gimnazjum. Były to np. jednoaktówki: „Najgorszy dzień w życiu Weroniki” i „O chłopcu, który zamienił się w dziewczynkę” (2012 r.)
Uczniowie klasy piątej przygotowywali, realizując wolontariacki projekt, piękne czytanie młodszym dzieciom (klasy 0-3) wierszy Brzechwy oraz inscenizowali je zarówno w klasie szkolnej jak i w świetlicy, współuczestniczyli w prezentacji projektu gimnazjalnego przez uczennice kl. III.
Na zajęciach koła rozmawialiśmy o lekturach, czytaliśmy scenariusze przedstawień, pogłębialiśmy znajomość mitów greckich. Odbywaliśmy też rekreacyjne wycieczki do Oleśnicy, które potem opisywaliśmy.

Efekt:
- wsparcie zainteresowań i uzdolnień uczniów
- rozwijanie zdolności społecznych – praca na rzecz innych
- organizacja czasu wolnego
- podniesienie umiejętności polonistycznych
- integracja uczniów.

Ad.3. Podczas stażu byłam opiekunką trzech projektów gimnazjalnych. Dwa z nich miały również charakter wolontariacki i nosiły tytuł: „Poczytaj mi przyjacielu”. Polegały na spotkaniach z dziećmi, czytaniu im wierszy i opowiadań, bawieniu się z młodszymi koleżankami i kolegami. Formą prezentacji była wystawa prac maluchów i przedstawienie w wykonaniu gimnazjalistek w świetlicy szkolnej (2012 i 2014).
W okresie poprzedzającym staż zrealizowałam duży projekt międzyprzedmiotowy pt. „Kościół w Brzeziej Łące naszą dumą” rozpowszechniający wiedzę na temat historii i architektury kościoła w Brzeziej Łące.
Moje zainteresowanie historią i architekturą tej świątyni związane jest z dogłębnymi studiami na jej temat podczas pisania pracy podyplomowej na zakończenie studiów podyplomowych na ASP we Wrocławiu. Starałam się moją wiedzę przekazać uczniom na zajęciach artystycznych oraz zainspirować ich do własnych badań i projektów.
W roku szkolnym 2011/2012 byłam opiekunką projektu gimnazjalnego na temat historii i architektury oraz wyposażenia kościoła w Brzeziej Łące. Uczniowie gromadzili wiadomości o kościele, wykonywali samodzielnie zdjęcia. Wyniki ich pracy zostały pokazane wszystkim uczniom w holu szkolnym w formie prezentacji multimedialnej. Kolejnym etapem było przeprowadzenie konkursu wiedzy o kościele w Brzeziej Łące, w którym brały udział reprezentacje klas SP i Gimnazjum.
W czasie stażu i przed nim organizowałam i współorganizowałam Festyny Szkolne oraz sędziowałam podczas zawodów sportowych odbywających się w ich ramach.

Efekt:
- rozwijanie zainteresowań i zdolności humanistycznych twórców i wykonawców, a także widzów
- wzrost wiedzy uczniów na temat historii wsi i barokowej świątyni w Brzeziej Łące
- integracja uczniów
- sprawna organizacja imprez
- promocja szkoły w lokalnym środowisku.

Ad.4. W okresie stażu stażu pełniłam w szkole funkcję ewaluatora w ramach uczestnictwa w 120 - godzinnym kursie internetowym pt. „Doskonalenie pracy szkoły”. Prowadziłam działania mające podniesienie jakości pracy szkoły. Po dwudniowym wyjazdowym szkoleniu - „Procedura SUS w szkole” - II moduł programu Szkoła ucząca się - Ocenianie Kształtujące, które odbyłam wraz z koleżanką, jako ewaluator opracowałam dwa cele do realizacji przez naszą szkołę, były one zgodne z wypracowanym profilem naszej szkoły.

Cele:
- ,„Uczniowie osiągają lepsze wyniki dzięki monitorowaniu swojego procesu uczenia się”
- „Zachowanie uczniów sprawiających problemy wychowawcze poprawia się dzięki stosowaniu informacji zwrotnej i samooceny”

Podczas kursu internetowego ustaliłam po licznych konsultacjach z mentorem szkoły - Justyną Franczak dowody osiągnięcia przez szkołę wybranych celów, stworzyłam narzędzia badawcze w postaci ankiet, wywiadów, arkuszy obserwacji. Następnie po zaakceptowaniu przez mentora narzędzi przeprowadziłam badania wśród nauczycieli i uczniów. Opracowywałam ich wyniki. Celem było ustalenie stanu początkowego, następnie wdrożenie działań zaplanowanych w zespołach zadaniowych oraz przy wykorzystaniu tych samych narzędzi zbadanie po ponad roku stanu końcowego. Opisałam stan początkowy i końcowy oraz projekt raportu.

Efekt:
- raport zamieszczony na platformie internetowej SUS
- wnioski z przeprowadzonych badań i działań zawarte w raporcie zostały wdrożone i przyczyniły się do poprawy jakości pracy szkoły.


§ 8 ust..2 pkt.4 e


WYKONANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI


1. Współpraca z innymi szkołami na terenie Gminy Długołęka – organizacja konkursów.
2. Współpraca z miejscową Parafią pod i propagowanie wiedzy na temat kościoła w Brzeziej Łące.
3. Współpraca Gminną Biblioteką oraz Miejską Biblioteką Publiczną w Oleśnicy.
4. Współpraca Z Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie.
5. Współudział w organizacji imprezy z okazji Wręczania Stypendiów Wójta Gminy Długołęka.

Ad.1. Współpracowałam z innymi szkołami podstawowymi oraz gimnazjami na terenie Gminy Długołęka poprzez przygotowanie uczestników konkursów polonistycznych do etapów gminnych oraz powiatowych i pracę w komisjach konkursowych. Uczestniczyłam w przygotowaniu i organizacji oraz trzykrotnie w czasie stażu pełniłam w okresie stażu funkcję sędziego w Dolnośląskich Mistrzostwach w Tabliczce Mnożenia przeprowadzanych w naszej szkole.


Efekt:
- sprawny przebieg konkursów i mistrzostw
- promocja szkoły na terenie Gminy, Powiatu oraz Dolnego Śląska.

Ad.2. W czasie stażu współpracowałam z Parafią miejscowego kościoła pod wezwaniem św. Mikołaja. Wspólne działania dotyczyły np. mojego udziału w organizacji przez Parafię w październiku 2012 r. wycieczki - pielgrzymki do Henrykowa połączonej ze zwiedzaniem opactwa cystersów. Uczniowie oprócz poznawania historii klasztoru mieli okazję oglądać kopię zabytku piśmiennictwa zawierającego pierwsze zdanie napisane w języku polskim – Księgę Henrykowską.
Dzięki współpracy z parafią oraz katechetą - mogłam przeprowadzać wraz nim lekcje w miejscowym kościele w ramach realizacji mojego programu zajęć artystycznych.

Efekt:
- wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii, architektury i najstarszych zabytków piśmiennictwa
- propagowanie wiedzy o kościele w Brzeziej Łące
- wzbudzanie dumy i przywiązania do małej ojczyzny.

Ad.3 Współpraca z Gminną Biblioteką Publiczną polegała na kontaktach mających na celu sprawne międzybiblioteczne pozyskiwanie potrzebnych lektur, przygotowanie uczestników tradycyjnych Gminnych Konkursów Bibliotecznych na temat wiedzy o twórcach literatury oraz zorganizowanie prezentacji teatralnych w ramach tego konkursu.
Nawiązałam również współpracę z Miejską Biblioteką Publiczną w Oleśnicy. W ramach działalności koła polonistycznego uczestniczyliśmy w specjalnie dla nas zorganizowanych lekcjach bibliotecznych. Pisaliśmy z takich wydarzeń sprawozdania.

Efekt:
- ułatwienie zdobycia potrzebnych lektur przez dzieci
- wzbudzanie zainteresowania czytaniem książek i poszerzanie wiedzy uczniów
- zapoznanie się z pracą bibliotekarza
- poznanie zasad zapisywania się i korzystania z biblioteki
- zdobycie przez dzieci umiejętności sprawdzania aktualnych zasobów bibliotek przez Internet oraz zamawiania książek drogą elektroniczną.

Ad.4. Nawiązałam współpracę z Centrum Edukacji Filmowej w Wołominie posiadającym rekomendację rzeczoznawcy MEN i działającym pod patronatem Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Centrum to organizuje zajęcia edukacyjne na tematy związane z historią i produkcją filmów. Prowadzone są one przez zawodowych aktorów w sali Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Oleśnicy i zwieńczone projekcją filmu. Dzięki współpracy z agencją otrzymuję materiały, które mogę wykorzystywać na lekcjach o filmie prowadzonych przeze mnie w szkole. W marcu 2014 r. uczestniczyłam wraz z uczniami klas IV-VI SP w lekcji pt. ”Sekrety X muzy”, po której obejrzeliśmy film „Podróże Guliwera”. Zawarłam umowę z CEN dotyczącą udziału uczniów w listopadzie 2014 r. w lekcji na temat problemów adaptacji filmowej, towarzyszyć jej będzie projekcja najnowszej adaptacji powieści Kornela Makuszyńskiego „Szatan z siódmej klasy”.

Efekt:
- realizowanie podstawy programowej w atrakcyjny dla uczniów sposób
- wzbudzanie zainteresowania filmem.

Ad.5. Na początku roku szkolnego 2013/14 przygotowałam we współpracy z polonistką Renatą Górką scenariusz przedstawienia z okazji Wręczenia Stypendiów Wójta Gminy Długołęka i przygotowałam do występu uczniów. W uroczystości oprócz przedstawicieli władz Gminy Długołęka uczestniczyli dyrektorzy gminnych szkół, wyróżnieni uczniowie z terenu całej Gminy i ich rodzice.

Efekt:
 przyczynienie się do uświetnienia inicjatywy Wójta Gminy Długołęka
 udany występ artystyczny
 prezentacja szkoły na forum Gminy
 zadowolenie ze współpracy ze szkołą władz Gminy.
PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA

Staż na nauczyciela dyplomowanego był dla mnie okresem wzmożonej pracy. Przyczynił się do mojego rozwoju. Zdobyta wiedza, umiejętności i doświadczenia przyniosły korzyść mnie, a także, mam nadzieję, szkole. Efekt moich wysiłków dostrzegam najbardziej, kiedy patrzę na tegorocznych absolwentów Gimnazjum, bo jestem z nich dumna, mając w pamięci wspólnie przebytą drogę, która przypadła właśnie na czas mojego stażu. Cieszą mnie dobre relacje z uczniami i ich rodzicami oraz nasza umiejętność współpracy.
Starałam się rzetelnie zrealizować zadania wyznaczone w planie rozwoju zawodowego, niektóre z nich zostały zmodyfikowane lub zmienione, pojawiły się tez nowe, które wynikły z aktualnych potrzeb szkoły.
Mam świadomość, że mogę się jeszcze wiele nauczyć i wiele zrobić dla uczniów
i szkoły, w której pracuję.

WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY

Zakończony staż zainspirował mnie do dalszych działań:
- doskonalenia swoich umiejętności dotyczących pracy dydaktyczno – wychowawczej
- stałego podnoszenia umiejętności z zakresu technologii informacyjnej i komputerowej
- wypracowania nowych atrakcyjnych i skutecznych aktywizujących metod pracy z uczniami
- podnoszenia kwalifikacji i jakości mojej pracy.

Wyświetleń: 9532


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.