Katalog

MAŁGORZATA ORŁOWSKA-MRUGACZ, 2014-10-08
ostrołęka

Zawodowe, Sprawdziany i testy

KADRY I PŁACE

- n +

Kadry i płace – Test – Egzamin zawodowy -
PYTANIA DOT. PRZEDMIOTU POCHODZĄ Z PODRĘCZNIKA PANI
B. PADUREK.

1. Jaka kwotę ubezpieczenia zdrowotnego może odliczyć pracownik od swojego podatku, jeżeli podstawa ubezpieczenia zdrowotnego wynosi 1600 zł.
a) 120 zł. c) 140 zł.
b) 124 zł. d) 144 zł.

2. Którego dokumentu nie przechowuje się w części B akt osobowych pracownika?
a) Pisemnego oświadczenia pracownika – PIT -2, c) świadectwa pracy,
b) zgłoszenia ZUS ZUA, d) umowy o pracę.
3. Byłeś zatrudniony na czas nieokreślony, po 6 m-ącach pracy rozwiązujesz umowę o pracę ponieważ masz możliwość uzyskania wyższych zarobków w innej jednostce. Jaki okres wypowiedzenia dotyczy Twojej osoby?
a) 2 tygodnie, c) 2 m-ące,
b) 1 m-ąc, d) 6 tygodni.

4. Pracodawca zawierający umowę o pracę z pracownikiem musi wystawić mu:
a) świadectwo pracy, c) list intencyjny,
b) umowę o pracę, d) zaświadczenie o pracy.

5. Podczas porządkowania teczek osobowych Twoich pracowników z jednej z nich wypadło zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego w zakresie BHP. Ustal czy zaświadczenie powinno znajdować się w teczce akt osobowych, a jeśli tak to w jakiej części.
a) w części dotyczącej ustania zatrudnienia,
b) nie powinno znajdować się w teczce osobowej,
c) w części dotyczącej ubiegania się pracownika o zatrudnienie,
d) w części dotyczącej nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia.

6. Do ubezpieczeń społecznych nie zaliczamy:
a) ubezpieczenia rentowego, c) ubezpieczenia emerytalnego,
b) ubezpieczenia wypadkowego, d) ubezpieczenia zdrowotnego.

7. Wskaż wysokość potrąconych w liście płac składek na ubezpieczenie emerytalne, od wynagrodzeń brutto wynoszących 10 000 zł.
a) 976 zł, c) 775 zł,
b) 900 zł, d) 245 zł.

8. W okresie letnim pracownicy ze względu na upały domagają się od pracodawcy zimnych napoi.
Czy mają takie prawo?
a) Tak,
b) nigdy,
c) Nie, ponieważ w jednostce gospodarczej znajduje się płatny automat z napojami chłodzącymi,
d) Tak, ale gdy temperatura na zewnątrz i w pomieszczeniach osiąga określoną wysokość regulowana przepisami prawa.

9. Którym z wymienionych badań lekarskich podlega kandydat na pracownika?
a) okresowe, c) kontrolne,
b) wstępne, d) profilaktyczne.
10. Wskaz dokument, w którym powinny być umieszczone informacje dotyczące liczby dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego przez pracownika.
a) w umowie o pracę, c) w liście motywacyjnym,
b) w świadectwie pracy, d) w kwestionariuszu osobowym.

11. Na koniec roku podatkowego musisz jako przedsiębiorca złożyć za siebie deklarację roczną z podatku dochodowego od osób fizycznych. Będzie to deklaracja:
a) PIT – 4R, c) PIT – 8A,
b) PIT – 11, d) PIT – 36L.

12. Tygodniowy wymiar czasu pracy nie może przekraczać 40 godzin. W przedsiębiorstwie budowlanym przedsiębiorca nie wypłacić pracownikom wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ani nie udzielił za ten czas dni wolnych. Wskaż instytucję, którą niezadowoleni pracownicy mogą o tym fakcie powiadomić:
a) ZUS, c) ZOZ,
b) PIP, d) PUP.

13. Do Twojej firmy trafiły dokumenty 4 osób ubiegających się o pracę na stanowisku głównego księgowego. Na podstawie cech kandydatów przedstawionych w poniższej tabeli, wskaż kandydata, którego wybierzesz na to stanowisko:
a) Kandydat 1, b) Kandydat 2, c) Kandydat 3, d) Kandydat 4.
Kandydat 1
-biegła znajomość języków obcych,
-doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
-dyspozycyjność,
-znajomość programu WORD,
- niekaralność za przestępstwa umyślne. Kandydat 3
-przedsiębiorczość i kreatywność
-wykształcenie wyższe,
-pełna dyspozycyjność,
-punktualność,
-znajomość programu WORD i EXEL,
-niekaralność za przestępstwa umyślne.
Kandydat 2
-podstawowa znajomość języków obcych,
-znajomość 2 programów f-k,
-3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
- niekaralność za przestępstwa umyślne. Kandydat 4
-zdolności plastyczne i muzyczne,
-pracowitość i spolegliwość,
- znajomość programu WORD i EXEL,
-ukończone studia humanistyczne z wyróżnieniem,
- niekaralność za przestępstwa umyślne.

14. N-ry NIP nadaje:
a) ZUS, c) US,
b) Urząd Miasta/Gminy d) Urząd Statystyczny.

15. Poniższa tabela przedstawia średnie wynagrodzenie w poszczególnych m-ącach:
Styczeń Luty Marzec
2 750 zł. 3 200 zł. 3 050 zł.
Posługując się średnią arytmetyczną, ustal ile wyniesie średnie wynagrodzenie w I kwartale.
a) 2700 zł. c) 2800 zł.
b) 2900 zł. d) 3000 zł.

16. Ergonomia to nauka zajmująca się:
a) badaniem i analizą wypadków w pracy,
b) opracowywaniem systemów wynagradzania i motywowania,
c) opracowywaniem struktur organizacyjnych,
d) dostosowaniem środków produkcji do możliwości i potrzeb człowieka.
17. Wskaż pismo, które powinno zawierać doświadczenie zawodowe osoby ubiegającej się o pracę:
a) List intencyjny, c)curriculum vitae
b) podanie o pracę, d) list motywacyjny.


18. od dłuższego czasu spółka „MEGA” poszukuje głównego księgowego. Ostatecznie zgłasza się do spółki osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie i doświadczenie wymagane na tym stanowisku. Jedyny problem to brak wstępnych badań lekarskich. Ustal jaką decyzję powinien podjąć kierownik jednostki:
a) Powinien dopuścić kandydata do pracy, zlecając mu wykonanie badań lekarskich w ciągu trzech dni od dnia w którym kandydat rozpocznie pracę,
b) powinien dopuścić kandydata do pracy, po wykonaniu przez niego stosownych badań lekarskich,
c) powinien dopuścić kandydata do pracy, zlecając mu wykonanie badań w dogodnym dla niego terminie,
d) powinien dopuścić kandydata do pracy, po wykonaniu przez niego wstępnych badań lekarskich niestwierdzający przeciwwskazań do pracy na stanowisku głównego księgowego.

19. Ustal wynagrodzenie do wypłaty na podstawie danych z tabeli:

Rodzaj umowy Kwota wynagrodzenia brutto zgodnie
z umową Koszty uzyskania przychodów Składki ubezpieczenia społecznego
i zdrowotnego
Umowa o dzieło 5 000 zł. 50% Nie opłaca

a) 2 500 zł, c) 4 525 zł,
b) 4 100 zł, d) 4 550 zł.

20. Razem z premią 25% wynagrodzenie brutto pracownika wynosiło 2 750 zł. Ustal wynagrodzenie brutto bez premii:
a) 370 zł, c) 2 200 zł,
b) 687,50 zł, d) 2 380 zł.

21. Głównym źródłem prawa w zakresie BHP jest:
a) Kodeks Spółek handlowych, c) KP,
b) KC, d) Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

21. Umowa o pracę powinna być zawarta:
a) w formie ustnej,
b) na piśmie dzień przed rozpoczęciem przez pracownika pracy,
c) na piśmie, najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez pracownika pracy,
d) na piśmie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy przez pracownika.

22. Skala podatkowa dla osób fizycznych w 2014r. przedstawia się następująco:
Dochody do opodatkowania Skala podatku Sposób obliczania
Do kwoty 85 528zł. 18% 18% podstawy obliczenia minus kwota 556,02zł.
Ponad 85 528zł. 32% 14 839,02 + 32% z nadwyżki ponad 85 528zł.
Dochód do opodatkowania (przychód z tytułu umowy o pracę – ubezpieczenia społeczne – koszty uzyskania przychodów) wyniósł 100 000 zł. Oblicz kwotę podatku, jaką należy odprowadzić do US:
a) 19 470 zł, c) 32 000 zł,
b) B) 18 000 zł, d) 20 026 zł.23. Pracujesz w przedsiębiorstwie zatrudniającym 48 osób na umowę o pracę i zlecenia. Wskaż dokument, na którym sporządzisz informację o zapłaconych w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców?
a) PIT – 4R, c) CIT – 8,
b) PIT – 28, d) PIT – 16A.

24. Pracownik został zatrudniony na okres 5 dni. Za dostarczenie 1 ulotki otrzymywał 10 groszy. Roznosił 1 000 ulotek dziennie. Pracodawca przyznał mu 50 zł. premii za wysoką wydajność. Jaką kwotę wypłacił pracodawca pracownikowi?
a) 100 zł, c) 500 zł,
b) 250 zł, d) 550 zł.

25. Na podstawie zamieszczonego w tabeli art. 153 i 154 z Kodeksu pracy ustal wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w dniach od 1.03.br. do 31.05.br., który podjął po raz pierwszy pracę.
Fragment z Kodeksu pracy:
Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następny roku kalendarzowym.
Art.. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
a) 1 dzień, c) 12 dni,
b) 5 dni, d) 20 dni.

26. Pracodawca jest zobowiązany pracownikom zatrudnionym na stanowiskach z monitorami ekranowymi tak zorganizować pracę, aby zapewnić im co najmniej 5-minutową przerwę wliczoną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Obowiązek ten wynika ze stosowania przepisów:
a) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
b) zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej,
c) KC.

27. Do akt kategorii B50 należą:
a) zatwierdzony roczny bilans i rachunek zysków i strat,
b) f-ry sprzedaży wyrobów gotowych,
c) karty wynagrodzeń pracowników,
d) spis z natury i jego rozliczenie.

28. Świadectwo pracy m.in. powinno zawierać informacje dotyczące:
a) rodzaju umowy o pracę,
b) doświadczenia zawodowego,
c) wysokości wynagrodzenia zasadniczego,
d) wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

29. Wynagrodzenia pracownikom wypłacane są na podstawie:
a) kart pracy, c) umów o pracę,
b) list płac, d) regulaminu wynagradzania.

30. Pracownik wytworzył w ciągu miesiąca 150 szt. wyrobów. Norma wyrobu wynosi 2 godz./szt., a stawka godzinowa 10zł./godz. Ile wyniesie wynagrodzenie miesięczne pracownika zatrudnionego w systemie akordowym.
a) 750 zł. c) 2 250 zł.
b) 1 500 zł. d) 3 000 zł.

31. Masz możliwość podjęcia pracy sezonowej przy zbieraniu truskawek. Wskaż umowę jaką zawrze z Tobą pracodawca:
a) na okres próbny, c) na czas wykonania określonej pracy,
b) na czas nieokreślony, d) na czas określony.

32. Jan Lipa zatrudniony w hurtowni na umowę o pracę w roku 2013 uzyskał łączny dochód liczony narastająco od początku roku w wysokości 91 528 zł. Ustal podatek dochodowy od dochodu pracownika za rok 2013 wiedząc, że próg podatkowy wynosił 85 528 zł., kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł.
a) 14 839,02 zł.
b) 17 313,60 zł.
c) 16 759,02 zł.
d) 26 812,94 zł.

33. Przy zatrudnianiu pracownika, pracodawca nie powinien brać pod uwagę:
a) kwalifikacji,
b) wykształcenia,
c) stanu cywilnego,
d) stażu pracy na podobnym stanowisku.

34. Nie archiwizuje się, przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy przez ubezpieczonego u danego płatnika, dokumentacji:
a) płacowej, c) pracowniczej,
b) osobowej, d) ubezpieczeniowej.

35. 51 letniemu pracownikowi za czas niezdolności do pracy z powodu choroby przysługuje prawo do wynagrodzenia chorobowego:
a) za czas niezdolności do pracy trwający łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego,
b) za czas niezdolności do pracy trwający łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego,
c) za pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego,
d) za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.

36. Pracownikowi wykonującemu pracę w godzinach nadliczbowych oprócz normalnego wynagrodzenia za nadgodziny przysługuje dodatek w wysokości:
a) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w nocy,
b) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę,
c) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w święta,
d) 50% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w dniu roboczym, np. we wtorek.

37. Ile wyniósł średni stan zatrudnienia pracowników hurtowni w drugim półroczu wiedząc, że przeciętne zatrudnienie w kolejnych miesiącach drugiego półrocza wynosiło odpowiednio:
miesiąc Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
Liczba zatrudnionych pracowników 14 15 14 16 17 14

a) 14 pracowników, c) 16 pracowników,
b) 15 pracowników. d) 17 pracowników.
Wyświetleń: 7488


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.