Katalog

Joanna Mierzejewska, 2014-11-14
Kozienice

Język polski, Sprawozdania

fragment sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - nauczyciel dylplomowany

- n +

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej dzięki wdrożeniu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenie jakości pracy szkoły. (§ 8 ust. 2 pkt 1)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
W czasie trwania stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego zapoznałam się z dokumentami i procedurami awansu zawodowego, przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego, w tym akty prawne i inne rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczycieli:
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 sierpnia 200 roku w sprawie awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
- Kartą Nauczyciela, ustawą z 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 260, poz.2593 z 8.12.2004r.);
- Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. nr 214 poz. 1580 z 2007 r.).
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U z 2013r., po.393) obowiązujące z dniem następującym po ogłoszeniu (ogłoszono 26 marca 2013) tj. z dniem 27 marca 2013.

Uzyskane efekty:
1.Poszerzenie wiedzy dotyczącej aspektów prawnych awansu zawodowego.
2.Poznanie wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu na nauczyciela dyplomowanego oraz sposobu dokumentowania dorobku zawodowego.
3. Opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego, w którym zaplanowałam działania mające na celu doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz realizację zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki, służące podnoszeniu jakości pracy placówki.


2. Analiza dokumentów szkoły.
Aby właściwie organizować swój warsztat pracy zapoznałam się z zasadami funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Przeanalizowałam dokumentację szkoły, tj.:
• Statut Szkoły,
• Program Wychowawczy i Profilaktyczny,
• Program Rozwoju Szkoły,
• Regulaminy wewnętrzne szkoły,
• Wewnątrzszkolny System Oceniania.
Znajomość tych dokumentów była mi niezbędna do sporządzenia planów wychowawczych, przedmiotowych kryteriów oceniania, a także pomocna w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Uzyskane efekty:
1. Podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Znajomość dokumentacji szkolnej była niezbędna przy tworzeniu planów wychowawczych, przedmiotowych kryteriów oceniania, a także pomocna w codziennej pracy.

3. Opieka nad Samorządem Uczniowskim.

W roku szkolnym 2012/2013 i 2013/2014 byłam opiekunem Samorządu Uczniowskiego. We wrześniu 2012 opracowałam regulamin i program, w którym były zawarte prawa i obowiązki Samorządu Uczniowskiego, informacje o radzie SU i wyborach. Każdego roku we współpracy z samorządem opracowywałam Plan pracy samorządu szkolnego, który miał służyć za drogowskaz zarówno dla mnie, jak i dla uczniów.
Samorząd współpracował ze mną przy okazji różnych uroczystości szkolnych, np. Dzień Edukacji Narodowej, Choinka szkolna, np. organizował kwiaty dla nauczycieli i obsługi szkoły, pomagał młodszym kolegom przy przygotowaniu imprez. Pod koniec października SU nadzorował akcję „Góra grosza”, a po jej zakończeniu liczył zebrane fundusze wraz z uczniami poszczególnych klas.
Podejmował się również realizacji własnych pomysłów, a mianowicie ogłosił w grudniu 2012 Konkurs na najpiękniejszą dekoracje świąteczną klasy. Udział w konkursie wzięli wszyscy gimnazjaliści i z wielkim entuzjazmem dekorowali swoje klasy organizując żywe choinki, ozdoby choinkowe, itp. dekorowano również ściany. Ten entuzjastyczny odbiór konkursu przełożył się na niezwykły nastrój świąteczny panujący w każdej klasie. Komisja konkursowa, którą reprezentowała Pani Dyrektor, p. ....... i p. ..... dokonała oceny sal lekcyjnych i z wielkim trudem wyłoniła zwycięzców, ponieważ uczniowie włożyli bardzo dużo wysiłku i inwencji twórczej w dekorowanie sal. Konkurs ogłoszono również w grudniu 2013r. i był przyjęty równie entuzjastycznie jak w roku ubiegłym..
Członkinie SU w roku szkolnym 2013/2014 wykazały się również pomocą przy opracowaniu wyników konkursu poetyckiego (zebrały i posegregowały utwory uczniów).
Uczniowie na bieżąco proponowali również wyjazdy do kina na filmy, które wydały im się szczególnie interesujące, bądź miały związek np. z historią lub językiem polskim. Przewodnicząca SU przekazywała pomysły uczniowskie mi. Po przedyskutowaniu propozycji z innymi nauczycielami, zorganizowałam przy współpracy z SU wyjazd na film „Wałęsa – człowiek z nadziei” oraz „Kamienie na szaniec”.
W ciągu trwania stażu zorganizowałam z Samorządem Uczniowskim następujące akcje i imprezy:
• Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2012/2013, 2013/2014.
• Konkurs na najpiękniejszą dekoracje świąteczną klasy.
• Dyskoteki.
• Kwiaty i życzenia dla nauczycieli i emerytów z okazji Dnia Nauczyciela.
• Koordynacja akcji „Góra Grosza” 2013, 2014

Uzyskane efekty:
1. Uczniowie uwrażliwiali się na potrzeby innych, uczyli się odpowiedzialności.
2. Wdrażali własne pomysły w życie.
3. Jako opiekun miałam natomiast możliwość rozpoznawania potrzeb uczniów.

4. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Systematycznie kształciłam się korzystając z zasobów Internetu oraz literatury fachowej związanej z nauczanym przeze mnie przedmiotem i pracą wychowawcy. Brałam aktywny udział w wewnętrznym i zewnętrznym procesie doskonalenia zawodowego, adekwatnym do potrzeb własnych i moich podopiecznych.
W trakcie odbywania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia (szkolenia, kursy, warsztaty) takich jak:
1.Szkolenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w celu przygotowania egzaminatorów do sprawdzania egzaminów gimnazjalnych część humanistyczna - corocznie od 2007-2014 i dodatkowe w lutym 2012r.
2. Szkolenie rady pedagogicznej „Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich” (3 godz. 15.05.2013r.)
3.Szkolenie E-nauczanie - 40 godz. 02.10-09.12. 2013r. w ramach projektu „Nowe kompetencje dla nauczycieli”;
4.„Jak doskonalić dłuższe formy wypowiedzi?” – 19.01.2010r.
5.„Prowokacyjne zachowania uczniów – skuteczne sposoby reagowania” -08.05.2014r.
6.„Pierwsza pomoc przedmedyczna” - (19.10.2010r.)
7. „Konstruowanie Planu działań wspierających i indywidualnego programu Edukacyjno-terapeutycznego” - 01.12.2011r.
8.„Awans zawodowy. Jak profesjonalnie przygotować się do uzyskania stopnia awansu zawodowego” - 26.09.2014r.
9.Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli - 24.09.2014r.
10.Szkolenie dotyczące obsługi i korzystania z tablicy interaktywnej.
Wiedzę i umiejętności nabyte na Kusach i szkoleniach starałam się wykorzystywać w praktyce.

Uzyskane efekty:
1.Poprzez udział w ww. formach mogłam udoskonalić swoje metody pracy i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z wychowankami i rodzicami.
2. Ukończone formy doskonalenia pozwoliły mi wzbogacić swój warsztat pracy, rozwinąć się intelektualnie i zawodowo.
3.Poszerzyłam swoje horyzonty, wiedzę i umiejętności.
4.Podniesienie jakości pracy szkoły.
5.Własna satysfakcja.5. Studiowanie literatury fachowej.
Bardzo duży wpływ na moją prace mają lektury, po które sięgam. Czytam zarówno literaturę fachową o tematyce polonistycznej, jak i literaturę poświęconą problematyce młodego człowieka. Uzyskaną wiedzę wykorzystywałam w praktyce. Lektura publikacji dotyczących wychowania, zagrożeń, i niedostosowania społecznego uczniów pomogła mi w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Wśród literatury fachowej mogę wymienić:
1.S. Bortnowski, Jak uczyć poezji?, Stentor, Warszawa 1998.
2.J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2004.
3.A. Batko, Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, Helion, Gliwice 2011.
4.Alan Loy mcGinnis Sztuka motywacji, Wyd. Vacatio, Warszawa 2005.
5.Łobocki Mieczysław, W trosce o wychowanie w szkole, Impuls, Kraków 2007
6.Teresa Ewa Olearczyk, Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wyższa szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
7.Ewa Zawisza-Masłyk, Wokół pojęcia „eurosierota”, „Opieka, wychowanie, terapia”, 2008, nr 3-4, s. 40-42.
8.Bartłmiej Walczak, Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów, „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”, Warszawa 2008, nr 5, s. 21-26.

Szczególnie zainteresował mnie problem sieroctwa i eurosieroctwa, ponieważ w naszej szkole było i jest w chwili obecnej kilkoro dzieci z rodzin niepełnych, wychowywanych przez dziadków lub uczniów, których rodzic przebywa za granicą.

Uzyskane efekty:
1. Poszerzyłam własną wiedzę na temat dzieci, które dotyka problem sieroctwa.
2. Poznałam ich zachowania i sposobów reagowania na sytuacje szkolne.


Wyświetleń: 322


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.