Katalog

Krystyna Magrel, 2014-11-14
Olsztyn

Sztuka, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Krystyna Magrel

Wykształcenie:
wyższe magisterskie

Nauczany przedmiot:
historia sztuki

Nazwa szkoły, w której nauczyciel odbywa staż:
Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie

Dyrektor szkoły: mgr Aleksander Kuberski
Okres trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2011.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2014.
Opiekun stażu: mgr Bartosz Ordelewski

Czynności organizacyjne

lp. Zadania Formy realizacji Termin Dokumentowanie, uwagi
1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
o Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela

o Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach (www.men.pl)

o Sporządzenie planu rozwoju zawodowego Na bieżąco
Na bieżąco
Sierpień 2011r.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

oraz plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
o Gromadzenie materiałów i dokumentów
o Uzyskanie oceny dorobku zawodowego Na bieżąco, okres stażu

Maj 2014r. Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane materiały

Ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
3. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego o Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów, analiza, opis realizacji planu zawodowego Maj 2014r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju
4. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o Prawidłowe wypełnienie wniosku

Czerwiec 2014r. Wniosek

Realizacja poszczególnych punktów rozporządzenia dotyczących awansu zawodowego


§ 7 ust. 1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły
oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego*

lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN DOKUMENTOWANIE UWAGI
1. Poszerzenie wiadomości na temat zasad funkcjonowania
i organizacji życia szkoły Analiza dokumentacji szkolnej
Na bieżąco Notatki własne
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły Bieżąca współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Pedagogiem Szkolnym, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim Okres stażu Potwierdzenie uczestnictwa, notatki własne
3. Członkowstwo w szkolnej komisji przydzielającej fundusze na szkolenia dydaktyczne Uczestnictwo w posiedzeniach szkolnej komisji przydzielającej fundusze na szkolenia dydaktyczne pracowników szkoły Okres stażu

Potwierdzenie uczestnictwa
Notatki

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego*

1. Ukończenie szkolenia BHP Udział w szkoleniu nt. przestrzegania zasad BHP w placówkach oświatowych W czasie trwania stażu Zaświadczenie ukończonego szkolenia
2. Poszerzanie wiedzy i rozwijanie umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenie uczestnictwa
Udział w kursach, konferencjach
i seminariach metodycznych
Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia udziału
Systematyczne monitorowanie ofert wydawniczych
Okres stażu Notatki własne
Obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
Okres stażu Scenariusze zajęć, notatki własne
Współpraca i wymienianie doświadczeń z nauczycielami z liceów plastycznych w Polsce Okres stażu Zaświadczenia udziału w seminariach, notatki, publikacje na stronie internetowej np. http://edu.info.pl/
3. Tworzenie własnego warsztatu pracy Tworzenie bazy materiałów dydaktycznych, testów, kart pracy, publikacji książkowych i czasopism, wzbogacanie pracowni o nowe pomoce dydaktyczne Okres stażu Testy, materiały i pomoce dydaktyczne, przykładowe czasopisma


§ 7 ust. 1 pkt 3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywam staż*

1. Poznawanie i analiza podstaw prawnych normujących funkcjonowanie systemu oświaty Analiza aktów prawnych:
Ustawa o Systemie Oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Konwencja Praw Dziecka, ustawy, rozporządzenia itd Na bieżąco Notatki własne
2. Poszerzenie wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego Zapoznanie się z Rozporządzeniem MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. oraz 14 listopada 2007 w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
http://bip.men.gov.pl/ Okres stażu Notatki własne
Zapoznanie się z aktami prawnymi w dotyczącymi funkcjonowania szkół artystycznych w Polsce. http://www.cea.art.pl/akty_prawne.html Okres stażu Notatki własne
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. Okres stażu Notatki własne

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy,
dokonywania ewaluacji, analizowania i dokumentowania własnych działań,
a także oceniania skuteczności i dokonywania stosownych korekt oraz zmian*

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku zawodowego
Początek
i koniec stażu
Plan rozwoju, sprawozdanie, prezentacja

Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego Okres stażu
Notatki
2. Współpraca z opiekunem stażu Ustalenie zasad partnerskiej, ścisłej oraz bieżącej współpracy z opiekunem stażu
Wrzesień 2011 Kontrakt
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Zgodnie z kontraktem Konspekty, potwierdzenia opiekuna stażu
Omawianie przeprowadzonych
i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia i ewaluacji własnych
oraz obserwowanych zajęć

Zgodnie z kontraktem Notatki własne
3. Doskonalenie umiejętności przygotowywania i prowadzenia zajęć Opracowanie autorskiego programu nauczania historii sztuki i zgodnego z nim przedmiotowego systemu oceniania Okres stażu Autorski program nauczania historii sztuki, PSO
Opracowywanie, realizacja
i ewaluacja rozkładów materiału nauczania Okres stażu Rozkłady materiału z przedmiotów nauczanych, program działań wychowawczych
Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów, scenariuszy lekcji Okres stażu Konspekty, scenariusze lekcji
Opracowywanie ciekawych, nowatorskich scenariuszy dla lekcji historii sztuki Okres stażu Konspekty, scenariusze lekcji
Udział w lekcjach otwartych Okres stażu Potwierdzenia
Prowadzenie lekcji w obecności innych nauczycieli, ich omawianie
i wyciąganie wniosków Okres stażu Notatki
Konstruowanie i analizowanie testów, sprawdzianów i innych narzędzi pomiaru dydaktycznego Okres stażu Testy, sprawdziany, ankiety
Przygotowywanie pomocy naukowych Według potrzeb Plansze, prezentacje multimedialne, karty pracy
Wzbogacanie metod i form nauczania Okres stażu Scenariusze zajęć
Opracowywanie planów pracy
z uczniem słabym i zdolnym Początek roku szkolnego Program zajęć wyrównawczych, rozszerzonych
Spotkania przygotowujące uczniów do Olimpiady Wiedzy Artystycznej Według potrzeb Notatki
4. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli
i wychowawców Według terminarza Potwierdzenia
Udział w kursach, szkoleniach i seminariach Okres stażu Zaświadczenia
Samodzielne doskonalenie zawodowe, gromadzenie i aktualizowanie biblioteki przedmiotu oraz literatury metodycznej i pedagogicznej Okres stażu Spis lektur
Korzystanie z edukacyjnych publikacji i portali internetowych
Okres stażu Spis portali lub stron WWW

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w swojej pracy problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych*

1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i
cywilizacyjnych Obserwowanie uczniów podczas lekcji, przerw, imprez klasowych
i szkolnych, wycieczek, plenerów itp. Okres stażu
Notatki, scenariusze imprez, plany i karty wycieczek, zdjęcia
Obserwacja uczniów podczas pracy na lekcjach z ukierunkowaniem na rozpoznanie zaburzeń lub szczególnych zdolności Okres stażu Notatki
Przeprowadzanie rozmów z uczniami Okres stażu Potwierdzenia, notatki
Przeprowadzanie wywiadów, konsultacji z Pedagogiem Szkolnym, Pielęgniarką Szkolną Okres stażu Potwierdzenia
Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych z rodzicami ucznia Okres stażu Wpisy w dzienniku
Wyciąganie wniosków z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i pracy wychowawczej
w naszej szkole Okres stażu Notatki
2. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów i problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnego świata Organizowanie spotkań z rodzicami
i przeprowadzanie indywidualnych rozmów dotyczących dziecka w celu poznania środowiska domowego, sytuacji materialnej itp. Okres stażu Wpisy w dzienniku
Organizowanie imprez szkolnych oraz wycieczek Okres stażu Scenariusze imprez, dokumentacja fotograficzna
Udzielanie pomocy związanej z wyborem szkoły, pracy Wg potrzeb Wpisy tematów godzin wychowawczych w dzienniku lekcyjnym
Organizowanie pomocy dla uczniów słabych i zdolnych Wg potrzeb Dzienniki zajęć
Organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów oraz do egzaminów dyplomowego i maturalnego Okres stażu Regulaminy konkursów, dyplomy, protokoły udziału w komisjach, podziękowania
Współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalnymi takimi jak Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” w celu propagowania działań mających pogłębić wiedze o patronie szkoły oraz propagować tolerancję dla wielokulturowości Okres stażu Notatki, zapisy w dziennikach lekcyjnych, korespondencja z instytucjami

§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej*

1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i praca indywidualna z wykorzystaniem komputera Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, świadectw dyplomowych oraz dokumentacji szkolnej w formie elektronicznej Okres stażu
Pomoce dydaktyczne, sprawdziany, scenariusze, plany, świadectwa

Dokumentowanie przy pomocy komputera wszelkich działań związanych z awansem zawodowym nauczyciela Okres stażu
Dokumenty opisujące drogę awansu zawodowego

Dzielenie się swoją wiedzą poprzez publikacje w Internecie planu rozwoju, sprawdzianów i testów, sprawozdań z działań edukacyjno - wychowawczych
Okres stażu
Publikacje na stronach WWW
Wyznaczanie uczniom zadań domowych wymagających posłużenia się Internetem i komputerem Okres stażu
Opisy zadań
Przygotowanie przy użyciu komputera scenariuszy lekcji, konspektów do zajęć wychowawczych, prezentacji multimedialnych Okres stażu Przykładowe konspekty zajęć wychowawczych
Wypełnianie w sposób elektroniczny świadectw dyplomowych Kwiecień 2011 Świadectwa

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zadaniami realizowanymi przez nauczyciela*

1. Poszerzanie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej z zakresu pracy
z uczniem Korzystanie ze zbiorów bibliotek Okres stażu Spis lektur
Lektura publikacji dotyczących rozwiązywania problemów wychowawczych, metod nauczania, oceniania, budowy programów nauczania, pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych Okres stażu Notatki
Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi praw dziecka Okres stażu Notatki
Korzystanie z warsztatu pracy pedagoga, psychologa oraz innych nauczycieli PLP w Olsztynie Okres stażu Potwierdzenia
2. Zastosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych Rozmowy podczas spotkań z rodzicami mających na celu pedagogizację oraz służących rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych Okres stażu Notatki

Diagnozowanie sytuacji rodzinnej ucznia Początek roku szkolnego Przykład diagnozy
Rozwiązywanie klasowych problemów wychowawczych i dydaktycznych Okres stażu Opisy problemu
Organizowanie zajęć pozalekcyjnych Okres stażu Dziennik zajęć, dziennik

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego i dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza Statutu PLP w Olsztynie, Wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminu Rady Pedagogicznej, Programu Wychowawczego, planów pracy szkoły i różnorodnych komisji
Wrzesień – październik 2010 i cały okres stażu Notatki,
Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy
o systemie oświaty, rozporządzeń MKiDN sprawie awansu zawodowego, programów nauczania, podstaw programowych, oceniania
i promowania, Konwencji Praw Dziecka
Okres stażu Biblioteczka ustaw i przepisów, notatki
Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu
i zmianom w nim zachodzącym
Wg terminarza Notatki
Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu
i wdrażaniu różnych dokumentów szkolnych Wg terminarza Notatki
Korzystanie z zasobów internetowych dotyczących prawa, organizacji i zasad funkcjonowania edukacji i oświaty Okres stażu Wykaz portali internetowych
2. Właściwe stosowanie zasad prawa oświatowego we własnej pracy dydaktyczno -wychowawczej Konstruowanie rozkładów nauczania, przedmiotowego systemu oceniania Początek roku szkolnego Rozkłady materiału nauczania przedmiotu historia, przedmiotowy system oceniania

Udzielanie pomocy nauczycielom stażystom oraz kontraktowym rozpoczynającym staż Okres stażu Potwierdzenia
Posługiwanie się aktami prawnymi przy sporządzaniu planu rozwoju, sprawozdaniu, prezentacji Wrzesień 2011 – czerwiec 2014 Plan rozwoju zawodowego, sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Prowadzenie dokumentacji szkolnej Okres stażu Dzienniki lekcyjne, arkusze ocen itp.
Udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły Wg potrzeb szkoły Protokoły
Praca w szkolnym zespole ewaluacyjnym Wg potrzeb Protokoły
Udzielanie informacji i pomocy rodzicom w sprawach dotyczących prawa oświatowego Wg potrzeb Notatki
Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce,
problemami rodzinnymi, wychowawczymi, pochodzącym
z rodzin patologicznych Wg potrzeb Notatki, potwierdzenia


*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli na podstawie art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

Wyświetleń: 473


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.