Katalog

Agnieszka Półtorak, 2014-11-14
Mogilno

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Pla rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Agnieszka Półtorak- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Kruchowie
Stopień awansu, o który się ubiegam: nauczyciel dyplomowany
Rozpoczęcie stażu: 1. 09. 2014 r.
Czas odbywania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 8 ust.2pkt1
„Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie strony internetowej MEN. Sporządzony projekt i plan rozwoju zawodowego Wrzesień
2014

2. Doskonalenie własnego i szkolnego warsztatu pracy Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkoleniach, warsztatach, kursach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodek doskonalenia nauczycieli w Poznaniu, wydawnictwa,
Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej
współpraca z doradcami metodycznymi,
praca z uczniem mającym trudności w nauce,
praca z uczniem zdolnym,
praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego,
Okres stażu

3. Udział w pracach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej Planowanie działań, udział w spotkaniach zespołu,
Omawianie bieżących spraw, podsumowanie działań na koniec roku szkolnego Potwierdzenie przewodniczącej zespołu Okres stażu

4. Organizacja i wdrożenie konkursu czytelniczego „Czy pamiętasz lektury ?” Opracowanie regulaminu konkursu,
Opracowanie założeń cyklicznego konkursu czytelniczego:
- „Czy pamiętasz lektury?” dla klas pierwszych
- „Czy pamiętasz lektury?” dla klas drugich
- „Czy pamiętasz lektury?” dla klas trzecich
Wdrożenie przedsięwzięcia wraz z uczniami .
Rozstrzygnięcie konkursu Regulamin konkursu.
Sprawozdanie.
Protokół konkursu.
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Rok szkolny 2014/2015
2015/2016
2016/2017

5. Wznowienie corocznej tradycji konkursu na najpiękniejszą dynię Halloween Opracowanie regulaminu Regulamin konkursu.
Sprawozdanie.
Protokół konkursu.
Zapis w dzienniku lekcyjnym.
Rok szkolny 2014/2015
2015/2016
2016/2017

6. Rozwijanie bazy dydaktyczno- przedmiotowej -Rozwijanie bazy dydaktyczno- przedmiotowej.
- pozyskiwanie nowych materiałów i pomocy;
- tworzenie biblioteczki metodycznej;
- pozyskiwanie środków poprzez udział w konkursach i projektach. Wyposażenie sal Okres stażu

7. Promocja szkoły -przygotowywanie imprez i festynów;
- spotkania integracyjne dla rodziców;
-redagowanie strony internetowej szkoły;
-udział w miejskich projektach i konkursach sprawozdania Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.2
„Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”
lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Wzbogacanie warsztatu pracy nauczyciela Wykorzystanie pakietu MS Office do opracowywania dokumentacji oraz różnych pomocy dydaktycznych,
wykorzystanie serwisów edukacyjnych,
pozyskiwanie informacji na temat awansu,
korzystanie z forów, samokształcenie,
Korzystanie z aplikacji „Ocena opisowa” przy redagowaniu ocen końcowo rocznych wraz z drukowaniem świadectw.
Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego.Okres stażu

2. Poszerzenie wiedzy o komputerze Ukończenie kursu doskonalącego z ODN w Poznaniu zaświadczenie Okres stażu

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej przygotowywanie prezentacji multimedialnych
wykorzystanie programów edukacyjnych do pracy z dzieckiem zdolnym i z trudnościami w nauce Prezentacje multimedialne Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.3
„Umiejętności dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć”

lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły
Przeprowadzenie wewnątrzszkolnego szkolenia dla nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej z zakresu tworzenia prezentacji multimedialnych Konspekty zajęć
Plan szkolenia Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt.4a
„Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych i innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”

lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Rozwijanie uzdolnień u uczniów. Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego ,,Easy English”
Wdrożenie do realizacji opracowanego programu Program, ewaluacja programu 2014/2015


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
„Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Organizacja wycieczek dydaktycznych i turystyczno – krajoznawczych Zorganizowanie wycieczek szkolnych dla uczniów w celu integracji grupy,
Pełnienie funkcji kierownika wycieczki Zapisy w dzienniku lekcyjnym
Karty wycieczek Okres stażu

2. Wdrażanie uczniów do uczestnictwa w kulturze współpraca z kinem i teatrem Zapis w dzienniku Okres stażu

3. Przygotowanie uczniów do konkursów Zajęcia pozalekcyjne Dyplomy
Podziękowania,
Potwierdzenie dyrektora szkoły Okres stażu

4. Organizacja imprez i uroczystości klasowych Dzień Chłopca
Ślubowanie klasy pierwszej
Andrzejki
Mikołajki
Spotkanie opłatkowe
Dzień Babci i Dziadka
Bal karnawałowy
Dzień Kobiet
Pierwszy Dzień Wiosny
Śniadanie wielkanocne- Zajączek
Dzień Dziecka
Święto Rodziny
Zapis w dzienniku lekcyjnym
Scenariusze uroczystości.Okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4 e
„Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”

lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i pedagogiem szkolnym zgłoszenie ucznia na badanie w Poradni,
konsultacje z jej pracownikami oraz pedagogiem szkolnym Potwierdzenie współpracy.Okres stażu

2. Współpraca z Policją i Strażą Pożarną Zorganizowanie spotkania uczniów z policjantem
Wizyta w Straży Pożarnej Poświadczenia współpracy
Zapisy w dziennikach lekcyjnych Okres stażu

3. Współpraca z Młodzieżowym Centrum Kultury Udział w konkursach, akcjach Podziękowania, dyplomy Okres stażu

4. Współpraca z Filią Biblioteki w Kruchowie Wizyty w bibliotece
Czytanie bajek przez bibliotekarkę Potwierdzenia współpracy.Okres stażu

5. Propagowanie akcji charytatywnych
Zbieranie nakrętek na wózek inwalidzki dla dziewczynki z Kruchowa,
„Góra Grosza”,
Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje Potwierdzenie dyrektora szkoły.
Okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 5
„Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”

lp Zadania Formy realizacji Sposób dokumentowania Termin
1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnych lub wychowawczych Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych Opis i analiza dwóch przypadków 2014/2015 2015/2016

Wyświetleń: 618


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.