Katalog

Anna Derkacz, 2014-11-14
Stara Kornica

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego

ubiegającego się o awans zawodowy

na stopień nauczyciela dyplomowanegomgr Anna Derkacz

nauczyciel mianowany
kształcenia zintegrowanego i sztuki

Data rozpoczęcia stażu 01.09.2010r.
Data zakończenia stażu 31.05.2013r.§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek
wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1 Poznanie i analiza procedury awansu zawodowego - Analiza przepisów prawa oświatowego i publikacji dotyczących awansu zawodowego
- Analiza potrzeb szkoły
- Opracowanie planu rozwoju zawodowegoPlan rozwoju zawodowego Na bieżąco przez cały okres stażu

IX 2010 r.
2 Poszerzanie i doskonalenie wiedzy z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i sztuki - Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach i warsztatach)
- Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji ZaświadczeniaSkatalogowana baza literatury, czasopism i stron internetowych Dwa razy w rokuWedług potrzeb
3 Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej - Ewaluacja planów wynikowych i systemów oceniania
- Opracowanie i gromadzenie zestawu pomocy dydaktycznych
-Poszerzenie wiedzy na temat aktywizujących metod nauczania ; organizacja lekcji z ich wykorzystaniem Plany wynikowe

Karty pracy

Przykładowe scenariusze Dwa razy w roku

Na bieżąco

Raz w semestrze
4 Doskonalenie kompetencji wychowawczych - Udział w konferencjach szkoleniowych
- Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków Zaświadczenia

Dokumentacja wychowawcy Raz w roku

Na bieżąco
5 Przygotowanie uczniów do konkursów - Indywidualna praca z uczniami

- Organizacja wyjazdów na konkursy
- Wymiana doświadczeń nauczycieli i uczestników konkursów Podziękowania dyplomy, wyróżnienia

Raz w tygodniu
6 Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły - Uczestnictwo w pracach zespołu tworzącego plan pracy szkoły
- Uczestnictwo w pracach zespołu aktualizującego dokumenty szkolne Plan pracy szkoły

Wypracowane dokumenty szkolne 2010/2011

Według potrzeb
7 Działania na rzecz promocji szkoły w środowisku - Redagowanie i przesyłanie artykułów z imprez szkolnych do lokalnej prasy Artykuły Na bieżąco
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej - Opracowanie planu rozwoju oraz całej dokumentacji awansu zawodowego
- Korzystanie z programów pakietu Office w tworzeniu dokumentów wykorzystywanych podczas lekcji

- Wykorzystanie technologii informacyjnej do przygotowania gazetek
- Wykorzystywanie encyklopedii multimedialnych i programów edukacyjnych
- Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań i zaproszeń na uroczystości szkolne
- Wykorzystanie programów komputerowych do wypisywania świadectw
- Utworzenie własnej strony internetowej zawierającej m.in. materiały dydaktyczne Dokumentacja stażu

Zestawy ćwiczeń sprawdziany, prezentacje multimedialne Materiały do gazetek

Scenariusze lekcji


Dyplomy, zaproszenia, podziękowania
Świadectwa


Własna strona


IX 2010 i na bieżąco

Raz w miesiącuRaz w miesiącu


Dwa razy w semestrze

Pięć razy w roku


Czerwiec 2011. 2012, 2013

2011/2012
2 Korzystanie z nowoczesnej technologi komunikacyjnej - Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami za pomocą następujących narzędzi email, forum dyskusyjne, komunikatory
- Zdobywanie materiałów dydaktycznych poprzez internet; wykorzystanie narzędzi zaawansowanego wyszukiwania
- Śledzenie stron internetowych pod kątem wyszukiwania ofert szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego oraz wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www
- Wyszukiwanie konkursów na stronach internetowych i wypełnianie formularzy zgłoszeń na stronach www
Pomoce dydaktyczne


Wydruki komputerowe
Wydruki komputerowe
Dwa razy w semestrze


Dwa razy w roku

Raz w roku
§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
1 Prowadzenie lekcji otwartych - Prowadzenie zajęć kształcenia zintegrowanego Scenariusze zajęć 2010/1011
2 Wykorzystywanie współpracy z nauczycielami w codziennej praktyce szkolnej - Dzielenie się doświadczeniem oraz spostrzeżeniami z innymi nauczycielami uczącymi w nauczaniu zintegrowanym (katecheta, anglista, nauczyciel gier i zabaw ) , wymiana poglądów
- Udostępnienie innym nauczycielom wypracowanej dokumentacji i zgromadzonych pomocy dydaktycznych Poświadczenia innych nauczycieli
Na bieżąco
3 Przygotowanie szkolenia w ramach WDN - Przeprowadzenie szkolenia dla Rady Pedagogicznej Zapisy w protokolarzu Raz w ciągu stażu
4 Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć internet - Umieszczenie własnej publikacji na stronie portalu edukacyjnego Zaświadczenie 2011/2012
§ 8 ust. 2 pkt 4
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawie nieletnich
1 Opracowanie i wdrożenie programu własnego - Opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu kółka ekologicznego
- Opracowanie i wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu „Z ortografią na ty” Opracowany program

2010/2011


2011/2012
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1 Aktywne uczestnictwo w organizacji konkursów - Organizacja szkolnego konkursu plastycznego „Bądź bezpieczny na drodze”
- Organizacja szkolnego konkursu ekologicznego
- Organizacja międzyszkolnego konkursu ortograficznego
- Organizacja szkolnego konkursu talentów muzycznych „Idol” Sprawozdanie, zdjęcia

Zestawy zadań, zdjęcia
Zestawy zadań

Zdjęcia III-IV 2011


IV 2011

V 2011, 2012

2011/2012
2 Propagowanie uczestnictwa uczniów w różnych formach życia kulturalnego - Zwiedzanie wystaw i korzystanie z lekcji muzealnych
- Organizacja wyjazdu do kina
- Organizacja imprezy środowiskowej „Szkolne kolędowanie”
- Współorganizacja imprez szkolnych: Andrzejki, Choinka, Opłatek, I Dzień Wiosny, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka Karta wycieczki


Zdjęcia sprawozdanie


2011

2011/2012
I 2011


X, XII, I, III, V. VI 2010/2011
2011/2012
2012/2013
3 Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych - Prowadzenie kółka ekologicznego Sprawozdanie z kółka 2010/2011
2011/2012
2012/2013
§ 8 ust 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1 Współpraca z poradnią Psychologiczno Pedagogiczną - Dbałość o zapewnienie fachowej opieki psychologiczno - pedagogicznej
- Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole Dokumentacja wychowawcy

Opinie Cały okres stażu


W miarę potrzeb
2 Współpraca z GOPS-em - Organizacja dożywiania uczniów
- Pozyskiwanie funduszy na wyjazdy uczniów z ubogich rodzin Potwierdzenia W miarę potrzeb

3 Współpraca z Kołem Łowieckim „Ostoja” - Organizacja ogniska z kuligiem

- Zbiórka żołędzi dla zwierząt Karta wycieczki

Zdjęcia I,II 2011/2012/2013
X
4 Współpraca z „PCK” - Prowadzenie koła PCK Podziękowania Cały okres stażu
5 Współpraca z NZOZ - Spotkanie z pielęgniarką, stomatologiem Zdjęcia Dwa razy w roku
6 Współpraca ze stowarzyszeniem SRW Park w Wólce Nosowskiej - Organizacja ogniska Zdjęcia, sprawozdanie 1.05.2011
7 Współpraca z Domem Dziecka w Komarnie - Zorganizowanie akcji „Podziel się” Plakat, zdjęcia 2010/2011
8 Organizowanie akcji charytatywnych - Czynne uczestnictwo w „WOSP” Zaświadczenie zdjęcia I 2011/ 2012/2013
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony
1 Obserwacja i analiza trudności edukacyjnych i wychowawczych w pracy z uczniami - Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego
- Rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
- Współpraca z nauczycielami, pedagogiem i psychologiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności
- Opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych Opis i analiza dwóch przypadków


Cały okres stażu


Opracowała mgr Anna Derkacz
Wyświetleń: 568


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.