Katalog

Katarzyna Sobczak, 2014-12-10
kobylin

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego - opiekun świetlicy szkolnej prowadzący rewalidację.

- n +

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

Katarzyna Sobczak

Zespół Gimnazjum
i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie

Informacje personalne

Imię i nazwisko:
mgr Katarzyna Sobczak


Miejsce zatrudnienia:
Zespół Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowe w Kobylinie

Zajmowane stanowisko:
Nauczyciel – opiekun świetlicy szkolnej

Terminarz:
Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2014r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2017r.

Cele:

 Podnoszenie efektywności własnych działań opiekuńczo-wychowawczych
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i pomocy społecznej.
 Podniesienie jakości pracy świetlicy szkolnej.
 Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki zawodowe.
 Pogłębianie wiedzy i wszechstronny rozwój kompetencji nauczyciela.
 Kontynuowanie działań na rzecz rozwoju szkoły.
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


Podstawa prawna:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (test jednolity Dz.U. z 2006 roku nr 97,
poz. 674 z późniejszymi zmianami)
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 pozycja 393)
>

Realizowanie zadań zmierzających do uzyskania stopnia
awansu zawodowego – nauczyciel dyplomowany

na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

1. Zadanie.
 Forma realizacji.
o Termin
 Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt 1. Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskiwanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.


1. Doskonalenie pracy zawodowej i pogłębianie wiedzy poprzez aktywny udział w kursach i warsztatach.
 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, warsztatach - adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
 Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy.
o okres stażu
 Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
 Opis wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w praktyce zawodowej.
2. Praca w zespole wprowadzającym zmiany w statucie Zespołu Gimnazjum i ZSZ w Kobylinie.
 Pomoc w wprowadzaniu zmian do statutu placówki.
o okres stażu
 Potwierdzenia dyrektora.
3. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej związanej z promocją zdrowia.
 Opracowanie innowacji pedagogicznej i wdrożenie jej do realizacji.
o IX.2016
 Opis innowacji.
4. Organizowanie konkursów szkolnych, udział uczniów w konkursach lokalnych i ogólnopolskich.
 Organizowanie i przeprowadzenie turnieju wiedzy pożarniczej.
 Organizowanie i przeprowadzenie konkursów związanych z programem „Trzymaj formę”.
 Zaangażowanie uczniów do konkursów rozwijających ich zainteresowania, prezentacja ich dokonań na forum szkoły.
o okres stażu
 Karty konkursów.
5. Organizacja akcji i innych imprez szkolnych.
 Udział w realizacji imprez i akcji wynikających z Rocznego Planu Pracy Szkoły.
o okres stażu
 Scenariusze imprez.
 Potwierdzenia dyrektora.
6. Pełnienie funkcji wychowawcy.
 Rozwijanie skutecznych i właściwych relacji uczeń –nauczyciel.
 Organizacja imprez oraz wycieczek klasowych.
 Kontakt z pedagogiem szkolnym, innymi specjalistami.
o okres stażu
 Plan pracy wychowawczej.
 Scenariusze imprez.
 Karty wycieczek.
7. Praca z uczniem słabym, zdolnym lub uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Prowadzenie działalności wyrównawczej na godzinach świetlicy szkolnej.
 Prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniem mającym problemy w opanowaniu materiału.
o okres stażu
 Program pracy świetlicy.
 Adnotacje w dziennikach świetlicy szkolnej.
 Dziennik godzin „karcianych”.
8. Zorganizowanie samopomocy koleżeńskiej w świetlicy.
 Wykształcenie chęci niesienia pomocy innym, wzajemnego wsparcia i przezwyciężania trudności w nauce.
o okres stażu
 Program pracy świetlicy.
 Adnotacje w dziennikach świetlicy szkolnej.

§ 8 ust. 2 pkt 2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy opiekuna świetlicy.
 Korzystanie z Internetu, Encyklopedii Multimedialnych.
o okres stażu
 Napisanie programu pracy świetlicy szkolnej, rocznego planu pracy świetlicy szkolnej i innych dokumentów.
 Scenariusze zajęć.
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 Opracowywanie pomocy dydaktycznych na zajęcia oraz informacji dla rodziców.
o okres stażu
 Karty pracy.
 Pomoce dydaktyczne.
3. Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej podczas zajęć z uczniami.
 Opracowanie i przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera, Internetu.
o okres stażu
 Scenariusze zajęć.
4. Promowanie działalności świetlicy oraz SKC w prasie lokalnej i na stronie www placówki.
 Zamieszczanie publikacji dotyczących pracy świetlicy szkolnej oraz działalności SKC w prasie lokalnej i/lub na stronie www Zespołu Gimnazjum i ZSZ w Kobylinie.
o okres stażu
 Publikacje.
 Kserokopie artykułów.
5. Wykorzystanie Internetu w pracy dydaktycznej i wychowawczej jako źródła cennych informacji.
 Systematyczne śledzenie stron internetowych o tematyce pedagogicznej, psychologicznej
oraz z zakresu przepisów prawa oświatowego.
o okres stażu
 Adresy stron internetowych.


§ 8 ust. 2 pkt 3. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca w zespołach powołanych przez dyrektora szkoły.
 Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.
o okres stażu
 Sprawozdania z realizacji zadań zespołu.
 Potwierdzenia dyrektora
2. Prowadzenie zajęć pokazowych.
 Opracowanie scenariusza zajęć.
 Przeprowadzenie zajęć otwartych.
 Udostępnianie swojego warsztatu innym nauczycielom.
o okres stażu
 Scenariusze lekcji.
 Potwierdzenia dyrektora szkoły.
3. Publikacja w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
o okres stażu
 Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na jednym z portali edukacyjnych.
4. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
 Udział w spotkaniach, konferencjach, warsztatach i seminariach organizowanych przez instytucje oświatowe, obserwacja lekcji prowadzonych przez innych nauczycieli.
o okres stażu
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
5. Współpraca z nauczycielami w zakresie dzielenia się wiedzą i doświadczeniami przy organizacji imprez szkolnych itp.
 Opracowywanie scenariuszy imprez, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć.
o okres stażu
 Potwierdzenia.
6. Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.
 Współorganizowanie „Drzwi Otwartych”, Dni Kobylina, imprez okolicznościowych.
o okres stażu
 Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8 ust. 2 pkt

Realizacja co najmniej trzech następujących zadań:


§ 8 ust. 2 pkt 4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 Ustalenie potrzeb i zainteresowań uczniów; opracowanie programu pracy świetlicy szkolnej, realizacja programu świetlicy.
o okres stażu
 Program pracy świetlicy szkolnej.
2. Opracowanie i wdrożenie programu pracy Szkolnego Koła Caritas.
 Ustalenie potrzeb środowiska, opracowanie programu Szkolnego Koła Caritas, wdrożenie działań SKC do realizacji.
o okres stażu
 Program SKC, kserokopie artykułów potwierdzające działalność SKC, kronika SKC.
3. Opracowanie regulaminu szkolnego konkursu wiedzy pożarniczej.
 Opracowanie zasad udziału w konkursie.
 Przeprowadzenie konkursu.
o wg. planu pracy szkoły
 Ogłoszenie o konkursie, Karty konkursów.
4. Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej związanej z promocją zdrowego stylu życia.
 Opracowanie innowacji pedagogicznej i wdrożenie jej do realizacji.
o IX.2016
 Opis innowacji.

§ 8 ust. 2 pkt 4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.
 Studia podyplomowe zgodnie z zainteresowaniami własnymi i zapotrzebowaniem szkoły.
o okres stażu
 Zaświadczenia.
2. Organizacja konkursów związanych z promocją zdrowego stylu życia.
 Opracowanie regulaminów i czuwanie nad przebiegiem konkursów.
o okres stażu
 Karty konkursów.
3. Organizacja i pomoc przy realizacji imprez szkolnych.
 Pomoc przy organizacji innych imprez szkolnych, wg rocznego harmonogramu imprez.
o okres stażu
 Zaświadczenia.
4. Przygotowanie przedstawienia dla uczniów/rodziców.
 Opracowanie scenariusza, przygotowania uczniów, przygotowanie scenografii.
o wg uznania
 Scenariusz, potwierdzenie dyrektora szkoły.
5. Organizowanie wycieczek tematycznych i rekreacyjnych.
 Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
o okres stażu
 Karty wycieczek, potwierdzenia dyrektora.

§ 8 ust. 2 pkt 4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Organizowanie pomocy książkowej dla najuboższych uczniów.
 Pozyskanie książek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej, współpraca z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
o okres stażu.
 Zaświadczenia, potwierdzenia od dyrektora.
2. Współpraca z wydawnictwami, księgarniami oraz innymi instytucjami.
 Pozyskiwanie funduszy lub darowizn książkowych.
o okres stażu.
 Zaświadczenia, potwierdzenia od wydawnictw.
3. Współpraca z podopiecznymi Domów Dziecka w ………… i we ……………..
 Zorganizowanie paczek dla podopiecznych Domów Dziecka, bądź inna forma pomocy – adekwatna do potrzeb dzieci.
o okres stażu.
 Potwierdzenia z Domów Dziecka, artykuły w prasie lokalnej, artykuły w kronice SKC.
4. Współpraca z Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas.
 Pomoc podopiecznym zgodnie z ich potrzebami.
o okres stażu.
 Potwierdzenia z Ostrowskiego Centrum Pomocy Caritas, zaświadczenia o udzielonej pomocy.
5. Nawiązanie współpracy z Domem Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Intelektualnie Niepełnosprawnej w ………………….
 Pomoc podopiecznym zgodnie z ich potrzebami.
o okres stażu.
 Potwierdzenia od Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – prowadzących Dom Pomocy Społecznej.


§ 8 ust. 2 pkt 5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Podłoże problemów szkolnych ucznia i próby ich rozwiązywania.
 Analiza problemów szkolnych ucznia.
 Współpraca z pedagogiem szkolnym i środowiskiem rodzinnym ucznia.
 Zaangażowanie zespołu klasowego do pomocy w rozwiązywaniu problemów.
o okres stażu.
 Analiza i opis sytuacji problemowych.
2. Analiza zachowań agresywnych w szkole.
 Badanie przyczyn zachowań agresywnych.
 Wypracowanie form przeciwdziałania agresji i rozwiązywania konfliktów szkolnych.
o okres stażu.
 Opis i analiza sytuacji agresywnych.
3. Rozwiązywanie problemów wychowawczych.
 Rozwiązywanie trudnych sytuacji wychowawczych, współpraca z nauczycielami, wychowawcami i pedagogiem.
o okres stażu.
 Analiza i opis problemów wychowawczych.
4. Pedagogizacja rodziców.
 Prezentacje multimedialne, referaty przedstawione podczas „drzwi otwartych” i wywiadówek oraz stałe kontakty z rodzicami.
o okres stażu
 Scenariusze „drzwi otwartych” i wywiadówek.
 Adnotacje w dzienniku lekcyjnym.
5. Opieka nad młodzieżą na imprezach wewnętrznych i zewnętrznych.
 Współorganizowanie imprez szkolnych, klasowych, balu gimnazjalisty.
o okres stażu.
 Zaświadczenia o opiece nad młodzieżą na imprezach wewnętrznych i zewnętrznych.
6. Opieka nad zespołem prowadzącym gazetkę klasową.
 Spotkania z młodzieżą, rozmowy, porady.
o okres stażu
 Zaświadczenie.

Uwaga: dopuszcza się możliwość rozszerzenia i korekty zadań w planie rozwoju zawodowego.
Opracowała: mgr Katarzyna Sobczak

Zatwierdzam do realizacji:


…………………………………
data i podpis dyrektora

Wyświetleń: 821


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.