Katalog

Renata Bajerowicz, 2015-01-20
Radomsko

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o tytuł nauczyciela dyplomowanego.

- n +


ZADANIA ORGANIZACYJNE
1.Poznanie procedury awansu nauczyciela na kolejny stopień awansu zawodowego
2.Złożenie do dyrektora wniosku o rozpoczęcie stażu
3.Dokumentowanie realizowanych zadań
4.Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego


Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
2. Pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia nauczycieli.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
4. Współdziałanie w opracowaniu i wdrażaniu programów rozwoju procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego szkoły.
5. Kształtowanie wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
6. Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MIENIS W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2,pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji

1.Opracowanie i wdrożenie projektu profilaktycznego  Rozwijanie współpracy z pełnomocnikiem Prezydent miasta ds. uzależnień
 Konkursy wiedzy
 Konkursy plastyczne
 Spotkania ze specjalistami i autorytetami z danej dziedziny
okres stażu

2.Pełnienie funkcji koordynatora programu ,,Trzymaj Formę”
 Zapoznanie się z nowymi wymogami dotyczącymi realizacji programu
 Podjecie wspólnych ustaleń i zaplanowanie harmonogramu poszczególnych działań z nauczycielami współrealizującymi program
 Systematyczne przekazywanie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej
 Działania praktyczne z zakresu realizowanych treścicały okres stażu

3.Zainicjowanie działalności Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża  Zapoznanie społeczności szkolnej z ideą działalności PCK
 Włączenie się w akcje organizowane przez zarząd PCK
okres stażu

4. Systematyczne doskonalenie swojej pracy poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
 Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły.

 Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli

 Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego


na bieżąco


5.Rozwijanie działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo - Turystycznego  Pełnienie funkcji opiekuna SKKT
 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i
aktywne spędzanie czasu wolnego
 Wykonanie gazetki na szkolnym korytarzu.
 Organizowanie rajdów pieszych w ramach współpracy z Kołem PPTK w Żarnowie
 Prowadzenie kroniki SKKT


cały okres stażu

6.Różne formy promocji szkoły w środowisku  Udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych
 Udział w uroczystościach w środowisku lokalnym cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji

1.Stosowanie technologii komputerowej
 Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera
 Nagranie prowadzonych przez siebie zajęć i dokonanie analizy i samooceny

 Opracowywanie prezentacji multimedialnych.

 Opracowywanie kart pracy, scenariuszy zajęć lekcyjnych, projektów interdyscyplinarnych, uroczystości, regulaminów, konkursów, dyplomów, informacji dla uczniów i rodziców

 Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych

w miarę potrzeb


na bieżąco
2.Wykorzystanie Internetu w zakresie działań dydaktyczno - wychowawczych  Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej( zgodnie z możliwościami)podczas przygotowywania różnych materiałów i informacji
cały okres stażu

3. Zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej informacji i materiałów dotyczących konkursów i projektów  Opracowywanie i systematyczne zamieszczanie informacji
na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji


1.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
 Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych)
 Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących trudności wychowawczych

cały okres stażu
2.Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i studentów  Opracowanie scenariuszy, prowadzenie i omawianie przeprowadzonych zajęć cały okres stażu
3.Przygotowanie i organizacja spotkań samokształceniowych dla nauczycieli i wychowawców w ramach WDN  Opracowanie materiałów i informacji umożliwiających lepsze zrozumienie problemu przez innych nauczycieli


cały okres stażu
4.Opracowanie materiałów dydaktycznych dla potrzeb innych nauczycieli  Opracowanie referatów z zakresu oligofrenopedagogiki
 Przekazanie przedstawionych referatów do biblioteki szkolnej i do biblioteki pedagogicznej cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji


1.Opracowanie ,wdrożenie i ewaluacja programu szkolnego Kola Krajoznawczo – Turystycznego ,,Cudze chwalicie ,swego nie znacie”  Organizacja imprez rekreacyjno –turystycznych
 Wycieczki połączone ze zwiedzaniem obiektów przyrodniczych
 Wyjazdy do teatru
 Wycieczki i poznawanie najbliższej okolicy
 Organizacja marszów nordyckich
 Współpraca z Zespołem Parków Nadpilicznych cały okres stażu2.Opracowanie , wdrożenie i ewaluacja programu SK PCK
 Uczestnictwo w spotkaniach i akcjach organizowanych przez PCK
 Organizowanie tematycznych spotkań, zabaw i konkursów
 Gazetki
 Konkursy
 Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji

1.Opracowanie i wdrożenie projektu profilaktycznego pt:,, Co zagraża naszemu zdrowiu”  Realizacja zamierzonej tematyki wynikająca z potrzeb szkoły
okres stażu


2.Rozwijanie zainteresowań uczniów
 Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych mających na celu zapoznanie dziedzictwem kulturowym regionu i kraju cały okres stażu

3.Organizacja konkursów szkolnych  Opracowanie regulaminów
 Pozyskanie środków finansowych na nagrody cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania do wykonania Formy realizacji Termin realizacji
1.Działalność w zespole ds. rozwiązywania problemów wychowawczych
 Zorganizowanie spotkań ze specjalistami –w zależności od specyfiki zaistniałych potrzeb cały okres stażu

2.Wspołpraca z instytucjami  Nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Opieki Społecznej
 Zainicjowanie współpracy z Zarządem PCK
 Rozwijanie współpracy z Urzędem Miasta i Starostwem
 Rozwijanie współpracy z PSSE
 Współpraca z Muzeum Ludowym Ziemi Przedborskiej i Zespołem Nadpilicznych Parków Krajobrazowych
 Zainicjowanie współpracy z Muzeum w Radomsku i Miejską Biblioteką Publiczną cały okres stażu

3.Pozyskanie środków pozabudżetowych  Realizacja projektów profilaktycznych
 Pozyskiwanie sponsorów w środowisku lokalnym

okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania do wykonania Forma realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych  Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
 Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych.
 Współpraca z pedagogiem szkolnym, innymi wychowawcami, rodzicami.
 Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu. okres stażu


Powyższy plan rozwoju ma charakter otwarty, może ulec modyfikacji w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

Wyświetleń: 414


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.