Katalog

Anna Spytek, 2015-01-20
Świdnik

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego.

- n +

§ 8 ust.2 pkt.1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.


Zadania
Poznanie procedury awansu zawodowego, przygotowanie planu rozwoju, dokumentowanie i opracowanie sprawozdania.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów .
Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów poprzez przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Dokumentowanie własnych działań.
Sposób i forma realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego, gromadzenie dokumentacji, przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. Aktywny udział w posiedzeniach rady pedagogicznej.
Zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną z zakresu pracy opiekuńczo wychowawczej, edukacji plastycznej, aktywnych metod pracy z dziećmi.
Prowadzenie kółka zainteresowań, przygotowanie do konkursów, prezentacja osiągnięć.
Udział uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Organizacja konkursów.
Gromadzenie i przygotowanie różnorodnych materiałów ułatwiających organizowanie imprez i uroczystości szkolnych, świetlicowych.
Termin realizacji
VIII 2014,
IX 2014,
Na bieżąco,
V2017
Cały okres stażu
Okres stażu
Na bieżąco
Cały okres stażu
Dowody realizacji
Wniosek, plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie
Zaświadczenia, notatki, protokoły
Program zajęć, scenariusze,
Dyplomy, podziękowania, medale
Materiały§ 8 ust.2 pkt.2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.


Zadania
Stosowanie techniki
komputerowej i
Internetu w pracy
zawodowej.
Sposób realizacji
Tworzenie materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem Internetu: opracowanie konspektów zajęć, itp. Korzystanie z różnorodnych gier, sprzętu audio, wideo, DVD.
Termin
Według potrzeb
Dowody realizacji
Spis materiałów oraz stron internetowych§ 8 ust.2 pkt.3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zadnia
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Sposób realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych. Konsultacje z wychowawcami świetlicy oraz wychowawcami klas I-III oraz pedagogami wspierającymi. Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do konkursów i uroczystości szkolnych.
Systematyczne współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym. Współpraca z rodzicami.
Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć.
Termin
1 zajęcia Cały staż
2014/15
Dowody
Scenariusz, notatki
Adresy stron

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawie nieletnich.

Zadanie
Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego.
Sposób
Przeprowadzenie szeregu zajęć o tematyce prozdrowotnej połączonych z wystawą szkolną i akcją plakatową.
Termin
2015/2016
Dowody
Opracowany program


§ 8 ust.2 pkt.4 c

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Wychodzenie
naprzeciw potrzebom
uczniów.
Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursu. Przygotowywanie gazetek ściennych promujących uzdolnienia i osiągnięcia uczniów. Praca z uczniem zdolnym i uczniem mającym trudności w nauce.
Cały staż
Dziennik, gazetki ścienne
Sposób
Organizowanie i
przeprowadzanie
konkursów szkolnych.
Opracowanie scenariuszy konkursów . Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach. Przeprowadzenie konkursów.
Termin
Cały staż
Dowody
Scenariusze, regulaminy, dyplomy
Współpraca z instytucjami kulturalno-oświatowymi.
Zajęcia w bibliotece miejskiej.
Według potrzeb
Potwierdzenia, zdjęcia
§ 8 ust.2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii. Udział w akcjach charytatywnych.
Wg kalendarza
uroczystości szkolnych
Scenariusze imprez, zdjęcia
Sposób
Pogłębianie wiedzy na
temat problemów
uczniów, ich sytuacji
rodzinnej i stosunków
interpersonalnych.
Integracja zespołu świetlicowego. Współpraca z rodzicami.
Termin
Cały staż
Dowody
Opis działań

§ 8 ust.2 pkt.5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych,
wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której
nauczyciel jest zatrudniony.

Zadania
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
Sposoby
Szczegółowa analiza dwóch przypadków wychowawczych.
Termin
Cały staż
Dowody
Notatki, analizyWyświetleń: 363


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.