Katalog

Joanna Dusza, 2015-03-10
Mielec

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego
opracowany na okres stażu od 1. 09. 2014 do 31. 08. 2015 r.
– kontynuacja II rok.

Imię i nazwisko: mgr Joanna Dusza
Opiekun stażu: mgr Alicja Dykas
Długość stażu: 12 miesięcy
Data i rozpoczęcie stażu: 01.09.2014r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.08.2015r.
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu

Akty prawne:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku, Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wymagania egzaminacyjne niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego:
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
• Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
• Rozporządzenie MENiS 01.12.2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli dotyczące awansu zawodowego
Śledzenie stron internetowych MEN, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Rok szkolny 2014/2015 Plan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”, notatki własne
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Systematyczna współpraca z opiekunem. Rozmowa, ustalenie zasad współpracy

Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i innych nauczycieli

Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora

Analiza i ocena działań IX 2014

Raz na kwartał


Raz w miesiącu


W miarę potrzeb

Rok szkolny 2014/2015
Kontrakt, harmonogram współpracy,
Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęć

Sprawozdanie
3. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Prowadzenie i udział w seminariach wynikających z potrzeb przedszkola:
„Jak zachęcić rodziców do stosowania zasad zdrowego odżywiania w domu? – ciekawe formy współpracy przedszkola z rodzicami w tym zakresie”;
„Wprowadzanie dzieci w świat pisma Odmienną Metodą Nauki Czytania według Ireny Majchrzak”.
Udział w warsztatach wynikających z potrzeb przedszkola:
„Kształtowanie postaw patriotycznych w edukacji przedszkolnej „;
„Propozycje zabaw i zajęć promujących zdrowe nawyki żywieniowe”;
„Twórcze działania dzieci w sferze plastycznej, muzycznej i ruchowej”.

Uczestniczenie w kursach doskonalących, konferencjach. Systematycznie w miarę potrzeb, wg. harmonogramu WDN.

Na bieżąco

Materiały i opracowania, zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów, notatki, scenariusze zajęć


Zaświadczenia, notatki własne
4. Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych. Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Wpisy w dzienniku zajęć, założenie i prowadzenie teczek: współpracy z rodzicami i obserwacji dziecka, miesięczne plany pracy. Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki: współpracy i obserwacji dziecka
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Omówienie sprawozdania z opiekunem stażu, naniesienie poprawek. Sierpień 2015 Sprawozdanie

§ 7 ust. 2, pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki i środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb

Przeprowadzenie ankiet


Współorganizowanie wycieczek dla dzieci:
- wyjście do parku, lasku
- wycieczki zgodne z rocznym planem pracy i z miesięcznym planem pracy Rok szkolny 2014/2015


Rok szkolny
2014/2015

Zgodne z rocznym planem pracy i swoimi miesięcznymi planami pracy Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności, ankiety

j.w.

Zdjęcia, adnotacje w dzienniku
2. Rozwijanie zainteresowań dzieci Współprowadzenie kółka plastycznego Raz w tygodniu Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, udział w konkursach, wystawach.
3. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych dzieci Prowadzenie i obserwacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych w zakresie pracy indywidualnej Rok szkolny 2014/2015 Notatki, wpisy w dzienniku
4. Podejmowanie współpracy z rodzicami i z Radą Rodziców Nawiązanie współpracy z rodzicami (zebrania rodziców, organizowanie spotkań, warsztatów dla rodziców, zajęć otwartych, uroczystości, itp.), rozmowy indywidualne według potrzeb Na bieżąco Protokoły spotkań z Rady Rodziców, lista obecności, ankiety, adnotacje w dzienniku zajęć
5. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów IX 2014 Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć
6. Organizowanie i przygotowywanie imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji do imprez, praca z dziećmi Wg. harmonogramu Scenariusze spotkań i imprez okolicznościowych, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
7. Współpraca z innymi nauczycielami Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek Rok szkolny 2014/2015 Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć, podziękowania, potwierdzenie dyrektora
8. Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje

Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, przeglądów, festiwali, itp. Na bieżąco Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora
9. Pełnienie funkcji koordynatora do spraw wdrażania wszelkich akcji na terenie placówki Wyszukiwanie i wdrażanie w placówce akcji społecznych: m.in. Cała Polska Czyta Dzieciom – wstąpienie do Klubu Czytających Przedszkoli, Góra Grosza, sprzątanie świata, zbiórka nakrętek, zbiórka baterii – akcja RAABE, itp Na bieżąco Zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora

§ 7 ust. 2, pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej oraz środków audiowizualnych Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentacji i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem różnych źródeł informacji (komputer, DVD, telewizja, Internet, gazeta lokalna, itp.)

Tworzenie prezentacji multimedialnych Na bieżąco

Rok szkolny 2014/2015 Materiały dydaktyczne, kolorowe ilustracje, scenariusze zajęć, plany miesięczne


Prezentacja
2. Prowadzenie i współprowadzenie strony internetowej przedszkola Publikowanie zdjęć i tekstów na przedszkolnej stronie Rok szkolny 2014/2015 Zdjęcia, strona internetowa, potwierdzenie dyrektora
3. Stworzenie dla własnych potrzeb bazę linków do ulubionych portali edukacyjnych Wyszukiwanie dla własnych potrzeb adresów stron internetowych z ciekawymi artykułami, materiałami, pomysłami Na bieżąco Lista adresów stron
4. Zamieszczenie planu rozwoju na portalu internetowym Zamieszczenie planu na stronie internetowej Rok szkolny 2014/2015 Zaświadczenie, potwierdzenie dyrektora, zdjęcia

§ 7 ust. 2, pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego Studiowanie literatury przedmiotu, udział w kursach, warsztatach, szkoleniach Rok szkolny 2014/2015 Zaświadczenie o ukończeniu kursów, warsztatów, szkoleń
2. Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Na bieżąco Wykaz lektur, notatki
3. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej Na bieżąco Udokumentowanie zdobytej wiedzy w praktyce, np.: wpisami do dziennika, itp.

§ 7 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego Rok szkolny 2014/2015 Zbiór aktów prawnych, notatki, wykaz dokumentów
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów przedszkola – statutu, planów, regulaminów i programów Rok szkolny 2014/2015 Notatki, wykaz dokumentów
3. Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Rok szkolny 2014/2015 Wpisy w dzienniku zajęć, plany wycieczek
4. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 6 lat Rok szkolny 2014/2015 Notatki, wpisy w dzienniku zajęć, wykaz literatury

Zadania ujęte w planie rozwoju są zgodne z wymogami zawartymi w rozporządzeniu MEN z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może podlegać zmianom i modyfikacjom.

Podpis opiekuna stażu:


Podpis nauczyciela ubiegającego się o awans:
Wyświetleń: 500


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.