Katalog

Ewelina Wyrwas, 2015-03-10
Zgierz

Zajęcia pozaszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

- n +
Ewelina Wyrwas 
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko: mgr Ewelina Wyrwas
Miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi
Dyrektor: Iwona Zygmunciak
Opiekun stażu: Olga Pietrzak
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Cel główny: uzyskanie stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
- Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.
- Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie jako obserwator w zajęciach. prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze przynajmniej jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z opiekunem.
- Podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
• wewnątrz placówki
• poza placówką
• samokształcenie.
- Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
- Poznanie dzieci, ich problemów oraz nawiązanie współpracy z rodzicami.

Spis treści:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola (§ 6 ust. 2 pkt 1) str. 4
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)
str. 7
3. Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§6 ust.2 pkt. 3) str. 12
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4) str. 16


Plan działania:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola § 6 ust. 2 pkt 1 (Rozporządzenie MENiS z dnia 01-12-2004 r. ze zmianami)

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
-Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
-Napisanie planu rozwoju zawodowego IX 2014r.
Działanie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podczas realizacji awansu zawodowego
Poprawnie opracowany i zaakceptowany plan rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
-Omówienie i ustalenie przebiegu stażu. IX 2014
-Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego IX 2014
-Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć obserwowanych IX 2014- V 2015
i prowadzonych
-Współpraca z opiekunem stażu
- Poznanie zasad wzajemnej współpracy
-Podpisanie kontraktu
- Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- Scenariusze i konspekty zajęć
- Arkusze obserwacji zajęć

3.Zapoznanie się z dokumentami regulującymi pracę Przedszkola
Analiza:
Statutu Przedszkola, Programu Wychowawczego,
Programu Profilaktyki,
Koncepcji Pracy Przedszkola,
Regulaminu Rady Rodziców,
Regulaminu Rady Pedagogicznej, Planu pracy dydaktyczno- wychowawczej, Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, Planu Nadzoru Pedagogicznego, Regulaminu wycieczek, Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
- Poznanie aktualnych przepisów dotyczących oświaty IX 2014-V 2015r.
-Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy z dziećmi
-Znajomość treści zawartych w dokumentach prawnych
- Wnioski własne zapisane w notatkach

4.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji przedszkolnej:
dziennik zajęć, arkusze diagnozy itp.
-Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku zajęć.
-Przygotowywanie scenariuszy zajęć
- Przygotowywanie planów miesięcznych.
-Prowadzenie arkuszy obserwacji dzieci oraz innych wymaganych dokumentów
-Zapoznanie się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu
-Zapoznanie się z zasadami współpracy dyrektora z pracownikami przedszkola IX 2014- V 2015r.
Prawidłowe prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
-Wpisy w dzienniku zajęć,
-Plany miesięczne,
-Scenariusze zajęć
-Arkusz obserwacji dziecka
-Arkusz oceny gotowości szkolnej dziecka

5.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Udział w szkoleniu BHP IX 2014r.
Stosowanie zdobytej wiedzy oraz umiejętności w pracy z dziećmi
Notatki własne
- Zaświadczenie uczestnictwa w kursie

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie planów, zaświadczeń, scenariuszy, dokumentacji IX 2014- V 2015r.
Prawidłowo prowadzona teczka nauczyciela stażysty
Dokumentacja nauczyciela stażysty

7.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przekazanie go dyrektorowi placówki.
-Udział w warsztatach: „Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu?” IV 2015r.
-Sporządzenie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień zrealizowania planu rozwoju
V 2015r.
-Sprawozdanie z przebiegu stażu
-Dokumentacja nauczyciela stażysty
-Zaświadczenie z ukończenia kursu
-Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju

8.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikującego na stopień nauczyciela kontraktowego.
Wypełnienie wniosku oraz przygotowane odpowiedniej dokumentacji V 2015r.
-Wniosek
-Dokumentacja stażu- teczka nauczyciela stażysty Dokumentacja nauczyciela stażysty


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt. 2)

1.Zapoznanie ze sposobami tworzenia miesięcznych planów pracy.
- Zapoznanie się z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz analiza Programu wychowania Przedszkolnego. IX-X 2014r.
-Tworzenie planów miesięcznych w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego IX 2014- V 2015r.
Prawidłowo opracowane miesięczne plany pracy
Plany miesięczne

2.Doskonalenie własnego warsztatu pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem trudnym.
-Udział w radach pedagogicznych
- Udział w szkoleniach organizowanych na terenie placówki w ramach WDN
-Udział w szkoleniach organizowanych poza placówką:
„Zadania nauczyciela, wychowawcy w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/placówce” X 2014
„Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi” X 2014
„Skrzynka z narzędziami – techniki pracy z dzieckiem sprawiającym trudności w zachowaniu” II 2015
- Przygotowywanie pomocy dydaktycznych,
- Przygotowywanie dekoracji do sali
- Przygotowywanie dekoracji okolicznościowych na korytarz przedszkolny
-Korzystanie z literatury o tematyce związanej z rozwojem i wychowaniem dziecka w wieku przedszkolnym
-Wykorzystywanie stron internetowych w celu zdobywania potrzebnych informacji
Zgodnie z ustalonym harmonogramem.
- Zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności
-Systematyzowanie wiedzy i umiejętności pod kątem pracy z dzieckiem trudnym
-Wykorzystywanie zdobytej wiedzy w pracy indywidualnej z dzieckiem trudnym w grupie
-Zaświadczenia,
-Potwierdzenie opiekuna stażu,
-Notatki własne
-Zdjęcia oraz pomoce
dydaktyczne

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola oraz omówienie ich z osobą, przy której zostały przeprowadzone.
-Przygotowywanie odpowiednich scenariuszy zajęć
- Przeprowadzanie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
- Omówienie zajęć z osobą obserwującą zajęcia 1 zajęcia w miesiącu od IX 2014 do V 2015
- Właściwie opracowane scenariusze zajęć z wykorzystaniem poprawnych form i metod nauczania
-Analiza uwag nauczyciela obserwującego zajęcia
-Scenariusze zajęć podpisywane przez opiekuna stażu
-Scenariusze zajęć

4.Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela z przedszkola
Omówienie zajęć z nauczycielem prowadzącym zajęcia 1 zajęcia w miesiącu od IX 2014 do V 2015
Poszerzenie wiedzy z zakresu metodyki zajęć
- Notatki własne

5.Udział w formach doskonalenia zawodowego poza przedszkolem
- Udział w kursach doskonalących własny warsztat pracy, konferencjach, szkoleniach oraz warsztatach organizowanych poza placówką:
„Zadania nauczyciela, wychowawcy w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole/placówce” X 2014r.
„Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi” XI 2014r.
„Skrzynka z narzędziami – techniki pracy z dzieckiem sprawiającym trudności w zachowaniu” II 2015r.
„Jak napisać sprawozdanie z okresu stażu?” IV 2015r.
„Projektowanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną” II 2015
-Wzbogacenie wiedzy oraz poszerzenie własnego warsztatu pracy
- Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy z dziećmi w grupie
- Wspieranie dzieci z trudnościami oraz dzieci zdolnych poprzez stosowanie zdobytej wiedzy w pracy dodatkowej z nimi - Notatki własne
- Certyfikaty oraz zaświadczenia z ukończonych kursów

6.Wykorzystanie technologii informacyjnej w celu zdobywania wiedzy i informacji
-Wykorzystywanie Internetu w celu studiowania literatury przedmiotu,
- Wykorzystywanie Internetu w celu komunikowania się z dyrektorem przedszkola oraz opiekunem stażu
- Opublikowanie na stronie internetowej Planu Rozwoju Zawodowego
- Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych podczas zajęć z dziećmi:
- Zajęcia przy tablicy interaktywnej
-Udział w szkoleniu: „Projektowanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną”
- Wykorzystywanie prezentacji multimedialnych jako środka dydaktycznego
- Spis stron internetowych oraz przeczytanych na nich publikacji
- Potwierdzenie publikacji planu w Internecie
- Prezentacje multimedialne
-Zaświadczenie o ukończeniu kursu

7.Czytanie literatury oraz prasy pedagogicznej
- Czytanie literatury oraz prasy pedagogicznej w celu wzbogacenia warsztatu pracy z dzieckiem uzdolnionym oraz z trudnościami XI2014r.-IV 2015r.
Poszerzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu pracy z dzieckiem uzdolnionym oraz dzieckiem z trudnościami
-Spis literatury oraz czasopism
- Notatki własne oraz przemyślenia wzbogacające warsztat pracy

8.Prowadzenie kółka „Francja piękny kraj”
- Organizacja i prowadzenie dodatkowego kółka dla dzieci chętnych
-Opracowanie programu zajęć dodatkowych „Francja piękny kraj”
-Zapoznawanie dzieci z kulturą francuską XII 2014r.- VI2015r.
- Rozwijanie zainteresowań innymi kulturami- kulturą, zabytkami, ciekawymi miejscami, potrawami charakterystycznymi dla Francji
- Własne doświadczenie z pracy z mniej liczną grupą
-Ekspozycje prac plastycznych dzieci w sali
- Własny program zajęć dodatkowych
-Opinia rodzica o efektach pracy na zajęciach (ankieta)
-Zdjęcia dzieci w trakcie kółka

9.Prowadzenie kółka plastycznego
- Organizacja i prowadzenie dodatkowych zajęć plastycznych dla dzieci uzdolnionych
- Promowanie dzieci zdolnych
-Udział w konkursach międzyprzedszkolnych
-Opracowanie programu zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania aktywności plastycznej
-Zapoznawanie dzieci z różnorodnymi technikami plastycznymi oraz różnymi materiałami plastycznymi X 2014r.- V 2015r
- Promowanie dzieci zdolnych
-Wspieranie zainteresowań oraz umiejętności plastycznych dzieci
-Własne doświadczenie z pracy z mniej liczna grupą
-Ekspozycje prac plastycznych dzieci na terenie przedszkola
-Fotografie prac konkursowych
- Własny program zajęć dodatkowych
- Wpisy do dziennika zajęć dodatkowych
-Opinia rodzica o efektach pracy na zajęciach (ankieta)
-Zdjęcia dzieci w trakcie tworzenia prac

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem
(§6 ust.2 pkt. 3)

1.Zapoznanie się z projektem „Żywioły”
Analiza projektu oraz realizowanie jego założeń w pracy z dziećmi X 2014r- V 2015r.- Zdobycie wiedzy na temat projektu
- Zorganizowanie konkursu „Dary Ziemi”
- Notatki własne
- Zdjęcia
- Regulamin oraz protokół pokonkursowy

2.Współpraca ze środowiskiem społecznym.
-Organizacja we współpracy z Biblioteką cyklicznych spotkań w celu promowania czytelnictwa wśród dzieci:
Jesienne spotkanie z książką IX
Przedszkolak poznaje Łódź X
Dzień Pluszowego Misia XI
Święta w bibliotece XII
Babcia i Dziadek I
Karnawałowe czytanie II
Wiosna w bibliotece III
Wielkanocne czytanie IV
Polska moja ojczyzna V
- Zorganizowanie wycieczki na ulicę Piotrkowską w celu zapoznania z zabytkami Łodzi na zakończenie warsztatu „Przedszkolak poznaje Łódź” XI
-Zorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców promujących czytelnictwo- wspólne czytanie oraz tworzenie ilustracji do książek II
-Zorganizowanie wycieczki do Muzeum Przyrodniczego w celu przybliżenia dzieciom świata zwierząt IV
- Organizowanie zajęć promujących czytelnictwo wśród dzieci- czytanie dzieciom w klasie
- Organizowanie wystaw książek w klasie
-Wzbogacanie klasowej biblioteczki o nowe pozycje książkowe
- Zachęcanie dzieci do oglądania książek
-Organizowanie wystaw prac dzieci w bibliotece
-Zapoznanie dzieci z zabytkami ulicy Piotrkowskiej
-Prowadzenie wspólnie z dziećmi kącika przyrody w klasie
-Zdjęcia z zajęć
- Regulamin z konkursu oraz protokół pokonkursowy
-Sprawozdanie z wycieczki
- Zdjęcia z wycieczki

3.Współpraca z rodzicami
- Współprowadzenie zebrań z rodzicami wraz z opiekunem stażu
- Konsultacje indywidualne z rodzicami
-Przygotowanie oraz prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców:
Andrzejkowe wróżby, XI
Rodzinne kolędowanie XII
Wiosenne zabawy, III
Wspólne malowanie pisanek IV
- Współorganizowanie wraz z rodzicami oraz opiekunem stażu uroczystości grupowych:
Choinka, XII
Dzień Babci i Dziadka I
Wielkanoc IV
Dzień Mamy i Taty V

4.Zbieranie informacji o indywidualnych potrzebach wychowawczych dzieci
-Zdobycie informacji na temat środowiska dziecka w celu zapewnienia mu jak najlepszej opieki oraz jak najowocniejszej pracy z nim
-Wspieranie rodzica w pracy z dzieckiem sprawiającym trudności oraz z dzieckiem zdolnym
-Protokoły z zebrań
-Notatki własne z konsultacji
-Scenariusze zajęć
-Zdjęcia
-Prowadzenie obserwacji
-Rozmowy indywidualne z dziećmi
-Pogłębianie wiedzy na podstawie literatury psychologiczno-pedagogicznej
-Współpraca z logopedą w celu zdobycia umiejętności wspierania rozwoju mowy u dzieci w grupie X 2014r- v 2015r.
-Prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka
-Prowadzenie zajęć wspierających rozwój mowy dziecka
-Arkusze obserwacji
-Notatki własne
-Spis literatury

5.Zdobycie wiedzy o instytucjach wspomagających nauczyciela oraz placówkę w pracy wychowawczo- terapeutycznej
-Poznanie zakresu pomocy oferowanego przez placówki
-Zdobycie informacji o placówkach od dyrektora, logopedy, psychologa oraz innych nauczycieli
-Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu pogłębienia wiedzy na temat pracy z dzieckiem sprawiającym trudności XI 2014r.-V 2015r.
-Współpraca z innymi pracownikami przedszkola
-Wzbogacenie wiedzy na temat instytucji wspomagających nauczyciela w pracy wychowawczo- terapeutycznej
-Stosowanie zdobytej wiedzy w pracy własnej z dziećmi sprawiającymi trudności -Wykaz adresów oraz numerów telefonów odpowiednich placówek oraz specjalistów

6.Realizowanie planu rocznego oraz pozostałych planów obowiązujących w placówce poprzez wykonanie powierzonych zadań oraz czynności dodatkowych.
Uczestniczenie w życiu przedszkola.
Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
-Udział w akcji „Sprzątanie świata”
-Realizowanie programu profilaktycznego w przedszkolu „Czyste powietrze wokół nas”
-Przygotowywanie dekoracji na korytarzu przedszkolnym
-Uczestniczenie z dziećmi w konkursach organizowanych poza placówką przedszkola:
-Organizowanie Święta Pieczonego Ziemniaka
-Organizowanie Święta Misia dla dzieci z przedszkola
- Organizowanie Pasowania na przedszkolaka
-Nawiązanie współpracy z pozostałymi pracownikami przedszkola
-Odpowiednia realizacja powierzonych obowiązków oraz zadań
-Zdobycie nowych doświadczeń
-Zdjęcia
-Scenariusze zajęć
-Dyplomy

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4)

1.Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
-Omawianie zajęć z opiekunem stażu lub dyrektorem
-Zrealizowanie zamierzonych celów
-Analiza wniosków i wskazówek opiekuna stażu 1 raz w miesiącu od IX 2014 do V 2015
-Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
-Poznanie swoich mocnych i słabych stron
-Wzbogacenie warsztatu pracy
-Scenariusze zajęć
-Notatki własne

2.Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
-Konsultowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 1 raz w miesiącu od IX 2014 do V 2015 -Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć
-Wzbogacenie własnego warsztatu pracy -Scenariusze zajęć
-Notatki własne
-Wnioski z obserwacji…………………………………….. ……………………………………….
Opiekun stażu Nauczyciel stażysta
Wyświetleń: 3346


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.