Katalog

Barbara Dyrek, 2015-03-10
Nowy Sącz

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Analiza ilościowa - test (Podstawy chemii analitycznej).

- n +

Analiza ilościowa - test

1. Analiza wolumetryczna to
a) Analiza grawimetryczna
b) Analiza objętościowa
c) Gazometryczna analiza objętościowa
d) Analiza wagowa
2. Analiza miareczkowa polega na:
a) Pomiarze zmian objętości próbki podczas adsorpcji jej składników przez odpowiednie reagenty
b) Wytrącaniu analitu
c) Dodawaniu do roztworu reagenta małych porcji roztworu o znanym stężeniu
3. Połącz w pary
Dokładność metody rozrzut wyników przy powtarzaniu analizy 1 próby
Precyzja metody najmniejsza ilość analitu, przy której możliwe jest jej oznaczenie
Granica oznaczalności różnica między wartością średnią a rzeczywistą ilością analitu
4. Które ze zdań jest prawdziwe, a które fałszywe?
a) Alkalimetria wykorzystuje reakcje kwas-zasada, a titrantem jest roztwór kwasu
b) Miareczkowanie podstawieniowe to odmiareczkowanie nadmiaru substancji dodanej do próbki z analitem
c) Manganometria i chromianometria to przykłady metod red oksymetrycznych
d) Merkurometria to jedna z metod precypitometrycznych
5. Zaznacz substancje. Które można stosować jako titr ant sporządzany z naważki
a)EDTA, NaOH, J2 w KJ
b) AgNO3, Na2CO3, , KMnO4,
c) HCl, NaOH, Na2S2O3,
d) EDTA, K2CrO4, Na2B4O7
6. woda w reakcji kwas – zasada jest:
a) kwasem
b) zasadą
c) kwasem lub zasadą
d) obojętna
7. Objętość cieczy na podziałce biurety odczytujemy:
a) mając menisk na wysokości oczu
b) siedząc wygodnie, aby nie uszkodzić biurety
c) biorąc pod uwagę najwyższy punkt cieczy w biurecie
d) wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
8. Zaznacz zdanie prawdziwe:
a) moc kwasu określa ilość atomów wodoru w cząsteczce kwasu
b) przy ważeniu na wadze analitycznej można dosypywać substancji na wadze, ale trzeba bardzo uważać, aby nie zanieczyścić wagi
c) w argentometrii wykorzystujemy reakcje utlenienia – redukcji
d) stężenie niezdysocjowanych cząsteczek wody wynosi 55,4 mol/dm3
9. H3O+ to jon
a) wodorowy
b) hydroniowy
c) hydroksylowy
d) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
10. Punkt równoważnikowy w miareczkowaniu słabego kwasu mocną zasadą przypada na pH:
a) 5-6 b) 7 c) powyżej 7 d) 1-4
Wyświetleń: 478


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.