Katalog

Anetta SZAFNICKA, 2015-03-18
Piotrków Trybunalski

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego.

- n +

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Imię i nazwisko:
Kwalifikacje:
Placówka oświatowaOkres stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
§7 ust. 2 pkt. 1 „Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach” (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu, systematyczna współpraca z opiekunem Rozmowa, ustalenie zasad współpracy
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora Wrzesień 2012

Okres stażu


Okres stażu Kontrakt

Scenariusze zajęć


Scenariusze zajęć
2.Uczestniczenie w różnych instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje i umiejętności Warsztaty metodyczne, kursy doskonalące czytanie literatury pedagogicznej, śledzenie stron internetowych Okres stażu Zaświadczenia, potwierdzenia, notatki
3.Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza dokumentów prawnych
Śledzenie stron internetowych MEN, KO Okres stażu Plan rozwoju
Teczka awansu zawodowego
4.Aktywne uczestnictwo w WDN Udział w szkoleniach rady pedagogicznej Na bieżąco Protokoły
5.Tworzenie własnego warsztatu pracy Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych Na bieżąco Materiały, pomoce, scenariusze zajęć, scenariusze przedstawień, notatki
6.Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej Wpisy w dzienniku zajęć, założenie teczek obserwacji dziecka, tygodniowe plany pracy Na bieżąco Dziennik zajęć, plany pracy, teczki obserwacji dziecka

§7 ust. 2 pkt. 2 „Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych” (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców. Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikające z zainteresowania rodziców i potrzeb, ankiety Okres stażu Teczka wychowawcy, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności
2.Diagnozowanie i rozwijane zainteresowań dzieci Obserwacja, diagnoza, rozmowy z rodzicami i dziećmi, organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy Na bieżąco Notatki, adnotacje w dzienniku zajęć
3.Nawiązanie współpracy ze specjalistycznymi poradniami Korzystanie z wiedzy i doświadczenia pedagoga, psychologa i logopedy do rozwiązywania problemów Według potrzeb Rozmowy indywidualne
4.Udział w konkursach organizowanych przez inne przedszkola i rożne instytucje Przygotowanie dzieci do konkursów Okres stażu Notatki, zdjęcia, zaświadczenia, podziękowania, potwierdzenia dyrektora
5.Organizowanie i przygotowywanie uroczystości i imprez przedszkolnych Opracowywanie scenariuszy, materiałów i dekoracji na uroczystości Według harmonogramu Scenariusze, adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
6.Prowadzenie dodatkowych zajęć dla chętnych dzieci Prowadzenie zajęć o tematyce ekologicznej Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia
7.zajęcia otwarte dla rodziców Prowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców w przedszkolu Okres stażu Adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia§7 ust. 2 pkt. 3 „Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej” (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej Opracowywanie dokumentacji i pomocy dydaktycznych Na bieżąco Dokumentacja
2.Prowadzenie strony internetowej przedszkola Umieszczanie aktualnych informacji, zdjęć, artykułów dla rodziców Cały staż Strona internetowa przedszkola www.wikom.pl/ps19piotrkow
3.Udział w konkursach organizowanych przez portale internetowe dla dzieci Przygotowanie dzieci do konkursów Cały staż Zaświadczenia, dyplomy
4.Zamieszczenie scenariuszy, kart pracy na portalu internetowym Zamieszczenie scenariuszy, kart pracy na portalu
www.profesor.pl Cały staż Zaświadczenie

§7 ust. 2 pkt. 4 „Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań” (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Aktualizacja wiedzy z wymienionych dziedzin poprzez aktywne samokształcenie Studiowanie literatury przedmiotu Cały staż Wykaz lektur, notatki
2.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy Na bieżąco Wpisy w dzienniku

§7 ust. 2 pkt. 5 „Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż” (Dz. U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)

Zadania
Formy realizacji
Termin
Sposób dokumentowania
1.Analiza przepisów prawa oświatowego Zapoznanie się z aktami prawnymi Okres stażu Akty prawne
2.Studiowanie dokumentacji przedszkolnej, ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Dokładna analiza dokumentów placówki- statutu, planów, regulaminów i programów Okres stażu Notatki, wykaz dokumentów
3.Aktualizowanie znajomości przepisów dotyczących konkretnych zadań Organizowanie wycieczek, wyjść z uwzględnieniem obowiązujących przepisów Okres stażu Wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze wyjść i wycieczek
Wyświetleń: 552


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.