Katalog

EDYTA SADOWSKA, 2015-03-18
Radom

Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie w klasie III szkoły podstawowej, pt.: "Bądź mistrzem".

- n +„BĄDŹ MISTRZEM”
PLAN PRACY
Z
UCZNIEM UZDOLNIONYM
MATEMATYCZNIE
W KLASIE III B


Opracowanie:
mgr Edyta sadowska


WSTĘP

Obserwując wychowanków mojej klasy zwróciłam uwagę na pewną grupę dzieci, która wyróżnia się na tle innych uczniów. Cechuje je duża aktywność, wyjątkowa pomysłowość, inicjatywa w pracy. Dzieci te mają łatwość w przyswajaniu nowego materiału bez nadmiernego wysiłku. Bez względu na pojawiające się trudności dążą do tego, aby swoje plany doprowadzić do końca. Ewentualne błędy szybko zauważają i starają się je poprawić. Zadania, które są im powierzone na zajęciach edukacyjnych, wykonują bardzo szybko i sprawnie. Dzieci te rozpoczynając naukę w klasie pierwszej potrafiły już czytać teksty, miały bardzo bogate słownictwo. Charakteryzuje ich duża ciekawość intelektualna np. zainteresowania literaturą, matematyką, przyrodą, otaczającym światem. Dzieci te łatwo skupiają się dłuższy czas na danym problemie, mają zdolności do samodzielnej i skutecznej pracy. Wykazują się zdolnością obserwacji, umiejętnością wyciągania wniosków, przewidywania i rozumowania. Ich zainteresowania sięgają poza ramy programu nauczania.
Organizując codzienne zajęcia musiałam mieć na uwadze grupę tych uczniów, gdyż nie chciałam dopuścić do tego, aby nudzili się na lekcjach. Pragnąc tego, aby uczniowie uzdolnieni mogli się rozwijać, poszerzać swoje zainteresowania, zdobywać sukcesy, postanowiłam zorganizować dla nich zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji matematycznej. Mam nadzieję, że takie zajęcia będą dla uczniów ciekawe i będą sprzyjać kształtowaniu ich osobowości i wszechstronnemu rozwojowi.

ZAŁOŻENIA

Zajęcia „Bądź mistrzem” będą realizowany w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 w czasie zajęć pozalekcyjnych w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
Adresatami będą moi wychowankowie, czyli uczniowie klasy III b, którzy charakteryzują się wysokim stopniem rozumowania treści i dostrzegania zależności między jej elementami, logicznym myśleniem, ponadprzeciętnymi zdolnościami analizowania i syntetyzowania. Dążą do odkryć, mają bogatsze skojarzenia, uczą się wytrwale, dużo i chętnie, zaspakajając swoją ciekawość.
Plan pracy jest dostosowany do wieku, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczniów. Poszerzanie treści programowych, stopniowanie trudności ma za zadanie stymulowanie rozwoju ich uzdolnień i postaw twórczych.

CELE OGÓLNE

 promowanie zajęć dodatkowych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
 rozwijanie i rozszerzanie wiadomości zdobytych na lekcjach,
 rozwijanie zdolności poznawczych i kształcących,
 kształtowanie umiejętności precyzyjnego myślenia i formułowania wypowiedzi,
 przygotowanie do konkursów i olimpiad matematycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE

 promowanie zajęć dodatkowych jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych,
 rozwijanie i doskonalenie umiejętności matematycznych,
 umożliwianie uzyskania wiedzy o wyższym poziomie trudności, zgodnie z rozwojem intelektualnym i uzdolnieniami,
 poszukiwanie i porządkowanie informacji z różnych źródeł,
 uczenie się z wykorzystaniem różnych źródeł informacji, w szczególności z Internetu,
 kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających wysiłku intelektualnego,
 wyzwalanie twórczej aktywności,
 wdrażanie do logicznego myślenia, samodzielności, samokontroli i samooceny,
 wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą,
 aktywizowanie ucznia, zachęcenie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów,
 kształtowanie umiejętności planowania i organizowania własnej pracy oraz współpracy w zespole.

TREŚCI

 rozszerzenie zakresu liczbowego do 1000,
 wykonywanie obliczeń w zakresie 1000,
 własności działań,
 obliczenia pisemne w zakresie czterech działań,
 biegłe operowanie tabliczką mnożenia i dzielenia w zakresie 100,
 rozwiązywanie równań jednodziałaniowych,
 układanie i rozwiązywanie trudniejszych zadań tekstowych,
 rozwiązywanie zadań na porównywanie różnicowe i ilorazowe,
 rozwiązywanie zagadek matematycznych, łamigłówek,
 rozwiązywanie różnych rodzajów zadań niestandardowych,
 kreślenie figur geometrycznych i obliczanie ich obwodów,
 posługiwanie się wyrażeniami dwumianowanymi,
 obliczanie praktyczne – kalendarzowe, zegarowe – w tym obliczanie upływu czasu, obliczenia z użyciem miar masy, pojemności, długości,
 obliczenia pieniężne,
 rozwiązywanie ubiegłorocznych testów matematycznych Kangur.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

Realizacja programu wymaga odpowiedniego doboru metod i form pracy oraz szczególnego zaangażowania prowadzącego zajęcia. Należy stworzyć swobodną i bezpieczną atmosferę pracy twórczej. Istotne jest, aby uczniowie mieli warunki do gier, zabaw, indywidualnego i grupowego rozwiązywania problemów; samodzielnego zbierania informacji z różnych źródeł, opracowywania i interpretowania danych, wyrażania swoich odczuć, twórczej ekspresji. Zajęcia powinny przyciągać swą atrakcyjnością. Odbywać się będą w mało licznym zespole, dlatego też uczniowie będą mieć bezpośredni kontakt z nauczycielem prowadzącym, co daje możliwość indywidualnego podejścia.

METODY I FORMY PRACY

Istotą pracy z uczniem zdolnym jest stymulowanie jego rozwoju przez stworzenie warunków do aktywnego działania. Sprzyjać temu będzie odpowiedni dobór form i metod nauczania, adekwatny do możliwości percepcyjnych dziecka w wieku wczesnoszkolnym, sprzyjający wyzwalaniu inicjatywy i twórczej postawy. W związku z tym, w swojej pracy z uczniem zdolnym planuję najczęściej stosować metody, które można sklasyfikować w następujący sposób:
 ze względu na źródło wiedzy: metody słowne, oglądowe, praktyczne;
 ze względu na funkcje: metody utrwalania, metody kontroli i oceny;
 ze względu na sposoby uczenia: podające, problemowo-poszukujące (uczenie się przez odkrywanie), praktyczne (uczenie się przez działanie), ekspresyjne (uczenie się przez przeżywanie).
Dominującą rolę odgrywać jednak powinny metody aktywizujące uczniów, zabawy i gry dydaktyczne.
Podczas realizacji programu planuję stosować następujące formy pracy:
 praca indywidualna - uczeń samodzielne wykonuje czynność,
 praca zbiorowa, gdy wszyscy uczniowie pracują wspólnie,
 udział w konkursach.

POMOCE DYDAKTYCZNE

Niezbędnymi pomocami dydaktycznymi będą: odtwarzacz CD, encyklopedie, słowniki itp., komputery z dostępem do Internetu, komputerowe programy edukacyjne, różnorodne karty pracy do pracy indywidualnej ucznia, testy konkursowe.

OCZEKIWANE EFEKTY

Uczeń potrafi:
 logicznie i twórczo myśleć,
 wykonywanie obliczeń w zakresie 1000;
 biegle mnożyć i dzielić w zakresie 100,
 wykonywać obliczenia sposobem pisemnym,
 rozwiązywać zadania tekstowe różnymi sposobami,
 określać związki między danymi a szukanymi w zadaniach niestandardowych,
 dodać i odjąć liczby wielocyfrowe,
 wykonywać mnożenie i dzielenie liczb wielocyfrowych przez liczbę jednocyfrową,
 biegle wykorzystywać prawa własności działań, w celu ułatwienia obliczeń,
 rozwiązywać zadania tekstowe za pomocą grafów, drzewek matematycznych, tabelek funkcyjnych,
 efektywnie korzystać z różnych źródeł informacji w tym z nowoczesnych technologii edukacyjnych gier komputerowych, np. „Niezwykłe wakacje”, „Fabryka zabawek”, „Wirtualna matematyka”, „Raz, dwa, trzy licz i ty”,
 planować i organizować własną pracę oraz współpracować w zespole,
 rozwiązuje zadania tekstowe, również nietypowe, różnymi sposobami,
 rozwiązywać zadania tekstowe związane z mierzeniem, ważeniem, obliczeniami zegarowymi, kalendarzowymi, pieniężnymi,
 określać związki między danymi i szukanymi w zadaniach tekstowych niestandardowych
 układać zadania tekstowe do konkretnej sytuacji, formuły matematycznej,
 rozwiązywać zagadki matematyczne, uzupełnia tabelki,
 rozpoznawać, nazywać figury geometryczne i obliczać obwody wielokątów,
 wykorzystywać wiedzę geometryczną w praktyce.

OCENA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW I EWALUACJA

Kontrola i ocena osiągnięć uczniów na zajęciach pozalekcyjnych powinna przebiegać w nieco inny sposób niż w obowiązkowej edukacji. Dominującą rolę powinna odgrywać ocena słowna, zawsze w formie pochwały za prawidłowy tok rozumowania, trafne pomysły rozwiązań, czy choćby zgodną współpracę w grupie. Stosowane również będą naklejki motywacyjne. Inną formą oceny stosowaną na zajęciach będzie samoocena własnych umiejętności uczniów. Odbywać się ona będzie, np. podczas gier dydaktycznych lub w czasie samodzielnie wykonywanych zadań. Uczeń wówczas zauważy, co zrobił dobrze, a nad czym musi jeszcze popracować. Nauczyciel powinien także na bieżąco wykorzystywać te metody aktywizujące, które służą ewaluacji zajęć. Dzieci będą wówczas podejmowały próby samodzielnego oceniania własnego wysiłku, zaangażowania, a prowadzący otrzyma informacje na temat jakości swojej pracy.
Uczestnicy zajęć poddawani będą również ocenie zewnętrznej w czasie udziału w różnych konkursach. Na zakończenie zajęć – w czerwcu, wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy, które będą nagrodą za całoroczny trud i współpracę na zajęciach. Formą ewaluacji będzie również kwestionariusz ankiety przeznaczony dla uczniów uczęszczających na zajęcia, analiza kart pracy dzieci, analiza wyników uzyskanych przez uczniów w konkursach. Materiał uzyskany w wyniku badań i analizy zgromadzonych dokumentów zostanie uporządkowany i opracowany w postaci sprawozdania. Wnioski pragnę wykorzystać przy wdrażaniu przyszłych planów i planowaniu własnej pracy.
KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA UCZNIA
1. Czy lubisz chodzić na zajęcia szkolne?
a) tak
b) nie
2. Czy nauka sprawia Ci radość?
a) tak
b) nie
3. Czy według ciebie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne są ciekawe?
a) tak
b) nie
4. W jakim stopniu dodatkowe zajęcia wpłynęły na poszerzenia Twojej wiedzy i umiejętności? Zaznacz na podanej skali od 1 do 5.
1 2 3 4 5

5. Jeśli w przyszłym roku szkolnym będą organizowane takie zajęcia, czy ponownie będziesz na nie uczęszczał (-ła ) ?
a) tak
b) nie

Dziękuję za wypełnienie ankiety.
Wyświetleń: 466


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.