Katalog

EDYTA SADOWSKA, 2015-03-18
Radom

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Projekt edukacyjny dla klas I - III szkoły podstawowej, pt.: "Szukamy wiosny".

- n +


PROJEKT EDUKACYJNY
„SZUKAMY WIOSNY”

METODA PROJEKTU

Metoda projektów (jako metoda nauczania) zrodziła się w Stanach Zjednoczonych na przełomie XIX i XX wieku. Za jej twórcę uważa się Williama H. Kilpatricka, który twierdził, że uczniowie powinni sami zdobywać wiedzę i sprawdzać umiejętności w konkretnych sytuacjach życiowych. Uważał, że zmuszanie uczniów do wykonywania zadań przez nich niechcianych nie przynosi zadowalających i trwałych efektów, zatem aby nauczanie przynosiło jak najlepsze efekty, to wychowankowie powinni wybierać sobie zadania dostosowane do ich możliwości i uzdolnień.
Nauczanie metodą projektu jest alternatywą dla systemu nauczania klasowo – lekcyjnego, w którym uczniowie przyswajają wiedzę biernie. Projekty z samej swojej istoty wymagają od ucznia uzyskania wiedzy z różnych dziedzin, co powoduje, że przyswajana wiedza nie jest zamknięta w wąskie ramy poszczególnych przedmiotów. Wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów w procesie realizacji projektu są wykorzystywane przez nich w życiu codziennym.
Głównymi cechami odróżniającymi projekt od innych metod nauczania są: interdyscyplinarność, progresywna rola nauczyciela, podmiotowość ucznia, i odejście od tradycyjnego sposobu nauczania, co znaczy, że produkt końcowy projektu nie jest sam w sobie przedmiotem oceny, dużo ważniejsza jest praca włożona przy jego wytwarzaniu.

STRUKTURA PROJEKTU

W sferze praktyki szkolnej w projekcie możemy wyodrębnić następujące fazy:
 wybór tematu – może być zaproponowany przez uczniów, rodziców bądź przez nauczyciela. Najważniejsze przy jego wyborze jest to, aby był dopasowany do możliwości, zainteresowań oraz potrzeb podopiecznych;

 przygotowanie instrukcji do projektu – podobnie jak powyższy tak i ten etap pracy nad projektem może być realizowany przy wspólnym wysiłku uczniów jak i nauczyciela. Należy przy tym zaznaczyć, że instrukcja powinna zawierać następujące elementy: temat projektu i jego cele, zadania, które mają prowadzić do realizacji celów, źródła, w których należy poszukiwać informacji, termin prezentacji projektu i terminy poprzedzających ją konsultacji, możliwe sposoby prezentacji projektu i czas tej prezentacji, kryteria oceny projektu, rezultaty projektu;
 wykonanie projektu – w trakcie realizacji projektu uczniowie zbierają potrzebne informacje, konfrontują ze sobą różne punkty widzenia, analizują i systematyzują zdobyte wiadomości. Nauczyciel na tym etapie dyskretnie nadzoruje pracę uczniów, służy pomocą, udziela rad, ułatwia dotarcie do zdobycia informacji, zapewnia uczniom możliwość współpracy z nauczycielami innych przedmiotów;
 prezentacja projektu – jest to ostatni etap realizacji projektu, jednak niekoniecznie najważniejszy. Istotnym jest, aby termin oraz czas zaprezentowania pracy danej grupy był wcześniej ustalony i jednakowy dla każdego zespołu. W zależności od tematyki projektu jego prezentacja może odbywać się na forum klasy, szkoły, środowiska lokalnego;
 ocena projektu – obejmuje ona nie tylko wykonanie projektu, ale również współpracę zespołu oraz samoocenę ucznia. Oceny dokonuje nauczyciel, ale może przy tym uwzględniać również ocenę koleżeńską uczniów.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU „SZUKAMY WIOSNY”

Projekt będzie realizowany przez trzy kolejne tygodnie poprzedzające nadejście wiosny. Zakończenie projektu odbędzie się 20 marca, podczas dnia obchodów pierwszego dnia wiosny.
Projekt „Szukamy wiosny” ma na celu uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody, przybliżenie im tradycji i zwyczajów związanych z nadejściem wiosny, rozbudzenie ich aktywności poznawczej i umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł. Klasy, które wyraża chęć uczestnictwa w projekcie będą miały do wykonania jedno spośród działań zgłoszonych przez społeczność szkolną do „skrzynki pomysłów” (do wyboru) m. in. empiryczne poszukiwanie oznak wiosny i wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany zwiastun wiosny, przygotowanie gazetki tematycznej związanej z wiosenną porą roku (z wykorzystaniem środków TIK), przygotowanie piosenki związanej tematycznie z nadejściem wiosny oraz jedno zadanie obowiązkowe - przygotowanie wiosennych strojów i udział w konkursie szkolnym „Najciekawszy strój wiosenny”. Każda klasa, która włączy się w realizację projektu otrzyma materiały edukacyjne w postaci płyt CD zawierających piosenki o tematyce wiosennej prezentacją multimedialną pt. „Oznaki wiosny” oraz „Wiosenne zwyczaje”, sadzonki kwiatów, multimedialne quizy sprawdzające wiedzę o wiośnie oraz kolorowanki. Podsumowanie projektu odbędzie się 20 marca 2015r. W tym dniu m. in. zostanie rozstrzygnięty konkurs międzyklasowy „Najciekawsze wiosenne przebranie” a uczniowie wraz z wychowawcami otrzymają sadzonki kwiatów, które posadzą na rabatach wokół szkoły.

ADRESACI PROJEKTU

Adresatami projektu edukacyjnego „Szukamy wiosny” będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz uczniowie wybranych klas I, II i III .

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

Projekt będzie realizowany w ciągu trzech pierwszych tygodni marca w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zakończenie i podsumowanie projektu odbędzie się 20 marca, w którym to dniu obchodzony będzie w szkole pierwszy dzień wiosny.

KOORDYNATORZY I SPRZYMIERZEŃCY PROJEKTU

Koordynatorami projektu będą opiekunowie Małego Samorządu Szkolnego, wspierani przez wychowawców - nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy będą nadzorować pracę uczniów w swoich klasach i w razie potrzeby służyć im pomocą w wykonywaniu poszczególnych zadań.

CELE GŁÓWNE PROJEKTU

 uwrażliwienie uczniów na piękno budzącej się do życia przyrody,
 promowanie wypoczynku na świeżym powietrzu jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,
 przybliżenie uczniom zwyczajów związanych z nadejściem wiosny,
 doskonalenie umiejętności czerpania wiedzy z różnych źródeł.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU

Uczeń:
 dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną,
 zna tradycje i zwyczaje związane z nadejściem wiosny,
 wymienia zwiastuny wiosny,
 uważnie słucha wypowiedzi innych,
 tworzy kilkuzdaniowe wypowiedzi na dany temat,
 wykona pracę plastyczną na temat zwiastunów wiosny,
 wyszukuje informacje z różnych źródeł, w tym z Internetu,
 korzysta z narzędzi TIK,
 wykazuje się kreatywnością w projektowaniu i wykonaniu stroju wiosennego,
 jest odpowiedzialny za wykonanie powierzonych mu zadań,
 potrafi sadzić kwiaty,
 wie, jakich warunków potrzebują rośliny do wzrostu,
 potrafi zgodnie pracować i bawić się w grupie.

SPOSÓB PREZENTACJI PROJEKTU

Projekt zostanie zaprezentowany w terminie ustalonym przez koordynatorów, tj. w Pierwszy Dzień Wiosny. Odbiorcami projektu będą: dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie klas I-III.
Projekt będzie zaprezentowany w formie:
• zredagowaniu tematycznej gazetki ściennej,
• prezentacji piosenek o tematyce wiosennej,
• wystawy prac konkursowych ilustrujących zwiastuny wiosny,
• prezentacji strojów wiosennych wykonanych w ramach konkursu,
• ukwiecenia rabatek na terenie wokół szkoły.

METODY PRACY:
 metody aktywizujące
 burza mózgów
 drama
 metoda wizualizacji
 praktycznego działania
 pogadanka
 dyskusja
 wywiad
 obserwacja,
 metody audiowizualne
 metody „gimnastyki umysłu”
 metody pedagogiki zabawy

FORMY PRACY:

• praca grupowa zróżnicowana
• praca indywidualna
• praca zespołowa

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

NAZWA DZIAŁANIA FORMY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
Przygotowanie uczniów do pracy, zapoznanie z metodą projektu. 1. Pogadanka na temat metody projektu, etapów pracy w obrębie tej metody.
02 III 2015r. Opiekunowie MSU, wychowawcy klas
Zainicjowanie projektu
„Szukamy wiosny”,
1. Przedstawienie tematu projektu uczniom i nauczycielom klas I-III.
2. Omówienie sposobu realizacji projektu,: „Skrzynka pomysłów” - podawanie propozycji działań do realizacji w pierwszy dzień wiosny.
3. Przekazanie zainteresowanym nauczycielom materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji założeń projektu. 02-06 III 2015r. Opiekunowie MSU, uczniowie
Po czym poznać, że przyszła wiosna? 1. Oglądanie prezentacji multimedialnej pt. „Oznaki wiosny” lub/i „Wiosenne zwyczaje”
2. Pogadanka na temat zwiastunów wiosny oraz zwyczajów związanych z nadejściem wiosny.
3.Wypowiedzi uczniów. 09-13 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie
Wiosna w muzyce 1. Słuchanie utworu Vivaldiego „Wiosna” z serii „Cztery pory roku”.
2. Przygotowanie piosenki związanej tematycznie z wiosną. 09-20 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie
Wiosna w TIK 1. Przeszukiwanie zasobów Internetu w celu zdobycia informacji o wiośnie.
2. Przygotowanie wiosennej gazetki ściennej z wykorzystaniem narzędzi TIK. 09-13 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie
Empiryczne szukanie oznak wiosny 1. Spacer po najbliższej okolicy lub wycieczka do parku w celu szukania oznak wiosny.
2. Obserwowanie zmian zachodzących wiosną w przyrodzie.
3. Fotografowanie przebiegu wycieczki. 16-20 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie
Wiosną malowane… 1. Wykonanie prac plastycznych przedstawiających zwiastuny wiosny.
2. Wykonanie galerii prac plastycznych. 16-20 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie
Konkurs klasowy „Najciekawszy wiosenny strój” 1. Podanie propozycji strojów wiosennych.
2. Wybór najbardziej trafnego pomysłu.
3. Przygotowanie strojów.
4. Prezentacja strojów w dniu 20 marca i rozstrzygnięcie konkursu.
5. Fotografowanie „wiosennie wystrojonych” uczniów. 09-20 III 2015r. Uczniowie, wychowawcy klas, jury, opiekunowie MSU (przygotowanie dyplomów)
Co wiemy o wiśnie? 1. Klasowy multimedialny turniej wiedzy wiosennej.
2. Wyłonienie zwycięzców i wręczenie dyplomów uczestnikom konkursu. 20 III 2015r. Wychowawcy klas, uczniowie, opiekunowie MSU (przygotowanie dyplomów)


Kwiaty dają radość… 1. Sadzenie kwiatów na rabatach wokół szkoły.
2. Fotografowanie kolejnych etapów pracy. 20 III 2015r. Opiekunowie MSU, wychowawcy klas, uczniowie
Podsumowanie projektu 1. Sporządzenie sprawozdania z realizacji projektu.
2. Przygotowanie fotodokumentacji z realizacji projektu. 23 III 2015r. Opiekunowie MSU

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA UCZNIÓW

W trakcie realizacji projektu uczniowie będą korzystali z następujących źródeł informacji:
 środki audiowizualne
 literatura dziecięca
 płyty z muzyką
 strony www
 programy komputerowe

EWALUACJA I MONITOROWANIE PROJEKTU

Ewaluacja to zespół działań, których celem jest sprawdzenie, czy realizacja projektu ma prawidłowy wpływ na uczniów, czy odpowiada ich potrzebom i zainteresowaniom, rozwija ich wiadomości i umiejętności, kształtuje odpowiednie postawy. Trzeba ocenić skuteczność zaproponowanych metod i form pracy, obserwacjami obejmuje się bieżące i końcowe osiągnięcia uczniów.
Ewaluację projektu będą stanowić wspólne rozmowy z uczniami, dyskusje, próby oceny pracy po kolejnych wykonanych zadaniach. Doskonałą oceną będą opinie nauczycieli uczestniczących w projekcie. Inna formą ewaluacji będzie przygotowanie fotodokumentacji ukazującej pewien etap pracy nad projektem oraz jego efekty końcowe, np. przygotowane przez uczniów stroje wiosenne.
Ocena projektu będzie dokonana również na podstawie:
1. sprawozdania z realizacji założeń projektu,
2. arkuszy samooceny uczniów (załącznik nr 1),
3. kwestionariusza oceny projektu przez uczniów (załącznik nr 2).


BIBLIOGRAFIA
1. Kownacka M. "Razem ze Słonkiem - Przedwiośnie". WSiP 1975, s. 7,8,13,14.
2. Kownacka M. "Razem ze Słonkiem - Wiosna". WSiP 1975, s.7,15,24.
3. Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie Zakład Wydawniczy SFS, Kielce 2000
4. Wyszyńska K.: Czym jest metoda projektów? w: Życie Szkoły 2001 Nr 9 s. 549-552
5. www.wikipedia.pl
6. www.dotykwiosny.pl
6. www.ceo.org.pl
7. www.interklasa.pl
8. www.literka.pl
9. www.profesor.pl
10. www.wymarzonyogrod.pl
ZAŁĄCZNIK NR 2

KWESTIONARIUSZ OCENY PROJEKTU


Czy Twoim
zdaniem
projekt był
ciekawy?

Czy zdążyłeś Czy chciałbyś
zrobić wszystkie jeszcze raz uczestniczyć
powierzone Tobie Czy polecenia w projekcie?
zadania? były dla Ciebie
zrozumiałe?


Czy Czy
podobała czułeś się
Ci się bezpieczny
atmosfera na zajęciach?
pracy
w grupie?

Pokoloruj płatki zgodnie z odczuciem :
- TAK

- NIE

- TRUDNO POWIEDZIEĆZAŁĄCZNIK NR 1
Arkusz samooceny ucznia Imię i nazwisko: …………………………………………………


Określenia samooceny


Zachowanie


Zawsze
(Jestem świetna/y) Najczęściej Zawsze się starałem, ale czasami mi się nie udawało Oj! Nie zawsze Miałem z tym duże kłopoty
1. Czy byłem zaangażowany w pracę grupy?
2. Czy zgodnie współdziałałem w grupie?
3. Czy pomagałem kolegom w wykonaniu zadań grupowych?
4. Czy nie przeszkadzałem innym w realizacji zadań?
5. Czy odnosiłem się grzecznie do kolegów i koleżanek z grupy?
6. Czy potrafiłem zaakceptować pomysły innych?
7. Czy przedstawiałem grupie swoje pomysły do realizacji?
8. Czy sumiennie wykonywałem powierzone mi zadania?
9. Czy chętnie podejmowałem zadania do wykonania?


Wyświetleń: 1074


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.