Katalog

Iwona Gaweł, 2015-03-20
Białystok

Język polski, Konspekty

Wzór idealnego rycerza średniowiecznego sławiony w „ Pieśni o Rolandzie”.

- n +

Konspekt lekcji języka polskiego w klasie I PG 6

TEMAT: Wzór idealnego rycerza średniowiecznego sławiony w „ Pieśni o Rolandzie”.
Cele:
Uczeń zna:
• zasady kodeksu rycerskiego.
Uczeń rozumie:
• wpływ etyki chrześcijańskiej na ukształtowanie zasad kodeksu rycerskiego;
• znaczenie reguł kodeksu w życiu rycerza.
Uczeń potrafi:
• czytać ze zrozumieniem wskazany tekst;
• analizować tekst według przygotowanych pytań;
• odmieniać rzeczowniki zakończone na "-anin";
• pisać poprawnie wyrazy: rycerz, honor, odważny, bohaterski, chluba, hańba, chwalebny.
Środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru w kształcie tarczy, kolorowe pisaki, teksty w
podręczniku, karteczki z pytaniami dla poszczególnych grup, teksty notatek z lukami ortograficznymi,
Pieśń o Rolandzie, tekst G. Chaucera Rycerz

Etapy lekcji Przebieg lekcji Umiejętności kluczowe
Zaangażowanie Lekcja rozpoczyna się od propozycji założenia "Bractwa miecza i kuszy". Celem lekcji jest ułożenie kodeksu honorowego dla członków bractwa. Skuteczne komunikowanie.
Klasa zostaje podzielona na dwie grupy. Każda otrzymuje inne polecenia do analizy własnego tekstu oraz zadanie stworzenia kodeksu w formie nakazów i zakazów. Organizowanie i planowanie.
Badanie Uczniowie czytają teksty, analizują je w/g pytań. Zastanawiają się nad motywami postępowania bohaterów i zasadami jakimi kierowali się w życiu rycerze. Efektywne współdziałanie w grupie. Skuteczne porozumiewanie
Przekształcanie Uczniowie dokonują selekcji materiału. Zastanawiają się, które zasady są dla rycerza najważniejsze, które powinny przyświecać zakładanemu bractwu. Zapisują je na tarczach wyciętych z szarego papieru. Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób. Skuteczne komunikowanie. Efektywne współdziałanie w grupie.
Prezentacja Przedstawiciele grup prezentują wypisane na tarczach kodeksy i uzasadniają dlaczego właśnie takie zasady przyjęli. Skuteczne porozumiewanie.
Refleksja Uczniowie oceniają własny udział w pracy zespołu oraz odpowiadają na pytania:
• Czy podoba im się taki sposób pracy?
• Co sprawiało im trudności? Dostrzeganie własnych osiągnięć.
Na zakończenie uczniowie przypomnieli odmianę wyrazów chrześcijanin i poganin oraz uzupełnili tekst z lukami ortograficznymi związany treściowo z tematem.
Materiały:
Polecenia dla grupy I
Przeanalizuj „Pieśń o Rolandzie” i tekst G. Chaucera "Rycerz" według następujących pytań:
1. Jakimi cechami odznaczał się rycerz?
2. Jaki był jego stosunek do kobiet i słabszych?
3. Na czym mu najbardziej zależało?
Polecenia dla grupy II
Na podstawie tekstu J. Piechowskiego "Ludzie z żelaza" odpowiedz na pytania:
1. Co było opoką rycerskiego honoru?
2. Jaki był stosunek rycerza do władcy?
3. Jakimi cechami odznaczał się rycerz?
Tekst ortograficzny z lukami.
Dla ryce...a najwa...niejszy był ,,,onor, B__g i wierność. Zawsze odwa...ny i bo,,,aterski, nigdy nie z,,,ańbił się ucieczką z pola walki. P...ysięgę cenił bardziej ni... ...ycie. ,,,lubą ryce...a było zginąć ,,,walebnie za wiarę lub w obronie słabszych.
• ... - rz lub ż
• ,,, - ch lub h
• __ - u lub ó
Praca domowa (do wyboru)
a. Podaj przykłady rycerskich zachowań współczesnego chłopca.
b. Ułóż krzyżówkę sprawdzającą wiedzę o rycerskich obyczajach i utworach te obyczaje opisujących.

Opracowała mgr Iwona Gaweł
Wyświetleń: 474


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.