Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2015-03-20
Ostróda

Przedsiębiorczość, Konspekty

Konspekt lekcji: Bezrobocie i inflacja.

- n +

KONSPEKT

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCITemat: Charakterystyka bezrobocia i inflacji.

Czas: 45 minut

Cele i efekty:

Uczeń powinien umieć:

 definiować pojęcie bezrobocia, stopy bezrobocia,
 identyfikować typy bezrobocia, w zależności od jego przyczyn,
 określić pozytywne i negatywne skutki bezrobocia,
 rozróżnić aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem,
 przewidzieć konsekwencje pozostawania bez pracy,
 definiować pojęcie inflacji,
 określić, jaka grupa ludności korzysta, a jaka traci na inflacji.

Metody pracy
praca grupowa, elementy wykładu (wprowadzenie, podsumowanie), dyskusja.

Środki dydaktyczne
Tablica multimedialna, ćwiczenia dla uczniów: podstawowe pojęcia i obliczanie stopy bezrobocia (załącznik nr 1), opis typów bezrobocia (załącznik nr 2), karta pracy: „Identyfikacja typów bezrobocia, w zależności od jego przyczyn” (załącznik nr 3), układanka: „Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia dla poszczególnych podmiotów życia gospodarczego i społecznego” (załącznik nr 4), puzzle: „Kto korzysta i traci na inflacji?” (załącznik nr 5).

Przebieg lekcji
1. Część organizacyjna: wprowadzenie ładu wewnętrznego i zewnętrznego, sprawdzenie obecności uczniów.
2. Podanie uczniom tematu lekcji: Charakterystyka bezrobocia i inflacji.
3. Podanie uczniom zagadnień, celów lekcji.
4. Wprowadzenie do tematu lekcji.

A. Ćwiczenie 1. Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z wyjaśnieniem podstawowych pojęć i wzorem na obliczenie stopy bezrobocia, zadaje pytanie uczniom czy bezrobocie występuje w Polsce? Czy ktoś zetknął się z tym problemem w swoim otoczeniu, rodzinie? Następnie uczniowie obliczają stopę bezrobocia.
B. Ćwiczenie 2 Karta pracy „Identyfikacja typów bezrobocia, w zależności od jego przyczyn” w grupach: uczniowie otrzymują opis typów bezrobocia oraz kartę pracy złożoną
z przykładów sytuacji, na podstawie analizy których muszą zidentyfikować i wpisać
w wykropkowane miejsca poszczególne typy bezrobocia, w zależności od jego przyczyn. Uczniowie odczytują karty pracy i związane z nimi opisy, ewentualna dyskusja
i wyjaśnienia przy okazji trudniejszych zagadnień.
C. Ćwiczenie 3 układanka: „Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia dla poszczególnych podmiotów życia gospodarczego i społecznego”. Zadaniem uczniów jest dopasowanie brakujących części w tabeli, dotyczących pozytywnych i negatywnych skutków bezrobocia dla poszczególnych podmiotów życia gospodarczego i społecznego. Uczniowie przedstawiają rozwiązanie zadania, nauczyciel systematyzuje odpowiedzi.
D. Ćwiczenie 4 „Kto korzysta i traci na inflacji?”. Uczniowie poznają definicję inflacji,
a następnie pracując w grupach przyporządkowują poszczególne części puzzli do siebie, określając tym samym, kto podczas inflacji korzysta, a kto ponosi koszty. Następnie przedyskutowują z nauczycielem problem.
E. Podsumowanie i zakończenie zajęć. Zadanie pracy domowej: Dokonaj porównania aktywnych i pasywnych form walki z bezrobociem.
Wyświetleń: 657


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.