Katalog

Danuta Piękoś-Janulis, 2015-03-20
Ostróda

Przedsiębiorczość, Konspekty

Konspekt lekcji: Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości.

- n +

Konspekt lekcji

Temat: Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości.


Cel ogólny: poznanie cech osoby przedsiębiorczej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych, rozpoznawanie mocnych i słabych stron. Poznanie typów osobowości na podstawie typologii temperamentów oraz cech charakteru, zachowań i preferowanych aktywności.

Cele lekcji:
- zdefiniować pojęcie przedsiębiorczości,
- zdefiniować pojecie osobowości,
- określić pojecie osobowości,
- wyjaśnić pojęcie przedsiębiorczości.

Cel formułowany w języku ucznia:
- zdefiniuję, co to jest przedsiębiorczość,
- zdefiniuję, co to jest osobowość,
- określę, jakie są typy osobowości,
- wyjaśnię, co to jest osobowość,
- wyjaśnię, co to jest przedsiębiorczość.

Nacobezu:
- wymienię obszary swoich zainteresowań zawodowych,
- określę, jakie posiadam cechy osoby przedsiębiorczej,
- rozróżnię, jakich cech osoby przedsiębiorczej mi brakuje,
- rozróżnię poszczególne typy osobowości,
- scharakteryzuję poszczególne typy osobowości,
- zanalizuję własne cechy osobowości oraz rozpoznam swoje mocne i słabe strony,
- określę cechy osobowości niezbędne do wykonania przykładowych zawodów (lekarza, sprzedawcy)
- wskażę działania, które należy podjąć, aby rozwijać brakujące cechy osoby przedsiębiorczej.

Postawy
Kształcenie umiejętności komunikacji i pracy w zespole.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.
Metody: pogadanka, praca z podręcznikiem i kartą pracy.

Środki dydaktyczne: podręcznik(s. 6-8), arkusze papieru A4, karty pracy, test osobowości.

Pytania kluczowe:
Kim jest osoba przedsiębiorcza?
Czym jest osobowość?
Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca

1. Czynności organizacyjne (sprawdzenie obecności, wprowadzenie ładu na lekcji).
2. Jest to pierwsza lekcja nowego przedmiotu, dlatego warto zacząć ją od ćwiczenia mającego na celu poznanie uczniów i ich cech. Nauczyciel prosi uczniów, aby każdy
z nich napisał swoje imię na kartce, z góry na dół, litera po literze. Następnym krokiem zabawy jest znalezienie przez uczniów pozytywnych cech zaczynających się od poszczególnych liter imienia i zapisanie ich. W zależności od liczebności klasy uczniowie czytają wszystkie cechy lub ich wskazaną liczbę. Celem ćwiczenia jest wzmocnienie i ułatwienie zapamiętania imion. (10 minut)
3. Nauczyciel wprowadza uczniów w problematykę lekcji, zadając np. pytanie:
-Czy znacie osoby z waszego otoczenia, które odniosły sukces finansowy?

Nauczyciel prosi uczniów o zapisanie wymienionych cech na tablicy. Zadaje kolejne pytanie:
- Czy można wskazać jedną, wspólną cechę osób, które według Was odniosły sukces?
Jedna z cech wskazanych przez uczniów może być przedsiębiorczość, jeśli tak się nie stanie, mówi o niej nauczyciel.
- Czym według Was jest przedsiębiorczość?
Uczniowie zapisują odpowiedzi na tablicy, następnie na ich podstawie definiują pojęcie przedsiębiorczość. (5 minut)

Faza realizacyjna

1. Nauczyciel dzieli uczniów na czteroosobowe grupy, rozdaje arkusze papieru
A4 i prosi, by każda grupa wypisała 10 cech osoby przedsiębiorczej. Po wykonaniu zadania przedstawiciele grup przyczepiają arkusze do tablicy i kolejno omawiają wypisane cechy. Następnie cała klasa weryfikuje cechy i systematyzuje je pod względem ważności. Uczniowie w głosowaniu wybierają 12 najważniejszych cech. Porównują swój spis z listą przygotowaną przez nauczyciela, np. na podstawie podręcznika. (8 minut)
2. Uczniowie, wykorzystując skalę 0 do 10, dokonując samooceny w aspekcie poszczególnych cech. Ćwiczenie może mieć charakter graficzny. Wówczas nauczyciel rozdaje przygotowane karty pracy (Osie oceny. Czy jestem osoba przedsiębiorczą?). Na 14 osiach oceny uczniowie wypisują wybrane przez siebie cechy osoby przedsiębiorczej i nadają im wagę. Wykonanie ćwiczenia pozwala nauczycielowi na podkreślenie, że każdy z nas jest inny, co wynika m.in. z naszej osobowości. (6 minut)
3. Nauczyciel prosi uczniów, aby spróbowali zdefiniować pojęcie osobowości. W razie potrzeby naprowadza uczniów oraz uzupełnia ich wypowiedzi.(2 minuty)
4. Nauczyciel rozdaje karty pracy(Jaka/jaki jestem? Mój temperament). Zadaniem uczniów jest zaznaczenie tych cech, które posiadają. Uczniowie, udzielając odpowiedzi, dokonują samooceny i zapoznają się z typami osobowości scharakteryzowanymi przez nauczyciela na podstawie podręcznika. Cechy
w poszczególnych rubrykach są przypisane poszczególnym typom temperamentu. Po zsumowaniu punktów przez wszystkich uczniów nauczyciel ujawnia nazwy typów osobowości, podkreślając, że uczniowie mogą zachować wyniki dla siebie oraz, że żaden z tych wyników nie jest ani dobry, ani zły. Test ma tylko pokazać, że pewne zachowania ludzi wynikają z temperamentu. Zdając sobie z tego sprawę, można nad nimi pracować. (8 minut)

Faza podsumowująca

Dobrym podsumowaniem lekcji będzie przygotowanie przez uczniów zestawienia swoich mocnych i słabych stron oraz wskazanie związanych z nimi szans i zagrożeń. Uczniowie mogą wykonać powyższe zadanie graficzne. W tym wypadku nauczyciel rozdaje uczniom tabelę do wypełnienia.
Wyświetleń: 1298


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.